Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs
Download
1 / 49

Latvijas Cilv?kties?bu un etnisko studiju centrs - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs. Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Latvijā: galvenie secinājumi Anhelita Kamenska. Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Latvijā. Daļa no plašāka 3 gadus ES finansēta projekta “Cilvēktiesību monitorings slēgtās iestādēs Baltijas valstīs”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas Cilv?kties?bu un etnisko studiju centrs' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Latvijā: galvenie secinājumiAnhelitaKamenska


Sl gtu iest u neatkar ga uzraudz ba latvij
Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Latvijā

 • Daļa no plašāka 3 gadus ES finansēta projekta “Cilvēktiesību monitorings slēgtās iestādēs Baltijas valstīs”

 • Latvijā – cietumi, policijas izolatori, psihoneiroloģiskās slimnīcas, specializētās sociālās aprūpes iestādes, iestādes nelegāliem imigrantiem, patvēruma meklētājiem,u.c.


Sl gtu iest u neatkar ga uzraudz ba
Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība

 • Monitoringa vizītes (91 vizīte; 10 cilvēki, )

 • Rokasgrāmata “Slēgtu iestāžu monitoringa veicējiem” (500 eksemplāri)

 • Mācību vizītes (Nīderlande, Lielbritānija)

 • Pētījums par slēgtu iestāžu neatkarīgiem uzraudzības mehānismiem

 • Semināri, piemēram, par ieslodzīto sūdzībām un sūdzību izskatīšanas institūcijām

 • Starptautiska konference – 27.-28.04.06


P t jums par sl gtu iest u neatkar gu uzraudz bu
Pētījums par slēgtu iestāžu neatkarīgu uzraudzību

SATURS:

 • Starptautiskie standarti (ANO, Eiropas Padome)

 • Slēgtu iestāžu neatkarīgas uzraudzības modeļi citās valstīs, labas prakses piemēri

 • Latvijas neatkarīgas uzraudzības mehānismi


Latvijas neatkar gie uzraudz bas meh nismi
Latvijas neatkarīgie uzraudzības mehānismi

 • apkopot informāciju

 • vērtēt slēgto iestāžu uzraudzības mehānismu darbības efektivitāti

 • identificēt labas prakses piemērus slēgtu iestāžu uzraudzībā

 • sniegt rekomendācijas slēgto iestāžu uzraudzības nostiprināšanai


P t mie jaut jumi i
Pētāmie jautājumi I

 • Juridiskais statuss

 • Mandāts

 • Pilnvaras

 • Neatkarība

 • Izmantojamie standarti (nacionālie, starptautiskie)


P t mie jaut jumi ii
Pētāmie jautājumi II

 • Uzraudzības komandas sastāvs

 • Vizītes, darbība pēc vizītes

 • Mehānisma ietekme/slēgto iestāžu reakcija

 • Iestādes 2-3 lielākie panākumi

 • Sadarbība ar citiem slēgto iestāžu uzraudzības mehānismiem

 • Uzraudzības komandas apmācība

 • Informētība par starptautisko organizāciju ziņojumiem par Latviju, u.c.


Metodolo ija
Metodoloģija

 • Anketa – jautājumu saraksts

 • Intervijas

 • Publiski pieejamās dokumentācijas analīze (ziņojumi, pārskati, normatīvie akti, u.c.)

 • Interviju/vizīšu laikā iegūtā dokumentācija (sarakste ar iestādēm, dienesta ziņojumi, iekšējie normatīvie akti, u.c.)

 • Līdzdalība atsevišķu uzraudzības mehānismu vizītēs


Sl gt s iest des latvij
Slēgtās iestādes Latvijā

~ 100 slēgtās iestādes

 • Cietumi – 15

 • Policijas izolatori – 28

 • Psihoneiroloģiskās slimnīcas/nodaļas - 9 (+ 3)

 • Specializētās sociālās aprūpes iestādes – 31

 • Nelegālo imigrantu nometne “Olaine” – 1

 • Patvēruma meklētāju centrs “Mucenieki” – 1

 • Nepilngadīgo sociālās korekcijas iestādes - 2


Sl gt s iest des ii
Slēgtās iestādes II

 • Virssardze (Ādažos) – 1

 • Aizturēšanas kameras (līdz 12 stundām) Valsts policijas iecirkņos - ?

