TAJUK PROGRAM KEMBARA KHIDMAT SISWA ( KeKWa ) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAJUK PROGRAM KEMBARA KHIDMAT SISWA ( KeKWa ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAJUK PROGRAM KEMBARA KHIDMAT SISWA ( KeKWa )

play fullscreen
1 / 18
TAJUK PROGRAM KEMBARA KHIDMAT SISWA ( KeKWa )
162 Views
Download Presentation
maille
Download Presentation

TAJUK PROGRAM KEMBARA KHIDMAT SISWA ( KeKWa )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HHHC9601 KEMAHIRAN KEPIMPINAN DAN BERPASUKANSET 35 SEM 2 SESI 2013/2014Puan NORIZA BINTI SALLEH (K015840)MILA JULIAWATIA146652

 2. TAJUK PROGRAMKEMBARA KHIDMAT SISWA (KeKWa)

 3. PENGENALAN OBJEKTIF PENGLIBATAN AHLI PROGRAM PERANAN DALAM PROGRAM MATLAMAT PERJALANAN PROGRAM KESIMPULAN

 4. PENGENALAN OBJEKTIF PENGLIBATAN AHLI PROGRAM PERANAN DALAM PROGRAM MATLAMAT PERJALANAN PROGRAM 29 NOVEMBER 2013 KESIMPULAN 30 NOVEMBER 2013 1 DISEMBER 2013 2 DISEMBER 2013

 5. PENGENALAN • PMFSSK ialahbadankepemimpinanpelajartertinggi FSSK senantiasaaktifmembantumasalahpelajardanwargafakulti. • Pembentukansahsiahdiridijalankansecaraberterusanterutamakepadapelajar, keranapentingnya program berteraskanilmiah. • PMFSSK mengambilsatuinisiatifdenganmelaksanakansatu program iaituKeKWa • KeKWabertujuanuntukmemasyarakatkanhatipelajardanberkomunikasidengankomunitidiluardenganbetul.

 6. OBJEKTIF • Menanam rasa tanggungjawabdankesukarelaanuntukmemberikankhidmatsosial, motivasidanjugakesedarankepadamasyarakatdaripadapelbagailapisansosialsebagaisatulangkahkearahmemupuksemangatcintakanilmudanjugakesedaransosialdalamkalanganmahasiswa. • Menjalinkansilaturrahimsesamapelajardanmelatihkemahiranberkomunitimahasiswadanmengaplikasikannyadalamsituasikomuniti yang sebenar.

 7. OBJEKTIF • Meningkatkankemahiranberkomunikasimahasiswadalammenyampaikan idea secaralisandanbertulis, berundingkearahmencapaikeputusandansebagainya. • Meningkatkankemahiraninsaniah, dinamisdansikapprihatinuntukmembentukkepimpinandirididuniakemasyarakatandalamkalanganmahasiswasertakemahirandalamkerjaberpasukanuntukmencapaisuatumatlamattertentu

 8. MATLAMAT • Memberikesedarandan rasa motivasikepadamahasiswa/I tentangkepentingansilaturrahim, persaudaraan, kesukarelaan, pembelajaransecaraamali, kebertanggungjawabandankebajikankepadamasyarakatumum • Memupukbudayakepentinganmenuntutilmudikalanganmasyarakatsetempat, warga Malaysia, danluar Negara.

 9. PENGLIBATAN AHLI PROGRAM • 56 OrangMahasiswa/I • DuaorangTenagaAkademikdan Staff Fakulti • DuaorangPegawaiMajlis Agama Islam Wilayah Perseketuan.

 10. PERANAN DALAM PROGRAM • BerperansebagaiAhliJawatanExcoJamuandanKebajikan • Padamesyuaratpertama, timbalanpengarah program memperkenalkandanmemberipeneranganmengenaitugas-tugassetiapjawatan. • Ada lima orangahlidalamExcoJamuandanKebajikan NorashimaBintiShamsudin (Pengarah) NurNadia Binti Mohamed (Timbalan) Saya, MarllinaBinti Jesus danDiah Farah Dina Rivai (AhliJawatanKuasa)

 11. PERANAN DALAM PROGRAM • ExcoJamuandanKebajikanmembuatmesyuaratkecilbagimembincangkangerakkerjaawal • Pertemuanberikutnya, pengarahExcoJamuandanKebajikanmembahagikanahlidalamduakumpulanmengikuttugasnyamasing-masing. • Memulakanpekerjaandenganmencarikedai-kedaiberdekatandanmensurveimakanan • Melakukanperjumpaandenganpemilikkedaibagimembincangkanjenisjamuan • Perjumpaanberikutnyadenganpemilikkedai, mencubamembuatpenawaranharga

