k z pkori egyh zt rt net iii ra l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Középkori egyháztörténet III. óra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Középkori egyháztörténet III. óra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Középkori egyháztörténet III. óra - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Középkori egyháztörténet III. óra. Egyház a 2-3. században. (gnoszticizmus, kánon kialakulása, az egyház terjedése, alexandriai teológia) . Gnoszticizmus: . Gnószisz – tudás, ismeret, Gyűjtőfogalom, amely a késő ókort átható szinkretista tanok összességét jelenti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Középkori egyháztörténet III. óra' - keisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k z pkori egyh zt rt net iii ra

Középkori egyháztörténet III. óra

Egyház a 2-3. században.

(gnoszticizmus, kánon kialakulása, az egyház terjedése, alexandriai teológia)

gnoszticizmus
Gnoszticizmus:
 • Gnószisz – tudás, ismeret,
 • Gyűjtőfogalom, amely a késő ókort átható szinkretista tanok összességét jelenti.
 • A kereszténységtől függetlenül is létezett, de ez felerősítette.
 • Az egyházon belül is létrejöhettek a kezdeti évtizedekben.
el zm nyek
Előzmények:
 • Platonizmus,
 • zoroasztrianizmus,
 • heterodox zsidóság.
 • De soha nem volt koherens eszmerendszer!
 • Ugyanis nem volt megváltás tana, ezt a kereszténységtől vették át.
a legnagyobb k l nbs g
A legnagyobb különbség:
 • A gnosztikusok leválasztják Jézust és mással helyettesítik a személyét, az üdvösségből pedig mítosz lesz.
 • Nem egyetemesek, építenek Szent Pál predesztináció tanára.
slide5
A világ és a rossz fogalmának eredete és kapcsolata érdekelte őket
 • Alapkérdés: hogyan szabadulhat meg az ember a rossztól és a világtól?
slide6
A világ a gonosz műve. Egy kozmikus katasztrófa során jött létre.
 • A gnosztikusokban él az isteni szikra az előző korból, de a testbe be van zárva.
 • Így a lélek boldogtalan.
slide7
A megismerhetetlen Isten (agnosztosz theosz) a legfőbb, akinek semmi köze nem lehet az anyagi világhoz, mert az anyag és a világ az alacsonyabb rendű szellemek a demiurgoszok azaz démonok alkotása. Ezek képtelenek jó világot teremteni.
slide8
A gnosztikusok az ószövetségi Istenben is ilyen világteremtőt látnak. Az anyagi világ teremtése a teremtők tudatlanságának a terméke.
 • Így elkülönül egymástól a teremtő és a megváltó Isten.
 • Ezért a gnosztikusok semmi szolidaritást nem vállaltak a világgal.
slide9
Ezért az aszkézisuk során a testet megölni és nem megtartóztatni akarták.
 • Sok gnosztikus szekta nem is tartotta megváltónak Jézust. A szamaritánus gnósziszban Simon Mágus magát hirdette megváltónak.
dok tizmus
dokétizmus
 • Dokeo – látszani, tűnni
 • Kr. u. II. szd. Valentinosz
 • nem foglalkozott Jézus emberi lényével, mert tiszta szellemi lénynek tartotta.
 • A gnosztikus megváltás lélekmegváltás, a testtől váltja meg a lelket.
slide11
Az ószövetségi szövegek egy részét tartja csak sugalmazottnak.
 • De szerinte Jézus titkos hagyományt nyilatkoztatott ki, amely szájhagyomány útján.
 • Ez ellen kell majd a tanítóhivatal és a kánon!
slide12
A kisázsiai Markion képviselte Rómában a legszélsőségesebben.
 • Szerinte Jézus atyja ismeretlen Jézus megjelenéséig, ami csak felnőtten történt meg. A gyermektörténetet nem fogadta el, hogy embertől szülessen. Tehát nem született, hanem megjelent.
slide13
Elvetette az Ószövetséget, mert az a világ teremtéséről szól.
 • Elvetette a próféciákat, mert csak zsidó megváltót hirdetnek.
 • Az evangéliumok közül csak Lukácsét fogadja el.
montanizmus
Montanizmus
 • Kr. u. 170 k. Montanosz.
 • Korábban Kübelé istennő beavatottja.
 • Priszka és Maximilla a két papnője, akik eksztázisban tolmácsolják a Szent Lélek szavait.
 • A karizmatikus egyházat kívánják feltámasztani.