 • Aizturēšanas kameras pašvaldības policijā (Liepāja, Ventspils, Jelgava,...) - ?

 • Aizturēšanas telpas robežposteņos - ? (ap 50 telpas)


Sl gt s iest des iii
Slēgtās iestādes III

~ no dažām stundām līdz mūža beigām

~ slēgtās iestādes oficiālā kapacitāte – no 1-2 līdz 1700 vietām

~ 2005.gadā bija ievietotas un atradās īslaicīgi vai ilglaicīgi ap ~ 45 000 personas


Uzraudz ba
Uzraudzība

Regulāra uzraudzība pār iestādēm, kurā ievietotas personas, kurām ar valsts varas sankciju atņemta brīvība

 • Sūdzību izskatīšana

 • Regulāras, preventīvas vizītes


Uzraudz ba1
Uzraudzība

 • Brīvības atņemšanas tiesiskais un administratīvais pamats

 • Dzīves apstākļi slēgtajā iestādē

 • Režīms

 • Medicīniskā aprūpe

 • Personāla attieksme pret personām,kam atņemta brīvība


Neatkar gie valsts uzraudz bas meh nismi nav saist ti ar izpildvaru
Neatkarīgie valsts uzraudzības mehānismi (nav saistīti ar izpildvaru)

 • Valsts cilvēktiesību birojs (visas slēgtās iestādes)

 • Specializētā vairāku nozaru prokuratūra

  (cietumi, nelegālo imigrantu iestādes, armija)

 • Rajonu prokuratūras (policijas izolatori)


Ne atkar gie valsts uzraudz bas meh nismi saist ti ar izpildvaru
Ne(atkarīgie) valsts uzraudzības mehānismi (saistīti ar izpildvaru)

 • Pārtikas un veterinārais dienests(ZM)

 • Valsts sanitārā inspekcija(VM)

 • MADEKKI (VM)– medicīniskās aprūpes kvalitāte ārstniecības iestādēs

 • Sociālo pakalpojumu pārvaldes Sociālo pakalpojumu un kvalitātes kontroles daļa (LM)


Sl gto iest u iek jie uzraudz bas meh nismi
Slēgto iestāžu iekšējie uzraudzības mehānismi izpildvaru)

 • Ieslodzījuma vietu pārvalde (kompleksās pārbaudes)


Pilsonisk sabiedr ba
Pilsoniskā sabiedrība izpildvaru)

 • Nevalstiskās organizācijas

  Latvijas Cilvēktiesību centrs (sūdzības + monitorings)

  Pacientu tiesību birojs (sūdzības)

 • Latvijā nav zemākā līmeņa uzraudzības posma – pie slēgtas iestādes izveidotas neatkarīgas uzraudzības komitejas/padomes kā daudzās citās valstīs (Rietumeiropā, pa retam – Austrumeiropas valstīs)


Likums par valsts cilv kties bu biroju
Likums par Valsts cilvēktiesību biroju izpildvaru)

No 1996.gada 5. decembra - 2005.gada 15.decembrim – nekonkrēts pilnvaru regulējums attiecībā uz slēgtām iestādēm

 • izskatīt sūdzības

 • pētīt situāciju cilvēktiesību ievērošanā

 • sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par cilvēktiesībām

 • izstrādāt programmas cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanai

 • sniegt Saeimai un Ministru kabinetam gada ziņojumu par Biroja darbu un reizi ceturksnī - pārskatu par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.


Ieslodz jumu vietu p rvaldes likums
Ieslodzījumu vietu pārvaldes likums izpildvaru)

 • Ieslodzījuma vietas bez speciālas atļaujas tiesības apmeklēt Valsts cilvēktiesību biroja direktoram


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs
VCB izpildvaru)

 • Tiesības pieprasīt informāciju no jebkuras valsts un pašvaldību institūcijas un fiziskajām vai juridiskajām personām

 • Sniegt priekšlikumus un rekomendācijas (nav saistošas)

  - Iestādei/amatpersonai pienākums atbildēt 1 mēneša laikā


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs
VCB izpildvaru)

 • No 2005.gada 15.decembra – konkrēts pilnvaru regulējums:

  VCB darbiniekiem ir tiesības

  apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.


