slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Dane INFORMACYJNE: - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE:. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku ID grupy: 98/79_P_G1 opiekun grupy Agnieszka Kowalczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem. Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE:' - mareo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE:
 • Nazwa szkoły:

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku

 • ID grupy:

98/79_P_G1

 • opiekun grupy
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Kompetencja:

Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem.

 • Semestr/rok szkolny:

2010/2011, semestr drugi

wprowadzenie
wprowadzenie
 • Głównym celem jaki przyświecał nam w pracy
 • nad prezentacją, było
 • stworzenie kierunkowskazu dla młodych osób chcących założyć działalność gospodarczą
 • Chcieliśmy ośmielić tych, którzy wycofują się z prób założenia własnej firmy np. z powodu braku środków finansowych, wskazując źródła pomocy. W naszej prezentacji staramy się przekonać młodych ludzi, że założenie własnej działalności gospodarczej to sposób na lepszą przyszłość, rozwój własnej osobowości i walkę z bezrobociem, a procedura zakładania własnej firmy wcale nie jest taka trudna.
r d a informacji
Źródła informacji
 • Nasza prezentacja została stworzona w oparciu o
 • Samodzielne poszukiwania informacji w Internecie
 • Informacje uzyskane podczas wizyty w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na spotkaniu z p.Jolantą Molendą
 • Informacje uzyskane podczas wycieczki do Urzędu Statystycznego, Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego
 • Wiadomości przekazane nam przez pracowników Urzędu Gminy w Opatówku podczas wizyty w UG
 • Wywiad z przedstawicielem lokalnego biznesu p.Markiem Wolfem
spis tre ci co zawiera prezentacja
Spis treści - Co zawiera prezentacja?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Debiut w biznesie - źródła pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej
 • Rola Inkubatora Przedsiębiorczości i Urzędu Pracy w pomocy młodym przedsiębiorcom
 • Etapy zakładania własnej działalności gospodarczej
 • Fora internetowe miejscem wymiany poglądów
 • Wywiad z prezesem spółki VEGEX panem Markiem Wolfem
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
co to jest dzia alno gospodarcza
Co to jest działalność gospodarcza?
 • Zgodnie z Ustawą z dn. 2 lipca 2004 r. z późn. zmianami o swobodzie działalności gospodarczej jest to działalność:
 • Podejmowana w celu zarobkowym
 • Wykonywana w zorganizowany sposób czyli po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją w odpowiednich urzędach, po zgromadzeniu niezbędnego wyposażenia własnego lub wynajętego
 • Wykonywana w sposób ciągły (działalność wykonywana jest ciągle, przedsiębiorca jest gotów do jej wykonywania nawet jeśli klienci korzystają nieregularnie z jego oferty
 • Mieszcząca się w jednym z działów: wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, poszukiwania i eksploatacji bogactw naturalnych
osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz
osoba prowadząca działalność gospodarczą:
 • bezpośrednio kieruje i zleca wykonanie czynności
 • ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za rezultat i jakość wykonywanych czynności
 • ponosi ryzyko gospodarcze w związku z prowadzoną działalnością
 • Jeśli warunki te nie są spełnione osoba uznawana jest za pracownika a nie prowadzącego działalność.
co potrzebuj aby otworzy w asn dzia alno gospodarcz
Co potrzebuję aby otworzyć własną działalność gospodarczą?
 • Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie nie mogą zakładać i prowadzić działalności gospodarczej!
 • Kapitał
 • Wiedza
 • Zainteresowania
 • Cechy osobowości
 • Predyspozycje personalne
 • Odpowiedni stan zdrowia
 • Odporność na stres
 • Aspiracje
 • Zapotrzebowanie rynku na określone usługi i zawody
liczy si pomys
Liczy się pomysł!!!
 • Na wstępie należy ocenić:
 • Jaka jest wielkość rynku zbytu na określone usługi lub towary
 • Z jaką wielkością potencjalnej sprzedaży mamy do czynienia
 • Czy przedsięwzięcie jest realne do wykonania i rentowne, czyli opłacalne
 • „Pomysł nie zawiera w sobie wartości ekonomicznej, nabiera jej dopiero wtedy, gdy zostanie pomyślnie przekształcony w biznes plan, a następnie wdrożony” –Jolanta Molenda – Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie regon w polsce w latach 1993 2008
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie REGON w Polsce w latach 1993-2008

Źródło: „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008r., GUS

formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorstwa jednoosobowe
 • Indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną
 • Przedsiębiorstwa – spółki
 • spółka cywilna
 • spółka jawna – sp. osobowa
 • spółka partnerska – sp. osobowa
 • spółka komandytowa – sp. osobowa
formy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej c d
Formy prowadzenia działalności gospodarczej (C.D.)
 • spółka komandytowo-akcyjna – sp. osobowa
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. Kapitałowa
 • spółka akcyjna – sp. Kapitałowa
 • Przedsiębiorstwa - spółdzielnie.
 • spółdzielnie
 • Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do spółek prawa handlowego jest „Kodeks spółek handlowych” z dn. 15.09.2000r. Reguluje on sposób i zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania firmy.
slide15

KOSZTY ZAŁOŻENIA

 • RÓŻNYCH FORM
 • DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Źródło:grafik.rp.pl
indywidualna dzia alno gospodarcza
Indywidualna działalność gospodarcza.
 • ...to najprostsza w rejestracji i najłatwiejsza forma działalności na własny rachunek. Zaletami takiej formy są niskie koszty założenia i prowadzenia firmy, krótki czas potrzebny do założenia i likwidacji działalności, możliwość wyboru różnych form opodatkowania. Do zalet można też zaliczyć brak wymogu posiadania kapitału zakładowego. Wady to odpowiedzialność całym majątkiem za straty, konieczność opłacania składek ZUS niezależnie od dochodów. Ta forma działalności nadaje się raczej do małych biznesów.
 • Źródło:las.polskieradio.pl – A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka cywilna
Spółka cywilna
 •  Zakładają ją co najmniej dwie osoby. Każdy ze wspólników musi zarejestrować swoją działalność osobno i wnosi równy wkład. Jest to najprostsza i najtańsza forma prowadzenia wspólnej działalności. Spółka cywilna to umowa, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Zalety: jest łatwość utworzenia i prowadzenia, niskie koszty założenia, możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania oraz brak wymogów w sprawie rodzaju i wysokości wkładów. Wady: odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem, niemożność wyłączenia lub ograniczenia zbiorowej odpowiedzialności, konieczność osobnej rejestracji przez każdego ze wspólników oraz niemożność zaciągania zobowiązań i nabywania praw przez spółkę.
 • Źródło:las.polskieradio.pl – A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka jawna
Spółka jawna
 • Podobna do spółki cywilnej – zakłada ją niewielka grupa wspólników, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, ale ma podmiotowość prawną, a to znaczy, że może pozywać i być pozywaną, nabywać rzeczy i prawa i posiadać jako spółka majątek, który nie jest majątkiem wyłącznie wspólników. Zalety: możliwość reprezentowania jej przez każdego wspólnika oraz możliwość wyłączenia któregoś z nich z reprezentowania, swoboda w formułowaniu umowy, brak wymagań kapitałowych. Do wyboru mamy opodatkowanie ryczałtowe od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub pełną księgowość. W umowie spółki trzeba określić wkłady wniesione przez wspólników oraz ich wartość. Spółka jawna zawsze działa pod własną nazwą.
 • Źródło:las.polskieradio.pl – A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka komandytowa
Spółka komandytowa
 • Dobra forma, dla kogoś, kto ma pomysł, a jego wspólnik lub wspólnicy mają pieniądze na jego realizację. Osobę, która ma pomysł lub firmę, która wymaga dokapitalizowania nazywa się komplementariuszem. Zajmuje się on prowadzeniem spółki i odpowiada całym swoim majątkiem za jej zabowiazania. Komandytariusz reprezentuje spółkę jako pełnomocnik i odpowiada wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, czyli sumy odpowiadającej wniesionemu wkładowi. Odpowiada także za zobowiązania spółki, jeśli działał w jej imieniu bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres.
 • Źródło:las.polskieradio.pl – A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
slide21

Spółkę komandytową...

