slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ouderavond De Spits Rekenonderwijs Video 10 november 2009 Arlette Buter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ouderavond De Spits Rekenonderwijs Video 10 november 2009 Arlette Buter

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Ouderavond De Spits Rekenonderwijs Video 10 november 2009 Arlette Buter - PowerPoint PPT Presentation

mali
219 Views
Download Presentation

Ouderavond De Spits Rekenonderwijs Video 10 november 2009 Arlette Buter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ouderavond De Spits Rekenonderwijs Video 10 november 2009 Arlette Buter

 2. Probleem van Jan met de pen Jan heeft een pen gekocht voor 2 euro. Hij verkoopt de pen voor 3 euro. Vervolgens weer teruggekocht voor 4 euro. En daarna weer verkocht voor 5 euro. Hoeveel euro winst? A 0 B 1 C 2 D 3

 3. Waarom realistisch reken-wiskundeonderwijs? • Waarom werd realistisch rekenen-wiskunde onderwijs ontwikkeld? • Kinderen ontwikkelden geen inzichten • Ze konden de kennis die ze verwierven niet toepassen • De regeltjes die ze leerden haalden ze door elkaar • Rekenen op school en het leven van alledag waren strikt gescheiden

 4. Wat is realistisch reken-wiskundeonderwijs? • Realistisch: betekenisvol, zich realiseren wat de betekenis is. • Gebruik van contexten: verbanden met de alledaagse werkelijkheid • Meerdere en eigen oplossingsmanieren • Reflecteren op eigen leerproces • Verstrengeling van leerlijnen

 5. Voorbeeld tafels: hoe heeft u vroeger de tafels geleerd? • www.thiememeulenhoff.nl/allestelt • www.allestelt.nl

 6. De tafel van 7 met strategieën • 1 x 7 een weetje • 2 x 7 een dubbele 7 + 7 • 3 x 7 via (2 x 7) + 7; één maal meer • 4 x 7 als verdubbeling van 2 x 7 of één maal minder • 5 x 7 halveren van 10 x 7, de helft van 70 • 6 x 7 via (5 x 7) + 7, verdubbeling van 3x7 • 7 x 7 een weetje: een kwadraat,zoals 1 x 1, 2 x 2 • 8 x 7 via (7 x 7) + 7, verdubbeling van 4x7 • 9 x 7 (10 x 7) – 7, één maal minder • 10 x 7 een weetje

 7. TIMMS 2007 Trends in rekenprestaties van groep 6 basisonderwijs

 8. TIMMS • Deelname: wereldwijd 200.000 leerlingen • Groep 6 • Internationale toets voor rekenen-wiskunde en natuurkunde • 42 landen • Nederland: 4300 leerlingen, 141 scholen

 9. Hoe doen we het? • Gem. score: 535 • Dit is ver boven het internationaal gemiddelde (score 473) • Timms gem. is 500

 10. Wie doen het beter? • Hong Kong (607) • Singapore • China • Japan

 11. Waar staan wij? • Top 10! • We worden geëvenaard door meer landen dan voorheen: Engeland, Rusland, Kazachstan en Letland • Jemen sluit de rij (224)

 12. Gaan we achteruit? • 1995: score 549 • 2003: score 540 (geen significant verschil) • 2007: score 535 Er is dus wel sprake van een geleidelijke achteruitgang.

 13. Verschillen tussen jongens en meisjes • Helft van de landen: geen verschil • Kwart: jongens presteren beter dan meisjes • Kwart: meisjes presteren beter dan jongens

 14. Verder valt op…. • Kinderen uit Nederland, Denemarken en China hebben het minst plezier in rekenen • Meisjes hebben minder vertrouwen in rekenen • Nederland loopt voorop met gebruik van de computers tijdens de rekenles • In Nederland relatief weinig uitvallers maar ook weinig uitblinkers

 15. Ander onderzoek: PPON • Vooruitgang: • Inzicht in getallen en getalrelaties • Hoofdrekenen • Schattend rekenen • procenten • Achteruitgang: • Bewerkingen (dat onder meer cijferen omvat)

 16. PPON 1987-2004

 17. Staartdeling • 7848:12

 18. Opvallende veranderingen tussen 1997-2004 Minder gebruik van traditionele strategieën (staartdeling) Sterke toename aantal antwoorden zonder kladnotities (m.n. bij jongens en bij zwakke rekenaars)

 19. Verder is opvallend: Het gebruik van schriftelijke realistische strategieën is maar weinig toegenomen (ondanks gebruik realistische rekenboeken)

 20. Zijn alle strategieën even succesvol? Antwoorden zonder kladnotities: risicovol. Gaat vaak fout. Geschreven strategieën (zowel traditioneel als realistisch) zijn redelijk succesvol Zwakke rekenaars zijn even weinig succesvol met realistische deelstrategieën als met de staartdeling

 21. Reden achteruitgang bewerkingen • Kinderen kiezen bij bewerkingen ten onrechte voor hoofdrekenen (m.n. zwakke rekenaars!) • Dit is risicovol en levert vaak fouten op • Accuratesse in zowel happenschema als staartdeling neemt af

 22. Wat te doen (aandachtspunten) • Kinderen moeten leren om berekeningen en tussenstappen te noteren • Kinderen moeten goed leren kiezen wanneer ze wel en niet kunnen hoofdrekenen • Meer oefenen happenschema / staartdeling

 23. Trend • Meer aandacht aan globaal rekenen • Minder inzetten op puur instrumentele vaardigheden • Beeld past bij ontwikkelingen in de maatschappij

 24. Denkwerk • Denkwerk wordt belangrijker • Kiezen van de juiste bewerking • Globaal controleren van bewerkingen • Voorspellen en interpreteren van resultaten

 25. Een rekenvraagstuk Neem 1000 en tel er 40 bij op Tel er 1000 bij op Tel er nog eens 30 en dan 1000 bij op Tel er 20 bij op Tel er 1000 en vervolgens 10 bij op Wat is het totaal?

 26. Welk antwoord? A 4100 B 4900 C 5000 D 5010

 27. Wordt er nog geoefend? • Jazeker! • Oefenen en onderhoud nà inzicht • Optellen en aftrekken t/m 10 en 20 • Ook de tafels moeten worden gekend! www.rekenweb.nl

 28. Meerdere strategieën? • 1001-999 • 1001-3 • 398+157 • 387+198 • 4x198 • 8x35

 29. Vragen