slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hlavní dokumenty EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hlavní dokumenty EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Hlavní dokumenty EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Nová energetická politika EU Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha roman.cizek@enviros.cz. Hlavní dokumenty EU. Zelená kniha – Bezpečnost dodávek energie – 2000 Trendy energetiky a dopravy do 2030 - 2003 Zelená kniha – Energetická efektivnost – 2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hlavní dokumenty EU' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Nová energetická politika EUSeminář AEM 19. dubna 2006Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praharoman.cizek@enviros.cz
hlavn dokumenty eu
Hlavní dokumenty EU
 • Zelená kniha – Bezpečnost dodávek energie – 2000
 • Trendy energetiky a dopravy do 2030 - 2003
 • Zelená kniha – Energetická efektivnost – 2005
 • Směrnice, nařízení, rozhodnutí, hodnotící zprávy
 • Zelená kniha – Energetická strategie pro Evropu – březen 2006
 • Stanovisko Evropské Rady a Orientační seznam opatření – březen 2006
 • Bílá kniha – energetická politika – ?2007?
d vody nov energetick strategie
Důvody nové energetické strategie
 • Katastrofálně roste závislost EU na dovozu primárních energetických zdrojů – z 50% dnes na skoro 70% do 30 let
 • Celosvětová poptávka po energie roste a rostou íi ceny PEZ
 • Bezpečnostní rizika jak z hlediska země původu energie tak dopravních tras
 • Urgentní potřeba investic: jeden bilion Eur v nejbližších dvaceti letech
 • Rostou emise a hrozí klimatické změny
sou asn stav a v chodiska v eu
Současný stav a východiska v EU
 • Evropa nemá dosud plně rozvinuté vnitřní energetické trhy – liberalizace pouze v členských státech ne ve společenství!
 • Bezpečnost dodávek a přijatelné ceny pro zákazníka x black-outy a růst cen
 • Má-li se dosáhnout obratu, musíme v EU postupovat koordinovaně a využít všech příležitosti
 • Nová zelená kniha „Energie“ dává jisté naděje, pokud se přijme společná energetická politika
 • Musí však padnout zbytečná „tabu“ - podnikatelé i spotřebitelé potřebují jasně formulované závěry
priority a cesty
Priority a cesty
 • MOTTO: udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek – nesnadný cíl
 • 6 priorit:
 • Dotvoření vnitřního trhu s energií
 • Zabezpeční dodávek - solidarita mezi členskými zeměmi
 • Konkurenceschopnost dodávek – diverzifikovaný mix
 • Integrovanýpřístup ke změně klimatu
 • Inovace – evropské energetické technologie
 • Soudržná vnější energetická politika
vnit n politika z sobov n energi
Vnitřní politika zásobování energií
 • Plné rozvinutí vnitřních trhů s elektřinou a plynem
 • Evropská „observatoř“ zásobování energií
 • Akční plán energetické efektivnosti
 • Mapa využití obnovitelných energií
 • Strategický plán energetických technologií
 • Společný regulační rámec a struktury vnitřních trhů s elektřinou a plynem
 • Kodex evropské přenosové soustavy
 • Přehodnotit úlohu dlouhodobých kontraktů
solidarita na vnit n m energetick m trhu
Solidarita na vnitřním energetickém trhu
 • Vyšší bezpečnost sítí
 • Nové mechanizmy zajištění solidarity a pomoci v případě poruch infrastruktury
 • Seznam priorit nové infrastruktury
 • Rychlá koordinovaná reakce v případě ohrožení dodávek energetických zdrojů zvenku
 • Revize současného přístupu EU k zásobám ropy a plynu
 • Společné standardy bezpečnosti k ochraně základní energetické infrastruktury
vn j politika k z sobov n energi
Vnější politika k zásobování energií
 • Komplexní strategický přezkum energetiky v EU
 • Mezinárodní dohody o energetické účinnosti
 • Dialog s producenty a dodavateli energie
 • Pan-evropská smlouva o energiích
 • Rychlá ratifikace Energetické charty EU v Rusku a uzavření tranzitního protokolu
 • Omezení růstu závislosti EU na vnějších energetických zdrojích
 • Vedoucí role EU v debatě o klimatických změnách
indik tory a opat en
Indikátory a opatření
 • Jaro 2007 – a dále každoročně – Strategický energetický přehled
 • Jaro 2007 – Akční plán konkrétních opatření
 • 15 % OZE v PEZ v roce 2015
 • 8% biopaliv v motorových palivech v 2015
 • 10% přenosové kapacity mezi státy z instalovaného výkonu
rozd l mezi zelenou knihou a epe
Rozdíl mezi Zelenou knihou a EPE
 • Evropská rada 23-24 března 2006 – Energetická politika pro Evropu (EPE) a seznam opatření (OSO)
 • Stejná východiska, stejné priority
 • Kompromisnější z hlediska posilování práv orgánů EU na úkor členských států – jednoznačné právo ČS na výběr energetického mixu
 • Více využívat existující instituce než tvořit nové
 • Výčet opatření značně shodný
 • Pritoritizovaný akční plán přijmout Evropskou Radou na jaře 2007
porovn n epe a oso se sek 1
Porovnání EPE a OSO se SEK - 1
 • EPE aZK postrádá jasnou dlouhodobou vizi dodávky a nabídky energie, které by mohlo být v EU dosaženo v rámci dlouhodobého vývoje
 • V OSOse uvádí, že takové prognostické práce je třeba zpracovat v budoucnu. Je neobvykléstanovovat priority, indikativní ukazatele a nástroje EP a přitom nebylo na variantních scénářích budoucího vývoje dokumentováno co se chce, může či považuje za vhodné dosáhnout
 • nevyváženost EPE, OSO a ZK pokud jde o zdroje energie – převažuje pozornost elektřině, plynu, OZE a speciálně biomase a biopalivům a opomíjeny jsou problémy uhlí a jaderné energie a decentralizovaných zdrojů energie
porovn n epe a oso se sek 2
Porovnání EPE a OSO se SEK - 2
 • Celá Evropa přitom stojí před problémem obnovy elektráren a ve všech zemích je řada bariér, které tento problém odsouvají (administrativní blokování využití zásob uhlí, nebo zákazy JE)
 • ČR má přijatou SEK zaměřenou na období do roku 2030, která obsahuje vize, priority, cíle a nástroje. Její pojetí je hlubší a konkrétnější než návrh ZK, EPE a OSO.
 • SEK je založena na rozsáhlém souboru scénářů budoucího rozvoje a citlivostních analýz, které se opírají o modelové optimalizační propočty- obecně je ČR v tomto směru v předstihu před EU
porovn n epe a oso se sek 3
Porovnání EPE a OSO se SEK - 3
 • Porovnání návrhu EPE a OSO se SEK neukázalo žádné rozpory pokud jde o pojetí, priority a přístupy k řešení současných a budoucích problémů. SEK ČR je však mnohem konkrétnější a širší dokument, úzce provázaný s jinými politikami ČR, např. s politikou ŽP
 • SEK neobsahuje cíle a nástroje nadnárodní politiky a ani v době svého přijetí nemohla k takové nové tendenci v rámci EU přihlédnout. EPE a OSO pochopitelně přikládá řešení energetických problémů EU respektive celoevropským problémům mimořádnou pozornost. Při nejbližší novelizaci SEK je vhodné tyto aktivity, cíle a nástroje nadnárodní politiky do ní zahrnout
porovn n epe a oso se sek 4
Porovnání EPE a OSO se SEK - 4
 • SEK neobsahuje aplikaci politiky a legislativy EU, které byly přijaty po přijetí SEK (např. Zelená kniha o úsporách energie, Akční plán pro biomasu, Směrnice o energetických úsporách a službách, Směrnice o ekodesignu aj.). Při nejbližší novelizaci SEK je vhodné tyto cíle a nástroje EU do ní zahrnout
 • OSO k EPE obsahují nový přístup k dlouhodobým smlouvám na dodávku energetických zdrojů. V dosavadní praxi ČR byl princip dlouhodobých kontraktů účinným stabilizačním prvkem, který přispěl k diverzifikaci zdrojů původu i ke spolehlivosti dodávek energie. V SEK se problematika dlouhodobých kontraktů necitovala, ale záměr EU je pro ČR výhodný a je účelné jej podpořit
porovn n epe a oso se sek 5
Porovnání EPE a OSO se SEK - 5
 • OSO obsahuje některá ustanovení v oblasti nadnárodní politiky, které budou jen obtížně realizovatelné (např. bod 13 o fungování sítí zemí EU „jako jedna síť“). Taková opatření a nástroje bude vhodné do aktualizace SEK zařazovat až tehdy, kdy se prokáže, že jsou technicky reálná, ekonomicky přijatelná jak pro celé společenství EU, tak pro jednotlivé členské země
 • Celkově je možno konstatovat, že z hlediska posuzovaného dokumentu o EPE a OSO přijala ČR v roce 2004 dobře připravenou, moderně pojatou SEK
porovn n epe a oso se sek 6
Porovnání EPE a OSO se SEK - 6
 • Klíčová priorita – udržení maximální soběstačnosti v primárních zdrojích – má svou nesmírnou cenu
 • Racionální zbilancování a využití OZE včetně tabuizovaných (odpady)
 • Na bilance vlastních zdrojů a možných dovozů – postup obnovy/výstavby jednotek včetně uhlí a jádra
 • Přístup ke klimatickým změnám bez emocí a rizik poškození životních ekonomických zájmů
porovn n epe a oso se sek 7
Porovnání EPE a OSO se SEK - 7
 • Neexistuje jediné řešení pro energetický mix - některé rysy jsou shodné
  • Energická účinnost … už dnes a poměrně levně
  • Ropa, zemní plyn, uhlí … CO2 zachycování a skladování
  • Biopaliva, OZE … levnější, lepší dostupnost
  • Jaderná energie … pokročilé technologie a s bezpečným nakládáním s vyhořelým palivem
  • H2 & palivové články … klesající náklady a lepší bezpečnost a dostupnost
  • Jaderná fůze … snad, ve velmi dlouhém časovém horizontu
dal osud zk o evropsk energetick strategii
Další osud ZK o Evropské energetické strategii
 • EU zahájeny otevřené konzultace - do 24. 9. 2006
 • 6. června znovu posoudit na Radě Evropy pro energetiku
 • Prosinec 2006 – Rada Evropy pro energetiku – prezentace Bílé knihy
 • Léto 2007 – Akční plán EPE
 • Členské státy - průběžně předkládat své připomínky, stanoviska a náměty
 • I v ČR by se měla rozvinout diskuse o EPE a jejím vlivu na SEK
 • Děkuji za pozornost