1 / 32

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA Autor: TOMASZ SOŁOMIANKO. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce. Konspekt zajęć

marcus
Download Presentation

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA Autor: TOMASZ SOŁOMIANKO FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU „DOBRY REGION”

 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończeniedziałalności gospodarczej w Polsce Konspekt zajęć • Podstawy prawne podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce – istota i przedmiot ustawy o swobodzie działalności gospodarczej • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w świetle prawa UE oraz prawa polskiego • Legalizacja działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Ewidencji Działalności Gospodarcze, w tym: 1) nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy, 2) istota i rola legalizacji działalności gospodarczej, 3) środki legalizacji działalności gospodarczej, funkcjonowanie EDG (koncepcja CEIDG) – organy ewidencyjne, wnioski, terminy, odpłatności • Podstawowe obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy • Istota i podstawowe formy reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanej działalności gospodarczej • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w tym: 1) istota i zakres kontroli, 2) organy kontroli, 3) zasady kontroli

 3. Podstawy działalności gospodarczej w Polsce Akty prawne obowiązujące ogół przedsiębiorców: • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz.1095 ze zm.) • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 ze zm.) • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1808 ze zm.) • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97) • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 62, poz. 551 ze zm.) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 ze zm.) • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 ze zm.) • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 ze zm.) • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz.331 ze zm.) • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1051 ze zm.) • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r., Nr 122, poz. 1320 ze zm.) • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 4. Podstawy działalności gospodarczej w Polsce Akty prawne dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność reglamentowaną: • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1539 ze zm.) • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1199 ze zm.) • Ustawa z dnia 3 września 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2004 r., Nr 34, poz. 292 ze zm.) • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 133, poz. 849) • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 41, poz. 271 ze zm.) • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 ze zm.) • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 ze zm.) • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zm.) • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 12, poz. 110 ze zm.) • Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 31, poz. 353 ze zm.) • Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 86 ze zm.) • Ustawa z dnia 16 listopad 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. z 2000 r., Nr 114, poz. 1191 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857) • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 ze zm.) • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673 ze zm.)

 5. Podstawy działalności gospodarczej w Polsce Akty prawne dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność reglamentowaną (zezwolenia, licencje i zgody): • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.) • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 ze zm.) • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 121, poz. 1019 ze zm.) • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.) • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 36, poz. 233) • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271) • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.) • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. z 2004 r., Nr 62, poz. 574 ze zm.) • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 ze zm.) • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154 ze zm.) • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz.1188 ze zm.) • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 29, poz. 257 ze zm.) • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 ze zm.) • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. z 2005 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.) • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1494 ze zm.) • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.) • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1351 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276 ze zm.)

 6. Podstawy działalności gospodarczej w Polsce Akty prawne dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność reglamentowaną (koncesje): • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.) • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 ze zm.) • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz.1947 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz.1221 ze zm.) • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2531 ze zm.) • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 67, poz. 679 ze zm.)

 7. Podstawy działalności gospodarczej w Polsce Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) = konstytucja działalności gospodarczej. Postrzegana jako fundament prawa przedsiębiorców reguluje u podstaw: • fundamentalne definicje: przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, • katalog podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, • podstawowe obowiązki państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej, • zasady legalizacji działalności gospodarczej, • sferę reglamentacji działalności gospodarczej oraz kategorię działalności regulowanej, • zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, • zasady funkcjonowania przedsiębiorców zagranicznych na terytorium RP, • kategoryzację przedsiębiorców wg kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa.

 8. Pojęcie działalności gospodarczej Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Konstrukcja pojęcia opiera się na wskazaniu cech własnych działalności gospodarczej. Są to: • ekonomiczna klasyfikacja, • zawodowy charakter, • zarobkowy cel, • sposób wykonywania ze względu na jej organizację i częstotliwość.

 9. Pojęcie działalności gospodarczej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) Działalność lekarza np. prywatna specjalistyczna praktyka wg PKD: Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Dział 86 – Opieka zdrowotna 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.D – Działalność paramedyczna 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 10. Pojęcie przedsiębiorcy • Pojęcie przedsiębiorcy występuje w wielu aspektach m.in. ekonomicznym, politycznym, gospodarczym, społecznym oraz normatywnym • Ujęcie normatywne jest niezwykle istotnym – wiąże się nadaniem określonych obowiązków i uprawnień • Pojęcie w prawie polskim przeszło niemałą ewolucję • Pojęcie niezwykle często występuje w systemie prawa polskiego – odnajdziemy wiele różnych definicji • Definicję uniwersalną i podstawową określa u.s.d.g.

 11. Pojęcie przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podmioty uznawane za przedsiębiorców: • osoby fizyczne • osoby prawne • jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną • oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej • o ile wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 12. Pojęcie przedsiębiorcy – klasyfikacja Mikro, mały i średni przedsiębiorca – skutki klasyfikacji – korzystne warunki i wspieranie rozwoju, w szczególności poprzez: • inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych; • wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych; • wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne; • ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa; • wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców; • promowanie współpracy mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.