Aiztur to personu tur anas k rt bas likums
Aizturēto izpildvaru)personu turēšanas kārtības likums

 • (4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu var apmeklēt:

 • 2) valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

 • 6) Valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji par īslaicīgās aizturēšanas vietas apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās policijas struktūrvienības vadību.


Prokurat ras likums
Prokuratūras likums izpildvaru)

15.pants

Prokurors uzrauga tiesas piespriesto brīvības atņemšanas sodu izpildi un vietas, kur tiek turētas apcietinātās, aizturētās un apsardzībā turamās personas


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs


2 pieejas uzraudz bas izpratn

Reaktīva izpildvaru)

Pamatā reaģē uz sūdzībām

Iestādēs apmeklē tikai konkrēto sūdzības iesniedzēju

Šauri vērtē aizturēšanas aspektus

Proaktīva

Iestādes apmeklē regulāri

Vērtē visus aizturēšanas aspektus, t.sk. arī apstākļus

2 pieejas ‘uzraudzības’ izpratnē


3 pieeja nav s dz bas nav probl mu
3. pieeja – nav sūdzības – nav problēmu izpildvaru)

Rajons (Latgale):

Ja ir sūdzība, izmeklē kāds no prokuroriem. Neviens prokurors neiet uz policijas izolatoru un nepārbauda jau kādus divus gadus. Agrāk gāja, aprunājās ar ievietotajām personām, tagad jau vairākus gadus neiet.

Olaines nelegālo imigrantu nometne netiek uzraudzīta, jo nav sūdzību. Prokurors pēdējo reizi apmeklēja 2002.-2003.gadā.


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Prokurors (Rīga) izpildvaru)

Prokuratūra ĪAV nepārbauda, jo uzskata, ka prokuratūrai tas nav jādara. „Uz kāda pamata? Vai Prokuratūras likumā tā ir rakstīts, ka jāiet uz ĪAV un jāpārbauda?”


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Specializētā izpildvaru)s vairāku nozaru prokuratūras virsprokurore (Seminārā par ieslodzīto sūdzībām)

apmeklēt slēgtās iestādes un vērtēt turēšanas apstākļus nav prokuratūras uzdevums, jo Prokuratūras likumā noteiktais pienākums “pārrauga likumu ievērošanu” ir pārāk plašs regulējums, tādēļ prokuratūra strādā tikai ar sūdzībām un ieslodzījuma vietas apmeklē tikai tad, ja ir daudz vienveidīgu sūdzību un “brauc tad, ja kāds grib tikties”


Valsts policijas inform cija
Valsts policijas informācija: izpildvaru)

Daudzviet ēkas, kurās izveidotas īslaicīgās aizturēšanas vietas, praktiski nav iespējams turpmāk ekspluatēt, jo tās atrodas avārijas stāvoklī, piemēram, Ventspilī tā izvietota ēkā, kura būvēta 1850.gadā un tajā nav centrālapkures, personām nav iespējams nomazgāties, sausās tualetes ziemā aizsalst


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Citāts no prokuratūras atbildes uz lūgumu veikt Ventspils PRPP īslaicīgā aizturēšanas izolatora pārbaudi:

Ventspils pilsētas prokuratūra neveiks Ventspils RRPP ĪAI pārbaudi,

jo prokurora funkcijās neietilpst īslaicīgās aizturēšanas izolatora darbības nodrošināšana un komplekso pārbaužu veikšana par noteiktās kārtības ievērošanu tajās


Proakt va pieeja rajona prokurat ras
Proaktīva pieeja: rajona prokuratūras Ventspils PRPP īslaicīgā aizturēšanas izolatora pārbaudi:

Prokuratūras darbinieki apmeklē policijas izolatoru

 • vērtē personu turēšanas apstākļus

 • aizturēšanas pamatotību

 • vizītes ir regulāras un plānotas (1x nedēļā)

 • virsprokurors prokuroriem nosaka dežūrnedēļas; katrs prokurors savā dežūrnedēļā vienu reizi apmeklē izolatoru

 • apmeklē arī naktīs, vakaros vai svētku dienās, policiju par to iepriekš nebrīdinot


Efekt vas darb bas piem rs
Efektīvas darbības piemērs Ventspils PRPP īslaicīgā aizturēšanas izolatora pārbaudi:

Jauna policijas izolatora būvniecība Dobelē 2001./2002.gadā

 • vecajā izolatorā neciešami apstākļi, neatbilst drošības prasībām

 • 2000.gada vasarā Dobeles rajona virsprokurors veic Dobeles RPP izolatora pārbaudi.

 • 2000.gada 4.septembrī prokurora iesniegums Dobeles RPP vadībai - konstatē nacionālo normatīvo aktu, starptautisko cilvēktiesību dokumentu pārkāpumus 19 punktos, kas jānovērš līdz 2000.gada 31.decembrim.

 • 2001.gada 16.februāris virsprokurors pieprasa slēgt Dobeles ĪAI līdz 28.februārim.


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

 • Atbalsta citas amatpersonas: apgabala virsprokurors; Dobeles policijas priekšnieks/Kārtības policijas priekšnieks

 • Iesaista Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāju, LM Nacionālo vides un sabiedrības veselības centru.

 • Dobeles virsprokurors: “prokurors reāli var panākt apstākļu uzlabošanu ĪAV, taču to izdarīt ir grūti un bez citu amatpersonu atbalsta pat neiespējami”

 • Jaunā izolatora būvniecība - visu iesaistīto personu kopīgs panākums


Neatkar ga uzraudz ba nvo lcc
Neatkarīga uzraudzība NVO - LCC policijas priekšnieks/Kārtības policijas priekšnieks

 • Nekādu likumā noteiktu vai līgumos atrunātu pilnvaru attiecībā uz slēgtām iestādēm

 • Katra vizīte iepriekš jāpiesaka iestāžu vadībai (Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts policija, Sociālās palīdzības fonds, u.c.)

 • Atļauja 10-20 min. vai vairāku dienu laikā

 • Pieeja personām – neierobežota lielākajā daļā iestāžu, Valsts policijas vadība norāda, ka aizturēto personu intervēšanai nepieciešama procesa virzītāja atļauja


Starptautisk s organiz cijas par sl gtu iest u neatkar gas uzraudz bas meh nismiem latvij
Starptautiskās organizācijas par slēgtu iestāžu neatkarīgas uzraudzības mehānismiem Latvijā

Eiropas Padome – 1994.gadā Lakes/Rostad ziņojums

par Latvijas cietumu atbilstību Eiropas Padomes Cietumu noteikumiem:

... Pašreizējā organizatoriskā struktūra pilnībā nenodrošina efektīvu cietumu uzraudzības un inspicēšanas sistēmu


Ep ekspertu rekomend cijas
EP ekspertu rekomendācijas neatkarīgas uzraudzības mehānismiem Latvijā

 • ilgtermiņā vēlams, lai cietumu pārvaldīšanu izvērtētu neatkarīgs inspektorāts, kura ziņojumi jāpublisko.

 • 1) ik pa diviem gadiem katrā cietumā būtu jāveic visaptveroša inspekcija.

 • 2) līdzko to pieļauj resursi, jāizveido atsevišķs cietumu inspektorāts

 • 3) inspektorātā jāiesaista gan pieredzējuši cietumu darbinieki, gan citu organizāciju, t.sk. NVO, pārstāvji.

 • 4) Pēc katras inspekcijas izvērsts rakstisks ziņojums iesniedzams Iekšlietu ministram


Ep sp dzin anas nov r anas komiteja cpt
EP Spīdzināšanas novēršanas komiteja (CPT) neatkarīgas uzraudzības mehānismiem Latvijā


Cpt secin jumi rekomend cijas
CPT secinājumi/rekomendācijas neatkarīgas uzraudzības mehānismiem Latvijā

 • Policijas izolatoru uzraudzība, ko veic neatkarīga institūcija, var sniegt nopietnu ieguldījumu ļaunprātīgas apiešanās novēršanā pret personām, kuras aizturējusi policija,

  un, plašākā kontekstā – nodrošinot pienācīgus turēšanas apstākļus


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Lai šādi mehānismi būtu pilnībā efektīvi, vizītēm jābūt regulārām un nepieteiktām

Attiecīgās prokuratūras ir pilnvarotas apmeklēt policijas izolatorus. Diemžēl delegācijas ievāktā informācija liecināja, ka šādas vizītes nav pierasta prakse.


