z kon k pr ce 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákoník práce 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákoník práce 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Zákoník práce 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Mgr. Ilona Kostadinovová advokát, pedagog kostadinovova @gmail.com http ://advokatnisluzby.com/ Tel. +420/ 777 57 40 16 . Zákoník práce 2014. Pracovní právo v praxi. I. K. 23. 01. 2014. Rámcový sylabus:. Pojem pracovní právo a jeho základní zásady.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákoník práce 2014' - mab


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kon k pr ce 2014

Mgr. Ilona Kostadinovová

advokát, pedagog

kostadinovova@gmail.com

http://advokatnisluzby.com/

Tel. +420/ 777 57 40 16

Zákoník práce 2014

Pracovní právo v praxi

r mcov sylabus

I. K. 23. 01. 2014

Rámcový sylabus:
 • Pojem pracovní právo a jeho základní zásady.
 • Druhy pracovních vztahů. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Vznik, změna a skončení pracovního poměru. Pracovní doba, doby odpočinku. Odměňování.
 • Řešení sporů o nároky z pracovněprávních vztahů. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů.
 • Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, základní povinnosti ve vztahu k příslušné okresní správě sociálního zabezpečen, zdravotní pojišťovně atd.
 • Zaměstnávání osob zdravotně postižených a poživatelů invalidního a starobního důchodu. Souběh příjmů ze zaměstnání a pobírání dávek hmotného zabezpečení.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

zp z 262 2006 sb

I. K. 23. 01. 2014

ZP, z. č. 262/2006 Sb.
 • Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, zejména ve znění novely č. 365/2011 Sb. účinné od 01. 01. 2012, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů
 • Závislá práce – zákaz tzv. švarcsystému, resp. výkonu nelegální práce
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů – smluvní svoboda, právo zaměstnance na přidělování práce, odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance
 • Vznik pracovněprávních vztahů – pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, kratší pracovní doba, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, náplň práce, mzdový a platový výměr, odměna, náhrada mzdy při překážkách v práci (nemoc, ošetřování jiného člena domácnosti, těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená)
 • Změna pracovněprávních vztahů – dodatky k pracovní smlouvě – mzda s přihlédnutím k práci přesčas, převedení zaměstnance na jinou práci, přeložení zaměstnance, pracovní cesty
 • Skončení pracovněprávních vztahů – dohoda, výpověď a právo zaměstnance na odstupné, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru uplynutím doby, zákaz výpovědi pro dočasně práce neschopné zaměstnance, těhotné a zaměstnance čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
 • Pracovní podmínky zaměstnance – pracovní doba, její rozvržení a evidence, doby odpočinku, přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky, přestávky ke kojení, práce přesčas, noční práce, práce ve svátek, pracovní pohotovost, příplatky za práci v sobotu a v neděli, dovolená
 • Povinnosti zaměstnance – porušování pracovní kázně soustavné méně závažné, závažné, zvlášť hrubé
 • Povinnosti zaměstnavatele – odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání, pracovnělékařské služby – vstupní a periodické prohlídky, sankce ukládané inspektoráty práce

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

podklady

I. K.

Podklady:
 • Prezentace power point
 • Vzory dokumentů k praktické aplikaci zákoníku práce 2013 – word příloha
 • Výukový odborný web: http://www.akilda.cz/
 • Zákoník práce 2012, 2013, 2014www.zp.sagit.cz
 • ÚZ č. 985 - Zákoník práce po rekodifikaci 2014
 • Pracovněprávní předpisy, www.pra.sagit.cz
 • Učebnice pracovního práva:
 • Bělina, M. a kol. Pracovní právo, C. H. Beck, Praha 2012
 • Galvas, M. a kol. Pracovní právo, MUNIPRESS, Brno 2012
 • Komentáře k zákoníku práce

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

osnova

I. K.

Osnova
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Pracovní poměr – doba určitá a neurčitá, náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce

- dohoda o pracovní činnosti

 • Pracovní doba
 • Doby odpočinku, dovolená
 • Odměňování za práci
 • Pracovní podmínky zaměstnanců
 • Překážky v práci – na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

prameny pr va

I. K.

Prameny práva
 • Obecné normativní právní akty – Ústavní zákony, zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev:
 • Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění zejména novely č. 365/2011 Sb. účinné od 01. 01. 2012, dále též jen ZP
 • Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění do 31. 12. 2013, od ledna 2014 nový občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb. – subsidiární použití, není-li něco upraveno v zákoníku práce, použije se občanský zákoník jako základní norma soukromoprávních vztahů
 • „Lex specialisderogat lex generali“
 • Úředníci – z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
 • Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Policie, Záchranné sbory, Vojáci atd.
 • Normativní smlouvy

– mezinárodní dvoustranné či vícestranné dohody mezi státy o podmínkách výkonu práce jejich státními příslušníky na území jiného státu

- Kolektivní smlouvy – podnikové a vyššího stupně

 • Vnitropodnikové předpisy

- vnitropodnikový mzdový předpis

- organizační řád

- vnitropodnikový předpis o provádění kontrol práce neschopných zaměstnanců, o používání ochranných pracovní prostředků atd.

