planul managerial al inspectoratului colar jude ean maramure n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Nr. 6843/ 18.09.2013. PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ. An şcolar 2013-2014. Priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş pentru anul şcolar 2013-2014:. Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii sistemului de învăţământ preuniversitar maramureşean

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ' - makani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
priorit ile inspectoratului colar jude ean maramure pentru anul colar 2013 2014
Priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş pentru anul şcolar 2013-2014:
 • Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii sistemului de învăţământ preuniversitar maramureşean
 • Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tututor copiilor la educaţie
 • Asigurarea deprinderilor şi a competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Deschiderea sistemului de educaţie maramureşean către societate, către mediul social, economic şi cultural
 • Stimularea inovării şi a creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile sistemului de educaţie preuniversitar maramureşean
 • Asigurarea competitivităţii la nivel naţional, european şi internaţional
 • Sprijinirea iniţiativelor educaţionale judeţene de colaborare activă cu unităţi din diaspora
 • Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic pe palier educaţional la nivelul judeţului Maramureş
 • Depolitizarea sistemului de învăţământ preuniversitar maramureşean şi promovarea profesioniştilor în management educaţional
priorit ile inspectoratului colar jude ean maramure pentru anul colar 2013 20141
Priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş pentru anul şcolar 2013-2014:
 • Asigurarea unui management al unităţilor de învăţământ şi al clasei în scopul realizării unui climat educaţional normal
 • Promovarea unor politici educaţionale solide bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor analize obiective
 • Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului reponsabilităţii publice, prin întărirea mecanismelor legale de funcţionare corectă a acestor principii
 • Corelarea sistemului de învăţământ maramureşean cu piaţa muncii, dezideratul ISJMM fiind: ”O profesie pentru fiecare tânăr”
 • Stimularea parteneriatului public-privat între sistemul educaţional maramureşean şi mediul economic, având ca principal obiectiv atragerea fondurilor europene, cu scopul creşterii ratei de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii
 • Consolidarea performanţei sistemului de învăţământ maramureşean prin mediatizarea rezultatelor remarcabile în vederea creşterii vizibilităţii internaţionale a Maramureşului educaţional
 • Asigurarea siguranţei în şcoli printr-o strânsă colaborare cu factorii de drept
priorit ile inspectoratului colar jude ean maramure pentru anul colar 2013 20142
Priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş pentru anul şcolar 2013-2014:
 • Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare atingerii priorităţilor
 • Continuarea - până la finalul anului 2016 - a implementării programului de campusuri şcolare adaptate nevoilor educaţionale specifice zonei (internat, cantină, ateliere, burse, îmbrăcăminte, rechizite şcolare)
 • Susţinerea programului de investiţii şi în infrastructura şcolară până în anul 2016
 • Existenţa în fiecare comună cel puţin a unei şcoli la standarde europene, dotată cu mijloace didactice moderne şi microbuze şcolare
 • Respectarea principiului dialogului social
 • Definirea portofoliului educaţional drept criteriu fundamental de promovare în carieră
 • Stimularea initiaţivelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului
obiective specifice
Obiective specifice:
 • Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
 • Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
 • Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale
 • Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare
 • Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
 • Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
 • Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ
 • Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural
 • Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean
 • Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 1. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

1.1. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului

IP: Creşterea cu 10% a numărului de elevi care performează în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului

 • Monitorizarea şi consilierea prin inspecţie şcolară orientată către acţiunile de stimulare a lecturii, înţelegere şi interpretare a textului indiferent de disciplina de predare
 • Stimularea iniţierii de acţiuni la nivel de şcoală în cadrul bibliotecilor şcolare/ centrelor de documentare şi informare, care să asigure îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi comunicare în limba română, în limbile materne şi în limbile moderne studiate

1.2. Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate în unităţile şcolare

IP: Creşterea numărul de lecţii în care se utilizează strategii didactice centrate pe elev cu cel puţin 5%

