AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR
Download
1 / 48

- PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR. AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR. Genel Müdürlüğümüze, Anayasa ve 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

Genel Müdürlüğümüze, Anayasa ve 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen;

 • Ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılığını sağlayacak şekilde teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilerek işletilmesi görevlerini yapabilmesi, kurumumuzun, ülkemizin endüstriyel ve yakacak odun ile diğer orman ürünleri ihtiyacının zamanında ve piyasa şartlarına en uygun şekilde karşılayabilmesine bağlıdır.

 • Orman Genel Müdürlüğü, yukarıdaki görevlerini bir bütçe tekniğiyle yapmakta ve bunun en önemli yanı da bütçenin gelirleri olan orman ürünlerinin satışları sağlamaktır.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Orman ürünleri satış gelirlerinin % 75’e yakını açık artırmalı satışlardan elde edilmekte olup, yılda ortalama 3.000’nin üzerinde satış ihalesi işletmelerimizde gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde orman ürünlerinin en iyi şekilde pazarlaması yapıldığı gibi tüm kesimlerin talebine uygun sürekli ürün arzı sağlanmış olmaktadır.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

2010 YILI SATIŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE SATILANLARIN DURUMLARI


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

HER TÜRLÜ SATIŞ


2010 yili sati gel r durumu
2010 YILI SATIŞ GELİR DURUMU

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • 6831 Sayılı orman kanununun 30. maddesinde “Devlet Ormanlarından elde edilen emvallerin piyasaya satışlarında açık artırma esastır.” hükmü gereği orman emvalleri piyasaya açık artırma ile satılmaktadır.

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 90. maddesi ile Döner Ser. Kuruluşlar İhale Yön. 68. maddesi “Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usuller hakkındaki özel mevzuat hükümleri saklıdır.” denildiğinden,


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Bu doğrultuda;

 • Satış esas ve usulleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 90. maddesi ile Döner Ser. Kuruluşlar İhale Yön. 68. maddesi ve Orman Kanununun 30. maddesine dayanılarak 13.07.1987 tarihinde çıkartılan, 279 sayılı Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları Tebliği ve Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif tarihli emir ve direktifleri doğrultusunda satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ;

 • İhale Komisyonunun Teşkili,

 • İhale Gününün ve Yapılacağı Yerin Tespiti,

 • Emvalin Satışa Hazırlanması,

 • Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin Tanzimi,

 • Satış İlanının Yapılması,

 • Artırmanın Yapılması, Karar Defterinin Tutulması,

 • Satış Sonu Bilgi Cetveli, Ek-1 ve Ek-5 Cetvellerinin Tanzimi ve Satışın Onaya Sunulması, % 10 Zam Tekliflerinin Karara Bağlanması,

 • Satışın Tasdiki, Alıcılara tebliğ edilmesi ve Mal Bedellerinin Tahsili ve emvallerin alıcıya teslimi, Yasal Süreler,


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Alıcının Talebinden Vazgeçmesi veya Yasal Süre İçerisinde Mal Bedeli ve Vergileri Yatırmaması Halinde Yapılacak İşlemler,

 • Açık Artırmalı Vadeli Satışlarda Vade Süreleri Yürürlükteki Faiz Oranları ve Mektup Süre Uzatımı,

 • Genel Satış Dosyası ve Satış Partisi Dosyalarının Düzenlenmesi,

 • Açık Artırmalı Satışlarda Emval Cinsine Göre Alınacak Vergi, Fon, Peşinat Miktarları, Faiz Oranları ve Vade Süreleri ile İlgili Açıklamalar,

 • Genel Olarak Saymanların ve Muhasebe Servisinde Görevli Personellerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

Kesim,Boylama ve Mesaha
A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

İHALE KOMİSYONU TEŞEKKÜLÜ

 • Döner Sermaye Yönetmeliğinin 34. Maddesine göre açık artırmalı satışlar İşletme Müdürünün başkanlığında, Sayman ve konu ile ilgili bir teknik elemandan (şefliği ile ilgili satışlarda işletme şefi veya vekili) oluşan komisyon tarafından yapılacaktır.

 • İşletme Müdürü ve Saymanın herhangi bir zorunlu sebeple komisyona katılamaması halinde, Müdür yerine teknik bir eleman, Sayman yerine de muhasebeden görevlendirilecek bir memur komisyona katılacaktır. Teknik Elemanın bulunmaması halinde Müdürlükçe uygun görülecek diğer bir eleman üçüncü üye olarak komisyona katılacaktır.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Müsadereli emvallerin Açık Artırmalı satışlarında komisyon teşkili normal açık artırmalı satışlarda olduğu gibi İşletme Müdürü, Sayman ve bir teknik elemandan oluşmaktadır:

 • Müsadereli Emvalin Açık Artırmalı Satışı İşletme Şefliklerinde yapılacak ise, İşletme Müdürünün izniyle, İşletme Şefinin başkanlığında, mutemet, Orman Muhafaza Memuru veya ambar (Depo) memurundan oluşan Komisyon marifetiyle yapılır.

 • Açık Artırmalı Satış günlerine ait satış takvimleri Orman Bölge Müdürlüklerince tespit edilerek İşletme Müdürlüklerine bildirilmektedir.

 • Ancak; çeşitli sebeplerle satış takvimindeki satış gününe uyulamaz ise, Bölge Müdürlüğünden ayrıca yeni bir satış günü talep edebiliriz


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Ayrıca Orman Bölge Müdürlükleri de civar Bölge Müdürlükleri ile temasa geçerek birbirlerinin ihalelerini etkileyemeyecek şekilde bir satış takvimi düzenleyecekler.

 • Piyasaya arz edilecek Orman Emvalleri Satış İstif Yerine taşındıkça hemen istife alınır. Depo memuru tarafından ebat listesi tanzim edilir. Şeflikçe, ebat cetvellerinin kontrolü yapılarak İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

 • İşletme Müdürü veya Müdür Yardımcısı Satış İstif yerine giderek, istiflerin usulüne standardizasyon esaslarına göre yapılıp yapılmadığını ve istif cetvellerinin uygunluk durumunu kontrol eder, varsa noksanlıklarını tamamlattırır ve satış partilerinin hazırlanması için istif cetvellerini muhasebeye gönderir.

 • Satış öncesi bilgi cetvelleri işletmeden mal alan müşterilere de gönderilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Emvallerin değerince satılmasını sağlamak amacıyla satış partileri mıntıka özelliklerine ve ticari icaplara uygun miktar ve adette düzenlenir. Söz konusu cetvel satış öncesinde Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe satış ilanı ve ihale şartnamesi ile birlikte gönderilir.

 • Döner Sermaye Yönetmeliğinin 35. Maddesi gereğince; Orman Emvalinin açık artırma ile yapılacak satış işlerinin tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca her yıl Genel Bütçe kanunu ile belirlenmektedir.(2011 Yılı İçin 430.000,00 x 2 = 860.000,00 TL)tutarın 2 katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önceden; a-Mahalli Belediyeler vasıtası ile,b-O yerde çıkan mahalli gazetelerden birinde, c-Ankara ve İstanbul’da çıkan birer gazete ile Resmi Gazetede olmak üzere birer defa ilan olunur.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Sadece Ankara ve İstanbul’da bulunan kuruluşlar için ayrıca mahalli ilan yapılmasına gerek yoktur.

 • İhale gününden en az 10 gün önce, postada geçecek süreler de dikkate alınarak ilan edilmek üzere satış ilanlarının bir nüshası,

 • -Basın İlan Kurumuna,

 • -Resmi gazetede yayınlamak üzere Başbakanlık Basımevi Md.

 • -Mahalli gazetelerde yayınlamak üzere Valilik Makamına,

 • -Mutat usullerle ilan edilmek üzere mahalli belediyelere,

  gönderilecektir.

 • Yukarıda belirtilen parasal sınırların altındaki ihaleler ise yalnız Belediye vasıtasıyla 2 defa ilan olunur.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

Satış yapılacak yerlerde aranacak şartlar;

 • Belediyesi bulunan, PTT’si bulunan, oteli ve lokantası bulunan, yol durumu yaz kış nakliyata müsait olan, düzenli olarak nakil aracı işleyen, idaremize ait veya Belediyeye ait satış salonu bulunan yerlerde, açık artırmalı satış yapılacaktır.

