Download
p dagogik til virtuelle l ringsmilj er n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer

Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pædagogik til virtuelle læringsmiljøer Jørgen Lerche Nielsen (jln@ruc.dk) www.komm.ruc.dk/Laering www.ruc.dk/~jln Roskilde Universitetscenter - Kommunikation E-Pædagogik “State of the Art” - 14. maj 2003

 2. Baggrund for at udtale mig • IKT og Læring – Masteruddannelse i samarbejde mellem Aalborg Universitet, Århus Universitet, DPU, Handelshøjskolen Kbh og RUC kommunikation http://www.hum.auc.dk/mil/ • IKT og Læring – klynge og kursus på kommunikation siden foråret 2000 http://www.komm.ruc.dk/Laering/ • Scenarieprojektet RUC http://www.cncl.ruc.dk/pub • ”Sparringsprojekt”- udviklingsorienteret projekt med CVU Sjælland http://www.holsem.dk/VED_DU/Virtuelle/Index_vir.htm • CLIENT – EU projekt http://www.client-learning.org/ Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 3. Hvad er pædagogik? Implikationerne heraf • Læren om opdragelse og undervisning • Forskellige pædagogiske opfattelser og uenigheder ofte rod i forskellige videnskabs- og kundskabssyn • Analytisk perspektiv der sætter fokus på betingelserne for læring • Forskellige pædagogiske grundsyn bunder i forskellige opfattelser af hvad kundskab er • Relationen mellem sådanne pædagogiske grundsyn i F2F og virtuel sammenhæng Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 4. Udvalgte læringsteorier • Rationalistisk kognitiv retning – ideal: objektivitet, forudsigelighed og kontrol (forklare, forudsige, kontrollere praksis) • Konstruktivisme - konstruktionisme • Social læringsteori - CSCL • Virksomhedsteori – den nærmeste udviklingszone • Situeret læring • Læring gennem deltagelse i og på tværs af fællesskaber • osv. Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 5. Formidlingskulturen Overførsel af viden – informationsprocesstænkning Indlæring Kontekstfri - ahistorisk Formaliseret undervisning Kulturforståelse - akkumulation af faktisk viden Viden og læring er målbar i tests (prøver, karakterer) Viden og læring er rigtig eller forkert Transfer - den erhvervede viden anvendelig i anden kontekst i ”den virkelige verden” Transformationskulturen Læring gennem deltagelse i praksis Læring er situeret i praksis Kontekstforbundet Læring er ikke en særskilt aktivitet Kulturforståelse - Aktiv deltager i og skaber af kultur Den lærende i fokus Læring er både en måde at komme til at vide om verden på og en måde at være i verden på Læring er en aktiv og personlig proces Læring adgangsgivende – mulighed for deltagelse Fra undervisning til læringJean Lave og Etienne Wenger, Situeret Læring, 2003/1991 Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 6. Skift i uddannelsestænkning (Prinds: Rum til læring 1999, s. 30) Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 7. Karakteristika ved de 3 rum (Prinds 1999, s. 39) Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 8. Den Kulturhistoriske skole – en virksomhedsteoretisk betragtning • Symbolsk - sprog • Materielt - computer • Socialt - regler • Vygotsky • Leontjev • Engeström • Lave og Wenger Medieret Subjekt Samfund Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 9. Lave og Wenger, 1991/2003 • Situeret læring • Socialpraksis-teori om læring • Aktør, aktivitet og omverden skaber gensidigt hinanden • Læring som ét af den sociale praksis karakteristika • Analytisk perspektiv der sætter fokus på betingelserne for læring • Deltagelse • Delvist deltagende i praksis – Legitim Perifer Deltager • Mulighed for adgang til praksis Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 10. Etienne Wenger, 1998 Communities of Practice • Læring foregår gennem deltagelse i og på tværs af praksisfællesskaber • Wenger pointerer i Communities of Practice (1998) at praksisfællesskaber er historisk og kulturelt konstituerede • Praksisfællesskaber er delvist strukturerede af bestemte fælles handle- og forståelsesmåder, som ikke bare kan sættes til forhandling – Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 11. Læring i sociale praksisfællesskaber Etienne Wenger: Communities of Practice, 1998 Centrale dimensioner: - et fælles projekt/formål- et gensidig