 • Verificarea prin inspecţie şcolară a corelării planificărilor didactice oferite de către MEN cu specificul fiecărei unităţi de învăţământ
 • Urmărirea prin inspecţia şcolară a personalizării proiectării didactice
 • Monitorizarea şi evaluarea standardelor de învăţare şi a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, stabilirea de ţinte şi obiective realiste de îmbunătăţire şi oferire a suportului necesar pentru ca acestea să fie atinse
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen1
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplicării de concepţii novatoare în educaţia timpurie, preşcolară şi primară cu scopul facilitării incluziunii
 • Monitorizarea utilizării în predare-învăţare-evaluare a strategiilor didactice activ-participative
 • Monitorizarea şi evaluarea calităţii actului didactic la clasa pregătitoare, pornind de la premiza că toţi profesorii pentru învăţământ primar care predau la clasa pregătitoare au participat la cursuri de formare specifice
 • Monitorizarea aplicării noului plan-cadru la clasele pregătitoare
 • Stabilirea unor măsuri reglatorii
 • Organizarea de activităţi în scopul parcurgerii intergale a materiei la toate disciplinele de învăţământ, conform standardelor naţionale de calitate, a adaptării demersului didactic la nevoile elevului
 • Realizarea unei evaluări ritmice şi relevante
 • Aplicarea în procesul instructiv - educativ a competenţelor dobândite de CD participante la diverse cursuri de formare/ perfecţionare, ca o rezultată firească a participării-implicării în actul de formare
 • Realizarea/ actualizarea procedurilor necesare asigurării calităţii în educaţie
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen2
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

1.3. Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport)

IP: Derularea în fiecare unitate de învăţământ a activităţilor care promovează educaţia complementară

 • Promovarea experienţelor pozitive ale şcolilor care:

- editează reviste şcolare - prin expoziţia - concurs adresată publicaţiilor şcolare

- organizează manifestări sub genericul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi trimiterea programelor de activitate la ISJMM pentru monitorizare

- participă la programul naţional „Europa, casa nastră”

 • Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor social-civice democratice necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa civică
 • Asigurarea respectării drepturilor copiilor
 • Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor, respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele permise pentru a fi comercializate în spaţiile destinate învăţământului
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen3
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos; cultivarea valorilor culturale, susţinerea programelor educative care promovează valorile interculturale
 • Introducerea educaţiei interculturale ca dimensiune transversală la nivel curricular
 • Organizarea unor tabere şi excursii tematice, consilierea şcolilor în acţiunile de desfăşurare a activităţilor de petrecere a timpului liber al elevilor
 • Respectarea criteriilor de organizare a excursiilor

1.4. Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi/ cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile

IP: Derularea în fiecare unitate de învăţământ a cel puţin unui program educaţional adresat acestui grup ţintă

 • Creşterea ofertei de servicii educaţionale pentru copiii cu CES
 • Derularea de măsuri specifice integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă
 • Redactarea şi implementarea de proiecte strategice pentru acest grup ţintă, cofinanţate prin Fondul Social European care se desfăşoară la nivel naţional şi transnaţional
 • Facilitarea accesului în sistemul educaţional maramureşean a minorilor imigranţi, stabiliţi pe teritoriul judeţului Maramureş
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen4
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

1.5. Asigurarea accesului în domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale şi confesiunile religioase

IP: Organizarea de clase/ grupe pentru învăţământul în limbile minorităţilor/ confesiunilor religioase, în funcţie de legalitatea solicitărilor

 • Asigurarea condiţiilor de acces egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ

1.6. Asigurarea accesului în domeniul învăţământului şi educaţiei pentru educaţie alternativă şi în domeniul învăţământului particular

IP: Organizarea de clase/ grupe pentru învăţământul alternativ/ particular, în funcţie de legalitatea solicitărilor

 • Sprijinirea funcţionării şi monitorizarea activităţii în alternativele educaţionale: Step by Step, Waldorf
 • Sprijinirea dezvoltării şi funcţionării învăţământului particular
 • Monitorizarea activităţii desfăşurate în aceste instituţii
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen5
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă

2.1. Stimularea excelenţei în educaţie

IP: Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, superioare faţă de anul şcolar precedent cu 0,5%

 • Organizarea şi monitorizarea activităţii din CJTCP
 • Stimularea activităţii competiţionale desfăşurate la nivel de: unităţi şcolare, palate şi cluburi ale elevilor, cluburi sportive şcolare
 • Asigurarea condiţiilor materiale şi de natură organizatorică necesare desfăşurării olimpiadelor şi concursurilor şcolare
 • Prezentarea rezultatelor în broşuri, publicaţii proprii, presă

2.2. Sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţarea permanentă

IP: Cuprinderea tuturor copiilor de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ

 • Restructurarea reţelei şcolare în funcţie de indicii demografici şi programele de dezvoltare la nivel local, adaptarea la piaţa muncii
 • Sprijinirea implementării serviciilor de educaţie timpurie, conform prevederilor LEN
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen6
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor referitoare la clasa pregătitoare:

- Stabilirea circumscripţiilor şcolare

- Recenzarea copiilor în vederea cuprinderii acestora în clasa pregătitoare

- Elaborarea unui studiu de către CJRAE/ CJAPP, privind migraţia copiilor

- Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru clasele pregătitoare

- Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care doresc să se înscrie în clasa pregătitoare

- Monitorizarea înscrierilor şi a repartizărilor

 • Sprijinirea şi monitorizarea implementării programului „Şcoala după şcoală”
 • Diminuarea învăţământului simultan
 • Monitorizarea învăţământului seral şi cu frecvenţă redusă
 • Sprijinirea accesului la studii obligatorii de 10 ani pentru absolvenţii de gimnaziu
 • Promovarea şi asigurarea accesului la programul MEN „A doua şansă”
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen7
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale

3.1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor

IP: Cunoaşterea stilurilor de învăţare ale fiecărui elev

 • Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor şi conceperea scenariilor didactice în conformitate cu acestea
 • Trecerea la abordarea transdisciplinară a predării conţinuturilor învăţării prin aplicarea curiculumului tansdisciplinar
 • Verificarea prin inspecţia şcolară a respectării curriculumului şi a asiguării condiţiilor optimale de trecere de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii
 • Creşterea relaţiei şcoală-familie, din perspectiva măririi gradului de implicare a părinţilor în activităţile de natură şcolară la activităţile educaţionale destinate elevilor şi responsabilizarea familiei pentru participarea şcolară a elevilor
 • Colaborarea eficientă şi permanentă a factorilor decizionali cu Consiliul Reprezentativ al Elevilor, pentru a veni în sprijinul acestora
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen8
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

3.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare profesională a elevilor

IP: Derularea în fiecare unitate de învăţământ a activităţilor care promovează dezvoltarea durabilă

 • Corelarea predării cu modul de pregătire al elevilor pentru luarea deciziilor corecte în orice situație în raportul om-mediu şi om-societate în cadrul Programului „U4Energy”
 • Implicarea elevilor în Programul Naţional „Junior Achievement”
 • Multiplicarea şi diversificarea activităţii de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi părinţilor
 • Oferirea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor educaţionale de calitate pe componenta consilierii şi orientării elevilor, prin intermediul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi logopedice
 • Colaborare strânsă între diriginţi şi profesorii din cabinete de asistenţă psihopedagogică, cu ţintă directă pe oferirea de consultanţă profesională acordată elevilor indecişi

3.3. Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică

IP: Arondarea eficientă a consilierilor şcolari în cabinetele de asistenţă psihopedagogică astfel încât toţi elevii să aibă acces la consiliere obiectivă

 • Monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul CJRAE şi CJAPP
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen9
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Implicarea consilierilor şcolari în activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor
 • Oferirea de consiliere-examinare-orientare-suport tuturor elevilor, părinţilor şi CD din unităţile de învăţământ

Obiectivul 4. Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare

4.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar

IP: Existenţa şi cunoaşterea legislaţiei specifice educaţiei

 • Corelarea strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar maramureşean cu strategia MEN şi cu Programul de Guvernare
 • Organizarea internă a departamentelor/ compartimentelor şi comisiilor de lucru din ISJMM
 • Reorganizarea zonelor şcolare de responsabilitate ale inspectorilor şcolari: teritoriale şi manageriale
 • Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei în teritoriu prin intermediul forumului directorilor, postarea informaţiilor de interes pentru şcoli şi CD pe site-ul ISJ Maramureş, organizarea de dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, la nivelul şedinţelor cu directorii
 • Consilierea managerilor şcolari şi monitorizarea activităţii manageriale privind stabilirea şi aplicarea de măsuri specifice
 • Dezvoltarea autonomiei unităţilor şcolare şi a autonomiei profesionale a CD
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen10
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea LEN, metodologii aprobate prin OM
 • Postarea tuturor documentelor emise de MEN, ISJMM ş.a. pe FORUM-ul directorilor şi site-ul ISJMM pentru atingerea principiului trasparenţei instituţiilor publice
 • Detalierea Criteriului IV din Metodologia-cadru privind mobilitatea în şedinţele comisiei paritare la nivel judeţean şi a consiliului de administraţie al ISJ Maramureş
 • Publicarea listei posturilor/ catedrelor, organizarea concursurilor de angajare pe post/ catedră şi încadrarea cu personal didactic conform legislaţiei în vigoare şi conform calendarului mobilităţii personalului didactic
 • Verificarea posturilor/ catedrelor publicate de către directori şi confirmarea scrisă a directorilor că acestea au fost publicate corect; asumarea responsabilităţii
 • Transmiterea adreselor de eliberare a posturilor/ catedrelor - la timp - la ISJMM şi parcurgerea tuturor paşilor legali privind ocuparea acestora
 • Publicarea posturilor pe site-ul ISJMM şi pe ale fiecărei şcoli în parte
 • Emiterea deciziilor privind numirea comisiilor specifice instituţiei, cu respectarea şi precizarea întregii legilslaţii în vigoare
 • Participarea şi implicarea efectivă a managerilor de şcoală şi a şefilor de catedră în realizarea asistenţelor la lecţii, fiecare CD va avea formulată o schiţă a lecţiei
 • Managerul va formula concluzii şi recomandări obiective asupra celor observate, respectând astfel colegii prin realizarea feed-back-ului ca urmare a analizei lecţiei
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen11
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Oferirea de sprijin în completarea declaraţiilor de avere şi de interese şi transmiterea acestora la timp factorilor precizaţi în legislaţia specifică

