rg tleme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖRGÜTLEME PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖRGÜTLEME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ÖRGÜTLEME - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

ÖRGÜTLEME. Örgütleme, ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulmasına yönelik olarak yapılan eylemlerdir. Örgütleme, örgütün amacının gerçekleştirilmesine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖRGÜTLEME' - majed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rg tleme

ÖRGÜTLEME

Örgütleme, ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının

oluşturulmasına yönelik olarak yapılan eylemlerdir. Örgütleme, örgütün amacının gerçekleştirilmesine

yönelik dinamik bir yapının kurulmasıdır. Bunun yanında, kuruluşun çalışması için gerekli olan her şeyi sağlama,

belirlenen amacı gerçekleştirebilmesi için en uygun yapıyı kurma olarak da tanımlanabilir.

Örgütleme, düzensizlikten bir düzen yaratma sürecidir. Örgütleme süreci sonunda oluşan yapı sayesinde değişik

yararlar sağlanır. Öncelikle örgütleme ile amaçlara ulaşmak kolaylaşır. Elde bulunan maddi ve maddi olmayan

kaynakların kullanımı etkinleşir. Bu şekilde verimlilik de yükselir. Ayrıca kurumda bulunan bireylerin

sorumluluklarını daha iyi bir biçimde yerine getirmeleri sağlanır. Bireylerin görevleri ve sorumlulukları

daha belirginleşir ve bu da bireyler arasındaki çatışmanın azalmasını sağlar.

Toprak, insan ve para gibi örgüt de bir üretim etkenidir. Çünkü örgüt sayesinde bireyler birçok şeyi başarma

yeteneği kazanır. Bireyler, sınırlı olan farklı düşünme ve kavrama yeteneklerini örgütler aracılığıyla

bütünleşerek bireysel güç ve yeteneklerini aşan amaçları gerçekleştirilebilir. Kısacası, örgütle uygarlık

eşanlamlıdır. Örgüt olmadan uygarlık olamaz.

