e drejta e procedures penale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E Drejta e Procedures Penale PowerPoint Presentation
Download Presentation
E Drejta e Procedures Penale

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
maire

E Drejta e Procedures Penale - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
E Drejta e Procedures Penale
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E Drejta e Procedures Penale Dr. LulzimLelçaj

 2. I PANDEHURI • I pandehurieshtepersoniqeakuzohet per kryerjen e njeveprepenaledhendajtecilitzhvillohetprocedimi penal. Create your first presentation

 3. Marrja e cilësisësëtëpandehurit • 1. Merrcilësinë e tëpandehuritpersonitëcilitiatribuohetveprapenale me aktin e njoftimittëakuzës, nëtëcilintregohentëdhënat e mjaftueshmepërmarrjensitëpandehur. Kyaktinjoftohettëpandehuritdhembrojtësittëtij. • Kur pas marrjessënjëpersonisitëpandehurdalintëdhënatërejaqëndryshojnëakuzën e paraqiturose e plotësojnëatë, prokurorimerrvendim, tëcilinianjoftontëpandehurit. • 2. Cilësia e tëpandehuritruhetnëçdogjendjedheshkallëtëprocesitderisatëketëmarrëformëtëprerëvendimiipushimit, ipafajësisëoseidënimit. Create your first presentation

 4. 3. Cilësia e tëpandehuritrimerretkurprishetvendimiipushimitosekurvendosetrishqyrtimiiprocesit. • 4. Dispozitat, qëzbatohenpërtëpandehurin, zbatohenedhepërpersoninnënhetim, me përjashtimtërastevekurkyKodparashikonndryshe. Ndajkëtijpersonishtrihenedhetëdrejtatdhegarancitëqëjanëparashikuarpërtëpandehurin. Create your first presentation

 5. Njoftimi I akuzes • Njoftimi I akuzesbehetkurkatedhenatemjaftueshme- provategrumbulluaratecilat ne teresine e tyretregojneautorin e veprespenaledhefajesine e tij. • Akti I njoftimitteakuzes I komunikohettepandehuritdhembrojtesittetij. • Kur I pandehurifshihetosearratiset, akuza I njoftohetmbrojtesittetij. • Me tenjetenmenyrebehetedhenjoftimi I ndryshimitteakuzes Create your first presentation

 6. Personinenhetim • Termi person nenhetimperdoret ne legjislacionin penal ne rastetkurcilesimi I teandehuritbehet ne perfundimtehetimevedhekurceshtjatekaloje per gjykim. • Ndajpersonitnenhetimmundtebehenhetimesidhetemerrenmasasigurie • Legjislacionishqiptar me person nenhetimkuptojmepersonindajtecilitzhvillohenhetimepornukeshtemarreendesi I pandehurpasinukkatedhenatemjeftueshme per tengriturnjeakuze. Create your first presentation

 7. Personitecilit I atribuohetveprapenale- rastetkur ne kallezimin e veprespenalepercaktohetdhepersoniautor I krimit. • Personindajtecilitzhvillohenhetimeeshtepersoni I dyshuarsiautor I veprespenale. • Personinenhetimduhettejete I mbrojtur Create your first presentation

 8. Ndihmaqëijepettëpandehurittëmitur • 1. Tëpandehurittëmiturisigurohetndihmëjuridikedhepsikologjike, nëçdogjendjedheshkallëtëprocedimit, me praninë e prinditosetëpersonavetëtjerëtëkërkuarngaimituridhetëpranuarngaautoritetiqëprocedon. • 2. Organiproceduesmundtëkryejëveprimedhetëpërpilojëakte, përtëcilatkërkohetpjesëmarrja e tëmiturit, pa praninë e personavetëtreguarnëparagrafin 1, vetëmkurnjëgjë e tillëështënëinterestëtëmituritosekurvonesamundtëdëmtojërëndëprocedimin, porgjithmonënëpraninë e mbrojtësit. Create your first presentation

 9. Garanciteprocedurale • I pandehurinukmundtemerretsideshmitar.Deklarimete bëragjatëprocedimitngaipandehurinukmundtëpërdorensidëshmi. • Deklarimetqëtregojnëvetëpërgjegjësi • Kurparaautoritetitproceduesnjë person, qënukështëmarrësiipandehur, bëndeklarime, ngatëcilatdalintëdhënapërinkriminimnëngarkimtëtij, autoritetiproceduesndërpretpyetjen, duke e paralajmëruar se pas këtyredeklarimevemundtëzhvillohenhetimendajtijdhe e ftontëcaktojënjëmbrojtës. Deklarimet e mëparshmenukmundtëshfrytëzohenkundërpersonitqëikabërë. • N Create your first presentation

 10. Bashkëpunimi me drejtësinë • 1. Personinënhetimoseipandehuri, qëakuzohetpërnjëkrimtërëndë, tëkryernëbashkëpunim, kurbashkëpunon me prokurorindhegjykatën, duhettëjapëinformaciontëplotëdhe pa asnjërezervëose • kushtpërtëgjithafaktet, ngjarjetdherrethanat, qëshërbejnësiprovavendimtarepërzbulimin, hetimin, gjykimindheparandalimin e krimevetërëndadheriparimin e dëmevetëshkaktuaraprejtyre. • Përdënimin e tijzbatohenrregullat e përcaktuaranënenin 28 tëKodit Penal. • 2. Kushtet e bashkëpunimitcaktohennëmarrëveshjen e mbrojtjes, tëhartuarsipasdispozitavetëposaçmeligjorepërmbrojtjen e dëshmitarëvedhetëbashkëpunëtorëvetëdrejtësisë. Create your first presentation

