zariadenia staveniska povinnosti stavbyved ceho stavebn denn k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zariadenia staveniska, povinnosti stavbyvedúceho, stavebný denník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zariadenia staveniska, povinnosti stavbyvedúceho, stavebný denník

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Zariadenia staveniska, povinnosti stavbyvedúceho, stavebný denník - PowerPoint PPT Presentation


  • 406 Views
  • Uploaded on

Zariadenia staveniska, povinnosti stavbyvedúceho, stavebný denník. Stavenisko Stavenisko musí: a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zariadenia staveniska, povinnosti stavbyvedúceho, stavebný denník' - mandar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Stavenisko

Stavenisko musí:

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,

c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,

slide3

Stavenisko musí:

d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej inžinierskej stavby, stavebný úrad môže v stavebnom povolení upustiť od niektorých technických požiadaviek na stavenisko.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

slide4

Zariadenie staveniska

Delenie objektov ZS podľa:

účelu: výrobné, prevádzkové, sociálne, doplňujúce

druhu: na stroje a zariadenia, objekty a prístrešky, dopravné cesty a plochy, technické vedenia (rozvody, prípojky)

doby trvania: na dočasné, trvalé, stále (v rámci stavebných dvorov)

rozsahu: centrálne – slúži väčšiemu počtu stavebných objektov; úsekové – slúži určitej skupine stavebných objektov; objektové – slúži jednému stavebnému objektu

konštrukcie (resp. spôsobu jeho vyhotovenia) – na stabilné, montovateľné, prenosné, pojazdné

slide5

Výrobné zariadenie staveniska

úlohou výrobného zariadenia staveniska je zabezpečiť výrobné procesy výstavby priamo na stavenisku,

Výrobné zariadenie staveniska tvoria objekty a zariadenia, v ktorých alebo pomocou ktorých sa vyrábajú polotovary, ako je čerstvý betón a malta, resp. sa pripravujú dielce na výstuž a debnenie. Výrobu polotovarov možno zabezpečiť priamo na stavbe (miesto na strojné zariadenia, materiál a zaistenie energie) alebo ich doviezť z centrálnych výrobní (odberné miesto, zariadenia na manipuláciu s polotovarom). Rozhodnutie závisí aj od dodávateľského spôsobu, cenovej kalkulácie, dostupnosti alebo možností staveniska.

Prevádzkové zariadenie staveniska

zabezpečenie výrobných procesov výstavby.

patria sem zariadenia staveniskovej prevádzky, dielne, kancelárie, skúšobne, sklady a skládky.

slide6

Sociálne zariadenie staveniska

Sociálne zariadenie staveniska sa delí podľa účelu a zamerania na:

Hygienické (šatne, WC, umyvárne a pod.)

Sociálne (jedálne, kuchyne, ošetrovne a pod.)

Kultúrno - spoločenské (spoločenské miestnosti a pod.)

Podľa doby používania delíme na:

trvalé - doba používania na jednom mieste viac ako 3 roky

dočasné - doba používania na jednom mieste menej ako 3 roky

slide7

Navrhovanie zariadenie staveniska

Návrh ZS vychádza z poznania miestnych podmienok a musí zabezpečiť rýchle, hospodárne a bezpečné uskutočňovanie procesov výstavby.

Návrh zariadenia staveniska obsahuje:

slide8

Stavenisková doprava

Slúži na prepravu všetkých druhov stavebných materiálov, prefabrikátov, zemín a pod. Musí plynulo nadväzovať na mimostaveniskovú dopravu bez zbytočného prekladania, prípadne s ňou vytvárať jeden organizačný celok.

