Download
magyar llamkincst r ellen rz s i tapasztalatai a szoci lis normat va felhaszn l sa ter let n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magyar Államkincstár ellenőrzés i tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magyar Államkincstár ellenőrzés i tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén

Magyar Államkincstár ellenőrzés i tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Magyar Államkincstár ellenőrzés i tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Magyar Államkincstár ellenőrzési tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén

 2. FISCUS civil szervezetek, egyházak háztartások költségvetési intézmények vállalkozások önkormányzatok

 3. TÉBATámogatási Életút Bázis Adatok • Integrált informatikai rendszer. • A családtámogatás és normatív finanszírozás keretében személyhez kötött támogatások országosan egységes kezelése • intézmény • fenntartó • Kincstár szintjén. • Elkülönült felhasználói felület a szociális intézmények részére. • Adatkör átvétele: lehetőleg társrendszerekből.

 4. Jogszabályi felhatalmazáshelyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/B. § (8) bekezdése és 64/F. §-a • az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 65-66. §-ai • a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendelet 1. §-a

 5. Jogszabályi felhatalmazásegyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókesetén • Áht.18/B. § (1) g) pontja • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nr.) 9. §-a.

 6. Jogszabályi felhatalmazástámogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén • a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés

 7. Helyszíni ellenőrzés gyakoriságahelyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén • Négyévenként legalább egyszer • Kötelező, amennyiben az Áht. 64/A. § (2) és 64/D. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgáltat során az eltérés meghaladja a 2 %-ot, de legalább 1 millió Ft-ot • cél-, illetve témavizsgálat elrendelhető adott jogcímekre, illetve az önkormányzatok meghatározott körére

 8. Helyszíni ellenőrzés gyakoriságaegyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókesetén • Kétévente legalább egyszer • Adott évben ellenőrizendő fenntartók kiválasztása kockázatelemzéssel • Soron kívüli ellenőrzés elrendelhető

 9. Helyszíni ellenőrzés gyakoriságatámogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén • Évente legalább egy alkalommal • Finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 60 napon belül

 10. Ellenőrzés céljahelyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén Igénylés felülvizsgálata • a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartás alapján, szükség esetén helyszíni vizsgálat • az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig Elszámolás felülvizsgálata • A tárgyévet követő év december 31-éig – többcélú kistérségi társulások esetében a tárgyévet követő második év június 30-áig a felhívás kibocsátása, illetve a helyszíni felülvizsgálatról szóló értesítés megküldése • a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve az önkormányzatok értesítését az eljárás hivatalból történő megindításáról, illetve a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv önkormányzat részére történő átadásának határidejét A helyszíni vizsgálat kiterjed • az állami támogatások és hozzájárulások igénybevétele alapját bizonyító dokumentumoknak a költségvetési szerveknél, továbbá – szükség esetén – ezen támogatások igénylésében, elszámolásában érintett gazdálkodó szervezeteknél és más jogi személyeknél történő ellenőrzésére is

 11. Ellenőrzés céljaegyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókesetén Az ellenőrzés célja: A normatíva igénylésének jogszerűségének és elszámolásának szabályszerűségének az ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed: • a normatívára való jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, • a normatívaigénylés alapját jelentő feladatmutatók - ideértve a képzési támogatás igénybevételének alapját jelentő létszámot is - teljesítésének, megalapozottságának, továbbá • a normatívafelhasználás jogszerűségének, a vizsgálatára, valamint • a közérdek védelme érdekében felmerült egyéb megállapításokra. Az ellenőrzési jogosítványok tekintetében a Ket. hatósági ellenőrzés szabályairól szóló rendelkezései irányadók

 12. Ellenőrzés céljatámogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén Az ellenőrzés kiterjed: • az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá • a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára A Ket. rendelkezései nem irányadóak

 13. Ellenőrzés dokumentumai • Működési engedély • A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv; • Ellátási szerződés • Az Igazgatóság belső nyilvántartásai, dokumentumai • Igénybejelentést, módosítást, elszámolást megalapozó számítások; • Mutatószámok megállapításához kapcsolódó fenntartói ellenőrzések írásos anyagai, dokumentumok, nyilvántartások; • Egyes szociális feladatok ellátásához tartozó - a jogszabályi előírások alapján vezetett - intézményi alapnyilvántartások (igénybevételi, gondozási naplók, látogatási és eseménynaplók, stb.) • Szakvélemények, igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok • Írásbeli megállapodás • Személyi nyilvántartás • Számviteli nyilvántartás

 14. Ellenőrzés megállapításaiSzociális étkeztetés Főbb megállapítások • az ellátottakat nem a jövedelem-igazolásokon szereplő egy főre eső jövedelem alapján járó jogcím szerinti hozzájárulásnál vették figyelembe, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelemigazolásokat Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • önkormányzat nem rendelkezett egész évben érvényes, jogerős működési engedéllyel • igénybevételi napló alapján naponta összesített ellátottak számának alakulásáról pótlólagos információ kérése • ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással Egyházi, nem állami fenntartók esetén • az ellátott után ezen jogcím mellett nappali intézményi ellátás jogcímen is történt igénylés