 • Dobré mravy – morální pravidlo chování, na které odkazuje psané právo
 • Nálezy Ústavního soudu České republiky – př. kompetence odborů, tzv. karenční doba

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide7

I. K.

I. K.

z kladn z sady pracovn pr vn ch vztah

I. K.

Základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Listina základních práv a svobod–usn.č.2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního pořádku ČR

- čl. 26 právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu jakož i právo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost

 • Zákoník práce - § 2 ZP definice závislé práce, § 1a ZP + § 346a,b,c ZP zásady
 • Ochrana postavení zaměstnance – historický nestarší ochranná funkce pracovního práva
 • Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky - ochrana zdraví, OZP=osoby zdravotně postižené, viz základní informace na webu http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp
 • Spravedlivé odměňování – rovnost, zákaz diskriminace
 • Řádný výkon práce ZN v souladu s oprávněnými zájmy ZV
 • Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, § 16, 17 ZP + Antidiskriminační zákon, z. č. 198/2009 Sb., v platném znění
 • Práce fyzických osob do 15 let a do skončení povinné školní docházky je zakázána, povolení činnosti dítěte – krajská pobočka Úřadu práce ČR, v souladu se zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění – viz zvláštní tiskopis dostupný na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete
 • Nelze ukládat peněžní postihy zaměstnanci ani je od něho požadovat, ani požadovat peněžitou záruku, což se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.
 • ZV nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.
 • ZV nesmí ZN postihovat nebo znevýhodňovat za to, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Př. Činnost v odborové organizaci.

 • ZN nemůže ZV zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících ZN v souvislosti s výkonem práce.

Př. A co smluvní ujednání o mzdě s přihlédnutím k práci přesčas?

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

pracovn pr vn vztah

I. K.

Pracovněprávní vztah
 • Základní a odvozený (související, odpovědnostní)
 • Pracovní poměr X samostatná výdělečná činnost
 • Další pracovní poměr - § 34b ZP u téhož zaměstnavatele, resp. v téže organizační složce státu, nesmí být na výkon práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., § 136 ukládá zaměstnavateli povinnost prokázat v případě kontroly existenci pracovněprávního vztahu mezi ním a osobami vykonávajícími u něj práci.

 • „švarcsystém?“ – je legální či nelegální?
 • Nelegální práce – umožnění výkonu a výkon – přestupek a správní delikt, zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., v platném znění
 • - pokuta zaměstnanci až 100.000,- Kč
 • - pokuta zaměstnavateli až 10.000.000,- Kč

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci prováděných kontrol – ze dne 3. dubna 2012, http://www.mpsv.cz/cs/12727

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

pracovn pom r na dobu ur itou

I. K.

Pracovní poměr na dobu určitou
 • Mezi týmiž účastníky pracovněprávního vztahu
 • Zaměstnavatel/ZV – PO, FO
 • Zaměstnanec/ ZN – FO
 • Maximální délka trvání 3 roky, prodloužit lze 2x, přerušení vztahu na 3 roky mezi stejným ZV a ZN
 • Všechny výjimky účinné do konce roku 2012 zrušeny, měla je pouze agentura práce, avšak od 01. 08. 2013 byly opět výjimky zakotveny novelou zákoníku práce č. 155/2013 Sb. – jsou –li k tomu vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, § 39 ZP

Do konce roku 2011 bylo možné uzavírat maximálně na 2 roky v celku bez omezení počtu opakování – přerušení 6 měsíců – přechodné ustanovení do 30. 06. 2012