Stavenisková doprava sa podľa spôsobu dopravy môže vykonávať:

- dopravou cestnou

- dopravou koľajovou (jednokoľajnicová dráha, lanové dráhy

- dopravou špeciálnou (plynulá doprava, žeriavy, zdvíhacie zariadenia)

Podľa smeru, v ktorom sa doprava uskutočňuje:

- vodorovnú (horizontálnu)

- zvislú (vertikálnu)

- zmiešanú

Podľa priebehu vykonávania môže byť:

- cyklická

- nepretržitá (kontinuálna)

slide9

Staveniskové komunikácie

Návrh staveniskových komunikácií vychádza z konštrukčného systému použitého pri výstavbe. Záleží aj na veľkosti stavebného pozemku, kvalite terénu, období a spôsobe výstavby, ako aj na hmotnosti prvkov, ktoré sa budú zabudovávať.

Dočasné staveniskové komunikácie môžu byť: 

slide10

Dočasné staveniskové komunikácie

- minimálna šírka jednopruhovej komunikácie je 3,0 m, dvojdruhovej 5,0 m,

- nespevnené krajnice minimálne 0,5 m

- minimálny polomer oblúkov 10,0 – 15,0 m, pri doprave podvalníkmi 20,0 m

- minimálna vzdialenosť vozovky od objektov 0,6 m, pri prampách a vykladacích zariadeniach 0,3 m

- dovolená rýchlosť 10 km.h-1, ak nie je možný únik z vozovky 3 km.h-1

- sklon nivelety do 15 %, pri panelových cestách

- miesta na vyhýbanie vozidiel každých 200 – 300 m.

slide11

Stavbyvedúci

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je oprávnený:

slide12

Stavbyvedúci

Povinnosti stavbyvedúceho sú vecne aj časovo rozdelené do troch období:

- predzačiatkom výstavby

- počas výstavby

- po ukončení výstavby

Povinnosti stavbyvedúceho pred začiatkom výstavby

- musí sa dokonale oboznámiť s nastávajúcimi úlohami a pripraviť všetko potrebné pre plynulú výstavbu. Musí preštudovať dokumentáciu stavby, zmluvu o dielo na stavebné práce, zmluvy s poddodávateľmi, zmluvu o zariadení staveniska a prípadne sa zúčastniť aj na ich príprave.

slide13

Povinnosti stavbyvedúceho počas výstavby

a) na úseku riadiacej práce:

b) v prevádzkovej príprave:

c) vo výrobe:

slide14

d) na úseku financovania:

Povinnosti stavbyvedúceho po ukončení výstavby

- skontroluje kvalitu prác a postará sa o odstránenie chýb tak, aby nevznikli zbytočné reklamácie pri preberaní stavby a po jej uvedení do prevádzky. Pre preberacím konaním pripraví príslušnú dokumentáciu ku dňu odovzdania stavby a po jeho skončení sa postará o odstránenie zistených chýb v určených termínoch.

slide15

Stavebný denník

Podľa obchodných zvyklostí sa na stavebný denník používajú normalizované zošity. Pre každý stavebný objekt sa vedie osobitný denník.

Stavebný denník má dve časti, a to úvodné listy a denné záznamy.

slide16

Stavebný denník

Úvodné listy obsahujú:

- základný list (adresár), ktorý obsahuje identifikačné údaje zúčastnených strán,

- prehľad zmlúv o dielo a ich zmien,

- lehotník plnenia rozhodujúcich zmluvných záväzkov,

- zoznam úradných opatrení, ktoré sa týkajú prác,

- zoznam technickej a inej dokumentácie, ich zmien a doplnkov. Na tomto liste je uvedený aj prehľad dohodnutých skratiek pre zápisy v denníku,

- prehľad skúšok každého druhu,

- prehľad objednávok poddodávateľov a priebeh ich plnenia.

slide17

Stavebný denník

Časť pre denné záznamy sa skladá z očíslovaných listov, do ktorých sa zapisuje:

- dátum

- počasie

- údaje o postupe prác

- údaje o množstve vykonaných prác

  • údaje o počte pracovníkov, strojoch,
  • počte odpracovaných hodín strojov

- údaje o rozsahu a spôsobe odberu vzoriek

- výsledky všetkých skúšok

- údaje o dodávkach surovín, stevebných látok, polotovarov

slide18

Stavebný denník

Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby: