Download
workshop operatie brp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Operatie BRP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Operatie BRP

Workshop Operatie BRP

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Workshop Operatie BRP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop Operatie BRP Klantendag BPR 30 oktober 2014

 2. Agenda • Aanpak (BRP Opleverplan, Roadmap) • Planning en stand van zaken • Gemeenten en afnemers • Meer informatie Operatie BRP |

 3. BRP Opleverplan BRP Opleverplan Stap 1: Ontkoppelen GBA Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen Stap 3: Leveren met de BRP Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen Stap 5: Einde GBA-stelsel Operatie BRP |

 4. Productie BRP Opleverplan Stap 1: Ontkoppelen GBA • ontkoppelen afnemende processen binnen gemeenten van “eigen GBA” • zaak voor gemeenten en hun leveranciers • KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip) Operatie BRP |

 5. Test Test BRP Opleverplan Persoonslijsten + Baseline 1 Persoonslijsten Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen GBA-V Oude datamodel BRP Nieuwe datamodel Initiële vulling Controle (initiële vulling én bijhouding) Leveringen Operatie BRP |

 6. BRP Opleverplan Test Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien) Persoonslijsten + Baseline 1 Persoonslijsten GBA-V BRP Leveringen GBA stijl Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl enStUF-BG stijl) Controle Operatie BRP |

 7. BRP Opleverplan Productie • Baseline 1 • Centralisatie • Nieuwe datamodel Einde stap 3: Uitzetten GBA-V Persoonslijsten + Baseline 1 GBA-V BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl enStUF-BG stijl) Operatie BRP |

 8. BRP Opleverplan Productie • Baseline 2 Stap 4: Bijhouden met de BRP Persoonslijsten + Baseline 1 Bijhouding obv processen (+ Baseline 2) BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl enStUF-BG stijl Operatie BRP |

 9. BRP Opleverplan Productie Stap 5: Einde GBA stelsel Persoonslijsten + Baseline 1 Bijhouding o.b.v. BRP-processen BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Operatie BRP |

 10. Roadmap Operatie BRP • De Roadmap Operatie BRP geeft een totaaloverzicht van ontwerp tot en met implementatie/in productie nemen van de nieuwe voorzieningen • De Roadmap beschrijft alle activiteiten die Operatie BRP en daarbij betrokken partijen uitvoeren en geeft per activiteit aan hoe de verantwoordelijkheid is belegd (RACI-tabel) Operatie BRP |

 11. Roadmap Operatie BRP |

 12. Roadmap • Rolgemeenten en afnemers in onderdelen roadmap: • Ontwikkeling • Bijdragen specs diensten • Acceptatie • BijdragenaanFunctionele (Keten) AcceptatieTesten • Deelname “schaduwdraaien” • Steekproevengegevensvalidatie • Bijdragenaanvrijgaveadvies • Implementatie • (voorbereiden op) Aansluiten RACI-tabel Acceptatie Operatie BRP |

 13. Planning Operatie BRP |

 14. Stand van zaken Demo tijdens Tribune 4/12 • Software 2.1 en 2.2 opgeleverd “gereed voor test” • Proefconversies met productiedata verlopen goed en worden periodiek herhaald tot in productie gaan • Systeem- en integratietest voor stappen 2.1 en 2.2 is gaande • Acceptatietest voor deze stappen start medio november • Onderhanden: opstellen specificaties en bouw van de functionaliteit voor BOP-stappen 3.1, 3.2, 4.3 • Kwaliteit gegevens (Baseline 1 en 2) – straks meer • LO BRP 1.0 vastgesteld (zie website) • Leveranciers BZM en afnemerssystemen testen in de proeftuinomgeving berichtconcepten en koppelvlakspecificaties Operatie BRP |

 15. Stand van zaken • De stuurgroep heeft in het afgelopen jaar naast planning en begroting o.m. de volgende documenten vastgesteld: • BRP Opleverplan • Roadmap Operatie BRP • Governance Operatie BRP • Ontwerpaspecten BRP • Impactanalyses i.v.m. wettelijk verplichte wijzigingen (meervoudige nationaliteit, BW) • Test- en acceptatiestrategie • Transitieplan afnemers • De stuurgroep stuurt op geld-tijd-functionaliteit “Er staat een hek om het programma” Operatie BRP |

 16. Kwaliteit van gegevens • Baseline 1: • kwaliteit van de gegevens op de persoonslijst • BPR verzorgt signalering • moet voor initiële vulling van de BRP data base zijn afgerond (persoonslijsten met BL-1 fouten vallen uit) • Baseline 2 (per gemeente): • kwaliteit van de relaties tussen persoonslijsten • moet zijn afgerond voor overstap naar BRP-bijhouding Operatie BRP |

 17. Aantal fouten Baseline 1 per gemeente Meer dan 300 gemeenten hebben geen baseline 1 fouten Groot deel van fouten: ontbreken van een of meer verplichte BAG-gegevenselementen Operatie BRP |

 18. Verdeling fouten BL-1 Operatie BRP |

 19. Aanpak BL-2 • Baseline 2 gaat over het leggen van relaties(tussen personen), het gaat om ca. 80 mln relaties • De conversiesoftware kan ongeveer 90% van dezerelaties geautomatiseerd leggen (72,5 miljoen) • Van de rest lossen we 80% (6,7 miljoen relaties) (zeer waarschijnlijk) ook softwarematig op • De overige inconsistenties (0,8 miljoen relaties)zijn niet geautomatiseerd te herstellen en vergen mogelijk actie door gemeenten en hun leveranciers (betreft inconsistenties die volgens het LO GBA niet fout zijn maar binnen de BRP ongewenst zijn) Operatie BRP |

 20. Aanpak BL-2 (stand van zaken) Stand van zaken Baseline 2: • Het programma analyseert nu de noodzaak dezeinconsistenties op te lossen • Uitkomst van de analyse in stuurgroepvergadering van november 2014 bekend, op basis daarvan • nadere besluiten over welke fouten op te lossen • inzet kwaliteitsmonitor ten behoeve vansignalering van op te lossen fouten • Meer info hierover tijdens Tribune op 4 december Operatie BRP |

 21. Betrokkenheid gemeenten en afnemers • Gemeenten • Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest • (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties • diensten • Ondersteuning gemeenten bij (voorbereiding op) • aansluiten door KING • Aandachtspunten in 2014 en 2015 • Kwaliteit (Baselines) • Stap 1 : Binnengemeentelijke Levering (BGL) Operatie BRP |

 22. Betrokkenheid gemeenten en afnemers • Afnemers • Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest • (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties • diensten • Ondersteuning afnemers bij (voorbereiding op) • aansluiten door Operatie BRP en BPR • Aandachtspunten in 2014 en 2015 • Impact in kaart brengen (en nadenken over manier • van aansluiten) • Zie Draaiboek invoering BRP afnemers en checklist • Zie Transitieplan afnemers Operatie BRP |

 23. Gemeenten, afnemers • Tijdens Tribune Operatie BRP op 4 december a.s. is er meer informatie, o.a.: • Workshop BGL (KING) • Informatie over bewerkersconstructies • Nadere toelichting op ondersteuning voor afnemers • Leveranciers BZM’s en afnemerssystemen • Demonstratie software 2.1 en 2.2 • U heeft een vooraankondiging ontvangen; komende week ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven Operatie BRP |

 24. Meer informatie • website: operatiebrp.nl • nieuwsbrief (abonneren via website) • tribune BRP (4 december 2014, Utrecht) Operatie BRP |

 25. Vragen en opmerkingen? Zie ook: www.operatiebrp.nl