1 ammatillinen koulutus ja ty el m yhteisty n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö. http://topirkka.fi. 1.1 Suomen koulutusjärjestelmä (1/2). Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö' - marcus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1.1 Suomen koulutusjärjestelmä (1/2)

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin.

Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Tutkintoja valvotaan ja jokaista tutkintoa koskee erillinen laki. Näin varmistetaan koulutuksen laatu ja yhdenmukaisuus sekä turvataan opiskelijan oikeudet

slide3

Suomen koulutusjärjestelmä (2/2)

Tri lis.

AMK- jatkotutkinnot

54321

Ylemmät

kk-tutkinnot

Alemmat

kk-tutkinnot

Yliopistot

työkokemus

4321

Erikois-

ammattitutkinnot

Ammattikorkeakoulu-tutkinnot

Ammattikorkeakoulut

työkokemus

Ammattitutkinnot

321

321

Ylioppilas-tutkinnot

Lukiot

Ammatilliset

perustutkinnot

Ammattioppilaitokset ja oppisopimuskoulutus

työkokemus

10987654321

Ikä

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Perusopetus

Oppivelvollisuuskoulutus

Esiopetus

slide4

Ammatillinen peruskoulutus

 • järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla
 • suorittaminen kestää pääsääntöisesti kolme vuotta ja opetusta annetaan monialaisissa tai erikoistuneissa ammatillisissa oppilaitoksissa
 • tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeelliset tiedot ja taidot sekä valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen.
 • tuottaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen
slide5

Ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta (1/4)

Ammatillinen koulutus on jaettu toisella asteella - koulutusaloihin ja nämä ammatillisiin perustutkintoihin.

Tutkinnot jakautuvat- koulutusohjelmiin, joiden alta löytyvät tutkintonimikkeet.

slide6

Ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta (2/4)

Koulutusala

 • määrittelee yleisellä tasolla koulutuksen sijoittumisen yhteiskunnan ja työelämän eri aloille
 • sisältää läheisesti toisiinsa liittyviä opintoaloja
slide7

Ammatillisen koulutuksen rakenteesta (3/4)

Ammatillinen perustutkinto

 • laajuudeltaan 120 opintoviikkoa
 • muodostuu ammatillisista, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista
 • voidaan suorittaa
   • ammatillisena peruskoulutuksena tai
   • näyttötutkintona
 • antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet
slide8

Ammatillisen koulutuksen rakenteesta (4/4)

 • Koulutusohjelma

Ammatillisissa perustutkinnoissa koulutusohjelmat kohdentavat opinnot eri ammatteihin ja antavat erikoisosaamista tiettyihin tehtäviin.

 • Tutkintonimike

Tutkintonimikkeet voivat olla kaikille perustutkinnon suorittaneille yhteisiä tai eriytyä tutkinnon sisällä koulutusohjelmittain.

slide9

Opetussuunnitelman rakenteesta (1/4)

Ammatillisen perustutkinnon perusteet

 • Opetushallituksen antama määräys
  • noudatettava ammatillista peruskoulutustajärjestettäessä.
 • Ammatillisen perustutkinnon perusteissa määritellään
  • perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen
  • perustutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja arviointi
  • opiskelijan arviointi
slide10

Opetussuunnitelman rakenteesta (2/4)

Opetussuunnitelma

 • Koulutuksen järjestäjän hyväksymä asiakirja
  • tarkennetaan opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä määritellään ammattiosaamisen näytöt ja niiden toteutus.

Opetussuunnitelmatyössä on otettava huomioon paikalliset ja alueelliset tarpeet.

slide11

Opetussuunnitelman rakenteesta (3/4)

Tutkinnon osat

 • Tutkinnon osat on muodostettu ja nimetty työelämän toimintakokonaisuuksien mukaan.
 • Tutkinnon osat voivat koostua opintojaksoista, työssäoppimisesta, projekteista jne.
 • Tutkintotodistus annetaan opetussuunnitelman mukaisista tutkinnon osista.
slide12

Opetussuunnitelman rakenteesta (4/4)

Opintojakso

 • opintojen sisällöllinen ja rakenteellinen kokonaisuus
 • nimi kertoo sisällöstä ja jakson opintoviikkomäärä kertoo laajuudesta
 • saattaa sisältyä erilaisia opetus- ja opiskelumuotoja kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä
slide13

Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, 120 ov

Ammatillinen peruskoulutus:

 • ammatilliset tutkinnon osat 90 ov
 • (tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista
 • vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov
 • ja opinnäytetyö vähintään 2 ov)
 • ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov
 • (yleissivistäviä opintoja, vastaavat osin lukion kursseja, osa pakollisia)
 • vapaasti valittavat opinnot 10 ov (ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä tai harrastustavoitteisia opintoja)

= 120 ov

 • opintoviikko (ov) on 40 tuntia opiskelijan työtä
slide14

Työssäoppimisen osuus koulutusajasta

Työssäoppimisen vakiinnuttua osaksi ammatillista

koulutusta, ollen vähintään 20 ov ammatillisista opinnoista,

oppilaitokset ja yritykset ovat joutuneet suuren haasteen ja

kulttuurimuutoksen eteen.

 • Tutkinnon kokonaisopintoviikkomäärä 120 ov
 • Ammatilliset opinnot yhteensä 90 ov
 • josta työssäoppimista vähintään 20 ov
 • Ammatilliset opinnot oppilaitoksessa 70 ov

→ 17 % 120 ov:n opiskelusta tapahtuu työssäoppisen ja näyttöjen yhteydessä

→ 22 % ammatillisten aineiden opiskelusta tapahtuu

työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä

slide16

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Vuonna 2000 kaikkiin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin liitettiin vähintään puolen vuoden työssäoppimisen jaksot.