 15. Ellenőrzés megállapításaiHázi segítségnyújtás Főbb megállapítások • az ellátott aláírásával nem igazolta a gondozási tevékenység megtörténtét • az ellátottakat nem a jövedelemigazolásokon szereplő egy főre eső jövedelem alapján járó jogcím szerinti hozzájárulásnál vették figyelembe, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelem-igazolásokat • ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. §, illetve 94/D. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • gondozási naplókban a bejegyzett tevékenységként kizárólag „ebédkiszállítás” szerepelt Egyházi, nem állami fenntartók esetén • megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a megállapodás lejárta vagy a megszüntető határozat meghozatalát követően is részesült ellátásban az ellátott • az átmeneti gondozás ideje alatt nem került kiállításra a gondozási szükséglet megállapításáról szóló szakvélemény • az ellátott után ezen jogcím mellett nappali intézményi ellátás jogcímen is történt igénylés • egy ellátott egy nap többször is ellátásban részesült • nem az ellátott igazolta aláírásával a gondozási tevékenység megtörténtét (írásbeli meghatalmazás sem került bemutatásra) • jövedelemvizsgálatról szóló igazolás dátumától sorolta be az ellátottakat az adott kategóriákba a gondozási szükségletet megállapító szakvélemény kiállításának dátuma helyett

 16. Ellenőrzés megállapításaiOtthonközeli ellátás Főbb megállapítások • az ellátott a megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a jogviszony megszűnése után is részesült ellátásban • az ellátott adott napokon nem részesült ellátásban • nem az ellátás típusának megfelelő kategóriába sorolták be az ellátottakat, mely jogcímek közötti átcsoportosítást eredményezett • az ellátottak számaegyes napokon meghaladta a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110 %-át

 17. Ellenőrzés megállapításaiJelzőrendszeres házi segítségnyújtás Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • Társulás esetében az „Adatlap a többcélú kistérségi társulások 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatásának elszámolásához” elnevezésű táblázaton a „Többcélú kistérségi társulás által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” jogcím esetén a 31-es űrlapon szerepeltetett mutatótól eltérő mutatót szerepeltetett Egyházi, nem állami fenntartók esetén • Az intézmény 60 napon túl is nyújtott ellátást azon ellátottaknak, akik nem csatolták a kérelemtől számított 60 napon belül a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat • a kihelyezett készülékek száma nem érte el a 40 db-ot, vagy meghaladta a működési engedélyben meghatározott maximumot • a működési engedélyben nem szereplő ellátási területen is nyújtottak ellátást

 18. Ellenőrzés megállapításaiIdőskorúak nappali intézményi ellátása Főbb megállapítások • az ellátott kizárólag étkezésben részesült Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • önkormányzat nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel • éves átlagban csak a működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám számolható el Egyházi, nem állami fenntartók esetén • az ellátott nem a működési engedélyében meghatározott ellátási területen rendelkezett bejelentett lakcímmel • ellátott után a nappali intézményi ellátás mellett szociális étkeztetés jogcímen is igényelt normatív állami hozzájárulást • az ellátott a megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a jogviszony megszűnése után is részesült ellátásban

 19. Ellenőrzés megállapításaiPszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Főbb megállapítások • az ellátott kiskorúként vette igénybe az ellátást • az ellátott kizárólag étkezésben részesült • ellátási napok a szakorvos, kezelőorvos szakvéleményének kiállítása dátumától vehetőek figyelembe • a ténylegesen jelenlévő ellátottak naponta összesített ellátotti létszáma után igényelték a hozzájárulást • kevesebb ellátással töltött munkanapot vettek figyelembe • ellátott nem rendelkezett szakvéleménnyel

 20. Ellenőrzés megállapításaiFogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Főbb megállapítások • az ellátottak száma egyes napokon meghaladta a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 105 %-át, illetve éves szinten pedig a 100 %-át • kiskorú ellátott esetében nem igazolták, hogy a gyermek gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben nem biztosítható • az ellátott nem rendelkezett a fogyatékosság tényét alátámasztó, szakorvos, kezelőorvos által kiadott szakvéleménnyel • az ellátott adott napon nem vette igénybe a szolgáltatást • számítási hiba

 21. Ellenőrzés megállapításaiGyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • tartós betegség, vagy fogyatékosság miatt került megállapításra a különleges ellátási szükséglet • 6. életévét betöltött gyermek után igényelték a támogatást Egyházi, nem állami fenntartók esetén • a gyámhivatal átmeneti nevelést felülvizsgáló határozata hiányában a gondozási napok nem vehetők figyelembe • a fenntartó nem a működési engedély jogerőre emelkedésétől veszi figyelembe az ellátottak gondozási napjait