 • Ancak orman emvali satışları ticari isterlere göre yapıldığından, malların değerince kıymetlendirilemeyeceği tespit edilen yerlerde ihale(satış) yapılmayacaktır.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Açık artırma sonunda oluşan fiyat, Komisyonca haddi layık görülürse, sıra numarasına göre satılan veya satılamayan her parti için ayrı ayrı olmak üzere alınacak geçici ihale kararları el yazısı ile karar defterine örneğine uygun olarak yazılarak, komisyon tarafından imzalanacaktır. Karar defteri numaralı, mühürlü, son sayfası tasdikli olacak ve en az bir yıllık ihtiyacı karşılayacak.

 • Açık arttırmalı satışta alıcısı çıkmayan ve komisyonca belli bir süre pazarlığa bırakılan malların satışları da (pazarlık süresi içinde) bu şartnamede belirtilen esaslar uygulanarak yapılır. Bölge Müdürlüğünden onay almaya gerek yoktur.

 • Müsadereli satışlarda yine aynı şekilde satış karar defterine işlenecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Geçici ihalenin Bölge Müdürlüğünce onay emrinin İşletme Müdürlüğüne gelişine kadar ihale bedeline en az % 10 oranında yapılacak zam tekliflerinin, yazılı olarak Komisyon Başkanlığına yapılması ve ihalenin Bölge Müdürlüğünce onaylandığını bildiren emrin komisyona gelmemiş olması halinde, geçici ihale bedeli üzerinden hesaplanacak kati teminatın yatırılması şartı ile kabul edilecektir.

 • En az % 10 zam teklifi alındığında, durum en seri vasıta ile derhal Bölge Müdürlüğüne duyurulacak, böylece geçici ihalenin onayı ve reddinin İşletmeye en kısa süre içinde ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca zam teklifi, geçici olarak üzerine ihale edilen alıcıya da duyurulacaktır. Alıcı zammı kabul ettiği takdirde, geçici teminatını kati teminata çıkartmak şartıyla istekliler arasında sadece bir oturuma mahsus olmak üzere bir kararlaştırma günü tespit edilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Kararlaştırma günü geçici ihalenin Bölge Müdürlüğünce onay emrinin Komisyon Başkanlığına gelişinden sonraya rastlamak ve zam teklifinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde olmak şartıyla mahallin özellik ve şartlarına göre Komisyon Başkanlığınca tespit edilecektir. Tespit edilen karşılaştırma günü ve saati, üzerine geçici ihalesi yapılan alıcı ile zam teklifi yapanlara tebliğ edilecektir. Bunların dışındaki kişi ve firmaların talepleri halinde de kati teminatları alınarak karşılaştırmaya katılmaları sağlanacaktır. 

 • Karşılaştırma günü, karşılaştırmaya katılacaklara partinin satış şartnamesi imzalatılarak mallar usulüne uygun olarak açık artırmaya konulacaktır. Artırmada en yüksek fiyat teklif edene malların kesin ihalesi yapılarak durum bilgi için Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Zam teklifi sebebiyle karşılaştırmayı kabul edip kati teminatı yatıran kişi ve firmaların, kendilerine bildirilen tarihteki karşılaştırmaya katılmamaları veya katılıp ta pey sürmemeleri halinde, İlgililere yeniden karşılaştırma günü verilmeyecek ve teminatları irad kaydedilecektir. Söz konusu mallar vakit geçirilmeden muhammen satış bedeli üzerinden tekrar artırmalı satışa çıkarılacaktır, yapılan bu yeni satışta bir bedel farkı doğarsa, satış şartnamesinin bedel farkı ile ilgili hükmü ilk % 10 zam yapan alıcıya uygulanacaktır. 

 • Bölge Müdürlüğünce, söz konusu geçici ihale kararı ret edilmiş ise, karşılaştırma yapılmayacak, zam teklifi yapan ile diğer isteklilerin teminatları İade edilecek ve mallar tekrar artırmalı satışa konacaktır.

