humac natur vo v ive zvierat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Humac Natur vo výžive zvierat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Humac Natur vo výžive zvierat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Humac Natur vo výžive zvierat - PowerPoint PPT Presentation


  • 390 Views
  • Uploaded on

Humac Natur vo výžive zvierat. Ing . Rastislav Bobček PhD Product Feed a.s . • Vysledovateľnosť potravín : - v súčasnosti sa dostáva na popredné miesta záujmu v potravinárskom priemysle, distribučných a obchodných jednotkách,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Humac Natur vo výžive zvierat' - madison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
humac natur vo v ive zvierat

HumacNaturvovýživezvierat

Ing. RastislavBobček PhD

Product Feed a.s.

slide2

•Vysledovateľnosť potravín:

- v súčasnosti sa dostáva na popredné miesta záujmu v

potravinárskom priemysle, distribučných a obchodných

jednotkách,

- je významná nielen z hľadiska spotrebiteľského ale aj

z hľadiska výrobcov, distribútorov a obchodníkov –

prehľad o pohybe tovaru,

•Európsky zákon o potravinách definuje

vysledovateľnosť ako schopnosť sledovať a nájsť

potravinu, krmivo resp. zviera, z ktorého pochádza

potravina, taktiež látku, ktorá je súčasťou potraviny

alebo krmiva vo všetkých stupňoch výroby, spracovania

a distribúcie.

bezpe nos potravinov ho re azca
Bezpečnosť potravinového reťazca

Všeobecné požiadavky Nariadení (ES) Európskeho parlamentu a rady (hygiena, kontrola, zodpovednosť,vysledovateľnosť, uvádzanie na trh…):

Nariadenie (ES) 178/2002 (kontrola, zodpovednosť,vysledovateľnosť)

Nariadenie (ES) 882/2004. (kontrola, import, export)

Nariadenie (ES) 183/2005. (hygiena)

Nariadenie (ES) 767/2009 (zodpovednosť, uvádzanie krmív na trh, kŕmne suroviny)

Špecifické požiadavky Smernice (ES) Európskeho parlamentu a rady (nežiadúce látky):

Smernica (ES) 2002/32/ES

Národné zákony:

Zákon 271 z 24. mája 2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 440 z 21. júna 2006 o kŕmnych zmesiach

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 438 z 21. júna 2006 o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

slide4

NARIADENIE (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES

Nariadenie nadobúda platnosť od 1. septembra 2010

Kategórizácia krmív

Definície krmív

Príručky správnej výrobnej praxe a katalóg kŕmnych surovín

Nová filozofia označovania

tud jna technol g ia
ŠTUDÍJNA TECHNOLÓGIA !

SCHOPNOSŤ študovať:

1. porozumieť

2. aplikovať znalosti.

slide8

Kazuistika - posúdeniejednotlivéhoprípadupodľavšeobecnéhopravidlaalebonormy; súhrnpozorovanípriebehutejistejchoroby u niekoľkýchchorých, konkrétnosť; detailnosť

(HACCP – Analýza a kontrola hazardných kritických bodov).

slide9

Kategórie krmív

Kŕmne suroviny Definícia z nariadenia ES 767/2009: "... sú výrobky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorých základným účelom je uspokojovať nutričné potreby zvierat, vo svojom prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a výrobky získané priemyselným spracovaním uvedených výrobkov a organické alebo anorganické látky bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, ktoré sú určené na perorálne kŕmenie zvierat buď priamo, alebo po spracovaní alebo pri príprave kŕmnych zmesí alebo ako nosiče premixov "

slide10

Všeobecné kategórie krmív

1. Kŕmne suroviny

2. Kompletné kŕmne zmesi

3. Doplnkové krmivá

4. Kŕmne doplnkové látky

5. Premixy DL

6. Doplnkové minerálne krmivá

7. Dietetické krmivá

slide11

Znázornenie používania jednotlivých druhov krmív

Krmivo

Kŕmna surovina

Doplnková látka

Prídávanie?

Miešanie

Premix

Miešanie

Kŕmna zmes

Pokrývajú dennú potrebu živín kompletnej kŕmnej dávky zvierat

Používajú sa v kombinácií s inými krmivami

Kompletné krmivo

Doplnkové krmivo

Kŕmne suroviny

Minerálne krmivá

Nahrážky mlieka

Kompletné krmivo

Nahrážka mlieka

Dietne doplnkové krmivá

Doplnkové krmivá

Predaj konečnému zákazníkovi

n a r i a d e n i e v l d y slovenskej republiky
N A R I A D E N I E V L Á D YSlovenskej republiky

z 21. júna 2006 č. 438/2006 Z. z.

o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív

14

o je ne iaduca l tka
Čo je nežiaduca látka?

nežiaducou látkou je látka alebo produkt okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v krmive alebo na krmive, a ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie alebo môžu nepriaznivo ovplyvňovať živočíšnu produkciu.

