novi propisi u kolstvu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOVI PROPISI U ŠKOLSTVU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

NOVI PROPISI U ŠKOLSTVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

NOVI PROPISI U ŠKOLSTVU. Draž, 23.11 2011. Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Narodne novine, broj 61/11. Restriktivan zakon. Naredbe mjera Zabrana odgojno-obrazovnog rada Razrješenje članova školskog odbora Razrješenje ravnatelja Novčane kazne Prekršajne prijave Kaznene prijave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOVI PROPISI U ŠKOLSTVU' - marcel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novi propisi u kolstvu

NOVI PROPISI U ŠKOLSTVU

Draž, 23.11 2011.

zakon o prosvjetnoj inspekciji

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Narodne novine, broj 61/11

restriktivan zakon
Restriktivan zakon
 • Naredbe mjera
 • Zabrana odgojno-obrazovnog rada
 • Razrješenje članova školskog odbora
 • Razrješenje ravnatelja
 • Novčane kazne
 • Prekršajne prijave
 • Kaznene prijave
lanak 5 st 2 drugi stupanj
Članak 5. st. 2. – drugi stupanj

(2) Poslove inspekcijskog nadzora u drugom stupnju obavljaju članovi povjerenstva koje imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda osoba koje ispunjavaju uvjete za višeg prosvjetnog inspektora i ovlaštene su provoditi inspekcijski nadzor.

lanak 5 st 4 uredba vrh
Članak 5. st. 4. – uredba VRH

(4) Način rada i trajanje mandata članova povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka uređuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

lanak 6 st 1 uvjeti za pi
Članak 6. st. 1. – uvjeti za PI

(1) Poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij u skladu s ranijim propisima, koja ima stručno znanje i iskustvo stečeno radnim stažem na odgojno-obrazovnim ili pravnim ili upravnim poslovima od najmanje četiri godine te koja ima položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora.

lanak 11 st 1 poslovi pi
Članak 11. st. 1. – poslovi PI
 • Statut
 • Opće akte
 • Godišnje planiranje rada
 • Organizaciju rada
 • Upis i ispis učenika
 • Broj odjela
 • praćenje rada i ocjenjivanje
lanak 11 st 1 poslovi pi 2
Članak 11. st. 1. – poslovi PI 2
 • Primjenu pedagoških mjera
 • Provedbu ekskurzija i izleta
 • Pedagošku dokumentaciju
 • Radne odnose (zasnivanje i prestanak)
 • Dužnosti i obveze ravnatelja
 • Rad kolegijalnih tijela
 • Uporabu udžbenika i nastavnih sredstava
lanak 13 st 1 pokretanje postupka
Članak 13. st. 1. – pokretanje postupka

(1) Ravnatelj Uprave, odnosno rukovoditelj dužan je razmotriti podnesak upućen prosvjetnoj inspekciji te procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka.

lanak 15 st 2 i 3 ispitivanje u enika
Članak 15. st. 2. i 3. – ispitivanje učenika

(2) Ispitivanje maloljetnog učenika provodi se u nazočnosti njegova roditelja i stručnog suradnika (pedagoga ili psihologa) nadzirane ustanove ili druge školske ustanove.

(3) Ako roditelj za to da pisanu suglasnost, ispitivanje maloljetnog učenika može se provesti i bez njegove nazočnosti.

lanak 19 st 2
Članak 19. st. 2.

(2) Ako tijekom obavljanja nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u radu ili postupanju, a taj rad ili postupanje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, inspektor je dužan obaviti nadzor i nad tim radom ili postupanjem, iako mu to nije bio predmet nadzora.

lanak 20 st 1 naredbe
Članak 20. st. 1. - naredbe
 • (1) Inspektor će narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku ako:
 • Nema odobrenje za početak rada škole
 • Radi bez statuta ili općeg akta
 • Planirani rad nije u skladu sa Zakonom
lanak 20 st 1 naredbe 2
Članak 20. st. 1. – naredbe 2
 • Organizacijom rada prekršen Zakon
 • Protupropisan ustroj razrednih odjela
 • Protupropisan broj izvršitelja
 • Protupropisna primjena ped. mjera
 • Ako škola ne izda svjedodžbu
 • Ako ne vodi u skladu s propisom pedagošku dokumentaciju
lanak 20 st 1 naredbe 3
Članak 20. st. 1. – naredbe 3
 • Ako ne izvješćuje roditelje
 • Ako izvodi izlete bez suglasnosti
 • Ako ne inicira postupak utvrđivanja primjerenog oblika školovanja
 • Ako rad nije u skladu s ugovorom o radu
 • Ako uredsko poslovanje nije u skladu s propisima
lanak 20 st 2
Članak 20. st. 2.