 13. Pojęcie przedsiębiorcy – klasyfikacja Mikro przedsiębiorca – w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca – w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Średni przedsiębiorca – w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 14. Legalizacja działalności gospodarczej Systemy rejestracji (legalizacji) przedsiębiorców: • Ewidencja Działalności Gospodarczej – właściwa dla rejestracji osób fizycznych, • Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – osoby prawne i ułomne osoby prawne – tzn. pozostałe podmioty. Funkcje rejestrów: • informacyjna • kreatywna/konstytutywna/kreacyjna

 15. Legalizacja działalności gospodarczej – Ewidencja Działalności Gospodarczej Organy ewidencyjne: wójt, burmistrz, prezydent miasta – EDG prowadzą urzędy gminy (miejskie) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej Wniosek: składany na formularzu urzędowym – druki dostępne w sieci (www) i w urzędach Forma złożenia wniosku: wniosek składa się osobiście we właściwym miejscowo urzędzie gminy Opłaty: wnioski kierowane do EDG są wolne od opłat Termin dokonania wpisu: niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku (ale nie został ostatecznie określony)

 16. Legalizacja działalności gospodarczej – Ewidencja Działalności Gospodarczej „Jedno okienko” dla przedsiębiorcy Wniosek o wpis do EDG jest jednocześnie wnioskiem: • o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) – zgłoszenie statystyczne • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym – zgłoszenie podatkowe (numer NIP) • zgłoszeniem na cele ubezpieczenia społecznego (ZUS i KRUS) Następuje na opracowanym przez Radę Ministrów formularzu urzędowym – tzw. zintegrowany wniosek o wpis do EDG

 17. Legalizacja działalności gospodarczej – Ewidencja Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: • od 1 lipca 2011 r. zastępuje obecnie funkcjonującą EDG • działa w oparciu o e-PUAP • przewiduje w pełni elektroniczny system legalizacji działalności gospodarczej • wprowadza w życie zasadę „zero okienka” • bezpośredni dostęp do danych za pomocą internetu Planowane rewolucyjne zmiany ALE: • wymaga stworzenia od podstaw systemu e-PUAP (pełna informatyzacja Państwa i obywateli) • zakłada powszechny dostęp do internetu • zakłada powszechne posiadanie i wykorzystanie podpisu elektronicznego

 18. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Katalog podstawowych obowiązków wszystkich przedsiębiorców: • Obowiązek legalizacji działalności gospodarczej • Obowiązek posiadania i posługiwania się numerem NIP • Obowiązek przestrzegania reguł uczciwej konkurencji • Obowiązek prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej • Obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych • Obowiązek odpowiedniego oznaczenia towaru przedsiębiorcy • Obowiązek odpowiedniego oznaczenia przedsiębiorcy • Obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym

 19. Podstawowe prawa przedsiębiorcy Katalog podstawowych uprawnień ogółu przedsiębiorców: • Zakaz ustanawiania dodatkowych warunków koniecznych do podjęcia wykonywania lub zakończenia działalności przez zainteresowany podmiot • Nakaz wspierania rozwoju przedsiębiorczości • Nakaz udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom z poszanowaniem zasad równości i konkurencji • Nakaz poszanowania uzasadnionych interesów przedsiębiorców • Nakaz współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pracodawców, pracowników, przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi i gospodarczymi • Nakaz załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki • Możliwość uzyskiwania wiążących interpretacji przepisów z zakresu danin publicznych • Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej Podstawowe prawa przedsiębiorcy należy utożsamiać z generalnymi obowiązkami organów Państwa wobec działalności gospodarczej

 20. Reglamentacja działalności gospodarczej Reglamentacja działalności gospodarczej stanowi odstępstwo od gwarantowanej Konstytucją RP wolności gospodarczej. Warunki szczególne dotyczą rodzajów działalności potencjalnie niebezpiecznych dla ważnego interesu publicznego oraz działalności o znaczeniu strategicznym dla RP. Reglamentacja działalności gospodarczej przybiera jedną z trzech podstawowych form: • koncesje • zezwolenia, licencje i zgody • działalność regulowana

 21. Reglamentacja działalności gospodarczej – działalność regulowana Cechy działalności regulowanej: • najłagodniejsza forma reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce • wprowadzona w 2004 r. przez u.s.d.g. • utożsamiana ze zwiększeniem zakresu wolności gospodarczej • prosta w legalizacji • przyjazna ekonomicznie (niski koszt wpisu) Na mocy art. 49a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.) Prowadzenie: 1) indywidualnej praktyki lekarskiej, 2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, • grupowej praktyki lekarskiej • jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów u.s.d.g.

 22. Reglamentacja działalności gospodarczej – działalność regulowana Definicja: Art. 5 ust 5 Działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. A ponadto: • przepisy odrębnych ustaw przesądzają o tym, że dany rodzaj działalności gospodarczej stanowi działalność regulowaną w rozumieniu u.s.d.g.. Natomiast przedsiębiorca może wykonywać tę działalność po spełnieniu szczególnych warunków określonych przepisami odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w odpowiednim rejestrze regulowanej działalności gospodarczej. Istnieje ponad 20 ustaw tego rodzaju.

 23. Podejmowanie działalności regulowanej Konstrukcja regulowanej działalności gospodarczej zakłada 3 etapy postępowania zmierzające do legalizacji działalności: Etap I – spełnienie przez przedsiębiorę szczególnych warunków określonych przepisami odrębnej ustawy Etap II – złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków szczególnych wymaganych do wykonywania danej działalności Etap III – dokonanie wpisu przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej

 24. Podejmowanie działalności regulowanej – praktyka lekarska Warunki wykonywania działalności: • posiadać pełne prawo wykonywania zawodu; • nie może być: • zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów ustawy lub art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, • pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu; • dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo właściwego organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, • uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 25. Podejmowanie działalności regulowanej – praktyka lekarska Organ rejestrowy: Okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki Nazwa rejestru: np. rejestr indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich ect. Koszt wpisu: • wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w wysokości 350 zł • wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w wysokości 450 zł • wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich w wysokości będącej iloczynem 200 zł i liczby lekarzy - wspólników spółki • Jeżeli wpis do rejestru obejmuje więcej niż jedno miejsce wykonywania praktyki, pobiera się ponadto opłatę w wysokości 200 zł za każde następne miejsce wykonywania tej praktyki.

 26. Podejmowanie działalności regulowanej – praktyka lekarska Elementy wniosku: • imię i nazwisko lekarza • dane zawarte w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" • dane o przebiegu pracy zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat • dane dotyczące pomieszczenia i jego urządzenia, wyposażenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, sprzęt i aparaturę medyczną, rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, • adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, sprzętu medycznego, • numer ewidencji działalności gospodarczej.

 27. Podejmowanie działalności regulowanej – praktyka lekarska Ponadto do wniosku lekarz dołącza następujące dokumenty: • dokument potwierdzający prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska; • dokumenty potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia i środków łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna, sprzęt medyczny, w przypadku gdy lekarz ma zamiar wykonywać indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania; • opinię o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych wydaną odpowiednio przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo wojskowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska; • umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji, w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji, a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji; • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 28. Podejmowanie działalności regulowanej – praktyka lekarska Wraz z wnioskiem lekarz składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie praktyki lekarskiej zgłoszonej we wniosku określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.". Oświadczenie powinno również zawierać: • imię i nazwisko lekarza oraz jego adres; • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

 29. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy Przedsiębiorca jest kontrolowany w zakresie: • legalizacji działalności gospodarczej, • wypełniania i przestrzegania ogólnych warunków działalności gospodarczej, • wypełnianie warunków szczególnych • w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego • zawierania i wykonywania umów gospodarczych (niektórych) • rozmiaru produkcji lub świadczenia usług oraz obrotu z zagranicą niektórymi towarami i usługami, • działalności inwestycyjnej oraz gospodarki majątkiem lub kapitałem przedsiębiorstwa, • zatrudnienia, warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, płac i świadczeń • konkurencji, ochrony interesów konsumentów oraz pomocy publicznej, • gospodarki finansowej przedsiębiorstwa (w zakresie przedsiębiorstw publicznych) • obowiązków w zakresie sprawozdawczości i statystyki publicznej, • zasad ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, • zadań związanych z obronnością państwa • ect.

 30. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy – organy kontrolne W zakresie przestrzegania warunków (ogólnych i szczególnych) prowadzenia działalności gospodarczej: organy prowadzące rejestry przedsiębiorców: EDG i KRS, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Nadzór Budowlany, organy samorządu zawodowego organy reglamentacyjne tj.: prowadzące rejestry działalności regulowanej, organy ds. koncesji, organy ds. zezwoleń, licencji i zgód Ponadto wyspecjalizowane organy kontroli: UOKiK, UKE, URE, ULC, NIK, r.i.o., Inspekcja Handlowa, Inspekcja Morska, Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Rybołówstwa Morskiego, Inspekcja Żeglugi Śródlądowej, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Transportu Kolejowego. Przedsiębiorcy poddawani są również szeroko rozumianej kontroli finansowej tj. kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, kontrola celna, kontrola dewizowa.

 31. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy – zasady kontroli Katalog zasad kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy: • nadrzędna zasada kontroli – art. 9 u.s.d.g. • prymatu-pierwszeństwa u.s.d.g. – art. 77 ust 1-3 u.s.d.g. • odszkodowania – art. 77 ust 4-5 u.s.d.g. • wyłączenia dowodów – art. 77 ust 6 u.s.d.g. • Instytucja zawiadomienia organów kontrolnych – art. 78 u.s.d.g. • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – art. 79 u.s.d.g. • profesjonalnego wszczęcia i prowadzenia kontroli – art. 79a-79b u.s.d.g. • przeprowadzania kontroli w siedzibie i obecności kontrolowanego – art. 80-80b u.s.d.g. • książki kontroli – art. 81-81a u.s.d.g. • ograniczonej ilości kontroli – zakaz zbiegu kontroli – art. 82 u.s.d.g. • ograniczonego czasu trwania kontroli – art. 83-83a u.s.d.g. • instytucję sprzeciwu przedsiębiorcy – art. 84c-84d u.s.d.g.

 32. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TOMASZ SOŁOMIANKO FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU „DOBRY REGION”

More Related