slide15
a zsidó apokaliptikából nőtt ki.
 • Régi egyházi fegyelem,
 • szigorú monogámia,
 • a közeli parúzia várása.
 • A gnoszticizmussal szemben a közeli parúzia miatt hiszi a test feltámadását.
slide16
A hirarchiába bevonták a nőket.
 • Magukat pneumatikusnak tartották.
 • Kisázsiában, Rómában és Észak Afrikában is jelen voltak.
az egyh z v lasza
Az egyház válasza:
 • a lélek adományai mindenkiben meg vannak, és Istennel rendes úton, igehirdetés és a szentségek vétele révén is kapcsolatba lehet kerülni.
a k rd s
A kérdés:
 • Hogyan lehet eldönteni, hogy kinél van az igazság?
slide19
Szentírás és az egyházi hierarchia kánonjának kialakítása a megfelelő válasz.
k non kialakul sa
Kánon kialakulása:
 • - újszövetségi kánon
 • 1. században az Ószövetség. Krisztus tetteit szóbeszéd útján ismerték.
 • A 2. század közepén már a szinoptikusokat kánoninak tartották, a 2, század végére Jánosét is.
slide21
A kánont a közmegegyezés alakította, amit már többször felolvastak az eucharisztia ünneplése során, de ez laza volt.
 • A legrégebbi kánon töredék a Muratori-töredék. 200 k. Rómából. (1740-ben fedezték fel)
slide22
II. századi papirusztekercs a legrégebbi, amely tartalmaz újszövetségi iratokat.
 • Ide tartozik Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma levelek. Pál, Péter 2, János 3, Jakab illetve Júdás levele.
slide23
A Páli levelek 51-ben kezdődnek /Thesszalonikieknek írt levél/ Ezek a legrégebbi szövegek.
 • Az evangéliumok nem történeti könyvnek készültek, bár Lukácsnak volt ilyen ambíciója. Apostoli igehirdetés, ún. kérügma a célja.
slide24
Máté, Márk, Lukács összetartozik – szinoptikusok (együttlátók). Ők Jézus életére koncentrálnak, ugyanazt az anyagot dolgozzák fel. Ők inkább mint prófétát mutatják be Jézust.
 • Jánost az Isten Jézus érdekli.
slide25
Apostolok cselekedetei – Lukács tollából született. Történeti munka.
 • Pál levelei az ötvenes években születtek. Keresztény közösségek belső problémáiról tudósít.
 • Korábban az Újszövetségbe tartozónak hitték a Kelemen-féle levelet.
egyh zi hierarchia kialakul sa
Egyházi hierarchia kialakulása:
 • Az egyház alapja az apostol (apostolos), akit a feltámadt Krisztus megbízott a misszióval.
 • Az Újszövetség a vándortanítókat is e névvel illette.
slide27
1-2. szd. vándorpróféták, vándorapostolok, tanítók.
 • 2. század közepén a vándorhierarchia helyett helyi hierarchia.
p sp k k presbiterek diak nusok
Püspökök, presbiterek, diakónusok
 • Episzkoposz. A hellén jogban egyesületi hivatalnok gazdasági funkcióval.
 • Később ő vendégeli meg a közösséget.
 • Ő szentel presbitert és diakónust.
 • A 4. századig a nép választja.
slide29
Preszbüterosz.
 • Lelki és polgári ügyekre kiterjedő illetékesség.
 • A püspökkel együttműködtek, és funkcióik keveredtek.
slide30
A presbiterek közül kivált a liturgiát vezető presbiter-püspök, akinek a segítője a lelki ügyekben a diakónus.
 • Jeruzsálemben és Antiochiában a püspök mindig egy és nem nevezte magát presbitertársnak. Ez lesz majd a minta.
slide31
Diakónus
 • ők felügyelik az istentisztelet rendjét, nyújtják a hívőnek a kelyhet áldozáskor, betegek látogatása az oltári szentséggel, evangéliumok felolvasása.
slide32
A diakonátus eredete a 7 férfi kiválasztása, mint pl. Fülöp, aki felszolgált. De ők tanítottak is mint az apostolok. Rómában mindig 7 fő volt, és ez elterjedt máshol is.
 • Állandó tisztség, sokszor közülük választották a püspököket. Közülük a rangidős a fődiakónus, aki nem presbiter. Sok fődiakónusból lesz pápa.
slide33
A 2-3. század az egyház egyszerűsödésének a kora.
 • Szíriában és Kisázsiába megkezdődött a püspöki tekintély megerősítése.
 • A gnosztikusok titkos hagyománya ellen azt vallották, hogy akkor az apostoli alapítású közösségekben, így Rómában adták volna tovább ezeket.
slide34
Római Szent Kelemen. 1. szd vége.