(2) Ako propusti, nedostatci ili nepravilnosti iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, inspektor će zabraniti obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno izvođenje obrazovnog programa.

lanak 21 st 1 poni tenje ocjena
Članak 21. st. 1. – poništenje ocjena

(1) Inspektor će nadziranoj ustanovi narediti:

1. poništenje ocjene ako nađe da je u postupku ispitivanja, odnosno ocjenjivanja povrijeđen zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt, ili ako zaključna ocjena nije utemeljena na podacima o praćenju rada i napredovanja učenika i ocjenama donesenim u tijeku nastave, ili ako zaključna ocjena utvrđena na ispitu pred povjerenstvom nije izvedena iz ocjena pojedinih dijelova ispita ili iz ocjena pojedinačnih odgovora, ili ako poništenje ocjene predloži osoba ovlaštena za stručno-pedagoški nadzor,

lanak 22 st 1 zabrane
Članak 22. st. 1. - zabrane

Inspektor može zabraniti:

 • Sklapanje i otkazivanje ugovora o radu
 • Imenovanje ravnatelja
 • Prekovremeni rad
 • Uporabu neodobrenog udžbenika
 • Upis i ispis učenika
 • Naplatu novčanih sredstava
lanak 23 st 1 sp nadzor
Članak 23. st. 1. – SP nadzor

(1) Inspektor će zatražiti stručno-pedagoški ili drugi stručni nadzor ako u provedbi inspekcijskog nadzora uoči stručno-pedagoške ili druge stručne propuste, nedostatke ili nepravilnosti, ili ako procijeni da je za utvrđivanje činjenica i ocjenu stanja u nadziranoj ustanovi potrebno stručno-pedagoško, odnosno drugo stručno znanje.

lanak 23 st 2
Članak 23. st. 2.

Na osnovi izvješća o stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru inspektor može učitelju, nastavniku, stručnom suradniku i drugoj osobi koja obavlja odgojno-obrazovne poslove:

1. narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. zabraniti obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.

lanak 23 st 3
Članak 23. st. 3.
 • (3) Rješenje s naredbom, odnosno zabranom iz stavka 2. ovoga članka inspektor može donijeti ako su u stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru utvrđeni propusti, nedostaci ili nepravilnosti i ako je osoba ovlaštena za stručno-pedagoški, odnosno drugi stručni nadzor, predložila naredbu, odnosno zabranu.
lanak 23 st 4
Članak 23. st. 4.
 • (4) Mjere iz stavka 2. ovoga članka moraju se poduzeti u roku od 15 dana od dana primitka izvješća o provedenom stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru i prijedloga mjera, a ako inspektor obavlja inspekcijski nadzor u toj ustanovi, u roku od 15 dana od dana zaključenja zapisnika.
lanak 24 kazne
Članak 24. - kazne

(1) Ako utvrdi da je povredom propisa počinjen prekršaj, inspektor je dužan izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

(2) Ako su ispunjeni propisani uvjeti, inspektor može odrediti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

lanak 25
Članak 25.

Ako ocijeni da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela, inspektor je dužan podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu.

lanak 27 razrje enja o
Članak 27. – razrješenja ŠO

(1) Zahtjev za razrješenjem člana školskog odbora

(2) zahtjev za raspuštanjem školskog odbora

lanak 28 razrje enje ravnatelja
Članak 28. – razrješenje ravnatelja

Inspektor će predložiti razrješenje:

 • ako krši obveze iz ugovora
 • zanemaruje poslove
 • ako ne izvrši inspektorovo rješenje
 • ne ispunjava propisane uvjete
 • ako je u postupku imenovanja bitno prekršen Zakon
lanak 30 st 2
Članak 30. st. 2.

(2) Ako se rješenjem naređuje kakva radnja, u izreci rješenja odredit će se rok u kojem se ta radnja mora obaviti, a ako se rješenjem izriče hitna mjera, u izreci će se naznačiti da žalba ne odgađa izvršenje.

lanak 30 st 3 nov ane kazne
Članak 30. st. 3. – novčane kazne

Ako se naređena radnja ne obavi u ostavljenom roku ili ako se ne ispuni naložena obveza ili ako se postupa protivno naloženoj obvezi, inspektor će izvršenika prisiliti na ispunjenje obveze novčanim kaznama. Novčana kazna izrečena prvi put ne može biti veća od 1.000,00 kuna, a svaka daljnja novčana kazna izriče se u svoti uvećanoj za 1.000,00 kuna u odnosu na prethodnu, do najviše 10.000,00 kuna.

lanak 31 st 2 rok za izvje e
Članak 31. st. 2. – rok za izvješće

(2) O ispunjenju obveze iz rješenja ravnatelj nadzirane ustanove dužan je u roku od osam dana od isteka roka za ispunjenje obveze pisano izvijestiti inspektora koji je donio rješenje.

lanak 31 st 3
Članak 31. st. 3.

