projekt vzd l vejte se pro r st v olomouck m kraji ii cz 1 04 1 1 00 b1 00013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt „ Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Projekt „ Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ CZ.1.04/1.1.00/B1.00013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Projekt „ Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ CZ.1.04/1.1.00/B1.00013. Bc. Radka Kaštovská (projektový manažer) [email protected] Bc. Eva Vojáčková, DiS. (finanční manažer) [email protected] Bc. Jiří Petržela (administrátor) [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt „ Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ CZ.1.04/1.1.00/B1.00013' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt vzd l vejte se pro r st v olomouck m kraji ii cz 1 04 1 1 00 b1 00013

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Bc. Radka Kaštovská (projektový manažer)

[email protected]

Bc. Eva Vojáčková, DiS. (finanční manažer)

[email protected]

Bc. Jiří Petržela (administrátor)

[email protected]

KrP ÚP v Olomouci, budova AB centra, 1. patro, kancelář č. 118

o projektu vzd l vejte se pro r st v olomouck m kraji ii
O projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“
 • Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP v Olomouckém kraji.
 • Cílem projektu je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců/OSVČ bez zaměstnanců (dále jen „OSVČ“) a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností s předpokladem ekonomického růstu a zlepšení zaměstnanosti na trhu práce v Olomouckém kraji.
 • Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří nabírají nové pracovníky (tyto je nutné vyškolit či rekvalifikovat) nebo potřebují zvýšit odborné znalosti stávajících zaměstnanců.
 • Projekt umožní žadatelům získat finanční příspěvky na úhradu nákladů vzdělávací aktivity, jež se budou zaměstnanci/OSVČ účastnit. Současně za dobu účasti školených zaměstnanců na vzdělávací aktivitě bude na základě žádosti zaměstnavatele poskytován také příspěvek na úhradu skutečně vynaložených mzdových nákladů za zaměstnance.
 • Projekt se realizuje od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015, přičemž veškeré vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 4. 2015.
slide3
Projektu se mohou účastnit zaměstnavatelé včetně OSVČ bez zaměstnanců, kteří:
  • nejsou podnikem v obtížích,
  • realizují činnost v projektem podporovaných ekonomických činnostech dle klasifikace CZ-NACE
 • Podporovaných odvětvích CZ-NACE:
  • zpracovatelský průmysl,
  • stavebnictví,
  • doprava a skladování,
  • zdravotní péče a sociální péče,
  • ubytování, stravování a pohostinství,
  • profesní, vědecké a technické činnosti.
 • Činnost v rámci CZ-NACE může být realizována jako hlavní i jako vedlejší.
 • Má-li zaměstnavatel více obchodních činností, v žádosti uvede pouze tu, jež je podporovaná CZ NACE a do které požadovaná vzdělávací aktivita (školení, rekvalifikace, kurz, …) směřuje.
 • Zaměstnavatel zjistí své CZ-NACE z registru ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz) nebo z webu Českého statistického úřadu (http://registry.czso.cz/irsw/).
podporovan cz nace
PodporovanéCZ - NACE

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10 Výroba potravinářských výrobků

11 Výroba nápojů

13 Výroba textilií

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 Výroba nábytku

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

41 Výstavba budov

42 Inženýrské stavitelství

43 Specializované stavební činnosti

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

86 Zdravotní péče

88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby

SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49 Pozemní a potrubní doprava

52 Skladování a vedlejší činnost v dopravě

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55 Ubytování

56 Stravování a pohostinství

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69 Právní a účetnické činnosti

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

72 Výzkum a vývoj

73 Reklama a průzkum trhu

adatelem m e b t
Žadatelem může být
 • právnická osoba založená za účelem podnikání dle zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytovatel služeb sociální péče ambulantní a terénní formy s registrací dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vzdělávací zařízení/instituce akreditované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • nestátní nezisková organizace za předpokladu, že jejím hlavním předmětem činnosti je působení v odvětví sekce Q – Zdravotní a sociální služby (CZ-NACE 88.10),
 • státní podnik zřízený dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
 • osoba samostatně výdělečně činná, která nemá vlastní zaměstnance,

v rámci podporovaných ekonomických činností CZ-NACE.

dost vyrozum n dohoda
Žádost -> Vyrozumění -> Dohoda
 • Zaměstnavatel podá Žádost, kterou posoudí hodnotící komise. V případě, že je Žádost schválena a zároveň je-li rozhodnuto o příspěvku, vydá KrP Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ (dále jen „Vyrozumění“).
 • Po obdržení Vyrozumění provede zaměstnavatel výběr poskytovatele vzdělávací aktivity v souladu s pravidly „Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ“ a následně po ukončení výběru poskytovatele vzdělávání doloží KrP všechny relevantní doklady, jež se vztahují k provedenému výběru.
 • Vzdělávací zařízení nesmí vzdělávací aktivitu realizovat prostřednictvím subdodavatele.
 • Za předpokladu, že výběrové řízení poskytovatele vzdělávání je bez vad, vyzve KrP zaměstnavatele k podpisu Dohody o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ (dále jen „Dohoda“).
 • Kolik podá zaměstnavatel Žádostí, tolik Dohod podepisuje.
 • Administrátoři se Vám budou plně věnovat a pomáhat.
slide7
Žádost
 • V tištěné formě nebo elektronicky datovou schránkou.
 • Zaměstnavatel nesmí mít v evidenci nedoplatky vůči vybraným správním úřadům a zdravotním pojišťovnám.
 • K podání a vyřízení Žádosti, podpisu Dohody a jiných dokumentů může zaměstnavatel zplnomocnit jinou osobu (nutná individuálníplná moc s úředně ověřenými podpisy).
 • Žadatel může požádat o poskytnutí:
   • příspěvku na vzdělávací aktivitu a příspěvku na úhradu mzdových nákladů,

NEBO

   • pouze o příspěvku na úhradu nákladů vzdělávací aktivity.
 • Žádosti budou přijímány pouze na Krajské pobočce ÚP ČR v Olomouci.
 • Termín pro vyřízení Žádosti je bez zbytečného odkladu po předložení kompletní žádosti.
slide8
Přílohy k Žádosti
 • Společně s Žádostí zaměstnavatel předloží:
  • v tištěné podobě:
   • Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu, české správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni zaměstnanci žadatele,
   • Doklad prokazující právní formu zaměstnavatele,
   • kopie Dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu uvedeného v části E,
   • Čestné prohlášení zaměstnavatele o přijaté podpoře dle pravidla „de minimis“, či slučitelné podpoře,
   • Prohlášení o velikosti podniku,
   • Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu,
   • Souhlas zaměstnanců se zpracováním osobních údajů.
slide9
Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, musí zaměřeno výhradně na následující oblasti:
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců/OSVČ s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců, a to formou odborného rozvoje zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu:
   • zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem,
   • zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
   • zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu
   • školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol,školským zařízením nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem.
  • Odborná jazyková výuka související s pracovní činností (i budoucí), kterou zaměstnanec/OSVČ v rámci pracovní pozice vykonává nebo bude vykonávat, a jež souvisí s některou z podporovaných ekonomických činností.
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců/OSVČ v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele/OSVČ. Tyto potřeby popíše zaměstnavatel/OSVČ v žádosti. Jejich odůvodněnost posuzuje hodnotící komise KrP před samotným bodovým hodnocením. Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměstnanců/OSVČ na konkrétní pracovní pozici.
 • Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou (e-learning není možný).
pravidla poskytov n p sp vku
Pravidla poskytování příspěvku
 • Úhrada mzdových nákladů
  • Mzdovým nákladem se rozumí mzda/plat, příp. náhrada mzdy/platu, která zaměstnanci náleží z důvodu výkonu při prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.
  • Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úhradu pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání.
  • OSVČ bez zaměstnanců je možné proplácet pouze náklady na vzdělávací aktivity, nikoli mzdové náklady.
  • Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance může činit 24.000 Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době (plný úvazek).
  • Pro doložení mzdových nákladů je určen výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě“ (dále jen „vyúčtování“).
  • Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování.
slide11
Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity
  • Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími CZ-NACE. Není však nutné, aby současná pracovní pozice zapojených zaměstnanců souvisela s podporovanými obory.
  • Vzdělávání tzv. měkkých dovedností („soft skills“)je projektem podporováno.
  • Pro doložení výdajů, které zaměstnavatel vynaložil na vzdělávací aktivity, je určen výkaz „Vyúčtování vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“
  • Pokud zaměstnanec předčasně ukončí vzdělávací aktivity, jsou za uznatelné náklady považovány pouze skutečně vynaložené náklady za již realizovanou část aktivity.
  • Náklady na vzdělávací aktivity zaměstnavatel vyúčtuje KrP po ukončení vzdělávací aktivity, která je předmětem dohody, a dodavateli vzdělávací aktivity.
publicita
Publicita
 • Zaměstnavatel je povinen řídit se Manuálem pro publicitu OP LZZ a to minimálně v následujícím rozsahu:
   • zajistit informování svých zaměstnanců o zařazení do projektu,
   • zajistit umístění minima publicity OP LZZ na všech relevantních dokumentech (zejména dohody, prezenční listiny, zadávací dokumentace, označení učebny, výstupní doklad ze vzdělávací aktivity a jiné dokumenty),
   • zajistit publicitu a informace o způsobu financování na faktuře vystavené poskytovatelem vzdělávací aktivity.
informa n zdroje
Informační zdroje
 • http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf/obd_2007_2013/oplzz_osa41/vzdelavejte_se_pro_rust_II
 • http://www.esfcr.cz/
 • http://www.mpsv.cz/cs/
 • Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“
ad