1 / 30

Klinični center Ljubljana kot učeča se organizacija

Klinični center Ljubljana kot učeča se organizacija. dr. Irma URH Klinični center Ljubljana Ljubljana, november 2006. Vsebina. Izhodiščna ideja Metodologija Priprava – izdelava kriterijev Določitev vzorca preučevanja Obdelava in analiza podatkov

mairi
Download Presentation

Klinični center Ljubljana kot učeča se organizacija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Klinični center Ljubljana kotučeča se organizacija dr. Irma URH Klinični center Ljubljana Ljubljana, november 2006

 2. Vsebina • Izhodiščna ideja • Metodologija • Priprava – izdelava kriterijev • Določitev vzorca preučevanja • Obdelava in analiza podatkov • Rezultati preučevanja v Kliničnem centru Ljubljana • Predlog prenove sistema upravljanja človeških virov • Prednosti učinkovitega sistema upravljanja človeških virov

 3. Organiziran in načrten vpliv na razvoj zaposlenih oz. Organizacija / institucija se razvija kot učeče se organizacije Sistem razvoja človeških virov • Izobraževanje / učenje zaposlenih • Karierni razvoj Organizacija / Institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA Sistem upravljanja človeških virov • Proces zaposlovanja • Dejavnosti za izboljšanje uspešnost človeških virov • Sistem nagrajevanja • Fleksibilno vodenje in upravljanje • Spremljanje razvoja stroke • Sodelovanje v dejavnostih okolja

 4. Osnovna metodologija Projekt prenove poslovnih procesov sistema upravljanja človeških virov s podpornimi elementi v organizaciji / instituciji

 5. Osnovna metodologija Projekt prenove poslovnih procesov sistema upravljanja človeških virov s podpornimi elementi v organizaciji / instituciji 1 PRIPRAVA PROJEKTA 2 POSNETEK STANJA 3 ANALIZA POSNETKA STANJA 4a PREDLOG PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV

 6. Osnovna metodologija Projekt prenove poslovnih procesov sistema upravljanja človeških virov s podpornimi elementi v KC Ljubljana 7 1 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA PRIPRAVA PROJEKTA 2 6 POSNETEK STANJA IMPLEMENTACIJA 3 5 ANALIZA POSNETKA STANJA OBLIKOVANJE STRUKTUR 4c 4a Izbor področij in procesov, potrebnih prenove Določitev širine, globina in dinamika sprememb 4b PREDLOG PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV Presoja predloga prenove ključnih procesov

 7. 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA • Definiranje dejavnosti in procesov s katerimi organizacija / institucije oblikuje pogoje načrtnega, organiziranega razvoja zaposlenih. • Izbor in priprava ustrezne tehnike zbiranja podatkov • Določitev vzorca preučevanja • Izbor metode obdelave in tehnike analize podatkov 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE

 8. Oblikovanje kriterijev presoje organizacije / institucije kot učeče se organizacijeDejavnosti in procesi s katerimi organizacija / institucija oblikuje pogoje za načrten, organiziran razvoj zaposlenih

 9. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije1 Vodenje in upravljanje Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Politika in strategija • Vizija • Kultura in ozračje • Struktura • Način vodenja in upravljanja • Postopek odločanja • Delegiranje pooblastil in odgovornosti • Razvitost informacijskega sistema • Ustreznost informacijskih kanalov

 10. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 2 Spremljanje razvoja stroke Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Pristopi k spremljanju razvoja stroke • Uspešnost prilagajanja • Stroke • Vizije • Strategije • Struktur • Kulture

 11. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije3 Sodelovanje v dejavnostih zunanjega okolja Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Interno sodelovanje med organizacijskimi enotami (izmenjava informacij, sodelovanje) • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami / institucijami (primerjave, odkrivanje odklonov, prilagajanje) • Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami (sistematičen in načrten pristop k poklicni socializaciji)

 12. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 4 Dejavnosti sistema upravljanja človeških virov Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Definiranost delovnih nalog • Struktura delovnih procesov • Delovna uspešnost zaposlenih • Preizkušanje novosti • Uvajanje novih postopkov in pripomočkov • Prepoznavanje, zajemanje, shranjevanje, uporaba znanj