4.2. Formarea managerilor şcolari şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional

IP: Includerea tuturor echipelor manageriale din şcoli, a personalului din compartimentul salarizare/ contabilitate în cel puţin un program de formare

 • Actualizarea prognozării evoluţiei populaţiei şcolare până în 2015 şi în perspectivă pe următorii 5 ani, pe baza informaţiilor din sistem
 • Asigurarea acoperirii normelor prin încadrarea cu personal didactic/ didactic auxiliar/ nedidactic din unităţile şcolare
 • Identificarea necesarului de formare a managerilor de unitaţi şcolare şi livrarea de programe de formare, în funcţie de nevoile managerilor şcolari şi a unităţilor de învăţământ
 • Includerea în lista programelor de formare a CCDMM a unor programe viabile, mulate pe nevoia de formare a directorilor
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cercului metodic al directorilor/ consiliul consultativ al directorilor
 • Informarea CD cu privire la concursul de obţinere a calităţii de expert în educaţie
 • Depunerea de dosare a CD în vederea includerii în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional
 • Evaluarea candidaturilor şi obţinerea calităţii în discuţie
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen12
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Organizarea unor schimburi de experienţă pe probleme de management şcolar (domeniile legislativ, financiar, descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, planificare, organizare şi evaluare, managementul resurselor, management instituţional etc.)
 • Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu personal didactic pe discipline de învăţământ prin corelarea acesteia cu evidenţa şi recensământul populaţiei şcolare
 • Introducerea la timp a datelor corecte în aplicaţia naţională BDNE
 • Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de etapele mobilităţii de personal şi a cerinţelor acestor etape mai întâi directorilor, mai pe urmă aceştia le vor comunica CD, evitându-se astfel dezinformarea candidaţilor
 • Selectarea personalului didactic specializat
 • Preocuparea managerilor şcolari în vizualizarea activităţilor desfăşurate în mass-media locală, în promovarea imaginii/ prestigiului unităţii şcolare

4. 3. Monitorizarea calităţii activităţii manageriale a directorilor şi a factorilor decizionali din unităţile de învăţământ

IP: Îmbunătăţirea imaginii fiecărei instituţii educaţionale la nivel local, judeţean, internaţional

 • Monitorizarea actualizării permanente a site-urilor unităţilor de învăţământ prin afişarea la loc vizibile a informaţiilor/ butoanelor pe categorii de importanţă („Viziune”, „Misiune”, „PAS/ PDI”, „Înscrieri în clasa pregătitoare”, „Mobilitate” şamd); unul din punctele de evaluare a activităţii manageriale se va axa pe actualizarea site-ului şcolii
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen13
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Consilierea unităţior şcolare pentru obţinerea statutului de „Şcoală Europeană”
 • Monitorizarea performanţei manageriale a directorilor prin activitatea de inspecţie şcolară
 • Evaluarea activităţii desfăşurate de directori în anul şcolar 2013-2014 şi acordarea calificativelor anuale, pe baza grilei de evaluare a activităţii directorilor şi în cadrul controlului general, teritorial şi tematic
 • Evaluarea managementului resurselor la nivelul instituţiilor de învăţământ

Obiectivul 5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară

5.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şi abandonului şcolar

IP: Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii cu 1% faţă de anul şcolar precedent

