B ttre liv f r sjuka ldre
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013. ”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”. God läkemedelsbehandling för äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom Sammanhållen vård och omsorg God vård i livets slutskede.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maite-jimenez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B ttre liv f r sjuka ldre

Bättre liv för sjuka äldre

Överenskommelsen 2013


Jag kan ldras i trygghet och sj lvbest mmande med tillg ng till en god v rd och omsorg
”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”

 • God läkemedelsbehandling för äldre

 • Preventivt arbetssätt

 • God vård vid demenssjukdom

 • Sammanhållen vård och omsorg

 • God vård i livets slutskede


Verenskommelse 2013 grundl ggande krav 1
Överenskommelse 2013 tillgång till en god vård och omsorg”Grundläggande krav 1

 • Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting

 • En gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg.

  • Beskrivning av förbättringsområden

  • Konkreta och mätbara mål

  • Planerade aktiviteter

  • Uppföljning /Redovisning av resultat

  • Utvecklingsledarnas roll och mandat


Verenskommelse 2013 grundl ggande krav 2
Överenskommelse 2013 tillgång till en god vård och omsorg”Grundläggande krav 2

Kommuner och landsting (var för sig) dokumentera hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman)

 • Riskanalys

 • Egenkontroll

 • Avvikelsehantering

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)


Verenskommelse 2013 gemensamma medel p l nsniv
Överenskommelse 2013 tillgång till en god vård och omsorg”Gemensamma medel på länsnivå

Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor

 • Fokus på förbättringsarbete

 • Förbättringsarbetet ska inriktas mot länets handlingsplan

  Analysarbete - 48 miljoner kronor

 • 4 miljoner till de tre stora regionerna, 2 miljoner till övriga län

 • Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar

 • Omfatta både kommuner och landsting

 • Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen


Prestationsers ttning 2013
Prestationsersättning 2013 tillgång till en god vård och omsorg”

 • 915 miljoner kronor

 • Grundläggande krav

 • Samma områden

 • Ny beräkningsmodell för läkemedel och sammanhållen vård och omsorg


Statistisk s kerst lld f rb ttring
Statistisk säkerställd förbättring tillgång till en god vård och omsorg”

 • SPC, Statistisk processkontroll

 • Varaktig förbättring som inte beror på slumpen

 • Förbättrade mätvärden och minskad variation

 • Månatlig inrapportering av data

 • Alla län får sina egna mål baserat på utgångsläget

 • Analysgrupp med deltagare från Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen gör beräkningarna


God v rd i livets slutskede 2013 70 miljoner kronor
God vård i livets slutskede 2013 tillgång till en god vård och omsorg”70 miljoner kronor

 • Grundkrav: Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret

 • Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting

 • 50 miljoner kronor

 • för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest

 • 20 miljoner kronor för 10% förbättring

 • Det röda i spindeln ska bli grönt!


Preventivt arbetss tt 2013 120 miljoner kronor
Preventivt arbetssätt 2013 tillgång till en god vård och omsorg”120 miljoner kronor

50 miljoner kronor

 • Hela den vårdpreventiva processen

 • Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert

  20 miljoner kronor, 70% till kommuner och 30% till landsting

 • Bedömning av munhälsa i Senior alert

  50 miljoner kronor

 • Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert


God v rd vid demenssjukdom 2013 100 miljoner kronor
God vård vid demenssjukdom 2013 tillgång till en god vård och omsorg”100 miljoner kronor

25 miljoner kronor

 • Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård

  25 miljoner kronor

 • Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem

  50 miljoner kronor

 • Symptomskattning med registrering i BPSDregistret


L kemedel 2013 300 miljoner kronor
Läkemedel 2013 tillgång till en god vård och omsorg”300 miljoner kronor

100 miljoner kronor till vardera av indikatorerna:

 • Olämpliga läkemedel - 75 år och äldre

 • Läkemedel vid psykos- 65 år och äldre

 • Antiinflammatoriska läkemedel - 75 år och äldre. Ny för 2013.

