1 / 102

University of

University of. Ljubljana. Faculty of. administration. Mag. Iztok Rakar. PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE. VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM . študijsko leto 2010 / 2011. University of. Ljubljana. Faculty of. administration. PREDSTAVITEV PREDMETA. VRSTA IN VSEBINA PREDMETA LITERATURA

kina
Download Presentation

University of

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. University of Ljubljana Faculty of administration Mag. Iztok Rakar PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM študijsko leto 2010 / 2011

 2. University of Ljubljana Faculty of administration PREDSTAVITEV PREDMETA • VRSTA IN VSEBINA PREDMETA • LITERATURA • PREDAVANJA IN VAJE • E-ŠTUDIJ • IZPIT IN KOLOKVIJ

 3. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR 1) OPREDELITEV: • A) VRSTE: • teorija • zakonodaja • drugo • B) NAMEN

 4. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR C) TEORETIČNE OPREDELITVE: • organizacijska • javnofinančna • ekonomska • funkcionalna • kombinirane

 5. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR Č) PRIMERIH ZAKONSKIH OPREDELITEV

 6. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR • zakaj razlike med opredelitvami?

 7. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR 2) ZNAČILNOSTI javnega sektorja + razmejitev javnega od ostalih sektorjev

 8. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR 3) STRUKTURA: • temelj: pravne osebe javnega prava • izhodišče: pravni subjekt • pravna oseba • organ

 9. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR • pravne osebe javnega prava: • vrste • konkretni primeri • skupne značilnosti

 10. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR 4) FUNKCIJE JAVNEGA SEKTORJA: • A) javno upravljanje • B) zagotavljanje javnih dobrin in storitev

 11. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE • A) JAVNO UPRAVLJANJE • IZHODIŠČE – UPRAVLJANJE • KLASIČNE TEORIJE UPRAVLJANJA: • organizacijska • Fayolova • sistemska • kibernetsko-informacijska • Parsonsova glej e-študij

 12. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE PARSONSOVA TEORIJA: • dve ravni upravljanja: • institucionalna • instrumentalna (upravna)

 13. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE • opredelitev • struktura :

 14. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE • nosilci faz procesa javnega upravljanja • primeri odločitev

 15. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – GOVERNANCE NOVEJŠI POGLED NA JAVNO UPRAVLJANJE: • governance / good governance: • hierarhičnoupravljanje (top-down) • vs. • participacija & pogajanja (bottom-up); IZHODIŠČE: sposobnost hierarhičnih pravil za reševanje kompleksnih problemov

 16. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – GOVERNANCE • OŽJE: izvajanje oblasti – nova razmerja med državo in družbo + kakovost in sposobnost javne uprave + stil interakcij => legitimnost • ŠIRŠE: sistem vrednot, političnega delovanja in institucij (tudi okolje in etika) • interdisciplinarnost, krovni pojem za številne pojave (NPM, P-P-P, mreže (networks), ...) – • KLJUČNO: razmerja med državo, družbo in gospodarstvom pri političnem upravljanju sistemov • (pomembna razsežnost: trajnostni razvoj)

 17. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNE SLUŽBE • B) ZAGOTAVLJANJE JAVNIH DOBRIN IN STORITEV: • država • S. L. S. • fizične osebe • pravne osebe

 18. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR JAVNI SEKTOR - POVZETEK: - obseg: teritorialne + specializirane POJP - funkcije: javno upravljanje + javne službe - nosilci funkcij: - javno upravljanje: državni organi, organi S.L.S, NJP - javne službe: pravne in fizične osebe, državni organi, organi S. L. S.

 19. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA JAVNA UPRAVA – organizacijska opredelitev: • državna uprava (+ vlada) • uprave S.L.S. (+ župan) • NJP funkcionalna opredelitev

 20. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA FUNKCIJE: • sodelovanje pri PM • izvrševanje politik ne vsi organi vsega

 21. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI STATISTIKA: • DU: 35.000 • JU: 45.000 • JS: 155.000

 22. University of Ljubljana Faculty of administration I. TEMELJNI POJMI – PRAVO JAVNO UPRAVLJANJE IN PRAVO • načini (instrumenti) za dosego ciljev • povezava med: • strukturo procesa javnega upravljanja • hierarhijo oblastnih pravnih aktov

 23. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 1) OPREDELITEV: • organ izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu • ponovitev pojmov: • državni organ • izvršilna oblast • parlamentarni sistem • vlada v EU?

 24. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 2) SLOVENSKA PRAVNA UREDITEV: • ustavna izhodišča • pravni viri 3) FUNKCIJE: • kaj? • kako?