 • Corelarea strategiei ISJMM cu strategia naţională privind rata absenteismului şcolar
 • Organizarea de dezbateri cu privire la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar la nivelul consfătuirilor, a cercurilor pedagogice, la şedinţele cu directorii
 • Diseminarea exemplelor de bună practică
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen14
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Monitorizarea prin inspecţia şcolară a absenteismului din unităţile de învăţământ şi stabilirea unei politici educaţionale privind prevenirea şi diminuarea situaţiilor de abandon şcolar:

- Desfăşurarea de activităţi prin intermediul cărora să se promoveze un comportament adecvat al elevilor şi diminuarea absenteismului şcolar

- Informarea permanentă a familiilor privitor la frecvenţa şi comportamentul elevilor, la rezultatele şcolare ale acestora

 • Elaborarea calendarului acţiunilor extracurriculare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2013- 2014 şi cuprinderea în cadrul acestuia a acţiunilor de prevenire şi de combatere a consumului de substanţe toxice şi a programului de educaţie pentru cetăţenie democratică
 • Depistarea şi cuprinderea tuturor elevilor remigranţi
 • Depistarea elevilor emigranţi/ care au abandonat şcoala
 • Realizarea de baze de date cu elevii sus menţionaţi

5. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară

IP: Asigurarea tuturor şcolilor cu supraveghere video/ pază

 • Monitorizarea gradului de siguranţă oferit de unităţile de învăţământ şi a aplicării Legii nr. 35/ 2007, privind implementarea Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen15
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Organizarea de dezbateri cu privire la efectele violenţei asupra colectivelor de elevi, la nivelul cercurilor pedagogice, la şedinţele cu directorii, diseminarea exemplelor de bună practică
 • Implementarea planului de măsuri privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ în anul şcolar 2013-2014

Obiectivul 6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale

6.1. Aplicarea în activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare

IP: Echilibrarea rezultatelor evaluărilor curente cu cele obţinute în examenele naţionale

 • Monitorizarea prin inspecţia şcolară a aplicării în activitatea la clasă a tipurilor de evaluare practicate
 • Monitorizarea ritmicităţii notării/ evaluării elevilor şi trecerea notelor în cataloage
 • Verificarea existenţei portofoliilor de evaluare adecvate disciplinei, specializării, profilului fiecărui elev
 • Verificarea elaborării şi aplicării la clasă a probelor de evaluare corelate cu modelele furnizate de CNEE şi adaptate particularităţilor colectivelor de elevi, respectând programa şcolară
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen16
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

6.2. Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale la toate nivelurile prevăzute de lege

IP: Creşterea ratei de promovare la evaluările naţionale cu cel puţin 2% faţă de anul şcolar precedent

 • Analizarea pertinentă a modului de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale şi întocmirea unui plan de măsuri cuprinzând activităţi de consiliere, monitorizare, control şi remediere, cu scopul ameliorării rezultatelor elevilor la examenele naţionale:

- Realizarea de către şcoli a situaţiilor privind diferenţa dintre media mediilor clasei evaluate şi media mediilor obţinute la examene şi comunicarea celor trei date la ISJMM, în vederea realizării unei diagnoze obiective

- Discutarea în cadrul unităţilor şcolare, a catedrelor de specialitate, a rezultatelor la examenele naţionale şi adoptarea de măsuri specifice în vederea creşterii calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi pentru obţinerea progresului şcolar

 • Asigurarea unui program de activităţi remediale/ de pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai) la disciplinele prevăzute cu probe de examene la examenele naţionale
 • Organizarea de simulări ale examenelor naţionale la fiecare probă de examen
 • Organizarea în condiţii optime a desfăşurării examenelor naţionale
 • Monitorizarea respectării metodologiilor de desfăşurare a examenelor naţionale
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen17
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

6.3. Asigurarea cadrului legal pentru evaluările internaţionale

IP: Creşterea rezultatelor obţinute la evaluările internaţionale cu 1% faţă de anul şcolar precedent

 • Realizarea unor demersuri de prezentare a evaluărilor intenaţionale: PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS (broşuri de aplicaţie cu modele de itemi)
 • Sprijinirea unităţilor şcolare selectate în testările internaţionale

6.4. Respectarea cadrului legal de evaluare a personalului din învăţământ

IP: Lista CD propuse pentru distincţii şi premii

 • Organizarea evaluării dosarelor CD în vederea accederii la gradaţie de merit, distincţii şi premii
 • Implementarea la nivel judeţean a unui sistem eficient şi unitar de evaluare a activităţii personalului din unităţile de învăţământ, inclusiv a directorilor unităţilor de învăţământ
 • Promovarea rezultatelor obţinute de către CD şi unităţile şcolare în cadrul unor acţiuni/ proiecte/ manifestări, inclusiv pe site-urile şcolilor de provenienţă
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen18
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 7. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ

7.1. Eficientizarea reţelei şcolare

IP: Gestionarea eficientă a tuturor resurselor financiare în scopul dezvoltării optime a unităţilor de învăţământ

 • Reorganizarea reţelei şcolare în scopul eficientizării utilizării resurselor financiare în educaţie, în urma strânsei colaborări cu Consiliile Locale/ Consiliul Judeţean, prin aplicarea LEN
 • Auditarea investiţiilor făcute de către şcoli din fonduri MEN

7.2. Stabilirea unui parteneriat durabil în procesul de reabilitare şi dotare a şcolilor cu CL/ CJ

IP: Cuprinderea fiecărei unităţi şcolare din judeţ în programe de dezvoltare, în funcţie de nevoile identificate

 • Realizarea băncii de date privind obţinerea de către toate unităţile de învăţământ a autorizaţiei sanitare, a autorizaţiei PSI până la începerea anului şcolar 2013-2014
 • Accesarea de fonduri nerabursabile pentru şcoală şi comunitate
 • Sprijinirea şcolilor din mediul rural şi urban în realizarea de proiecte şi obţinerea de fonduri nerambursabile
 • Monitorizarea investiţiilor începute în anii anteriori
 • Fundamentarea propunerilor pentru noi investiţii şi monitorizarea derulării eficiente a reabilitărilor şi reparaţii capitale conform priorităţilor ISJ, Consiliului Judeţean, primăriilor şi Consiliilor Locale
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen19
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

7.3. Continuarea programului de campusuri şcolare şi a programelor naţionale privind construirea de unităţi şcolare

IP: Creşterea numărului de şcoli construite şi modernizate

 • Monitorizarea stadiului de derulare a programului de campusuri şcolare şi sprijinirea continuării acestuia
 • Monitorizarea stadiului de derulare a programului de construire de grădiniţe noi
 • Sprijinirea derulării programelor naţionale de construire şi reabilitare a unităţilor şcolare

7.4. Sprijinirea demersului local pentru dotarea, modernizarea bazei materiale a unităţilor şcolare

IP: Creşterea sumelor alocate pentru îmbogăţirea bazei materiale a unităţilor de învăţământ

 • Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ prin respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace de învăţământ
 • Verificarea gradului de dotare a grădiniţelor cu material didactic, jocuri educative necesare procesului de implementare a reformei educaţiei timpurii
 • Monitorizarea derulării programului de dotare cu mobiler şi seturi materiale didactice a claselor pregătitoare
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen20
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 8. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural

8.1. Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MEN, POSDRU, alte surse de finanţare

IP: Cuprinderea tuturor CD de la nivelul judeţului în cursuri de formare profesională în funcţie de nevoile identificate în sistem

 • Asigurarea accesului la activităţile de perfecţionare/ formare continuă a tuturor CD din judeţ prin accesarea ofertei CCD şi a altor furnizori de formare, în vederea îmbunătăţirii activităţii de predare şi de evaluare (datele vor fi colectate de către CCD de la işs, în urma inspecţiilor efectuate)
 • Participarea la cel puţin un curs de formare organizat de MEN, ISJMM a tuturor CD din judeţ
 • Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale CD şi cu cerinţele pieţei muncii în educaţie
 • Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin măsurarea impactului asupra calităţii actului educaţional prin itermediul inspecţiei şcolare
 • Asigurarea cadrului de perfecţionare prin grade didactice:

- oferirea de sprijin în elaborarea documententelor/ a portofoliului educaţional

- organizarea examenului naţional privind obţinerea definitivării în învăţământ

ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen21
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

8.2. Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii actului educaţional

IP: Selectarea şi dezvoltarea proiectelor de parteneriat educaţional care duc la dezvoltarea şcolii şi a comunităţii locale. Eliminarea parteneriatelor ineficiente

