rodina ako soci lna in tit cia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RODINA A SPOLOČNOSŤ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

RODINA A SPOLOČNOSŤ - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Rodina ako sociálna inštitúcia. RODINA A SPOLOČNOSŤ. Definície rodiny. Malá, primárna a neformálna skupina, pre ktorú je charakteristická intimita vzájomného spolužitia a silné citové putá vyplývajúce z pokrvného alebo adoptívneho príbuzenstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RODINA A SPOLOČNOSŤ' - marcus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
defin cie rodiny
Definície rodiny
 • Malá, primárna a neformálna skupina, pre ktorú je charakteristická intimita vzájomného spolužitia a silné citové putá vyplývajúce z pokrvného alebo adoptívneho príbuzenstva.
 • Spoločensky schválená forma spolužitia rodičov a detí, zväčša žijúcich v spoločnej domácnosti.
 • Členovia rodiny si vytvárajú vlastné tradície, zvyklosti a rituály.
znaky rodiny
Znaky rodiny
 • Osobné neformálne väzby medzi jednotlivými členmi.
 • Zameranie na uspokojovanie potrieb, hodnôt a cieľov členov rodiny a spoločnosti.
 • Socializácia a sociálna kontrola členov.
 • Emocionálne väzby medzi členmi.
 • Intimita, súkromie, pocit bezpečia a pochopenia.
funkcie rodiny
Funkcie rodiny
 • Biologicko-reprodukčná
 • Socializačno-výchovná
 • Ochranná
 • Ekonomická
 • Emocionálna
vznik a v voj rodiny
Vznik a vývoj rodiny
 • 1. OBDOBIE DIVOŠTVA – skupinové manželstvo
 • 2. OBDOBIE BARBARSTVA – párová rodina – jeden muž má hlavnú ženu a naopak.
 • 3. OBDOBIE CIVILIZÁCIE – monogamná rodina, postupné oddelenie párov od rodovej pospolitosti, začiatok samostatného života rodiny.
tradi n rodina
Tradičná rodina
 • Malá domácnosť, ale úzke vzťahy s širokým príbuzenstvom a celou komunitou.
 • Rodina nebola stredom citového uspokojenia.
 • Pohlavný styk bol skôr nutnosťou, než potešením.
 • Voľba partnera podriadená záujmom rodičov a komunity.
 • Mimo šľachtu bola láska považovaná skôr za chorobu, či niečo nemorálneho.
 • Rodinný život nemal dlhé trvanie (smrť partnera, odchod detí).
 • Vzťah k deťom menej emotívny, málo láskyplný, deti sú často zanedbávané, často umierajú.
 • Vysoká pôrodnosť (rozložená do celého veku ženy), vysoké vekové rozdiely medzi súrodencami.
modern rodina
Moderná rodina
 • Rodina spätá citovými väzbami.
 • Slobodná voľba partnera na základe romantickej lásky.
 • Vzájomný rešpekt a plná nezávislosť.
 • Postupné rovnoprávne postavenie muža a ženy.
 • Obojstranné uspokojenie z rodinného života je považované za hlavné kritérium manželov.
 • Rodina prestáva byť miestom výroby, ale miestom spotreby.
charakteristick znaky eur pskej rodiny
Charakteristické znaky európskej rodiny
 • Monogamnosť – upravená zákonmi, znamená partnerstvo jedného muža a jednej ženy. SÉRIOVÁ MONOGAMIA – rozvody a nové manželstvá.
 • Romantická láska.
 • Patrilinearita – deti dostávajú meno po otcovi.
 • Neolokalita – manželský pár sa sťahuje na nové miesto.
 • Nukleárna rodina – typickú domácnosť tvoria rodičia a deti.
ivotn cyklus rodiny
Životný cyklus rodiny
 • 1. Výber manželského partnera.
 • 2. Uzatvorenie manželstva.
 • 3. Obdobie trvania manželstva a rodiny.
 • 4. Zánik rodiny
typy rodiny pod a formy usporiadania
Typy rodinyPodľa formy usporiadania
 • Nukleárna (základná) rodina – dospelý manželia a ich vlastné alebo adoptívne deti žijúce v rovnakej domácnosti.
 • Rozšírená rodina – okrem rodičov a detí žijú v rodine aj ďalší blízki príbuzní.
 • Orientačná rodina – rodina, v ktorej sa človek narodil, vyrastal a má v nej postavenie dieťaťa – prvá životná orientácia.
 • Rozmnožovacia rodina – vzniká vstupom do manželstva, človek v nej má postavenie rodiča.
typy rodiny pod a vzoru autority
Typy rodinyPodľa vzoru autority
 • 1. Patriarchálna rodina – moc v rukách otcov, mužov. Vo svete prevládajúci typ, upevňujú ho príjmy mužov, náboženské a kultúrne normy, tradície a zvyky.
 • 2. Matriarchálna rodina – moc v rukách matky, ženy. Vo svete zriedkavý typ, v súčasnosti v niektorých oblastiach Indie a Afriky.
 • 3. Egalitárna rodina – moc a prestíž rovnomerne rozložená medzi obe pohlavia. Typ rozšírený v moderných vyspelých spoločnostiach.
man elstvo
Manželstvo
 • Manželstvo je spoločensky uznávaná forma spolužitia muža a ženy. Je to právny vzťah zaväzujúci muža a ženu k spoločnému životu.
 • Hlavným cieľom je založenie rodiny a riadny výchova detí.
 • Vstupovať do manželstva môžu len partneri duševne zdraví, plnoletí a ktorí nie sú v priamom príbuzenskom vzťahu.
typy man elstva pod a usporiadania vz ahov
Typy manželstvaPodľa usporiadania vzťahov
 • 1. Monogamia.
 • 2. Polygamia:

