information system project management n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Information System Project Management PowerPoint Presentation
Download Presentation
Information System Project Management

play fullscreen
1 / 24

Information System Project Management

115 Views Download Presentation
Download Presentation

Information System Project Management

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Information System Project Management การบริหารโครงการและบริบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

 2. หัวข้อ • วิธีการเชิงระบบ • ตัวแบบวงกลมสามวงสำหรับการบริหารโครงการ • ความเข้าใจองค์การ • การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย • ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ • วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ • วงจรชีวิตของโครงการกับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ • กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ • บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ • สรุป

 3. วิธีการเชิงระบบ • วิธีการเชิงระบบคือ วิธีการเชิงวิเคราะห์แบบองค์รวมเพื่อการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน เป็นวิธีการที่รวมการใช้ปรัชญาระบบ (systems philosophy) การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) และการบริหารระบบ (system management) • ปรัชญาระบบคือ ตัวแบบภาพรวมทั้งหมดสำหรับการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เสมือนระบบ การวิเคราะห์ระบบคือ วิธีการแก้ปัญหาที่ต้องมีการกำหนดขอบเขตของระบบ การแบ่งระบบเป็นส่วนๆ การระบุและการประเมินปัญหา โอกาส ข้อจำกัด และความต้องการ จากนั้น นักวิเคราะห์ระบบตรวจสอบคำตอบที่เป็นทางเลือกสำหรับการปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดทางเลือกที่ดีที่สุด (optimum) หรืออย่างน้อยทางเลือกที่พึงพอใจ (satisfactory) หรือแผนการดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบแผนกับระบบทั้งหมด การบริหารระบบหมายถึงประเด็นเชิงธุรกิจ เทคโนโลยี และองค์การที่เกี่ยวกับการสร้าง การบำรุงรักษา และการทำการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบ

 4. ตัวแบบวงกลมสามวงสำหรับการบริหารโครงการ

 5. ความเข้าใจองค์การ • กรอบขององค์การ • โครงสร้างองค์การ • วัฒนธรรมองค์การ

 6. ความเข้าใจองค์การ(ต่อ)ความเข้าใจองค์การ(ต่อ) กรอบขององค์การ • กรอบโครงสร้าง (structural frame) • กรอบทรัพยากรมนุษย์ (human resources frame) • กรอบการเมือง (political frame) • กรอบสัญลักษณ์ (symbolic frame)

 7. ความเข้าใจองค์การ(ต่อ)ความเข้าใจองค์การ(ต่อ) โครงสร้างองค์การ • โครงสร้างตามหน้าที่ • โครงสร้างแบบโครงการ • โครงสร้างแบบแมทริกซ์

 8. ความเข้าใจองค์การ(ต่อ)ความเข้าใจองค์การ(ต่อ) โครงสร้างแบบแมทริกซ์ • โครงสร้างแมทริกซ์แบบอ่อนๆ (weak matrix) • โครงสร้างแมทริกซ์แบบสมดุล (balanced matrix) • โครงสร้างแมทริกซ์แบบเข้มข้น (strong matrix)

 9. ความเข้าใจองค์การ(ต่อ)ความเข้าใจองค์การ(ต่อ) วัฒนธรรมองค์การ ลักษณะ 10 ประการดังนี้ • ความเป็นสมาชิก (member identity) • ให้ความสำคัญกับกลุ่ม (group emphasis) • เน้นคน (people focus) • บูรณาการเป็นหน่วยเดียว (unit integration) • การควบคุม (control) • ระดับการยอมรับความเสี่ยง (risk tolerance) • เกณฑ์การให้รางวัล (reward criteria) • ระดับการยอมรับความขัดแย้ง (conflict tolerance) • มุ่งเน้นวิธีการหรือเป้าหมาย (means-ends orientation) • เน้นระบบเปิด (open-system focus)

 10. การบริหารผู้มีส่วนได้เสียการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย • คำมั่นของผู้บริหารระดับสูง (management commitment) • คำมั่นองค์การต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (organizational commitment to information technology) • มาตรฐานองค์การ (organizational standards) มาตรฐาน หรือแนวทาง (guidelines)

 11. ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ

 12. วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ • วงจรชีวิตแบบน้ำตก (waterfall life cycle model) • วงจรชีวิตแบบก้นหอย (spiral life cycle model) • วงจรการพัฒนาแบบเพิ่ม (incremental development life cycle model) • วงจรชีวิตแบบต้นแบบ (prototyping life cycle model) • วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ว (rapid application development life cycle model) • การโปรแกรมแบบเข้มข้น (extreme programming (XP)) • วงจรชีวิตแบบสกรัม (scrum life cycle model)

 13. วงจรชีวิตของโครงการกับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

 14. กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ • กลุ่มกระบวนการริเริ่ม • กลุ่มกระบวนการวางแผน • กลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน • กลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุม • กลุ่มกระบวนการปิด • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับวงจรชีวิตโครงการ • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับความรู้การบริหารโครงการ

 15. ระดับของกิจกรรมและการคาบเกี่ยวกันของกลุ่มกระบวนการตลอดเวลาโครงการระดับของกิจกรรมและการคาบเกี่ยวกันของกลุ่มกระบวนการตลอดเวลาโครงการ

 16. บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 17. สรุป • อธิบายกรอบองค์การ 4 กรอบ • อธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างองค์การแบบฟังก์ชัน แมทริกซ์ และโครงการ • จงอธิบายวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการบริหารโครงการ • อธิบายความแตกต่างระหว่างวงจรชีวิตโครงการกับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ • จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับวงจรชีวิตของโครงการ