veget ci ismeret 2 el ad s dr bartha d nes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEGETÁCIÓISMERET 2. előadás Dr. Bartha Dénes PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEGETÁCIÓISMERET 2. előadás Dr. Bartha Dénes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

VEGETÁCIÓISMERET 2. előadás Dr. Bartha Dénes - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

VEGETÁCIÓISMERET 2. előadás Dr. Bartha Dénes. VEGETÁCIÓDINAMIKA. A közép-európai természetes erdődinamika modellje. VEGETÁCIÓTÖRTÉNET. VEGETÁCIÓTÖRTÉNET. Vegetációtörténet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VEGETÁCIÓISMERET 2. előadás Dr. Bartha Dénes' - marci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veget ci dinamika
VEGETÁCIÓDINAMIKA

A közép-európai természetes erdődinamika modellje

veget ci t rt net1
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Vegetációtörténet

= a vegetáció szekuláris szukcesszió következtében fellépő nagy idő-léptékű, a geológiai korokkal, korszakokkal kapcsolatba hozható változása

Földtörténeti korok, korszakok és az akkor élt jellemző növénycsoportok

veget ci t rt net2
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A Wegener-féle kontinensvándorlás

veget ci t rt net3
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A vegetációtörténet segédtudományai

- palinológia (pollenelemzés)

- xylotómia (faanyagelemzés)

- anthrakotómia (faszénelemzés)

- dendrokronológia (évgyűrűelemzés)

- areálgeográfia (elterjedéselemzés)

veget ci t rt net5
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Izopollentérkép a bükk utolsó jégkorszak utáni elterjedéséről

veget ci t rt net6
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Jégkorszakok

- oka a Földpálya elemeinek változása

- általános lehűlés

- sarki és magashegységi jégsapkák alakulnak ki

- eddig mintegy 6 jégkorszak lehetett a Föld életében (cca. 1/10)

- a jégkorszakokon belül glaciálisok (eljegesedések) és interglaciálisok váltakoznak

- a glaciálisokon belül stadiálisok és interstadiálisok különböztethetők meg

- a jégkorszakokra a vándorkövek (nunatak), végmorénák, a lápokban megőrződő mikro- és makrofossziliák, löszképződés, reliktum fajok utalnak

veget ci t rt net7
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Az utolsó jégkorszak = pleisztocén

- mintegy 2.5 millió éve kezdődött, 600 ezer éve csúcsosodott ki, 10 ezer évvel ezelőtt ért véget

- előtte a harmadkori (tercier) flóra melegkedvelő fajai népesítették be az északi féltekét

- glaciálisai: (Biber) – (Donau) – Günz – Mindel – Riss – Würm

- a növényvilág ismétlődő észak-dél irányú vándorlása jellemző, amit Európában kelet-nyugat irányú földrajzi akadályok (pl. Pireneusok, Alpok, Kárpátok, Kaukázus) nehezítettek meg

- a glaciálisok alatt déli refúgiumokban talált menedéket a flóra jelentős része (pl. Pireneusi-félsziget, Appenninek, Balkán-félsziget)

veget ci t rt net8
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A pleisztocén korbeosztása és klímaviszonyai

a júliusi átlaghőmérséklet tükrében

veget ci t rt net9
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Európa az utolsó eljegesedés hidegmaximuma idején

veget ci t rt net10
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Európa uralkodó növényzete az utolsó eljegesedés hidegmaximuma alatt

veget ci t rt net11
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Európa növényzete tízezer évvel ezelőtt (késő glaciális vége – holocén eleje)

veget ci t rt net12
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Európa növényzete ötezer évvel ezelőtt (szubboreális bükk I. fázis kezdete)

veget ci t rt net13
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Az Alpok gleccseresedése a Riss és a Würm eljegesedés idején

veget ci t rt net14
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A Keleti-Andok vegetációrégiói az utolsó jégkorszakban és jelenleg

veget ci t rt net15
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A Kárpát-medence pleisztocén kori képe

- a Kárpát-medence pszeudoperiglaciális terület

- a Kárpátokban kis területű eljegesedések voltak

- a glaciálisok idején az alföldön hidegkedvelő száraz puszta és fás tundra uralkodott, a középhegységekben kevésbé záródott vörösfenyő, cirbolyafenyő, törpefenyő, erdeifenyő állományok lehettek

- az integlaciálisok idején a déli területekről melegkedvelő fajok törtek be

- a jégkorszak előtti flóra néhány faja és bizonyos később betörő melegkedvelő fajok hőforrások környékén, dolomitterületeken napjainkig átvészelhettek (preglaciális reliktumok)

- a glaciálisok néhány jellemző faja szikla- és szurdokerdőkben, lápokban napjainkig fennmaradhatott (glaciális reliktumok)

veget ci t rt net16
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A Pannon-medence posztglaciális vegetációtörténete

veget ci t rt net17
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

A Pannon-medence növényzete az utóbbi 15 ezer évben

veget ci t rt net18
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Keménylombos fafajok jégkorszak utáni migrációja Észak-Amerikában

veget ci t rt net19
VEGETÁCIÓTÖRTÉNET

Keménylombos fafajok jégkorszak utáni migrációja a Brit-szigeteken

veget ci komplexek1
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Vegetációkomplexek

= különféle vegetációtípusok térbeli elrendeződése, ahol az állományok éles vagy elmosódott határokkal kapcsolódnak egymáshoz

Típusai:

1. mozaikkomplexek

2. sáv(zonáció)komplexek

veget ci komplexek2
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Mozaikkomplexek

= szabálytalanul, de rendszeresen fellépő vegetációtípusok egy adott területen

Kiváltó okok:

- termőhelyi mozaik

- a mikrodomborzattól függő talajvízszint

- kitettségbeli különbségek

- antropogén hatások

veget ci komplexek3
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Fellápmozaikkomplex a Fekete-erdőből

veget ci komplexek4
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Sáv(zonáció)komplexek

= egy ökológiai gradiens mentén, arra merőlegesen, sávokban létrejövő vegetációtípusok

Ökológiai gradiensek:

- talajnedvesség-gradiens (talajvízszint, -ingadozás, elöntés gyakoriság)

- sógradiens (sótartalom és éves ingadozása) (pl. szik, tengerpart)

- tápanyag-gradiens (pl. folyók öntésterülete)

- fénygradiens (pl. erdő – erdőszegély – fátlan terület)

- hőmérsékleti gradiens (pl. horizontálisan az egyenlítőtől a sarkok irányába, vertikálisan a síkvidékektől a magashegységekig)

- mechanikai terhelés (pl. szél- és hullámverés, utak széle)

- károsító anyagok (pl. imissziók, vulkáni tevékenység)

Megj.: a vegetációegységek szabályos térbeli egymás melletti volta nem mindig jelent időbeli egymásutániságot, hanem csak ökológiai (termőhelyi) fokozatokat

veget ci komplexek5
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Tavi és tóparti sávkomplex

veget ci komplexek6
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

Példák a vegetációkomplexekre (egy adott – nagyobb – területen):

a. lucfenyvesek régiója: lucfenyvesek, sziklai fenyvesek, lápi fenyvesek, patakmenti ligeterdők, tőzegmohalápok, sovány gyepek együttese

b. bükkösök régiója: bükkösök, szikla-, szurdok- és törmeléklejtő-erdők, patakmenti ligeterdők, üde rétek együttese

c. gyertyános – kocsánytalan tölgyesek régiója: gyertyános – kocsánytalan tölgyesek, szikla-, szurdok- és törmeléklejtő-erdők, patakmenti ligeterdők, üde rétek együttese

d. cseres – kocsánytalan tölgyesek régiója: cseres – kocsánytalan tölgyesek, mész- és melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, szikla- és lejtőgyepek, félszáraz gyepek együttese

veget ci komplexek7
VEGETÁCIÓKOMPLEXEK

e. ártéri területek: természetes pionír zátonynövényzet, bokorfüzesek, puhafás ligeterdők, keményfás ligeterdők, mocsárrétek, a holtágakban hínarasok, mocsárnövényzet együttese

f. lápterületek: síklápok, láprétek, lápcserjések és láperdők együttese

g. homokterületek: homoki tölgyesek, (gyertyános - kocsányos tölgyesek, borókás - nyárasok), homoki gyepek, láprétek, az elhagyott folyómedrekben keményfás ligeterdők, a mélyebb foltokon láperdők és lápcserjések, a szikesedő részeken sziki gyepek együttese

h. löszterületek: lösztölgyesek, pusztai cserjések, löszgyepek, a szikesedő részeken sziki gyepek együttese

i. szikes területek: sziki gyepek, szikes mocsarak, szikes tavak, sziki tölgyesek együttese

Megj.: A fenti felsorolásban egy adott területen nem szükséges valamennyi vegetáció-típusnak jelen lennie.