a) polygýnia – mnohoženstvo – manželstvo jedného muža s viacerými ženami, rozšírené v islamských krajinách + spoločenstvá v Afrike, Oceánii a tiež mormóni v USA.

b) polyandria – mnohomužstvo – manželstvo ženy s viacerými mužmi – u pastierskych kmeňov v Tibete, na Sibíri a v Indii

 • 3. Skupinové manželstvo: manželstvo niekoľkých mužov a niekoľkých žien – jedine v tradičnom kmeňovom spolužití v odľahlých častiach sveta.
typy man elstva pod a preferovan ho v beru
Typy manželstvaPodľa preferovaného výberu
 • Endogamické manželstvo – manželstvo s partnermi z tej istej sociálnej skupiny (kmeň, kasta alebo komunita)
 • Exogamické manželstvo – manželstvo s partnermi z iných sociálnych skupín.
rozvod v z padnej spolo nosti
Rozvod v západnej spoločnosti
 • Minulosť:

- rozvod možný len na základe podania ŽALOBY, manželstvo rozvedené len na základe výroku o vine.

- rozvod považovaný za sociálne stigma

 • Súčasnosť:

- vývoj písaných ale aj nepísaných noriem, zvyklostí a tradícií jednoznačne speje k uľahčeniu rozvodu.

- rozvod možný na základe podania ŽIADOSTI.

- rozvod už nie je považovaný za sociálne stigma.

- vzrastá ekonomická nezávislosť žien.

- manželstvo sa hodnotí podľa miery osobného uspokojenia páru.

- emancipácia žien.

proces rozdelenia sa p ru diane vaughan 1986
Proces rozdelenia sa páruDiane Vaughan (1986)
 • 1. Snaha o zmenu partnera.
 • 2. Sociálna separácia – iniciátor sa prestáva zverovať, vytvára si nový vlastný životný štýl, kde už partner nepatrí, nový okruh priateľov. Je to proces zrkadliaci proces zamilovania sa.
 • 3. Odpútanie
alternat vy k man elstvu a rodine
Alternatívy k manželstvu a rodine
 • 1. KOMÚNY – spoločenstvá ľudí odmietajúcich inštitúciu rodiny, všetci muži sú manželia všetkých žien a všetci sú považovaní za rodičov všetkých detí. Najznámejšie komúny – IZRAELSKÉ KIBUCY – za výchovu detí je zodpovedná celá komunita.
 • 2. KOHABITÁCIA – stav, kedy spolu dvojica intímne žije v spoločnej domácnosti bez toho, aby boli manželmi. U mladých ako „skúšobné manželstvo“.
 • 3. HOMOSEXUÁLNE PARTNERSTVÁ – manželstvá povolené v Holandsku, Belgicku a Španielsku.
ad