 • ...rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym i musi ona prowadzić pełną księgowość. Zaletami takiej formy działalności jest odpowiedzialności komandytariuszy do wysokości wkładu, możliwość działania w imieniu spółki wyłącznie poprzez pełnomocnictwo, brak wymagań co do sumy komandytowej (wkładu). Wadą może być konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, konieczność prowadzenia kosztownej księgowości i brak osobowości prawnej. Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego.
 • Źródło:A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka komandytowo akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna
 • Forma przeznaczona dla osób, które prowadzą działalność i chcą ją dokapitalizować, a jednocześnie uniknąć wrogiego przejęcia, czyli zachować kontrolę nad firmą. Spółka emituje akcje, które nabywa wspólnik. Musi ona mieć minimalny kapitał zakładowy wysokości co najmniej 50 tys. zł. i prowadzić pełną księgowość. Zalety: brak odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki, możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji, dla komplemetariuszy zaletą jest fakt decydującego wpływu na funkcjonowanie spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego. Status takiej spółki sporządza się w formie aktu notarialnego. Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
 • Źródło:A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka partnerska
Spółka partnerska
 • Przeznaczona dla wolnych zawodów: artystów, adwokatów, architektów, lekarzy itp. Spółkę taką rejestruje się w KRS a umowa musi mieć charakter aktu notarialnego. Zaletą spółki partnerskiej jest to, że partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania powstałe wyniku wykonywania wolnego zawodu przez innych partnerów oraz pracowników podległych innemu partnerowi. Partnerzy odpowiadają natomiast za zobowiązania spółki powstałe w wyniku na przykład zaciągnięcia przez spółkę kredytu. Spółka partnerska może prowadzić księgowość w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, księgi przychodów i rozchodów lub pełną księgowość. Nie ma natomiast wymagań co do wysokości kapitału zakładowego.
 • Źródło:A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka ma osobowość prawną. Rejestruje się ją w KRS. Zaletą takiej formy działalności jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiada za nie zarząd całym swoim majątkiem. Ale i w tym wypadku można uniknąć odpowiedzialność, jeśli wykaże się, że w odpowiednim czasie ogłoszono upadłość spółki albo - w wypadku braku takiego zgłoszenia - wierzyciele nie ponieśli szkody. Kapitał można w takiej spółce pozyskiwać przyjmując nowego wspólnika. Wady to wysoki, wymagany kapital zakładowy (50 tys. zł.), kosztowna rejestracja i księgowość (pełna). Wspólnik nie może zawierać umowy o pracę jako członek zarządu, chyba że powoła się pełnomocnika lub radę nadzorczą. Spółka jako osoba prawna może uzyskiwać koncesje i zezwolenia.
 • Źródło:A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
sp ka akcyjna
Spółka akcyjna
 • Najbardziej skomplikowana forma działalności, przeznaczona głównie dla dużych przedsięwzięć. Rejestruje się ja w KRS. Do prowadzenia wymaga kosztownej obsługi prawnej i księgowej. Kapitał zakładowy to minimum 500 tys. zł. Daje możliwość szybkiego zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji. Zaletą jest możliwość szybkiego zgromadzenia kapitału przez emisję akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, ale jeśli nie mają większości, nie mają w zasadzie wpływu na jej działalność. Spółka akcyjna musi prowadzić swoje finanse w sposób jawny, więc łatwo ją sprawdzić. Statut spółki akcyjnej sporządza się w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna odpowiada za zobowiązania majątkiem spółki, a nie majątkiem akcjonariuszy. 
 • Źródło:A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
klasyfikacja przedsi biorstw ze wzgl du na wielko
Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na wielkość
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudniające min. 250 os.
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające poniżej 250 os., roczny obrót nie przekracza 50 mln. euro lub bilans całkowity nie przekracza 43 mln. euro.
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające poniżej 50 pracowników, roczny obrót poniżej 10 mln. euro.
 • i coś dla początkujących biznesmenów:
 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia poniżej 10 pracowników, roczny obrót lub bilans roczny poniżej 2 mln. euro
r d a kapita u na otwarcie w asnej firmy
Źródła Kapitału na otwarcie własnej firmy
 • Własne środki finansowe
 • Wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy (w tym roku można liczyć na kwotę 20 tys. zł. – informacja uzyskana w KIP)
 • Pożyczka na otwarcie firmy z Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • Dotacje unijne
slide29

Urząd pracy – zarejestrowanie się w tym urzędzie po zakończeniu nauki jest często warunkiem ubiegania się o pomoc finansową ze strony Unii europejskiej.