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

CPT jābūt rekomendē, lai attiecīgās prokuratūras visā valsts teritorijā tiktu aicinātas veikt regulāras un nepieteiktas pārbaudes uz policijas izolatoriem.

Komiteja vienlaikus uzsver nepieciešamību, lai šādu vizīšu laikā prokuroriem pievienotos tiesu medicīnas eksperti


Ano instit cijas
ANO institūcijas jābūt

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komiteja 2003.gads

 • atzinīgi novērtē uzsākto NVO slēgtu iestāžu monitoringa projektu

 • aicina Latviju ratificēt ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas Papildprotokolu


Galvenie secin jumi un ieteikumi i
Galvenie secinājumi un ieteikumi I jābūt

 • Lielākā daļa laika tiek veltīta sūdzību (bieži vienveidīgu) izskatīšanai, kas aizņem lielus cilvēku un laika resursus

 • Nenotiek regulāra sūdzību analīze, kurā piedalītos visas sūdzību izskatīšanas institūcijas ar mērķi novērst sūdzību cēloņus

 • Nepieciešama (vismaz ieslodzījuma vietās) sūdzību izskatīšanas reforma

 • Sūdzību izskatīšana ierobežo iespējas veikt regulāras, preventīvas vizītes


Galvenie secin jumi un ieteikumi
Galvenie secinājumi un ieteikumi jābūt

 • Ar retiem izņēmumiem, kā VCB, maz publiski pieejamas informācijas par institūciju veikto slēgtu iestāžu uzraudzību

 • Maz tematisku pētījumu par dažādiem slēgto iestāžu aspektiem

 • Maz publiski pieejamu ziņojumu par konkrētām iestādēm


Uzraudz bas meh nismu p rst vniec ba
Uzraudzības mehānismu pārstāvniecība jābūt

 • Monodisciplināras uzraudzības komandas (dominē juristi) - norma; starpdisciplināras komandas - izņēmums

  Minimums: (LCC) cilvēktiesību eksperts, jurists, mediķis (vai citas nozares eksperts)

 • Uzraudzības mehānismi neatspoguļo Latvijas nacionālo sastāvu - dominē latvieši

 • Uzraudzības mehānismos dominē sievietes

 • Maz starpinstitucionālas sadarbības


Galvenie secin jumi un ieteikumi1
Galvenie secinājumi un ieteikumi jābūt

 • Apmācība uzraudzības veicējiem (t.sk.par starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem)

 • Vienota pieeja (vadlīnijas) slēgtu iestāžu uzraudzībā


Galvenie secin jumi un ieteikumi vcb
Galvenie secinājumi un ieteikumi - VCB jābūt

 • Slēgtu iestāžu nodaļas (departamenta) izveide

 • Darbinieku specializācija konkrētās jomās

 • Iespējas piesaistīt dažādu disciplīnu ekspertus

 • Publiskot ziņojumus par slēgto iestāžu vizītēm

 • Tematiski ziņojumi

 • Atjaunot konsultatīvās padomes


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Valsts un sabiedrība uztic slēgtu iestāžu personālam plašu un sīku kontroli pār iestādes iemītnieku vissvarīgākajām aktivitātēm.

Grūti iedomāties citu līdzīgu ļaužu grupu, kura oficiāli pilnvarota kontrolēt pār tik daudziem citu cilvēku dzīves aspektiem. Kontrole tiek veikta slēgtā sistēmā, kurā sabiedrībai un medijiem ir minimāla pieeja


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Svarīgs jautājums – kā mazināt varas radīto līdzsvara trūkumu slēgtās iestādes personāla un personas, kam atņemta brīvība, attiecībās, efektīvi izmantojot šo ārējo uzraudzību un novēršot iespējamu varas ļaunprātīgu izmantošanu?


Latvijas cilv kties bu un etnisko studiju centrs

Paldies! līdzsvara trūkumu slēgtās iestādes personāla un personas, kam atņemta brīvība, attiecībās, efektīvi izmantojot šo ārējo uzraudzību un novēršot iespējamu varas ļaunprātīgu izmantošanu?