15

rapid alert system for food and feed rasff r chly v stra n syst m potrav n a krm v

Rapid Alert Systemfor Food and FeedRASFFRýchly výstražný systém potravín a krmív

30 rokov existencie

plesne a ich mykotox ny v skladovan ch krmiv ch a sil ach
Plesne a ich mykotoxínyv skladovaných krmivácha silážach

Fusarium

*Deoxynivalenol

*Zearalenone

*T-2 Toxin

Nivalenol

Moniliformin

*Fumonisin

Diacetoxyscirpenol

Butenolide

Neosolaniol

Fusaric Acid

Aspergillus

*Aflatoxin

Sterigmatocystin

Fumitremorgens

Fumigaclavines

Fumitoxins

Cyclopiazonoic Acid

Ochratoxin

Penicillium

Ochratoxin

Penicillic Acid

PR Toxin

Citrinin

Patulin

Penetren

Cyclopiazonic acid

Je známych 500 druhov

mykotoxínov

fa k tor y ovpliv uj ce tvorbu mykotox nov

Plesne

O 2

CO 2

Faktoryovplivňujúce tvorbumykotoxínov

Obsah vlhkosti

Relativnávlhkost

Teplota

Microb. interaction

pH

Vývojové štádium rastu

Poškodenie

Mykotoxíny

slide22

INTOXIKÁCIA OLOVOM

Q.F. Ernesto H. Avalos Cordero

Químico Farmacéutico Forense

Instituto de Medicina Legal

Mg. Toxicología LIMA - PERU 2006

Dr. Ismael Paredes Avalos

Jefe Departamento de pediatría

Hospital Nacional Alcides Carrión

slide24

ENCEFALOPATÍAS - PLOMO

NEUROPATIAS

Úplnastratafunkčnostiprenosuinformácií (impulsov) pripoškodeníneurónov a encefalopatiaapoptózabuniekspôsobíažzápalmozgu.

slide26

HUMAC NATUR AFM

Organicko – minerálnakŕmnasurovina

S vysokýmobsahomhumínovýchkyselín a stopovýchprvkov

Zloženie:

Humínovékyseliny – 60%

Fulvonovékyseliny – 5%

Inéminerály (mg/kg): Ca – 42278, Mg – 5111, Fe – 19046, Cu – 15, Zn – 37, Mn - 142, Co – 1,24, Se – 1,67, Vanád – 42,1, Molybdén – 2,7

axi my
Axiómy.

62

Vyššie organizmy môžu existovať len do tej miery, do akej sú podporované nižšími organizmami.

63

Užitočnosť organizmu sa určuje podľa toho, ako má zosúladené svoje úsilia v smere prežitia.

slide28

QUELANTES

SUCCIMER

slide31

Distribúcia Se v pôdach SR

Čurlík, J., Šefčík, P.: Geochemický atlas SR, 1999

mineral interactions common problems on farms in many areas
Mineral Interactions: Common problems on farms in many areas

Known mineral interactions (Miller, 1979)

slide33

Antioxidačnéenzýmyneutralizujúvoľné radikály kyslíka v cytozolebunky

Cu/ZnorMn

Superoxidedismutase

H2O2 + O2-

O2- + O2-

Peroxide

2H+

Superoxide ion

.OH + H2O

Catalase

(Fe)

GSSG

NADPH

H2O + O2

Se

GSH-Px

Glutathione peroxidase

slide36

Významglutamátergickejsystému, najmä NMDA receptor bola spojená s excitačnésynoptickéhoprenosu a procesypamäti a učenia.

, Je známe, žeexistujeinterakciamedzidopamínovýsystém, cholínergným a glutamatergic,

slide37

Dyspnea (shortness of breath, trouble breathing in):  High cobalt, high nickel, low tin, high Vitamin A, lowVit E, low Vit B15, low Vit B1, low Vit C, [spinal alignment problem at T3 - T5 area].Ako funguje T4 pri nerovnováhe: 

slide38

ARK = POROZUMENIE

TM

KOMUNIKÁCIA

POROZUMENIE

AFINITA REALITA