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön elokuussa 2006 alkavissa

koulutuksissa.

 • työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • työssäoppiminen on työharjoittelua ohjatumpaa ja tavoitteellisempaa oppimista
 • jokainen työssäoppimisjakso suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa (opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja)
 • opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset työssäoppimis- ja näyttösuunnitelmat, joissa määritellään työssäoppimisjakson ja näyttöjen sisältö ja tavoitteet
 • ammattiosaamisen näytöt pyritään pääsääntöisesti antamaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä
slide17

Työssäoppimisen ja näyttöjärjestelmän yleiset tavoitteet

 • lähentää ammattialan koulutusta ja työelämää
 • lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä parantaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin
 • edistää opiskelijoiden välitöntä työllistymistä opintojen jälkeen
slide18

Työssäoppimisen hyödyt yritykselle

 • osaavan ja työpaikkaan soveltuvan työvoiman saaminen
 • vaikuttamismahdollisuus alan koulutukseen
 • nuorten työntekijöiden odotuksien ja ajattelumaailman tunteminen

Työssäoppimisen hyödyt oppilaitokselle

 • oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyön vahvistaminen
 • koulutuksen suunnittelun kehittäminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen
 • opettajien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen
slide19

Työssäoppimisen ja näyttöjen hyödyt opiskelijalle

 • työelämän pelisääntöihin tutustuminen
 • ammatillisen osaamisen syventyminen
 • ajanmukaisten työelämävalmiuksien saavuttaminen
 • oman osaamisen osoittaminen näytöillä lisää itsevarmuutta
 • työllistymisen helpottuminen
 • mahdollisuus oppia erilaisissa oppimisympäristöissä
 • opiskelumotivaation lisääntyminen
 • sosiaalisten taitojen kehittyminen
slide20

1.4 Työpaikkaohjaaja

 • yrityksen nimeämä henkilö
 • yhteyshenkilö oppilaitoksen, opiskelijan ja yrityksenvälillä työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
 • työpaikkaohjaaja on työssäoppijan lähin tuki yrityksessä!
 • oman alansa asiantuntija ja työntekijä, joka hallitsee tehtäväalueensa sekä työpaikan toimintatavat
 • pystyy siirtämään omaa osaamistaan opiskelijoille
 • tuntee oman alansa tutkintokohtaiset tavoitteet
 • omaa kiinnostusta ja kykyä tukea nuorten ammatillista kasvua ja kehittymistä
 • omaa taitoa ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijoita
slide21

Työpaikkaohjaajan tehtävät

 • työssäoppimisjakson ja näyttöjen suunnittelu yhteistyössä oppilaitoksen kanssa
 • yhteyshenkilönä toimiminen työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä
 • työssäoppijan perehdyttäminen yritykseen ja sen toimintaideaan
 • hyvän ja turvallisen oppimisympäristön luominen työssäoppijalle yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa
 • työssäoppijan / näytönantajan ohjaaminen ja arviointi
 • työssäoppimisjakson koulutusvaiheiden (perehdyttäminen, harjaantuminen ja syventämien) ”roolitus” (opastaja, valmentaja ja tukija)
slide22

1.5 Työssäoppimisprosessi (1/2)

Työssäoppimisprosessi koostuu useista toisiinsa liittyvistä toiminnoista, joiden tulee perustua edellä mainittujen työssäoppimisen keskeisten toimijoiden yhteistyöhön (kolmikantaisuus).

Prosessi jakautuu kolmeen vaihekokonaisuuteen, jotka ovat suunnittelu-, toteutus- sekä kehitysvaihe.

Tavoitteena on tuottaa työpaikoille tutkinnon suorittamisen jälkeen entistä ammattitaitoisempia osaajia.

slide23

 loppuarvioinnissa mukana- työpaikkakouluttaja- opettaja ja opiskelija- mahdollisesti koko työyhteisö arvioinnin vaikutus päättöarviointiin

(2/2)

SUUNNITTELULait, suositukset jaopetussuunnitelmat

TYÖPAIKKA Yhteisesti todetaan työssäoppiminen henkilöstön kanssa Työssäoppimisesta sopiminen oppilaitoksen kanssa  Koordinoija: työpaikkakouluttaja

OPPILAITOS Opetussuunnitelma  Koordinoija: ohjaava opettaja Henkilökohtainen opinto-ohjelma Työssäoppimisen tavoitteet

Tavoitteet työssäoppimisjaksolle

Työpaikkaan tutustuminen

Työssäoppimispaikan varmentaminen Esimiehet

Työssäoppimisen sopiminen Oppilaitos ja työnantaja

Opiskelijan perehdyttäminen työpaikkaan Työyhteisön tutustuttaminen opiskelijaan

 työyhteisöön tutustuminen  esimiehet  työturvallisuus  luottamus- ja työturvallisuushenkilöt

Työssäoppiminen ja näytöt tavoitteiden mukaista ja ohjattua  monipuolista ja laadukasta  opettajan tuki mukana

 jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa tavoitteiden tarkentaminen

Arviointi opitusta

AMMATTITAITOINEN TYÖVOIMA

slide24

1.6 Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelu (1/2)

Suunnittelu on toteutettava yhteistyössä työelämän edustajan, oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman näytöistä.

slide25

Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelu (2/2)

Opetussuunnitelma

Tutkinnon osan/osien

tavoitteet

Työssäoppimispaikan

mahdollisuudet ja tavoitteet

Työssäoppijan lähtötaso ja

tavoitteet

Työssäoppimisjakson tavoitteet ja suunnitelma

Näyttöjen toteutus