(3) Ako ravnatelj o ispunjenju obveze ne izvijesti inspektora, ili ako inspektor posumnja u vjerodostojnost izvješća, obavit će kontrolni inspekcijski nadzor radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

lanak 33 st 1 i 4
Članak 33. st. 1. i 4.

(1) Protiv prvostupanjskog rješenja inspektora može se izjaviti žalba povjerenstvu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Žalba odgađa izvršenje rješenja, osim kada se radi o poduzimanju hitnih mjera izvršenje kojih se ne može odgađati. (18 hitnih mjera!)

lanak 34 hitne mjere
Članak 34. - hitne mjere
 • Nema odobrenja za početak rada
 • Redovito odvijanje nastave
 • Neodobreno produženje nastave
 • Uporaba neodobrenih udžbenika i …
 • Izricanje pedagoških mjera
 • Ocjenjivanje i praćenje učenika
 • Polaganje ispita i ocjenjivanje na ispitu
 • Vođenje pedagoške dokumentacije
lanak 34 st 4 i 5 usmeno rje enje
Članak 34. st. 4. i 5. - usmeno rješenje
 • U iznimno hitnim slučajevima rješenje se može donijeti i usmeno
 • (5) Na zahtjev ravnatelja nadzirane ustanove ili osobe koja dokaže pravni interes, usmeno će se rješenje izdati u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.
lanak 42 kaznene odredbe
Članak 42. - kaznene odredbe
 • Ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora
 • Ako sprečava ili ometa inspektora
 • Ako ne postupi po rješenju
 • Ako ne izvijesti inspektora

ŠKOLA OD 5 DO 10 TISUĆA KUNA

RAVNATELJ OD 2 DO 7 TISUĆA KUNA

lanak 44 kaznene odredbe
Članak 44. - kaznene odredbe
 • Ako zatekne osobu kojoj je zabranjen odgojno-obrazovni rad
 • Ako zatekne uporabu neodobrenog udžbenika ili nastavnog sredstva

OSOBA 2 TISUĆE KUNA

RAVNATELJ ISTI IZNOS

razrje enja ravnatelja
Razrješenja ravnatelja
 • Nema uvjete za ravnatelja
 • Financijski prekršaji
 • Financijske štete
 • Nezakonite isplate (print liste)
 • Falsifikacija dokumentacije 2
 • Falsificiranje potpisa
 • Veći problemi učenika
 • Veći problemi učitelja
 • Mediji (2 SŠ)
slu aj 1
Slučaj 1
 • Nezakonita isplata plaća
 • Nezakonita isplata dnevnica
 • Rad bez ugovora o radu
 • Rad bez rješenja o zaduženju
 • Nezakonito zapošljavanje (uvjeti)
 • Jedna osoba ima dva ugovora
 • Vjeroučitelj nema mandat
slu aj 2
Slučaj 2
 • Nezakonit zakup prostora
 • Novčane malverzacije
 • jamci
 • Sakupljanje novaca od roditelja
 • Zataškavanje pokušaja samoubojstva
 • Nepoduzimanje potrebnih aktivnosti
slu aj 3
Slučaj 3
 • Falsificiranje dokumentacije
 • Falsificiranje potpisa
 • Falsificiranje javne isprave, svjedodžbe
 • Izjava u istražnom postupku
slu aj 4
Slučaj 4
 • Raskid ugovora o radu svim učiteljima RN
 • Nezakonit raskid ugovora o radu
 • Neizvršenje mjera iz rješenja
slu aj 5
Slučaj 5
 • Neizvršavanje mjera (nalaz, rješenje)
 • Kršenja nekoliko pravilnika
 • 50% učenika ima negativnu ocjenu
 • 56 učenika na popravak, 36 na 2. rok
 • Prijetnje i verbalno zlostavljanje djece
 • Ravnateljica nije poduzela ništa

(državno odvjetništvo poduzima kazneni progon)

ostali zakoni
OSTALI ZAKONI
 • Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 45/11)
 • Kazneni zakon (NN, br. 110/97)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti

(NN, br. 139/10)