 • Açık artırma Satış sonu Bilgi Cetvelleri, Ek-1 ve Ek-5 No.lu Cetveller tanzim edilerek süratle tasdik için bağlı olduğumuz Orman Bölge Müdürlüğüne, bilgi için de Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin 16. maddesine göre; Satış yerlerinde ve depolarda aynı cins ve nitelikteki malların, maliyet unsurlarına göre hesaplanan maliyet fiyatındaki dalgalanmaları önlemek, yüksek maliyetli malların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, satış yerlerinin ve depoların tüketim merkezlerine olan uzaklığı, pazarın gerekleri veya malların normalden üstün veya düşük nitelikli olmaları dikkate alınarak, satışa sunulduğu tarihteki maliyet fiyatı üzerinden, bir kez olmak üzere İşletme Müdürlüklerince en çok % 20 Bölge Müdürlüklerince de en çok % 50´ye kadar indirim veya yükseltme yapılabilir. Bu orandan fazlası için Orman Genel Müdürlüğünden önceden izin alınması gereklidir.

 • İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan indirim veya yükseltme raporları 3 nüsha Bölge Müdürlüğüne gönderilecek, Bölge Müdürlüğü de bilgi mahiyetinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderecektir.A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

SATIŞIN TASDİKİ, TEBLİGATIN VE SATIŞIN YAPILMASI

MAL BEDELİNİN TAHSİLİ VE YASAL SÜRELER

Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak sureti ile elden tebliğ edilebilir. Veya iadeli taahhütlü olarak tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu tarihten itibaren de 15 gün içinde alıcının geçici teminatını kesin teminata çıkarması ve satış işlemini yaptırması gerekir. Bu 15 günlük süre içinde satışı yapılan ve bedeli ödenen partilerin geçici teminatın kati teminata çıkarılmasına gerek yoktur. İşletmece yapılan tebligatı müteakip alıcının, 15 günlük süre zarfında geçici teminatını kati teminata çıkarması şartıyla, alıcının talebi halinde gecikme faizi peşin alınarak satış işlemini yaptırması için bu sürenin bitiminden itibaren 15 günlük ek bir süre daha verilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

-Geçici teminat muhammen satış bedelinin %3 ü, Kat’i teminat ise ihale bedelinin % 6 sıdır.

- Satış işlemi yapıldıktan sonra muhasebe işlem fişi ile satış yazısı birlikte ilgili işletme şefliğine gönderilir.

- Satış işleminden sonra en geç 10 gün içinde teslim etme ve teslim alma işi yapılacaktır. Bu süre içinde alıcı malı teslim almaya gelmediği takdirde, bu partinin satış işlemine esas olan cins, nev’i, miktarı, boyut ve sınıfı ile alıcı tarafından aynen teslim alınmış sayılacaktır.

- Malın tamamının istif yerinden kaldırılmasından sonra ve herhangi bir ilişiğinin kalmaması halinde alıcının teminatı iade edilir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

Alıcının Talebinden Vazgeçmesi veya Yasal Süre İçerisinde Mal Bedeli ve Vergileri Yatırmaması Halinde Yapılacak İşlemler

 • Üzerine geçici ihale yapılan alıcının satış talebinden vazgeçtiğini satış komisyonuna bildirmesi ya da şartnamede belirtilen sürelerde mal bedelini yatırmaması halinde, teminatı irat kaydedilecek ve ilgiliye ihalenin fesih edildiği bildirilerek teminatı irat kaydedilen partiler aynı muhammen bedel üzerinden yeniden ilk satışla birlikte açık artırmaya çıkarılacaktır. Teminatı irat kaydedilen partinin 2. veya daha sonraki satışında idare aleyhine bir fiyat farkı meydana gelirse; fiyat farkının tamamı ile ilk ihaleye göre bedel yatırılması gereken son gün ile ikinci ihaleye bedel yatırılması gereken son gün arasındaki süre için reeskont faizi gecikme cezası talep edilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

SATIŞLARDA K.D.V TECİL VE TERKİN İŞLEMLERİ

 • Maliye Bakanlığının 83 no’lu K.D.V Genel Tebliğine göre;

 • Dâhilde işleme (Dış Ticaret Müsteşarlığı) veya geçici kabul (Gümrük Müsteşarlığı) izin belgesi kapsamında İhraç edilebilecek ürünler için gerekli hammaddenin alınmasında K.D.V. tecil – terkin işlemi yapılmaktadır.