 25. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA FUNKCIJE: • izhodišče: javno upravljanje + načelo delitve oblasti • pravna ureditev • vrste: • osnovne • dopolnilne • dejanska vloga vlade

 26. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 4) SESTAVA: • A) PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED • B) SLOVENIJA • člani vlade • kolektivni, kolegijski, politični organ • pravni viri

 27. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA • vloga predsednika vlade • vloga ministra: • resorni • brez resorja

 28. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 5) “CENTER VLADE”: • opredelitev • funkcije • sestava 6) VLADNE SLUŽBE: • opredelitev • vrste • vodenje • problemi

 29. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 7) DRUGA VLADNA “TELESA”: • Svet za nacionalno varnost • strateški svet • komisija, odbor • delovna skupina • svet

 30. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 8) DELOVANJE: • pravna ureditev • vrste odločitev • postopek odločanja 9) OBLIKOVANJE: • politični vidiki • pravni vidiki (posebnost SLO ureditve)

 31. University of Ljubljana Faculty of administration II. VLADA 10) PRENEHANJE FUNKCIJE: • vlade • ministra 11) RAZMERJA MED VLADO IN DZ: • odgovornost (vsebina, vrste, instrumenti) • samostojnost • sodelovanje

 32. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 1) OPREDELITEV: • strokovni “aparat” izvršilne oblasti • jedro javne uprave • po ZDU-1: ... 2) PRAVNI VIRI (SLO): • Ustava • zakoni • podzakonski predpisi • interni akti

 33. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 3) FUNKCIJE: • sodelovanje pri oblikovanju politik • izvrševanje političnih odločitev: • regulativna • operativna: • upravno odločanje • nadzorna • pospeševalna • servisna + spremljanje stanja POVEZAVA MED ORGANI IN FUNKCIJAMI

 34. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 4) POSEBEJ O NADZORNI FUNKCIJI: • vrste nadzora • posebej: inšpekcijski nadzor

 35. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 5) NAČELA DELOVANJA: • klasična • novejša (NPM) A) KLASIČNA NAČELA: • zakonitost • pravna varnost, predvidljivost, enakost • prepoved arbitrarnosti, strokovnost • samostojnost, politična nevtralnost

 36. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA B) NOVEJŠA NAČELA: • usmerjenost k uporabniku • e-poslovanje • odprtost in preglednost • kakovost / odličnost

 37. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 6) OBLIKE DELOVANJA: • A) OPREDELITEV • B) VRSTE: • pravne, ekonomske, informacijske • oblastne, neoblastne • formalne, neformalne • C) TRENDI

 38. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA Č) OBLASTNE OBLIKE DELOVANJA: • abstraktni splošni upravnopravni akti • konkretni posamični upravnopravni akti • materialni akti NAČELO ZAKONITOSTI D) NEOBLASTNE OBLIKE DELOVANJA: • materialni akti • interni akti • akti poslovanja

 39. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA E) PODZAKONSKI PREDPISI: • vrste • razlogi za naraščanje obsega • zakonitost: • formalna • materialna • kakovost: • vsebinska • procesna • metodološka klasični & novejši elementi

 40. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA F) POSAMIČNI UPRAVNI AKTI: • vrste • zakonitost: • formalna • materialna

 41. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA G) INTERNI AKTI: • vrste • problem vsebine in nadzora H) AKTI POSLOVANJA: • dvojna vezanost uprave I) MATERIALNI AKTI: • vrste in primeri • zakonitost

 42. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA 7) ORGANIZIRANOST A) SPLOŠNO: • ravni • načela • razvoj (značilnosti in tendence) B) SLOVENIJA: • pravni viri (pravo EU?) • vrste organov državne uprave (po ZDU-1)

 43. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA C) MINISTRSTVO: • vrste • ustanovitev • notranja organiziranost • vodenje Č) ORGAN V SESTAVI MINISTRSTVA: • pogoji za ustanovitev • način ustanovitve • vrste • vodenje • notranja organiziranost • razmerje do ministrstva

 44. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA D) TERITORIALNA ORGANIZIRANOST: • razlogi in pogoji • modeli • slovenska ureditev i) UPRAVNA ENOTA: • povezava z reformo lokalne samouprave 1994 • način ustanovitve • obseg • naloge • notranja in teritorialna organiziranost • vodenje • razmerje do ministrstva

 45. University of Ljubljana Faculty of administration III. DRŽAVNA UPRAVA ii) OBMOČNE ENOTE / IZPOSTAVE MIN / OvS: • razlogi • primeri • problemi in možne rešitve iii) PRENOS NALOG NA S.L.S.: • pravna ureditev • dejansko stanje • perspektive

 46. University of Ljubljana Faculty of administration IV. JAVNO POOBLASTILO 1) OPREDELITEV 2) ELEMENTI: • vsebina • nosilec • podelitev: • namen • postopek • trajanje

 47. University of Ljubljana Faculty of administration IV. JAVNO POOBLASTILO 3) POLOŽAJ NJP: • NJP vs. RS / S.L.S: • nadzor: kdo, kaj, kako • financiranje • NJP vs. uporabniki storitev: • položaj DU • financiranje 4) PRAVNI VIRI

 48. University of Ljubljana Faculty of administration V. JAVNE SLUŽBE 1) OPREDELITEV: • A) PRETEKLOST – Francija • B) SEDANJOST – Slovenija: • dejavnost • javne dobrine • javni interes • zagotavlja RS / S.L.S. • javnopravni režim: • namen • Vsebina • C) PRAVO EU servisna funkcija JS

 49. University of Ljubljana Faculty of administration V. JAVNE SLUŽBE • 2) DOLOČITEV DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE: • - pravni akt? • - razlogi • - vpliv članstva v EU

 50. University of Ljubljana Faculty of administration V. JAVNE SLUŽBE 3) VRSTE: primeri & razlike • gospodarske • negospodarske 4) ZAKONSKI OKVIR: • področna zakonodaja • ZGJS, ZZ, ZJZP

More Related