 • Sprijinirea şcolilor din mediul rural şi urban pentru dezvoltarea relaţiilor parteneriale în mediul comunitar în realizarea de proiecte şi obţinerea de granturi pentru şcoală şi comunitate
 • Sprijinirea şcolilor în încheierea de contracte de colaborare cu agenţii economici beneficiari ai serviciilor de formare profesională iniţială în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a pregătirii practice a elevilor
 • Facilitarea legăturilor unităţilor şcolare din teritoriu, cu reprezentanţii comunităţilor şi autorităţilor locale, în vederea optimizării utilizării resurselor educaţionale de care dispun şcolile şi a raţionalizării raportului cost-eficienţă în învăţământ
 • Informarea comunităţii/ autorităţilor locale/ judeţene cu privire la activităţile învăţământului, rezultatele şi problemele identificate
 • Informări mass - media cu privire la educaţia maramureşeană
 • Depunerea de proiecte noi/ derularea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul LLP (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig)
 • Derularea proiectului Grundtvig (parteneriat european) pentru educaţia adulţilor imigranţi în scopul învăţării limbii române
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen22
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

8.3. Sprijinirea implementării şi monitorizării PLAI, document de planificare strategică participativă a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic, în perspectiva anului 2014

IP: Derularea în fiecare unitate de învăţământ a cel puţin unei acţiuni de monitorizare externă, 100% unităţi şcolare ÎPT monitorizate

 • Organizarea şi desfăşurarea inspecţiei de evaluare şi monitorizare externă a stadiului implementării PLAI/ PAS la nivelul unităţilor şcolare ÎPT din judeţul Maramureş.
 • Monitorizarea capacităţii unităţilor de învăţământ de a-şi adapta oferta educaţională la cererea de pe piaţa muncii
 • Organizarea Târgului Ofertelor educaţionale
 • Elaborarea unui plan de şcolarizare realist, relevant pentru nevoile comunităţii şi ale elevilor, care să ţină seama de nivelul educaţiei oferite la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen23
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 9. Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean

9.1. Asigurarea finanţării instituţiilor de învăţământ

IP: Respectarea cu stricteţe a încadrării în indicatorii de plan aprobaţi de către Ordonatorul principal de credite - pe secvenţa din anii financiari cuprinşi în anul şcolar 2013-2014

 • Asigurarea finanţării instituţiilor de învăţământ, conform dispoziţiilor LEN şi a HG1274/ 2011 şi a bugetului de stat
 • Asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea de bază în limitele costului standard/ elev/ preşcolar conform metodologiei emise prin multiplicarea costului standard cu coeficienţii specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi ce se aprobă anual prin HG
 • Asigurarea respectării dispoziţiilor OG 119/ 1999, republicată şi a OMFP 522/ 2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind atribuţiile şi exercitarea CFP, a HG 1257/ 2012, privind organizarea inspecţiilor financiare şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării OG 119/ 1999, privind CFP
 • Exercitarea CFP asupra proiectelor de operaţiuni – conform listei întocmite, în care sunt stabilite proiectele supuse controlului, cadrul legal, obiectivele controlului, termenele şi persoana răspunzătoare cu prezentarea documentelor pentru viza de control financiar în conformitate cu metodologia prevǎzută în Anexa 1 din ONFP 522/ 2003, actualizat
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen24
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Respectarea cu stricteţe a încadrării în indicatorii de plan aprobaţi de către Ordonatorul principal de credite - pentru anii financiari cuprinşi în anul şcolar 2013-2014, la toate articolele cuprinse în plan şi repartizat instituţiilor de învăţământ cu finanţare MEN
 • Asigurarea finanţării tuturor instituţiilor de învăţământ din judeţ pentru plata în cadrul proiectului ” Bani de liceu”
 • Efectuarea plăţilor în limita alocaţiilor bugetare pentru plata ajutorului financiar acordat de către Guvernul României în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, în baza Legii 269/ 2004
 • Asigurarea încadrării în limitele bugetare aprobate a finanţării transportului pentru elevii care îndeplinesc condiţiile stabilite de OMECTS 139/ 2007, cu modificările ulterioare
 • Efectuarea plăţilor în baza sentinţelor definitive şi irevocabile pentru Euro 100 carte pe suport electronic pentru cadrele didactice cu respectarea dispoziţiilor Legii 315/ 2006
 • Respectarea dispoziţiilor legale cu privire la realizarea şi efectuarea plăţilor din veniturile proprii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, anual de către ordonatorul principal de credite
 • Respectarea listei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcate pe categorii de bunuri din venituri proprii aprobate de către Direcţia Generală pentru Patrimoniu din cadrul MEN
 • Asigurarea efectuării plăţilor pentru examenele naţionale, concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice în funcţie de metodologia emisă de MEN şi fundamentarea necesarului de către instituţiile de învăţământ din judeţ, cu această destinaţie
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen25
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen
 • Asigurarea bazei legale şi a plăţilor angajate pentru acţiunile de perfecţionare a personalului didactic; efectuarea plăţilor alocate în baza contractelor şi a convenţiilor încheiate
 • Asigurarea documentaţiei necesare pentru efectuarea plăţilor pentru sumele primite în cadrul acţiunilor desfăşurate pentru proiectele internaţionale în care este cuprins ISJMM
 • Respectarea normelor legale privind plăţile ce se vor efectua pentru organizarea transportului elevilor la concursuri, campionate
 • Asigurarea plăţilor proprii pentru utilităţi, întreţinere, aprovizionare
 • Respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea plăţilor pentru lucrările de investiţii în continuare, conform listei aprobate de către ordonatorul principal de credite şi Direcţia Patrimoniu din cadrul MEN