 • Orman ürünleri satışlarında alıcılara geçici kabul veya dahilde işletme izin belgesinin ibraz edilmesi halinde belgedeki cins ve miktara uygunluğu araştırılarak hesaplanan K.D.V. alıcıdan tahsil edilmeyecek tecil edilecektir.

 • Süresi içinde ihracat yapıldığı “Yeminli Mali Müşavirlerce” düzenlenecek raporla belgelenip 3 ay içinde işletmeye verilirse, bu rapor işletme tarafından vergi dairesine ibraz edilerek tecil edilen vergi terkin edilecektir.

 • Aksi durumda faizi ile alıcıdan tahsil edilecektir.


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

Genel satış Dosyasına konulacak Belgeler:

 • Orman Emvalin satışa hazır olduğunu ve istif cetvellerinin gönderildiğini bildiren İşletme Şefliği yazısı,

 • Satış partileri cetvelleri (Ebat Listesi),

 • Satış Öncesi Bilgi cetveli,

 • Muhammen Bedellerin nasıl tespit edildiğini gösterir belge (Fiyat Protokolü),

 • İlanla ilgili olarak yapılan yazışmalar,

 • Geçici ihalenin onaylanmak üzere OBM’ye gönderildiğine dair yazı,


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Satış Sonucu Bilgi cetvelinin OGM’ ye gönderildiğine dair yazı,

 • Bölge Müdürlüğünden alınan geçici ihalenin onay veya ret yazısı,

 • Satışla ile ilgili diğer yazı ve belgeler.

  Satış Partisi Dosyasına Konulacak Belgeler:

 • Satış partisi ve partiyi oluşturan istiflerin cetveli,

 • Partinin ihalesine katılmak isteyenlerin imzalamış olduğu satış şartnamesi,

 • Partinin ihalesine katılanların satış esnasında sürdükleri peyleri ve ihaleden çekilme durumlarını belirten açık artırma tutanağı ile geçici ihale karar örneği (alt kısmına onay veya ret yazısını tarih ve no. su yazılacaktır),


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Geçici ihalenin kesinleştiğinin, alıcının ikametgah adresine tebligat yazısı ve alındı belgesi,

 • Geçici ihalede karara bağlanan fiyata zam teklifi yapılmışsa, teklif dilekçesi ve kati teminatın yatırıldığını gösteren belge ve taraflara karşılaştırma gününü bildiren duyuru yazısı,

 • Karşılaştırma tutanağı ve son alıcıya mal bedelini yatırmasına dair tebligat yazısı,

 • Satış partisinin tutar bedeli, KDV, AGM. Fonu, tellaliye ücreti, bakanlık payı, karar pulu, teminat miktarı, diğer vergi ve resimlerin ayrıntılarını gösterir cetvel ile bunların yatırılması ile ilgili işlemleri gösterir yazılar,

 • Satış yazısı,

 • Teslim tesellüm tutanağı,


A ik artirmali sati lar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞLAR

 • Alıcının kendisine ait olmayan malları götürmesi veya işletmeye ait başka bir eşyayı tahrip etmesi halinde yapılan işleme ait yazışmalar ve tutanak,

 • Malın tamamının kaldırılıp kaldırılmadığına ve alıcının ilişiği kalmadığına dair yazı,

 • Varsa partinin satışı ile ilgili diğer yazılar .

A ik artirmali sati lar

Bolu

Bolu


A ik artirmali sati lar

Bolu

Kıbrıscık-Bolu

Bolu


A ik artirmali sati lar

Bolu

Bolu

Kıbrıscık-Bolu


A ik artirmali sati lar

Bolu

Kıbrıscık-Bolu

Bolu

Kıbrıscık-Bolu