Statistisk säkerställd förbättring fram till 31 augusti 2013. 70% till kommuner och 30% till landstinget.


Sammanh llen v rd och omsorg 2013 325 miljoner kronor
Sammanhållen vård och omsorg 2013 tillgång till en god vård och omsorg”325 miljoner kronor

 • Månadsvis inrapportering av data med start i februari

 • Statistiskt säkerställd förbättring

 • 70% till kommuner och 30% till landstinget

  124 miljoner kronor

  • Undvikbar slutenvård

   200 miljoner kronor

  • Återinläggningar inom 30 dagar


Ledningskraft 2013
Ledningskraft 2013 tillgång till en god vård och omsorg”

Mötesplatser:

13-14 februari, Stockholm

2-3 maj, Stockholm

19 september, Spira Jönköping

 • Chefsteamen representerar sitt län och dess handlingsplan

 • Nära koppling till utvecklingsledare, analysarbete och kvalitetsregister

 • Alla driftsformer


Verenskommelse 2013 ldres psykiska oh lsa
Överenskommelse 2013 tillgång till en god vård och omsorg”Äldres psykiska ohälsa

Störst risk för självmord finns bland män 65 år och äldre. SKL ska:

 • ta fram ett studiematerial kring risk för självmord bland äldre

 • utbilda utbildare

 • påbörja spridning bland personal som arbetar med äldre


Resultat f r samtliga kommuner i fyrbodal 2012 2013
Resultat för samtliga kommuner i Fyrbodal 2012-2013 tillgång till en god vård och omsorg”


B ttre liv f r sjuka ldre

ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre tillgång till en god vård och omsorg”

Fyrbodals kommunalförbund

Lena Mossberg

Elisabet Bergdal

Överenskommelse med Vårdsamverkan

- Palliativa enheten

- Införandeplan för NU

- Nätverk/utb. kommunerna

Regionen/vårdcentraler Helena Johansson, Christina Carlsson och Trine Johansson

Fyrbodals kommunalförbund

Lena Björsell

Lena Mossberg

- Utbildning för kommunerna

 • Ledningsgruppen för samverkan Välfärd (LiSA) ansvarar och koordinerar utvecklingsarbetet med stöd av Regionkansliet och VästKom. Beslut i SRO.

 • Länssamverkansgrupp VGR/VGK för område äldre bildas under 2013

 • Vårdsamverkansarenorna nyckelaktörer. Samverkan inom och med kommunalförbunden.

 • Utvecklingsledarna driva på förbättringsarbetet och verka för stöd till huvudmännen


B ttre liv f r sjuka ldre

ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre tillgång till en god vård och omsorg”

 • Överenskommelse med Vårdsamverkan

 • Sylvia Wide, läkare

 • Dialog pv-läkare

 • Samverkan kommuner

 • mm

Maria Bruhn, sammankallande

Lena Mossberg, resurs

Anti Stridsman, NU

Ann-Christin Konradsson, PV

Mona Lundahl-Davis, FK

Helena Svernling, HSK statistik

Marianne Laiberg , HSK stistik

 • Överenskommelse med Vårdsamverkan

 • Planering pågår AU….t ex

 • Webbkollen

 • Trygg hemgång (HSL)

 • Analysmedel

 • ?

 • Ledningsgruppen för samverkan Välfärd (LiSA) ansvarar och koordinerar utvecklingsarbetet med stöd av Regionkansliet och VästKom. Beslut i SRO.

 • Länssamverkansgrupp VGR/VGK för område äldre bildas under 2013

 • Vårdsamverkansarenorna nyckelaktörer. Samverkan inom och med kommunalförbunden.

 • Utvecklingsledarna driva på förbättringsarbetet och verka för stöd till huvudmännen


B ttre liv f r sjuka ldre

Ledningsstrukturer för ömsesidig utveckling runt ÖK 2013 tillgång till en god vård och omsorg”


Resultat fyrbodal
Resultat Fyrbodal tillgång till en god vård och omsorg”