 11. 3. Kurmarrëveshja e bashkëpunimitrealizohetgjatëgjykimit, gjykataqëshqyrtonçështjenvendosuljen e masëssëdënimitosepërjashtiminngadënimi, sipasnenit 28 tëKodit Penal. Kurbashkëpunimirealizohetgjatëekzekutimittëvendimittëdënimit, bashkëpunëtoriidrejtësisëmundtëkërkojëngagjykataqë e kadënuarosengaajo e vendittëekzekutimitndryshimin e dënimittëdhënë. Gjykatavendospasimerredhemendimin e prokurorit. • 4. Marrëveshja e bashkëpunimitmundtërevokohetkurbashkëpunëtoriidrejtësisëshkelkushtet e përcaktuaraosebëndeklarimetërreme. Create your first presentation

 12. Rregullatëpërgjithshmepërmarrjennëpyetje • 1. I pandehuri, edhekurështë me masësigurimiizolueseosekuriështëhequrliriapërçdollojshkakutjetër, merretnëpyetjeilirë, përveçrastevekurduhenmarrëmasapërtëparandaluarrrezikun e ikjesosetëdhunës. • 2. Nukmundtëpërdoren, as me pëlqimin e tëpandehurit, metodaoseteknikapërtëndikuarmbilirinë e vullnetitosepërtëndryshuaraftësinë e kujtesës e tëvlerësimittëfakteve. • 3. Para se tëketëfilluarpyetja, tëpandehuritishpjegohet se katëdrejtëtëmospërgjigjetdhe se edhepotëmospërgjigjet, procedimi do tëvazhdojë. Create your first presentation

 13. Pyetjanëthemel • 1. Organiproceduesishpjegontëpandehurit, nëformëtëqartëdhetëpërpiktë, faktinqëiatribuohet, e njeh me provatqëekzistojnëkundërtijdhe, kurhetimetnukdëmtohen, itregonburimet e tyre. • 2. Organiprocedues e ftonatëtëshpjegojëgjithçkaqëçmontëdobishmepërmbrojtjen e tijdheibëndrejtpërsëdrejtipyetje. • 3. Kuripandehurinukpranontëpërgjigjetkjoshënohetnëprocesverbal. Nëprocesverbalshënohen, kurështë e nevojshme, edhetiparetfizikedheshenjat e veçantaeventualetëtëpandehurit. Create your first presentation

 14. Verifikimiiidentitetit personal tëtëpandehurit • 1. Me paraqitjen e tëpandehuritorganiqëprocedon e ftonatëtëdeklarojëgjeneralitetetdhegjithçkatjetërqëmundtëvlejëpëridentifikimin e tij, duke e paralajmëruarpërpasojatqëkaaiqërefuzontëjapëgjeneralitetet e tijosekurijepatotërreme, me përjashtimtërastevekurkydeklarimnënkuptonvetëfajësi. • 2. Pamundësiapërt’iatribuartëpandehuritgjeneralitetet e tijtësaktanukpengonkryerjen e veprimevengaana e organitprocedues, kurështëisigurtidentitetifizikipersonit. • 3. Gjeneralitetet e gabuaraqëijanëatribuartëpandehuritndreqen me vendimtëorganitqëprocedon. Create your first presentation

 15. Verifikimiimoshëssëtëpandehurit • 1. Nëçdogjendjedheshkallëtëprocedimit, kurkaarsyepërtëbesuar se ipandehuriështëimitur, organiproceduesbënverifikimet e nevojshmedhekurështërastiurdhëronekspertimin. • 2. Kur, edhe pas verifikimevedheekspertimit, mbetendyshimepërmoshën e tëpandehurit, prezumohet se aiështëimitur. Create your first presentation

 16. Verifikimetpërpërgjegjshmërinë e tëpandehurit • 1. Kurkaarsyetëçmohet se përshkaktësëmundjesmendoretëshkaktuar pas ngjarjesipandehurinukështënëgjendjetëmarrëpjesë me vetëdijenëprocedim, gjykatavendos, edhekryesisht, ekspertimin. • 2. Gjatëkohësqëvazhdonekspertimi, gjykata, me kërkesën e mbrojtësit, merrprovatqëmundtëçojnënëpafajësinë e tëpandehurit, dhekurvonesaparaqetrrezik, çdoprovëtjetërtëkërkuarngapalët. • 3. Kurnevoja e përcaktimittëpërgjegjshmërisë del gjatëhetimeveparaprake, ekspertimiurdhërohetngaprokurorikryesishtose me kërkesën e tëpandehuritapotëmbrojtësittëtij. Ndërkohëprokurorikryenvetëmveprimetqënukkërkojnëpjesëmarrjen e vetëdijshmetëtëpandehurit. Kurvonesaparaqetrrezik, mundtëmerrenprovavetëmnërastet e parashikuarapërsigurimin e provës. Create your first presentation

 17. PezullimiiprocedimitpërshkaktëpapërgjegjshmërisësëtëpandehuritPezullimiiprocedimitpërshkaktëpapërgjegjshmërisësëtëpandehurit • Masatmjekësoretëdetyrueshme • Vdekja e tëpandehurit • 1. Kurrezultonvdekja e tëpandehurit, organiprocedues, nëçdogjendje e shkallëtëprocedimit, pasidëgjonmbrojtësin, vendospushimin e çështjes. • 2. Vendiminukpengonushtrimin e ndjekjespenalepërtënjëjtinfaktdhekundërtënjëjtit person, kurmë pas vërtetohet se ainukkavdekur. Create your first presentation