poro ilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v republiki sloveniji za leto 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POROČILO o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
POROČILO o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

POROČILO o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010 - PowerPoint PPT Presentation

macaria
143 Views
Download Presentation

POROČILO o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POROČILOo stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2010 Sestanek notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov Vesna Vaupotič – državna notranja revizorka Ljubljana, 23.9.2011

 2. Pravna in strokovna podlaga za izvajanje NNJF Zakon o javnih financah Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv DNR in PDNR Usmeritve za državno notranje revidiranje Usmeritve za notranje kontrole Strategija razvoja NNJF v RS za obdobje od 2011 do 2015

 3. Podlaga za Poročilo o stanju NNJF Izjava predstojnika o oceni NNJF 2. Letna poročila NRS in poročila zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja 3. Vprašalniki k letnemu poročilu o delu NRS

 4. Letno poročilo o delu NRS Podlaga za letno poročilo o delu NRS: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF Usmeritve za državno notranje revidiranje

 5. Predstavitev poročila o NNJF v RS za leto 2010 UNP je prejel 291 letnih poročil: 29 poročil od lastnih NRS: - 20 poročil od neposrednih uporabnikov državnega proračuna (ministrstva in organi v sestani ter nevladni PU), - 4 poročila občin in - 5 poročil posrednih PU

 6. Predstavitev poročila o NNJF v RS za leto 2010 • 54 poročil od skupnih NRS: - 1 poročilo za 12 vladnih služb oz. vladnih PU, - 5 poročil za 56 občin, - 2 poročili pravosodnih PU, - 45 poročil za posredne PU. • 208 poročil od zunanjih izvajalcev NR: • 40 poročil občin in • 168 poročil posrednih PU.

 7. Prejeta letna poročila o delu NRS

 8. Prejeti Vprašalniki k letnim poročilom o delu NRS

 9. Ocena NN s strani NRS na podlagi izvedenih revizij kontrolno okolje – 77 % NRS dobro oz. zelo dobro upravljanje s tveganji – 68 % NRS dobro oz. zelo dobro kontrolne aktivnosti – 74 % NRS dobro oz. zelo dobro informiranje in komuniciranje – v smeri osebje – vodstvo 94 % NRS dobro oz. zelo dobro, v smeri vodstvo – osebje 87 % dobro, zelo dobro oz. odlično nadzor – 23 % NRS slab oz. zelo slab

 10. Notranje revidiranje Informacije o izvajanju funkcije notranjega revidiranja • 8 primerov najema zunanjega strokovnjaka - potrebna posebna znanja • 4 primere najema zunanjega strokovnjaka - dopolnitev zmogljivosti

 11. Informacije o opravljenem delu v NRS Zagotavljanje funkcionalne neodvisnosti NRS: podrejenost neposredno predstojniku (vse NRS) neoviran dostop do predstojnika (ni omogočen 6 NRS) poročanje neposredno predstojniku (vse NRS) okolje dela zagotavlja izogibanje konfliktom interesov (ne zagotavlja 5 NRS) pri komunikaciji z okoljem so težave (10 NRS ima težave)

 12. Informacije o opravljenem delu v NRS Poročanje na podlagi 18. in 20. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF V letu 2010 je UNP prejel 1 poročilo o nepravilnostih po 18.členu (ugotovljene nepravilnosti, ki kažejo na povzročitev večje škode ali suma kaznivega dejanja).

 13. Informacije o fizičnih kazalnikih

 14. Informacije o fizičnih kazalnikih in drugih podatkih, ki se nanašajo na opravljeno delo V letu 2010 je bilo izvedenih 75 % pri neposrednih PU, 90 % na občinah in 85 % pri posrednih PU načrtovanih rednih revizij. Delež izrednih revizij glede na opravljene redne revizije znaša 5 % na občinah, 19 % pri neposrednih PU in 33 % pri posrednih PU. NRS posrednih PU povprečno porabijo 66 dni na reviziji, pri neposrednih PU 49 dni in najmanj le 21 dni porabijo na občinah, ki v povprečju opravijo 8 revizij na revizorja. NRS posrednih PU opravijo povprečno 5 revizij, pri neposrednih PU pa 4 revizije na revizorja.

 15. Struktura porabe časa

 16. Struktura porabe časa

 17. Struktura porabe časa

 18. Priporočila Povprečno število priporočil v različnih stopnjah izvajanja po skupinah PU za leti 2009 in 2010

 19. Zagotavljanje kakovosti dela NRS Informacije o zagotavljanju kakovosti Notranja samoocenitev – preveritev upoštevanja standardov/usmeritev – 18 NRS Notranja samoocenitev – doseganje vnaprej pripravljenih meril in kazalnikov za oceno opravljenega dela – 17 NRS Ocena stanovskih kolegov (peerreview) – 1 NRS Zunanje ocene – UNP – 2 NRS Drugo (ocena revidirancev na podlagi vprašalnikov) – 3 NRS

 20. Delovanje UNP Izobraževanje za pridobivanje naziva DNR in PDNR Aktivnosti v zvezi z zaščito finančnih sredstev ES in zaščita finančnih interesov ES Opravljanje pregledov skladnosti organiziranosti in poslovanja NRS PU z Usmeritvami za državno notranje revidiranje Aktivnosti povezane z uvedbo revizije uspešnosti poslovanja UNP s strani RSRS Priprava Poročila o stanju NNJF Priprava interaktivnega vprašalnika o zagotavljanju notranjega revidiranja pri PU Dopolnitev Izjave predstojnika o oceni NNJF

 21. Delovanje UNP Priprava metodologije revidiranja investicijskih transferov Priprava strategije o razvoju NNJF za obdobje od 2011 do 2015 Sodelovanje v twining projektu z Ministrstvom za finance Črne Gore Sprotno svetovanje PU in notranjim revizorjem

 22. Nadaljnji razvoj notranjega nadzora V Strategiji sta navedena dva sklopa posebnih ciljev in sicer: razvoj funkcije notranjega revidiranja (zagotavljanje kvalitete notranjega revidiranja, smotrno zagotavljanje notranjega revidiranja, IT podpora notranjemu revidiranju in proučitev vrednotenja delovnega mesta notranjega revizorja) Krepitev poslovodne odgovornosti (izobraževanje predstojnikov in poslovodnih organov ter vseh vodstvenih ravni s področja NNJF in uvajanje izjave predstojnikov oziroma poslovodnih organov o zanesljivosti delovanja notranjih kontrol).

 23. HVALA