9.2. Asigurarea fondurilor pentru examinarea medicală obligatorie pentru CD din Bugetul Local/ Judeţean

IP: Obţinerea tuturor avizelor medicale şi a celor psihologice pentru întreg corpul profesoral

 • Crearea cadrului propice pentru organizarea consultaţiilor medicale pentru evaluarea sănătăţii corporale şi mentale ale CD (IMECTS 4/ 2011), prin asigurarea fondurilor din Bugetul Local/ Judeţean
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen26
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Obiectivul 10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii

10.1. Reprezentarea ISJMM ca parte civilă, în procese, apărarea şi promovarea imaginii ISJMM

IP: Existenţa şi cunoaşterea legislaţiei, reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de toate gradele, gestionarea eficientă a resurselor ISJMM

 • Asigurarea asistenţei şi consultanţei de specialitate işg, işga, compartimentelor din cadrul ISJMM, precum şi UPJ, la solicitarea acestora
 • Reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale ISJMM în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică
 • Reprezentarea intereselor legitime ale ISJMM în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel
 • Rezolvarea lucrărilor cu caracter juridic, în funcţie de specificul activităţii, care îi sunt repartizate de către işg
 • Îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale.
 • Participarea la comisiile constituite la nivelul inspectoratului şcolar
 • Asigurarea şi păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă
 • Oferirea de consultanţă UPJ în vederea respectării regimului juridic în vederea completării actelor de studii
 • Completarea la zi a Registrelor matricole de evidenţă a elevilor
ac iuni responsabilit i beneficiari evaluare termen27
Acţiuni - Responsabilităţi - Beneficiari - Evaluare - Termen

Responsabilităţile realizării prezentului plan managerial sunt atribuite:

 • inspectorului şcolar general, inspectorilor şcolari generali adjuncţi, inspectorilor şcolari, directorilor unităţilor şclolare, directorului CJRAE, coordonatorului CJAPP, şefilor de catedră/ comisie metodică, comisiilor/ comitetelor numite prin decizii, cadrelor didactice, tuturor Compartimentelor din cadrul ISJ Maramureş, Consiliilor Locale, Consiliului Judeţean, juristului ISJ Maramureş, altor factori implicaţi în educaţia maramureşeană.

Beneficiarii sunt:

 • elevi, părinţi, comunităţi, unităţi şcolare, cadre didactice, directori, inspectori şcolari, alţi factori implicaţi în sistemul de învăţământ maramureşean.

Evaluarea rezultatelor obţinute trebuie să se regăsească în:

 • documentele şcolare (grafice, strategii, planuri, planificări, note, informări, procese-verbale, deciziiînştiinţări, listefişe de observare a lecţiilor, proiecte de tehnologie didactică, baze de date, fundamentări, diagnoze, analize, mape, dosare personale şi ale comisiilor, articole de presă, emisiuni TV, rapoartestatisticicataloage, registre, proceduri, broşuri, prezentări, oferte şcolare, proiecte, studii, documente contabile etc.), acţiunile/ activităţile şcolare/ extraşcolare/ extracurriculare realizate, site-urile ISJMM şi ale şcolilor ş.a.

Termenele:

 • sunt precizate în planul managerial detaliat, în calendare aprobate prin ordin de ministru ş.a. şi rezidă din acţiunile în sine.
succes
SUCCES!

Vă mulţumim şi vă dorim SUCCES în anul şcolar 2013-2014!

Inspector şcolar general,

prof. Ana Lucreţia Maria MOLDOVAN

Inspector şcolar general adjunct,

prof. dr. Delia Mariana ARDELEAN

Baia Mare,

Septembrie, 2013