engagement/forpligtelse- en fælles referenceramme og repertoire Opnås gennem: Deltagelse Reifikation Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 12. Learning in Community of Practice Negotiated enterprise, mutual accountability, interpretations Joint enterprise Mutual engagement Shared repertoire Engaged diversity, relationships, doing things together, social complexity, community maintenance Stories, styles, artifacts, tools, discourses, concepts, actions, historical events (Wenger, 98 p. 73) Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 13. Forudsætninger: • Noget at deltage i • Noget er tingsliggjort, fremstillet (reifikation) • en eksisterende praksis • historie bygninger mennesker ritualer, metoder, traditioner • Formelle og uformelle Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 14. Opsamling social praksisteori 1.. Lave og Wenger bidrog med væsentlige pointer i Situeret læring: • 1.    Fokus bør rettes væk fra læreres undervisning hen mod studerendes muligheder for læring. • 2.    Læring bør betragtes som et fænomen, der foregår igennem deltagelse i enhver praksis • 3.    og må derfor betragtes situeret fordi den bliver knyttet til denne deltagelse i praksis. • 4.    Viden er ikke kun abstrakt, men meget konkret knyttet til menneskelige handlinger i praksis. • 5. Viden – det ”man ved” – betragtes som handle- muligheder snarere end som ”besiddelse af viden” Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 15. Opsamling videre…2.. I Communities of Practice udvikler Wenger teorien yderligere idet han bidrager med • 6.   Læring må også ses som tværkontekstuel deltagelse • 7.   i og på tværs af tingsliggjorte praksisfællesskaber. • 8.   Individers personlige deltagelse i sociale og materielle praksisser har forskellige retninger. • 9.   Individer udvikler deres handlemuligheder gennem social deltagelse i praksis. Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 16. Hvilken relevans har et socialpraksis-teoretisk læringsperspektiv?Eksemplificeret ved Master i IKT og læring (MIL) • MIL (Masterudd) har fokus på IKT (redskab) • Projektarbejde • Praksis • Kollaborative læreprocesser • Distribueret miljø • Situeret i VU – LMS platform • Praksisfællesskab • Deltagerbaner Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 17. Konstruktionisme Seymour Papert udvider Piagets konstruktivistiske erkendelsesteori, idet Papert lægger vægt på personens mentale videnskonstruktion i et samspil med ydre modeller. Papert definerer constructionismpå følgende måde: (Papert, Seymour (1990). Introduction: Constructionist Learning, p. 3. Idit Harel (ed.). Cambridge, MA: MIT Media Laboratory og Papert, S., 1991 Situating Constructionismp.1 in Constructionism, Harel, I. & Seymour, P. (eds.), USA: Ablex Pub. Co.) : Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 18. fortsat… ”We understand ”constructionism” as including, but going beyond, what Piaget would call “constructivism”. The word with the “v” expresses the theory that knowledge is built by the learner, not supplied by the teacher. The word with the “n” expresses the further idea that this happens especially felicitously when the learner is engaged in the construction of something external or at least shareable...a sand castle, a machine, a computer program, a book. This leads us to a model using a cycle of internalization of what is outside, then externalization of what is inside and so on” (Papert, Seymour (1990). Introduction: Constructionist Learning, p. 3. Idit Harel (ed.). Cambridge, MA: MIT Media Laboratory) Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 19. Social konstruktivisme &Social konstruktionisme • At lære er at gøre noget sammen med andre • Forholder sig kritisk til viden vi tager for givet (mod positivisme, kategorisering og naturalisering) • Historisk og kulturel specificitet • Viden skabes og fastholde gennem sociale processer – mennesker konstruerer viden mellem sig Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 20. Fortsat…. • Sproget er en forudsætning for tænkningen - – Vores måder at forstå verden på kommer ikke fra en objektiv realitet men fra andre mennesker, både fortidens og nutidens. Vi fødes ind i en verden hvor mennesker bruger konceptuelle rammer og kategorier, der eksisterer i vores kultur. • Sproget er en form for social handling Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 21. Fortsat… • Fokus på interaktion og sociale praksisser • Fokus på processer • Viden er ikke noget et menneske har/besidder. Viden er noget, som folk gør/skaber sammen. Jerome Bruner Uddannelseskulturen, 1998.Vivian Burr An introduction to social constructionism, 1995. Peter L. Berger & Thomas Luckmann Den samfundsskabte virkelighed, 1990/1966. Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 22. En uddannelse er mere end undervisningen - indføring i en praksis og en kultur ”Det at lære et fag er at lære sig nye tænkemåder, ikke bare at tilegne sig ny information.” Rommetveit 1996 Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 23. Uddannelse skal - initiere den studerendes/elevens læring- sikre tilegnelsen af en ny tænkemåde - åbne porten til et nyt fællesskab, en ny kultur, en ny praksis Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 24. Midler i det fysiske rum: UndervisningSelvstændige studierDeltagelse i dialoger Netbaseret undervisning: Dialoger skal organiseresUnderviseren skal deltage, facilitere og/eller formidle Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 25. Virtuelle lærende fællesskaber • skabe et hensigtsmæssigt læringsmiljø • skabe en online-kultur • anvende andre ressourcer end underviserne • Bl.a. fokus på: - uformelle læreprocesser Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 26. Tre forudsætninger for virtuelle læremiljøer • Fælles konstruktion af mening • Etablering af en fælles referenceramme – fælles repertoire • Mulighed for deltagelse Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 27. Kritiske punkter 1/2 • Den asynkrone dialog svær at opretholde som egentlig dialog • Den skriftlige dialog favoriserer de, der er stærke i skriftsproget • Deltagerne kommunikerer kun, hvis der er en MEGET god grund til det • Svært at koordinere gruppe/teamarbejde i den asynkrone dialog Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 28. Kritiske punkter 2/2 • Svært at fastholde fornemmelsen af tilstedeværelse og praksisfællesskab • Svært at orientere sig i et teknologisk ukendt univers samtidig med kravet om intenst samarbejde med relativt fremmede • Vanskeligt at gennemføre uden face-to-face seminarer og sociale begivenheder • Unødvendigt at bruge når vi alligevel mødes Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 29. Udfordringer for virtuel videndeling • Motivation • Det tavse rum • Netadfærd • Monologisk dialog • Den virtuelle lærerrolle • Evalueringsform: proces og/eller produkt Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 30. Krav til virtuel videndeling • Struktur og konsekvens • Organisatoriske rammer: Hvad, hvor, hvem, hvornår? • Klare mål • Krav til deltagelse • Lærerrolle • Evaluering • Teknisk support Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 31. Fordele ved virtuel videndeling • Skriftlig asynkron kommunikation: • Tidsfaktor - tid til at tænke • Skriftlig – præcision i udtrykket • Øget refleksion • Refleksionen fastholdes over tid • Mulighed for mundtligt svage • Variation i arbejdsformer Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 32. Spørgsmål: • Hvordan udnytter vi samspillet mellem det fysiske og det virtuelle rum? • Hvad kan den virtuelle verden gøre for deltagerne – studerende som lærere? • Hvilket syn har vi på elevrollen/rollen som studerende og lærerrollen? • Er der en nødvendighed og et fælles formål - for de studerende - som de kan opnå via netstedet? • Har de studerende brug for hinanden - online? • Feedback helt central • Lærerteams – muligheden for samarbejde Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN

 33. Problemstillinger • Hvorfor netbaseret støtte? • Forskelligartede præferencer, læringsstile • Hvordan underviser vi i det virtuelle rum – på kurser, projektarbejde, værkstedskurser m.v. • Og hvilken konsekvens kan det få for didaktikken? • Hvordan udnytter vi teknologien? • Hvilke krav har vi til kvalitetssikring inden for de nye rammer? Pædagogik i virtuelle læringsomgivelser - FLUID - JLN