 12. PERANAN DALAM PROGRAM • Membuatperbincangandengan AJK JamuandanKebijakanuntukmendapatkankeputusanakhirmengenaimakanan • Berhubungdenganpemilikkedaimelaluitelefonbimbitdan e-mel • Mempersiapkansegalahaluntukacarapembukaanatauperesmian • Melayantetamuundanganjugapeserta program • Ikutsertamembanturakan lain dalammenjalankantugasansebagaiExcoJamuandanKebajikanselamaaktivitiberlangsungdi Kelantan.

 13. PERJALANAN PROGRAM 29 NOVEMBER 2013 • AJK daripelbagai post mempersiapkansegalasesuatusesuaidenganjawatanmasing-masing • SayasebagaiExcoJamuandanKebajikanmemastikanmakanansudahsiap • TaklimatPinjamanBolehUbah & BiasiswaYayasan Bank Rakyat • Al KuliyyahKhasbersamaYBhgUstazHamizul Abdul Hamid (PenulisBukuZakatTerapiKekayaan) dengantajukZakatTerapiKekayaan • UcapanPerasmian & AmanatolehYBhg. Datuk Elias Kadir (Presiden KTMB) & YBhg. Tuan HajiZainalAbidin bin Jaafar (PegawaiEksekutifMajlis Agama Islam Wilayah Perseketuan) • VIP danpesertaKeKWadijemputmenjamuselera yang telahdihidangkan • Bergerakke Kelantan dalampukul11.30

 14. PERJALANAN PROGRAM 30 NOVEMBER 2013 • TibadiPantai Chalet Sri Tujuhpukul 09.00 pagi • Bertolakke HUSM padapukul 12:30 tengahharidantibadi HUSM padapukul 1:30 petangdanberakhirhinggapukul 4:00 petang. • MakanmalamdiRestoranTerapung • ShalatmagribdanIsyabersama • Slot SantaiSiswa yang bertajuk “SebelumAkuNikah” olehUstaz A. Ubaidillah Alias dari Kelantan. Berakhirhinggapukul 10:00 malam • Padapukul 11:00 malampergikeWakafChe’Yehdanbalikpadapukul 12:45 malam.

 15. PERJALANAN PROGRAM 1 DISEMBER 2013 • Aktivitisukanrakyatdi Chalet Pantai Sri Tujuh • BergerakkeUniversiti Malaysia Kelantan (UMK) KampusBachokFakultiKreatifdanWarisanpadapukul 12:45 tengahhari • MakanbersamaDekan UMK danmengambilgambaruntukkenang-kenangan • Bergerakke UKM padapukul 5:00 petang

 16. PERJALANAN PROGRAM 2 DISEMBER 2013 • Tibadi UKM padapukul 4:30 pagi • Sarapanpukul 07:30 di FSSK • Majelispenutupan program didepandewankuliah 3B301 • Pukul 09:00 pagidimulakantaklimatPembiayaanPendidikan PTPTN olehYBhg. PuanTehbintiHamidiaituseorangKetuaKorporat, PTPTN • MajelisresmiditutupdenganucapandaripadaYBhg. Prof. Dr. HazitaAzman (Dekan FSSK, UKM) • Menjemputmakan VIP danpesertaKeKWa • Program diakhiridengansesifotografidanberkemas

 17. KESIMPULAN 1 kemahirankepimpinandankerjaberpasukaninisangatpentingdalamupayasayauntukmenjalankanjawatan yang sayaembani 2. Kemahirankepimpinandankerjaberpasukanbolehdipupukdengan rasa percayadiribahawakitamemilikikebolehanuntukmemimpinsuatutugasan yang diembani, peduliterhadaporang lain, tanggungjawabdankeinginanmengambilinisiatifuntukmelibatkandiriatauberinteraksidalammsyarakatdanmenggunakanpotensisosialdenganorang lain sehinggaakhirnyamampumemilikikemahirankepimpinandankerjaberpasukan yang baikdanberkesansertamampuberperanansebagaiagenperubahandalammasyarakatsetempat. 3. Sayamerasakanbahawakemahiraniniharuslah dimanfaatkanolehsemuamahasiswa/ikhususnya.

 18. SEKIAN TERIMA KASIH