- A hierarchia fontossága mellett érvel.

 • Antiochiai Szent Ignác (†110)
 • 7 levelet ír, amiben az egyház egysége a közös mondanivaló
 • Nála jelenik meg először a catholikosz szó az egyház jelzőjeként.
 • Az egyház egységét a mennyei minta alapján lehet és kell megőrizni.
didakh tan t s az r tan t sa a n peknek a 12 apostol ltal
Didakhé (tanítás) „Az Úr tanítása a népeknek a 12 apostol által.”
 • Az élet útja egy erény katalógus, a halál útja a bűnkatalógus.
 • Tiltja a varázslást, az abortuszt és a gyermekek megölését. Ez innentől imperatívusz az európai kultúrában.
 • Szerdai és pénteki böjt Jézus szenvedésének és halálának emléke, egyben a zsidó kedd-csütörtök böjtjétől való elkülönülés.
barnab s levele
Barnabás levele
 • Ez hozza be a szellem temploma és a vasárnapi ünnepnapot.
 • Az episztolairodalom csúcsa, a zsidó-keresztény vita legjobb összefoglalása.
 • Az alexandriai keresztények sokat használják.
az egyh z n veked se a misszi s sikerek
Az egyház növekedése. A missziós sikerek.
 • 180 k. Kelszosz. Pogány filozófus.
 • A kereszténység természetes magyarázata.
 • Ő szociális kötelékként fogta fel. Az összetartozás tudatát emelte ki.
 • Ezt külső körülményekkel magyarázta.
slide39
A keresztény egyéni élet sokkal fegyelmezettebb keretek között folyt a pogánynál.
 • Nem csak vigasztalt a kereszténység, de szabályokat is adott.
 • Az evangélium válasz a boldogság keresésére.
slide40
A sztoikusok erre a vágyak feladását hirdették. Emiatt Senecáékra a keresztények, így Tertullianus is sokszor előzményként tekint.
 • De nagy a különbség. A sztoikusok az önuralomra építenek, a keresztények Isten kegyelmére. Náluk fontos az etika, a felebarát iránti felelősség.
 • A keresztény missziók sikere a szeretet aktív gyakorlása.
n veked s
Növekedés:
 • Anyagi gyarapodás: Rómában 251-ben 157 egyházi személynek adott fizetést, és 1550 rendszeres segélyt folyósított.
 • Kezdetben adományok, később öröklés útján szereztek vagyont, csináltak alapítványokat.
 • 260. Gallienus türelmi rendelete.
slide42
Itáliában már Pompeiben találtak krisztogrammot.
 • 250 k. 100 püspökség a félszigeten.
 • Galliában Lyon a központ, Iraeneusz keltául is prédikál. 177-ben üldözések.
slide43
A 2. század közepén az egyház a görög világon túlra, a szír Edesszai királyságba is eljut.
 • De eredeti közösségük gnosztikus irányba hajlik. Ezért szakadás, és azért fogadják el Palut személyét, mert Antochiában szentelték fel. Azaz kapcsolat Róma és A. felé.
slide44
Brit püspökök 314-ben az Arles-i zsinaton részt vettek.
 • Az 5. században Verulanumi Albanus sírja már zarándokhely.
 • Pelagius is Brit.
 • Egyiptom. 2. század már virágzik, de sem nem ortodox, sem nem eretnek. Külön út, aszkézis.
 • Sok apokrif irat az alap.
slide45
Alexandria Péter apostol tanítványában Szent Márk evangelistában tisztelte az alapítót.
 • Nagyon ügyelnek az ortodoxiára.
 • 180-tól dokumentálható a létük.
 • Észak Afrikában Karthagó a központ. Scilliumi vértanú akták 180 k. a legkorábbiak.
 • Itt jön létre a Vetus Latina.
 • Hispánia a 3. században.
slide46
A misszió sikereiben szerepet játszott, hogy az elitet meghódította, és a városokban volt népszerű. De valójában mindenkinek volt mondanivalója.
 • Nem volt társadalmi forradalom, sem felszabadítás. De a vagyonosok sem sajátították ki.
 • Valójában egy vallási mozgalom, amelyben járulékosan van társadalmi fejlődési lehetőség. De ezek majd Róma bukása után látszanak.