rg tleme1
ÖRGÜTLEME
 • İyi bir örgüt oluşturmada iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi gelişmiş bir iletişim sistemidir.
 • İkincisi ise örgütün amaçlarının bireysel gereksinimlere de cevap verecek biçimde oluşturulmasıdır.
 • Etkili Bir Örgütleme İçin: Örgüt üyeleri arasında öncelikle amacın ne olduğu konusunda ortak bir bilinç oluşmalıdır.
 • Her görevin yani yapılacak işin ne olduğu açık bir şekilde belirlenmelidir. Aynı doğrultuda, örgütteki bireylerin
 • sahip oldukları yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. Her bireyin kimden ve kime karşı sorumlu olduğunu gösteren
 • hiyerarşik bir yapı belirlenmelidir. Ancak yetki ve sorumluluklar eşit ve dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.
 • Örgütleme İlkeleri
 • İşletme ve yönetim faaliyetlerinin özellikleri, sürekliliği gerektirmektedir. İşletmenin sürekli faaliyetleri
 • yanında, kıs veya uzun fakat geçici bir süre için muhtemelen tekrar karşılaşılmayacak veya ancak başka bir
 • şekil altında yeniden karşılaşılacak öğeler nedeniyle, özel bir amacıyla gerçekleştirilmesi amacıyla, işletme.
 • olanaklarından bir kısmı harekete geçirebilir. Bu takdirde örgütleme yerine operasyon kavramı kullanmak gerekir.
 • Örgüt sürekli ve düzenli bir sistemdir. Buna karşılık operasyonları yanıltmak üzere OPERASYONEL gruplar oluşturulur
 • ve görevlendirilir. Bu gruplar, örgüt yapısına dahil çeşitli kademe gruplarına ait iş görenin kısmen veya tamamen
 • görevlendirilmesi suretiyle oluşturulur.
yi bir i rg tlenmesinin temel ilkeleri yle s ralanabilir
İyi bir iş örgütlenmesinin temel ilkeleri şöyle sıralanabilir;
 • • Amaç birliği ilkesi; Bir işletmede iskeleti oluşturan tüm birimler, aynı amacı ya da amaçlar topluluğunu
 • gerçekleştirmek üzere etki olarak katılmayı sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
 • • Ekonomiklik ilkesi; Örgüt, işletmenin amaçlarını en az maliyetle, en etkin biçimde gerçekleştirmelidir.
 • • İşbölümü ve uzmanlaşma ilkesi; İşbölümü, işlerin küçük parçalara bölünerek, bir kişinin işin bütününü
 • yapması yerine, uzmanlaştığı tek bir parçasını yapmasıdır.
 • • Faaliyetlerin tanımlanması ilkesi; Faaliyetler analiz, tanım ve tasnif edilerek gruplandırılır. Yapı
 • içinde faaliyetler ve işlevleri belirten bölümler, birimler ve alt birimler ortaya konulabilir.
 • • Hiyerarşi ilkesi; Üstten asta doğru zincirleme yetki bağları dikkatle kurulmalıdır.
 • • Kumanda birliği ilkesi; Her ast ancak bir tek üstten emir almalıdır.
 • • Yönetim birliği ilkesi; Aynı amaca hizmet eden faaliyetlerin bir plan ve programa bağlı olarak
 • bir yönetici tarafından yürütülmesidir.
s ralan
Sıralanış :
 • • Yetki ve sorumluluk ilkesi; Her grup amiri, astlardan belli faaliyetleri istemek veya beli
 • faaliyetlerin yapılmasını sağlamak yetkisine sahiptir.
 • • Yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi; Bir kimsenin üstüne karşı taşıdığı sorumluluk o kimsenin
 • kendi astına karşı sahip olduğu yetkiye eşit olmaz ise, görevlerin yerine getirilmesi olanaklı değildir.
 • • İç denge ilkesi; Örgüt yapısının çeşitli katlarına devir olunan yetki ve sorumluluk, bu kademenin
 • örgüt yapısı içindeki yeriyle bağdaşmalıdır.
 • • Örgütün değiştirilebilir olması ilkesi; İşletmenin etkisi altında bulunduğu dış çevrede yer alan
 • sosyal, ekonomik kültürel, yasal, teknolojik koşullar sabit olmadığına göre, işletmenin amaçları da değişebilir.
 • • Liderliğin kolaylaştırılması ilkesi; Örgütün, tepe yöneticisinin işini kolaylaştıracak yapıda olması gerekir.
 • • Özel ilkeler; Örgütün etkinliğini sağlayabilecek özel bazı ilkeler işletmelerin kendi iş koluna göre alınır.
 • İyi bir örgüt, güçlü ve uyumlu bir kadro demektir. Eğer bir örgüt aşağıdaki özelliklere sahip değilse,
 • işletmenin yüksek verimlilik konusunda fazla şansı olamaz:
slide5
o Etkili ve saygın bir yönetim,
 • o Ara görevlerde güçlü kişiler,
 • o Kişileri yeteneklerine göre en iyi şekilde görevlendirme ve kişiler arası uyum sağlama,
 • o İş görenin ilerlemesi için özel olanaklar ve yapıcı teşvikler,
 • o İş görene ve kişilik farklılıklarına saygı,
 • o İş gören sorunlarına ve işgören kuruluşlarına karşı duyarlı ve sorumlu davranma,
 • o Çalışanı sürekli bilgilendirme,
 • o Üst yönetimce de kabul edilen başarıları mutlaka ödüllendirme.
slide6
İşletme büyüdükçe faaliyetler artmakta, faaliyetleri (işleri) yapmak üzere işletmeye
 • pek çok insan katılmakta, sonuç olarak da işletmede yapılacak pek çok iş ve bu işleri görmek
 • üzere pek çok insan bir araya gelmektedir. İşletmenin amaçlarına uygun bir şekilde kimlerin
 • hangi işlerde görev alacaklarının ve aralarındaki iş ilişkilerinin belirlenmesine, bütün iktisadi
 • faaliyetlerin düzenlenmesine işletmenin örgütlenmesi denir.
 • Örgütlenme sürecinin temel amacı, örgütsel başarı için gerekli öğeleri etkili ve verimli
 • bir biçimde uyum içinde bir araya getirmektir. İyi bir örgütlenmenin bulunmayışı, amaçları
 • başarmak bir yana, karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örgütleme işlevi etkili bir
 • biçimde yerine getirilirken, personel kendisinden beklenen rol ve işlevleri anlayacağı gibi,
 • örgütün amacını da anlamış olacaktır. Üstelik çalışanların her biri, görevlerinin örgütün diğer
 • bölümlerinde çalışanların görevleriyle olan ilişkisini anlayacağı gibi, kime rapor ve hesap
 • verip, sorumluluklarının ne olacağını da göreceklerdir.
 • Tanımı
 • Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak
 • çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri
 • arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin
 • tümüne örgütlenme denir. Bu açıdan örgütleme, maddi
 • ve beşeri unsurların bir amaç doğrultusunda
 • düzenlenmesi biçiminde de tanımlanabilmektedir.
 • Örgütlemenin Özellikleri
 • Örgütlemede dikkat edilecek noktalar çalışanların uzmanlaşma durumları, işin
 • mahiyeti ve denetim imkânlarıdır. Bir örgütün yapısının işin durumuna göre
 • düzenlenmemesi halinde mevcut planların sonuca ulaşması düşünülemez.
rg tlenme zellikleri
Örgütlenme özellikleri:
 • Örgütün yapısı amaçlarını gerçekleştirmeye uygun olmalıdır.
 • - Örgütün yapısı çevresine uyum sağlamalıdır.
 • - Örgütün yapısı, iş görenlerin niteliğine ve niceliğine uygun olmalıdır.
 • - Örgütün yapısını oluşturan bölümler ve birimler arasında denge olmalıdır.
 • - Örgütün yapısı, iş görenlerin yönetime katılmasına uygun olmalıdır.
 • - Örgütün yapısında sıra dizini basamakları çok olmamalıdır.
 • - İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir.
 • - Fiziksel olanakların değerlendirilmesi gerekir.
 • -İşlevlerin, fiziksel olanakların ve insan kaynaklarının örgütsel bir yapı içinde
 • gruplandırılması (işlevlendirme ve bölümlere ayırma) gerekir.
 • -Belli bir işi yapma yükümlülüğünün (sorumluluk) ve bu işi yapmak için gerekli
 • kararları verme ve harekete geçme hakkının (yetki) saptanması gerekir.
 • - İşin başarılıp başarılamadığının belirlenmesi (hesap verme) gerekir.
 • Örgütleme Türleri
 • Örgütler, gerek kamu yönetiminde, gerek özel kesimde (işletmelerde) amaçlarına ve
 • yapacakları hizmetlerin niteliklerine bağlı olarak bazı modellere göre kurulurlar.
slide8
Örgütlendirmede kullanılan başlıca örgüt modelleri (biçimleri) dördü ESAS biri karma model olmak üzere şunlardır:
 • Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme
 • - Üretim Esaslarına Göre Örgütlenme
 • - Coğrafi Bölge Esasına Göre (Bölgesel) Örgütlenme
 • - Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar ya da müşteri) Esas Alınarak Oluşturulan
 • Örgütlenme
 • - Karma Model
fonksiyonel g revsel esasa g re rg tlenme
Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme
 • Bu model, benzer nitelikteki görevlerin (işlerin) bir araya toplanması suretiyle
 • örgütlendirme yapılmasına dayanır. Diğer bir deyişle, bir örgütün birimlerinin her biri belli
 • özelliği taşıyan türdeki işleri (görevleri) yapacak biçimde oluşturulursa görevsel
 • (fonksiyonel) bir örgütlenme yapılmış olur.
 • Fonksiyonel modele örnek olarak kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımı,
 • bakanlıkların iç kuruluşu gösterilebilir. Sağlık işleri Sağlık, güvenlik işleri İçişleri, dışişleri
 • konuları Dışişleri, bayındırlık işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarında toplanmıştır.
 • Genellikle bakanlıkların iç örgütlenmeleri de aynı modeldir.
 • Üretim Esaslarına Göre Örgütlenme
 • Bu tür örgütlenme, örgütün (kuruluşun) ürettiği ürün esasına dayanır. Bu modelde
 • üretilen aynı ya da benzer ürünler için bir birim kurulur. Örneğin: Bir otomobil fabrikası
 • motor, lastik, karoseri, elektrik donanımı vb servisleri esasına göre örgütlenebileceği gibi, bir
 • tekstil fabrikası da ipekli, yünlü, sentetik, perdelik kumaşlar üreten servisler olarak
 • örgütlenirlerse sözü edilen modelde bir örgütlenme yapılmış olur.
 • Coğrafi Bölge Esasına Göre (bölgesel olarak) Yapılan Örgütlenme
 • Bu modelde örgütü oluşturan birimler, belli bir bölge halkına ya da belli bir bölgedeki
 • kuruluşlara hizmet edecek biçimde kurulmaktadır. Örneğin bakanlıkların bölge, il ve ilçe
 • kuruluşları; bazı kuruluşların merkez örgütlerinin doğu, batı, kuzey, güney, merkez bölgeleri
 • büroları biçiminde kurulması, bu modele uygun bir örgütlenmedir. Belediye, polis ve
 • jandarma örgütleri de belli bir alanda yetkili ve sorumludurlar. Bunun gibi bir kamu iktisadi
 • teşebbüsünün ya da özel sektörde bir fabrikanın yönetsel yapısının, ülkenin belli bir coğrafi
 • bölgesinin gereksinmelerini saptayarak, yalnız bu bölgeden sipariş alacak ve ürettiği
 • maddeleri de yalnız o coğrafi bölgeye satacak biçimde örgütlenmesi de sözü edilen modele
 • uyan bir örgütlenme olur.
hizmet edilen kurumlar esas al narak yap lan rg tlenme
Hizmet Edilen Kurumlar Esas Alınarak Yapılan Örgütlenme
 • Bu modelde, her birim belli kuruluşlara ya da gruplara (halka, müşteriye) hizmet
 • edecek biçimde bir yapıya sahiptir. Örneğin; Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu,
 • BAĞ-KUR.
 • Bu kurumlar değişik ve farklı gruplara hizmet etmektedir. Kızılay, Askerlik Şubeleri,
 • Emniyet Çocuk Bürosu, OYAK, MKE bu örgütlenme modeli için örneklerdir.
 • Büyük bir süpermarketin çocuk reyonunun çocuklara, kadın reyonunun kadınlara,
 • erkek reyonunun da erkeklere hizmet etmesi gibi.
 • Karma Model
 • Bu model, yukarıda açıklanan modellerden iki ya da üçünün birlikte kullanılmasıdır.
 • Karma modele göre kurulan bir örgütte, her alt (dikey) kademe için değişik bir model esas
 • alınır.
 • Günümüzde modern örgütler kendileri için saptanan amaçları gerçekleştirmek, verilen
 • hizmetleri (işleri) başarmak üzere çoğunlukla karma modelde kurulmaktadır. Böylece örgüt
 • daha kapsamlı olmakta, işler uzmanlığın sağladığı avantajlardan yararlanılarak daha süratli,
 • ekonomik ve kaliteli biçimde yapılabilmektedir.
rg tlemenin faydalar
Örgütlemenin Faydaları
 • -Personel, amaç ve görevini daha kolay anlar, öğrenir ve bu amaca yönelir, verim artar.
 • - Uzmanlaşma sağlanır.
 • - Bölgenin iklimi, insan kaynakları ile ulaştırma, eğitim vb. karakter ve olanakları
 • bilinir. Buna göre iş, hizmet ya da üretim daha olumlu olarak ve güvenle yapılır.
 • - İlgililer halkı, kuruluşları (müşterileri) daha yakından tanıyabilir. Hizmette
 • başarı şansı artar.
 • - Hizmetten yararlanacak kurumların (grupların, müşterilerin) istek ve arzuları
 • daha iyi bilinir.
 • - Belli konularda inceleme yapmak kolaydır.