Urząd Pracy był instytucją, w której gościliśmy w poprzednim semestrze. Zostaliśmy wówczas szczegółowo zapoznani z zasadami funkcjonowania tej instytucji. Urząd Pracy wspiera osoby bezrobotne poprzez pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, wskazywanie kierunków rozwoju zawodowego, wsparcie w uzyskaniu pomocy finansowej na założenie firmy.

slide30

Jedną z naszych wycieczek projektowych była wizyta w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jego Rola w pomocy młodym przedsiębiorcom jest nieoceniona. Oferuje on wszechstronne wsparcie dla młodych przedsiębiorców, a także dla firm już działających.

 • Pełni rolę doradczą
 • Wspiera firmy poprzez ofertę kredytów
 • Wskazuje odpowiednie fundusze unijne, pomaga w ich pozyskaniu
 • Organizuje kursy i szkolenia dla przedsiębiorców
 • Pośredniczy w przepływnie funduszy unijnych
slide31

Podczas wizyty w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wykładzie p. Jolany Molendy na temat prowadzenia działalności gospodarczej i wspierającej roli Inkubatora.

inkubator przedsi biorczo ci wsparcie dla firm pocz tkuj cych i nie tylko
Inkubator przedsiębiorczości – wsparcie dla firm początkujących i nie tylko
 • Banki nie udzielają pożyczek osobom pozostającym bez pracy. Po zarejestrowaniu w Urzędzie pracy zwrócić się można o wsparcie do Inkubatora Przedsiębiorczości. Oto niektóre formy pomocy:
 • Pożyczka z Inkubatora Przedsiębiorczości dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy: można otrzymać do 50 tys. zł., okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat, oprocentowanie 6-8%
 • Wsparcie w postaci kompleksowego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dotacji unijnych
 • Kursy i szkolenia dla przedsiębiorców
inkubator przedsi biorczo ci wsparcie dla firm pocz tkuj cych i nie tylko c d
Inkubator przedsiębiorczości – wsparcie dla firm początkujących i nie tylko (c.d.)
 • Pożyczki dla firm już istniejących np. na poszerzenie działalności. Oprocentowanie 6-8%
 • Pożyczka JEREMIE – ichpośrednikiem finansowym w Wielkopolsce jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., prowadzona tylko w 5 województwach, min. w wielkopolskim
 • Pożyczki bezzwrotne dla osób poszkodowanych przez powódź
 • Udział w programie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Należy pamiętać, że oferta pomocy dla przedsiębiorców ulega ciągłym zmianom. Jedne programy pomocowe dobiegają końca, a w ich miejsce powstają nowe.
przyk adowe fundusze i dotacje unijne na start i rozw j
Przykładowe Fundusze i dotacje unijne na start i rozwój
 • Uzyskanie dotacji może wiązać się po prostu ze spełnieniem określonych warunków lub mieć formę konkursu. Wtedy dofinansowanie uzyskają wyłącznie najlepsze projekty.
 • Działanie 6.2 POKL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które skierowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalne wsparcie związane z utworzeniem własnej firmy może wynieść do 40 000 PLN. 
 • Działanie 8.2 - dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na wdrożenie elektronicznych rozwiązań biznesowych, nawet do 1 mln. zł.
 • Fundusze będące wsparciem dla kobiet, osób niepełnosprawnych, młodych przedsiębiorców
eurocentrum innowacji i przedsi biorczo ci
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
 • prowadzi działanie na rzecz szeroko rozumianego środowiska społeczno gospodarczego, poprzez prowadzenie najwyższej jakości usług i szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności osób, firm i instytucji, w myśl motta działalności Eurocentrum: "Profesjonalizm, doświadczenie, praktyka".
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości specjalizuje się  w dziedzinie usług:
 • Doradczych
 • Szkoleniowych - bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Informacyjnych - informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz zasad aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej
 • Źródło:doradca-ue.pl
procedura zak adania w asnej firmy
Procedura zakładania własnej firmy
 • Aby dobrze poznać procedurę zakładania działalności gospodarczej postanowiliśmy odwiedzić wszelkie instytucje związane z prowadzeniem własnej firmy. Trasa naszej wycieczki wiodła przez:
 • Urząd Gminy lub Miasta
 • Urząd Statystyczny tzw. REGON
 • Urząd Skarbowy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Choć firmę założyć można w tzw. „jednym okienku” w Urzędzie Miasta lub Gminy, w praktyce przedsiębiorca prowadząc firmę niejednokrotnie musiał będzie odwiedzać Urząd Skarbowy i ZUS.
krok 1 i cz sto jedyny urz d miasta lub gminy
Krok 1 (i często jedyny) - urząd miasta lub gminy
 • W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie koncepcja tzw. „jednego okienka”. Zakłada ona, że osoby, które zamierzają założyć własna firmę składają w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy wniosek o wpis EDG-1, będący też wnioskiem o zmianę cech, zawieszenie, wznowienie lub zaprzestanie (likwidację) wykonywania działalności gospodarczej.
 • Założenie działalności gospodarczej w Polsce jest bezpłatne.
jedno okienko
Jedno … okienko