 13. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije5 Proces zaposlovanja Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Analiza delovnega mesta • Opis dela, • Analiza delavca • Privabljanje novozaposlenih • Izbor novozaposlenih (oblikovani kriteriji izbora) • Uvajanje • Vrednotenje potencialov povezanih z delom, • Ocena delovne uspešnosti, • Povratne informacije, • Prepoznava potreb po izobraževanju

 14. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 6 Dinamika izobraževanja / učenja Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Sodelovanje pri izbiri izobraževalnih vsebin • Prevzemanje odgovornosti zaposlenih za lastno usposobljenost • Obvladovanje samoučenja • Uporaba teoretičnih znanj pri reševanju praktičnih problemov • Pridobivanje praktičnih izkušenj • Mentorstvo • Posredovanje povratnih informacij • Pedagoško-andragoška usposobljenost zaposlenih v vlogi izobraževalcev

 15. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 7 Pristop k preučevanju potreb po izobraževanju / učenju Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Prepoznavanje, analiza odstopanj v delovni učinkovitosti zaposlenih • Prepoznavanje dejanskih potreb po izobraževanju / učenju • Načrt izobraževanja • Sistem izbire udeležencev izobraževanja • Ocena znanja, izkušenj, sposobnosti, interesov slušateljev • Izbira vsebin, gradiva • Izbor učnih metod ter oblik izobraževanja • Izbor izvajalcev izobraževanja • Evalvacija izobraževanja (formativna, sumativna, kasnejša) • Doseganje zastavljenih ciljev • Spremembe v vedenju zaposlenih • Podpora delovnega okolja pri uvajanju novosti

 16. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije8 Profil učenja - usmerjenost in spodbujanje Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Dostopnost virov znanja • Način širjenja znanja • Namen pridobivanje znanja • Način učenja • Časovna usmerjenost učnih ciljev

 17. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 9. Kultura in ozračje spodbujanja, oblikovanja in ohranjanja učnih navad Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Način podpore in spodbujanje učenja • Sprejemanje idej zaposlenih • Nagrajevanje prizadevanj zaposlenih • Prizadevanje za izboljšanje kakovosti dela

 18. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije10 Slog zaposlenih v vlogi izobraževalca Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Usmerjenost delovanja • Čas delovanja • Stopnja posredovane pomoči • Pedagoško-andragoške dejavnosti • Medsebojni odnosi • Inštruktor • Trener • Mentor

 19. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije11 Možnosti kariernega razvoja Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Strukturiranost in fleksibilnost sistema • Skladnost profila usposobljenosti zaposlenih z zahtevami delovnega mesta • Usklajenost individualnih potreb zaposlenih in interesov organizacije / institucije • Izobraževanje ob kariernem premiku • Spremljanje razlogov za odhod iz organizacije / institucije

 20. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije 12 Sistem nagrajevanja Organizacija / institucija kot UČEČA SE ORGANIZACIJA • Podpira sistem upravljanja človeških virov • Nagrajuje ideje • Dopušča tveganje oz. drzne ekonomske poteze • Spodbuja občutek pripadnosti

 21. Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije

 22. Določitev vzorca preučevanjaV postopku zbiranja podatkov vključeno 15% zaposlenih PRIPRAVA PROJEKTA VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA POSNETEKSTANJA • Vodilni delavci vrhnjega in srednjega menedžmenta • Skupina zaposlenih v vlogi izobraževalca v organizaciji / instituciji • Skupina zaposlenih, ki ne opravlja delovnih nalog na področju vodenja in izobraževalnih dejavnosti IMPLEMENTACIJA ANALIZA STANJA OBLIKOVANJE STRUKTUR PREDLOG PRENOVE

 23. Izbor metode obdelave in tehnike analize podatkov 1PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA • Kriteriji presoje organizacije / institucije kot učeče se organizacije • Anketni vprašalnik s trditvami • Stopnja ustreznosti trditve od 1 do 6 • Indeks neustreznosti (izražen v %) Indeks neustreznosti = O Dejansko stanje popolnoma ustreza opisom koncepta učeče se organizacije. 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE

 24. Indeks neustreznosti določa hierarhijo poslovnih procesov potrebnih prenove 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZASTANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE • Vodenje in upravljanje • Spremljanje razvoja stroke • Sodelovanje z zunanjem okoljem • Dejavnosti sistema upravljanja človeških virov • Proces zaposlovanja • Dinamika izobraževanja / učenja v delovni organizaciji • Pristop k preučevanju potreb po izobraževanju / učenju, priprav in realizacije izobraževalnih dejavnosti v delovni organizaciji. • Usmerjenost in spodbujanje učenja • Kultura in ozračje spodbujanja oblikovanja in ohranjanja učnih navad • Delovanje izobraževalca v delovni organizaciji oz. njegovega sloga • Možnosti kariernega razvoja • Razvitost sistema nagrajevanja

 25. Hierarhija poslovnih procesov potrebnih prenove v Kliničnem centru Ljubljana 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE • Razvitost sistema nagrajevanja • Spremljanje razvoja stroke • Pristop k preučevanju potreb po izobraževanju / učenju, priprav in realizacije izobraževalnih dejavnosti v delovni organizaciji. • Možnosti kariernega razvoja • Dinamika izobraževanja / učenja v delovni organizaciji • Vodenje in upravljanje • Kultura in ozračje spodbujanja, oblikovanja in ohranjanja učnih navad • Sodelovanje z zunanjem okoljem • Proces zaposlovanja • Dejavnosti sistema upravljanja človeških virov • Usmerjenost in spodbujanje učenja Razvrstitev glede na upadanje vrednosti indeksa neustreznosti

 26. 4 Predlog prenove poslovnih procesovsistema upravljanja človeških virov v Kliničnem centru Ljubljana 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA • Odkrivanje in analiza vzrokov neučinkovitosti zaposlenih, na katere lahko vplivamo z izobraževanjem / učenjem • Ocena znanja, sposobnosti in izkušenj izobraževalcev za pripravo izobraževalnih dejavnosti • Vključevanje zaposlenih v ugotavljanje potreb po izobraževanju / učenju • Poglabljanje in širjenje pedagoško-andragoških znanj izobraževalcev 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR

 27. 4 Predlog prenove poslovnih procesovsistema upravljanja človeških virov v Kliničnem centru Ljubljana 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA • Horizontalni in vertikalni karierni razvoj zaposlenih • Načrtovanje zaposlovanja v skladu z razvojem stroke in strategijo institucije • Oblikovanje kriterijev izbora novozaposlenih • Razvoj sistema spremljanja delovne uspešnosti • Oblikovanje kriterijev za prepoznavo prispevka posameznika • Razvoj sistema evidentiranja prispevka zaposlenih I6MPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR

 28. 1 PRIPRAVA PROJEKTA 7 VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJA 2 POSNETEKSTANJA IMPLEMENTACIJA • Izbira področij uvajanja sprememb in njihov obseg po presoji ter odločitvi vodilnih institucije. • Izdelava podrobnega načrta izvedbe projekta izboljšanje / preurejanje obstoječih procesov / spreminjanje celotnega poslovnega procesa • Kaj in v kakšnem obsegu se želi izboljšati? • Koliko časa potrebujemo za uvajanje sprememb? • Kolikšni so stroški? • Kakšne so potrebe po informacijski podpori? • Kakšne spremembe so potrebne v strukturi zaposlenih? 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE

 29. VZPOSTAVITEV MEHANIZMA PRILAGAJANJAna podlagi prenovljenih poslovnih procesov 1 PRIPRAVA PROJEKTA • Oblikovanje nove strukture poslovnih procesov • Dinamično prilagajanje spremenljivim zahtevam okolja • Stalen razvoj sistema upravljanja človeških virov v skladu z zahtevami razvoja stroke in potrebami trga 2 POSNETEKSTANJA 6 IMPLEMENTACIJA 3 ANALIZA STANJA 5 OBLIKOVANJE STRUKTUR 4 PREDLOG PRENOVE

 30. Pričakovani rezultati prenove poslovnih procesov • Učinkovit sistem upravljanja človeških virov • Preseganje situacijsko pogojenega izobraževanja / učenja • Krepitev vezi med učenjem in delom • Poklicni in osebni razvoj zaposlenih • Razvoj organizacije / institucije v smeri učeče se organizacije

More Related