 22. Ellenőrzés megállapításaiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Főbb megállapítások Rehabilitációs intézmény: • az ellátottal határozott idejű megállapodást kell kötni, majd ez meghosszabbítható, de ez több esetben nem történt meg • több ellátott esetében az intézménybe való beutalás a foglalkoztatás idejére szólt, mivel azonban az ellátottak az állapotukban bekövetkezett változás miatt nem voltak foglalkoztathatók, így intézeti ellátása sem fogadható el

 23. Ellenőrzés megállapításaiDemens betegek bentlakásos intézményi ellátása Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • az ellátott nem rendelkezett a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel • számítási hibák, nyilvántartás vezetésének pontatlansága Egyházi, nem állami fenntartók esetén • az ellátottak gondozási napjait az intézmény nem a szakvélemény megkérésének időpontjától vette figyelembe • ellátott nem ezen a jogcímen lett figyelembe véve, pedig rendelkezett a demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel

 24. Ellenőrzés megállapításaiOtthont nyújtó ellátás Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • A gyermekvédelmi különleges ellátás jogcímnél a működési engedély miatt figyelembe nem vehető gyermekek gondozási napjai itt vehetőek figyelembe Egyházi, nem állami fenntartók esetén • a gyámhivatal átmeneti nevelést felülvizsgáló határozata hiányában a gondozási napok nem vehetők figyelembe, • a fenntartó nem a működési engedély jogerőre emelkedésétől veszi figyelembe az ellátottak gondozási napjait

 25. Ellenőrzés megállapításaiIdőskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Főbb megállapítások • helytelenül sorolták be az ellátottat a jövedelemkategóriába, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelemigazolásokat • demens, vagy emelt színvonalú ellátásban részesülő ellátott után is történt igénylés Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) bekezdés szerint figyelembe vehető ellátottak • számítási hibák, nyilvántartás vezetésének pontatlansága • éves átlagban meghaladták a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át Egyházi, nem állami fenntartók esetén • ellátás igénybevételét követő 3 hónapon belül a gondozási szükséglet nem került megállapításra

 26. Ellenőrzés megállapításaiEmelt színvonalú bentlakásos ellátás Főbb megállapítások • ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. §, illetve 94/D. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással • demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvélemény hiánya miatt ezen a jogcímen figyelembe vehető ellátottak Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén • megállapodás szerinti ellátási szint figyelmen kívül hagyása • az önkormányzat a beszámolójában mutatószámként a 2009. évben ellátásban részesülők létszámát szerepeltette • 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) bekezdés szerint nem ezen a jogcímen figyelembe vehető ellátottak Egyházi, nem állami fenntartók esetén • személyi térítési díjak éves összegének átlagát nem megfelelően állapították meg • az egyszeri befizetést igazoló számlák bemutatása alapján másik jogcímről történő átsorolás

 27. Kiadás összhangjának vizsgálata a szerződéssel és a nyilatkozattal Támogató szolgáltatással kapcsolatos megállapítások • nem a szolgálat által üzemeltett gépjármű típusnak megfelelő alkatrészek • könyvelési hiba • a többlettámogatás legalább 50 %-át a szolgáltatás fejlesztésére kell fordítani • nem rendelkezett gázolajat fogyasztó gépjárművel és gázolaj felhasználás költségének elszámolása • más pályázat vonatkozásában elszámolt költségek • nem a támogató szolgálat gépjárművének javítási, karbantartási vagy fenntartási költsége

 28. Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok Támogató szolgáltatás I. rész • ellátottak nem igazolták aláírásukkal a szállítást, illetve az egyéb tevékenységeket (pl. ügyintézés) • az ellátás nem a megállapodással igazolt időszakban történt • nem került feltüntetésre a gondozási tevékenység • „halmozott” gondozásra fordított percek • „Rászorult hozzátartozó segítése” • megállapodás szerint szállítói szolgáltatás, személyi segítésre fordított idő nem vehető figyelembe

 29. Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok Támogató szolgáltatás II. rész • nem került bemutatásra a halmozott fogyatékosságot igazoló dokumentum • nem a fogyatékosság típusának megfelelően számolták el a személyi segítésre fordított időt • ellátott nem minősült halmozottan fogyatékosnak • ellátott nem rendelkezett szociális rászorultságot igazoló dokumentumokkal • a személyi segítő utazási és egyéb ideje is beszámításra került

 30. Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok Támogató szolgáltatás III. rész • egy ellátott egy napon és ugyanabban az időszakban több személyi segítő gondozási naplójában is szerepelt • finanszírozási szerződés szerinti ellátási terület nem egyezik meg a működési engedélyben szereplő ellátási területtel • speciális szolgáltatások kiadásai is elszámolásra kerültek • a menetlevelek nem támasztották alá a szállításra elszámolt kilométert • házi segítségnyújtás keretében alkalmazott gondozók helyettesítést nyújtottak a támogató szolgáltatásban