Podczas realizacji projektu „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” nawiązaliśmy współpracę z Wójtem Gminy Opatówek p.SebastianemWardęckim. Zawsze możemy liczyć na pomoc, radę i szczegółowe informacje udzielone przez pracowników Urzędu Gminy. Podczas wizyty zostaliśmy dokładnie poinstruowani w jaki sposób wypełnić druk EDG-1.

Jedno okienko to z pewnością wygodna forma zakładania działalności. Zdziwiło nas jednak, że w praktyce na ostateczne załatwienie wszystkich formalności trzeba czekać niekiedy kilka tygodni.

pkd co to takiego
PKD? – co to takiego?
 • W druku EDG-1 należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do druku EDG-1 wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD, Dlatego warto wybrać ich więcej. Przykład:
 • 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
krok 2 urz d statystyczny tzw regon
Krok 2 - Urząd statystyczny – tzw. regon

W Urzędzie Statystycznym każdemu przedsiębiorcy nadawany jest numer statystyczny tzw. REGON czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kiedyś zakładający działalność musieli osobiście złożyć odpowiedni wniosek. Obecnie wizyta w Urzędzie Statystycznym nie jest już konieczna. Numer REGON załatwiany jest za pośrednictwem „jednego okienka” w Urzędzie Miasta lub Gminy.

krok 3 urz d skarbowy
Krok 3 - Urząd skarbowy

Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji (wikipedia)

Urząd Skarbowy jest dla każdego przedsiębiorcy miejscem rozliczeń podatkowych.

krok 4 zak ad ubezpiecze spo ecznych
Krok 4 – zakład ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych(oficjalny skrót:  ZUS) to  państwowa  instytucja  publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. (wikipedia)

dodatkowe kroki
Dodatkowe kroki:
 • Wyrobienie pieczątki. Umieszcza się na niej:pełną nazwę firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy), adres siedziby, może być telefon, faks, REGON, NIP
 • Założenie konta firmowego. Konto ułatwi nam opłacanie składek ZUS, podatków, umożliwi transakcje internetowe. Nie istnieje jednak żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką, chyba, że wartość transakcji przekracza 15 tys. Euro.
czy co jeszcze
Czy coś jeszcze ?…
 • Koncesje, licencjew przypadku niektórych rodzajów działalności przepisy nakładają obowiązek uzyskania koncesji i zezwoleń np. sprzedaż alkoholu, prowadzenie agencji detektywistycznej, biura podróży i inne
 • PIPPaństwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników.
 • Sanepid Wizyta w wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest konieczna, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników.
przyk ady gospodarczych for w internetowych
Przykłady gospodarczych forów internetowych
 • Onet:
 • Bezrobocie w Polsce - Skutki Społeczne, Gospodarcze i Polityczne (http://forum.onet.pl/0,0,1,0,24538,uforum.html?ufSort=)
 • Gazeta prawna:
 • http://forum.gazeta.pl/forum/w,23,110747958,0,Prawdziwa_stopa_bezrobocia_w_Polsce_siega_28_30_.html
 • E- prawnik:
 • http://e-prawnik.pl/forum/biznes/prawo-pracy/bezrobocie-w-polsce.html
 • Forumowisko:
 • http://www.forumowisko.pl/topic/47979-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza/
 • Forum prawne:
 • http://forumprawne.org/prawo-gospodarcze/11369-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza.html 
slide49

Joasia: Czy może Pan nam zdradzić jak powstała firma? Od czego Pan zaczął?

 • Marek Wolf: Właściwy początek obecnej działalności to pierwsze gospodarstwo produkcyjne założone przez moich dziadków, kolejno taka sama produkcję pod osłonami prowadzili moi rodzice. Wykorzystując ich doświadczenie i wiedzę rozpoczęliśmy z moja siostrą tworzenie własnej firmy o podobnym profilu produkcyjno - handlowym.
 • Na samym początku działalności firma miała charakter wyłącznie handlowy, była platforma logistyczno- marketingowa dla produktów hodowanych przez innych, z czasem rozpoczęliśmy w firmie również własna produkcje.
slide50

Joasia: Czy nazwa firmy zmieniała się? Jakie ma ona znaczenie dla biznesu?

 • Marek Wolf: Nie, firma od początku istnienia nosi nazwę Vegex. Moim zdaniem zmiana nazwy firmy jest rzeczą niekorzystną ponieważ wraz ze zmiana nazwy tracimy to na co czasami pracowaliśmy przez wiele lat. Ważne jest aby tak pracować żeby budować pozytywny wizerunek firmy i zdobywać zaufanie klientów do firmy i tym samym do nazwy.
slide51

Joasia: Czy jest recepta na sukces w biznesie? A jeśli tak to jaka?

 • Marek Wolf: Gotowej recepty na pewno nie ma, natomiast ważne jest żeby mieć zbiór dobrych zasad których się w swojej pracy należy trzymać. Według mnie jest to zaangażowanie w prace, chęć do ciągłego uczenia się - poznawania nowego, umiejętność wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń, umiejętność przewidywania, odpowiedzialność i uczciwość w biznesie. W końcu potrzebna jest tez odrobina szczęścia żeby na naszej drodze pojawiły się odpowiednie możliwości.
slide52

Joasia: Jak wybiera się gospodarstwa dostarczające towarów?

 • Marek Wolf: Dla naszej firmy bardzo ważne jest doświadczenie i odpowiedzialność w prowadzeniu produkcji dlatego współpracujemy z ogrodnikami od których możemy otrzymywać dobrej jakości produkty, zdrowe i bezpieczne dla konsumentów. Bardzo cenimy ogrodników zaangażowanych w swoja prace, chcących się uczyć i rozwijać bo dzięki temu nasza produkcja jest lepsza i nasza firma może się wyróżniać wśród konsumentów.
slide53

Joasia: Ilu pracowników zatrudnia firma?

 • Marek Wolf: Ponieważ działalność firmy ma charakter sezonowy ilość pracowników zmienia się w ciągu roku. W sezonie jest to około 150 osób.
 • Joasia: Na ilu hektarach prowadzona jest produkcja?
 • Marek Wolf: Na potrzeby firmy produkcja prowadzona jest na około 25 hektarach.
 • Joasia: Czy Pańska firma zatrudnia uczniów?
 • Marek Wolf: Firma zatrudnia jedynie studentów w okresie wakacyjnym.
slide54

Joasia: Jakie korzyści czerpie region z działalności lokalnego biznesu?

 • Marek Wolf: Dla regionu przede wszystkim jesteśmy pracodawcą, oprócz tego odprowadzamy lokalnie podatki. Dla firm współpracujących z nami takich jak lokalni dostawcy materiałów do produkcji jesteśmy ważnym partnerem ponieważ realizują dzięki nam większe obroty. Uważam że przyczyniamy się również do tego ze region kaliski postrzegany jest jako obszar wyspecjalizowany w produkcji pomidora pod osłonami.
slide55

Joasia: W jakim stopniu Unia Europejska pomaga biznesmenom? Czy wstąpienie Polski do UE pomogło Pańskiej firmie?

 • Marek Wolf: W przypadku produkcji rolniczej wstąpienie Polski do EU przyniosło wiele korzyści. Rolnicy uzyskali możliwość  pomocy finansowej  przy modernizowaniu i rozwijaniu swoich gospodarstw. Nasza firma również aktywnie  korzystała z oferowanej pomocy, dzięki czemu możliwe było stworzenie w krótkim czasie bazy produkcyjnej która standardami nie odbiega od  konkurentów z krajów lepiej rozwiniętych.
slide56

Joasia: Czy polskie produkty są chętnie kupowane za granicą? Czy są konkurencyjne na rynkach zagranicznych?

 • Marek Wolf: Tak, polskie produkty są chętnie kupowane ponieważ postrzegane są jako zdrowe i smaczne. Konkurencyjność polskich produktów na innych rynkach zależy od bardzo wielu czynników i  często się zmienia. Jednym z czynników są np. kursy obcych walut w porównaniu do polskiego złotego i  chociażby w zależności od tego będziemy mówić ze konkurencyjność cenowa naszych produktów jest mniejsza lub większa.
 • Ogólnie mówiąc nasze produkty są konkurencyjne dzięki czemu klienci w rożnych krajach nadal je od nas kupują pomimo silnej konkurencji ze strony innych zagranicznych dostawców.
slide57

Joasia: Czy produkcja odbywa się przez cały rok?

 • Marek Wolf: W przypadku uprawy pomidora produkcja trwa od końca stycznia do początku listopada w sumie około 45 tygodni, ale zbiór owoców mamy tylko przez ok. 32 tygodnie. Czas kiedy produkujemy ale nie mamy zbioru to czas kiedy prowadzi się prace porządkowo-remontowe, sadzi się nowe rośliny i pozwala się im rosnąć aż do pierwszych zbiorów.
slide58

Joasia: Jakie przeszkody napotykają w Polsce biznesmeni?

 • Marek Wolf: W Polsce nadal skomplikowane jest prawo, wiec jego uproszczenie mogłoby pomoc w funkcjonowaniu firm.
 • Joasia: Czy uważa się Pan za człowieka sukcesu?
 • Marek Wolf: Myślę ze firma odniosła sukces i to na pewno cieszy i motywuje do dalszego działania a jest to wynikiem ciężkiej pracy i oczywiście pewnego szczęścia dzięki któremu było to możliwe.
 • Joasia: Dziękujemy serdecznie za rozmowę i cenne informacje!
 • Z p.MarkiemWolfem rozmawiała Joanna Prus
podsumowanie
podsumowanie
 • Własna działalność gospodarcza jest dostępna dla wszystkich młodych i przedsiębiorczych osób i stanowi ważny element walki z bezrobociem
 • Procedura zakładania własnej firmy jest stosunkowo prosta. Formalności załatwiamy w „jednym okienku” w pobliskim Urzędzie Miasta lub Gminy
 • Młodzi biznesmeni mogą liczyć na pomoc merytoryczną i finansową ze strony instytucji takich jak Urzędy Pracy, Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Warunkiem niezbędnym korzystania z różnorodnych form wsparcia jest posiadanie wiedzy na temat jej źródeł i instytucji, do których należy się zwrócić oraz warunków jakie należy spełnić
bibliografia
Bibliografia
 • Jolanta Molenda „Działalność gospodarcza”, „Rola Inkubatora Przedsiębiorczości we wspieraniu młosych przedsiębiorców”
 • las.polskieradio.pl – A.Szosda „Nie wiem co założyć?”
 • doradca-ue.pl
 • grafik.rp.pl
 • Wikipedia
 • Opracowania GUS
slide62

SKŁAD GRUPY:

 • Olszewska Monika,Prus Joanna,Skowroński Mateusz,Pietrzak Lidia,Stępień Marta,Świerek Agata,Witczak Marlena,Wojtaszek Hubert,Wojtysiak Justyna, Jaźwiec Weronika, Kinga Kaciupa, Kacper Zieliński, Tomasz Jaśkiewicz
 • Opiekun grupy: Agnieszka Kowalczyk