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

agentura pr ce

I. K.

Agentura práce
 • Agentura – povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dle zákona o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění
 • Uživatel – najímá si agenturní zaměstnance a hradí je jako výkon práce v rámci obchodněprávního vztahu s agenturou práce
 • V případě zájmu o danou problematiku doporučuji můj článek a samostatnou prezentaci, dostupné na webu http://www.akilda.cz/
 • Doporučuji též web http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

pracovn smlouva p semn

I. K.

Pracovní smlouva písemná
 • Právní úkon= nově právní jednání dvoustranné – subjektivní právní skutečnost směřující ke vzniku pracovního poměru na základě obecné právní normy (zákoník práce či zvláštní právní předpis)
 • náležitost formy – písemná § 34 odst. 2 ZP
 • náležitost subjektu – ZV (oprávněný zástupce) a ZN (osoba 15let s ukončenou povinnou školní docházkou)
 • náležitost svobodného projevu vůle obou smluvních stran
 • Obligatorní neboli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, § 34 odst. 1 ZP – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu
 • Fakultativní náležitosti – doba trvání pracovního poměru, pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, zkušební doba max. 3 měsíce (u vedoucích až 6 měsíců)atd.
 • Jmenování - § 33 odst. 3 ZP – na vedoucí pracovní místo v případech stanovených pro rozpočtovou sféru, v podnikatelské sféře jde o tzv. smluvně sjednanou odvolatelnost dle § 73 a § 73a ZP
 • Důležité osobní údaje – ZV je musí chránit, z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz/

Př. Používání rodného čísla v pracovní smlouvě atd.

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnanců - § 316 ZP

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

dohoda o pr ci konan mimo pracovn pom r dopl kov formy pracovn pr vn ho vztahu

I. K.

Dohoda o práci konané mimo pracovní poměr – doplňkové formy pracovněprávního vztahu
 • Dohoda o provedení práce, § 75 ZP

– doposud více než 10.000,- Kč měsíčně odvod pojistného na sociální zabezpečení,

- max. 300 hodin v kalendářním roce u téhož ZV (do konce roku 2011 to bylo jen 150 hodin)

 • Dohoda o pracovní činnosti, § 76 ZP

– 2.500,- Kč měsíčně odvod pojistného na sociální zabezpečení

- max. polovina stanovené týdenní pracovní doby

 • Lze smluvně sjednat nárok ZN na dovolenou, příplatky za práci přesčas, v noci, ve svátek, v sobotu a v neděli
 • Výpovědní doba – 15 dní, běží od dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide15

I. K.

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-01-10-nove-jsou-ze-zakona-duchodove-a-nemocensky-pojisteni-dalsi-zamestnanci.htm

 • Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti (které současně nejsou od této daně osvobozeny) jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění. Jsou také označeny za zaměstnance a dny jejich pojištěné činnosti se započítávají do doby pojištění, která je potřebná pro vznik nároku na dávky z důchodového a nemocenského pojištění.
 • O účasti zaměstnanců na pojištění již nerozhoduje, na základě jakého právního vztahu činnost u zaměstnavatele vykonávají.
 • Rozhodným kritériem je výkon činnosti zdaňované jako závislá činnost.
 • Tyto zaměstnance, kteří nově spadají do okruhu pojištěných osob, k účasti na pojištění přihlašuje zaměstnavatel.
 • Změny od 1. 1. 2014 vyvolalo nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

zam stn n mal ho rozsahu

I. K.

Zaměstnání malého rozsahu
 • U zaměstnanců se sjednaným příjmem do 2 500 Kč (nebo u kterých příjem nebyl sjednán) nově platí, že pokud těchto zaměstnání vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více a úhrn jejich příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 2 500 Kč, vzniká jim účast na pojištění.
 • Zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v daném kalendářním měsíci.
 • U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance OSSZ do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

skon en pracovn pr vn ch vztah

I. K.

Skončení pracovněprávních vztahů
 • Subjektivní právní skutečnosti = právní úkony - § 48 odst. 1 ZP

– dohod

- výpověď

- okamžité zrušení pracovního poměru

- zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 • Objektivní právní skutečnosti= právní události - § 48 odst. 2-4 ZP

– uplynutí doby určité

- smrt ZN, ZV FO (nepokračuje-li v živnosti)

- Uplynutí doby platnosti pracovního povolení a povolení k pobytu u cizinců (občané mimo Evropskou unii)

 • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru lze uplatnit u soudu, místně příslušný dle sídla nebo bydliště žalované strany a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Jde o tzv. prekluzivní hmotněprávní lhůtu, marným uplynutím zaniká právo domáhat se určení neplatnosti soudní cestou. Poslední den lhůty musí žaloba už být na soudu, nestačí předání k poštovní přepravě. Občanský soudní řád, z. č. 99/1963 Sb., v platném znění, řeší procesní otázky.
 • Soud určí neplatnost rozvázání pracovního poměru, tzv. žaloba určovací.
 • Soud přizná náhradu mzdy, ode dne, kdy zaměstnanec písemně oznámil svému zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, § 69 a násl. ZP, tzv. žaloba na plnění, a případně ji může přiměřeně snížit, přesahuje-li celková doba 6 měsíců, tzv. moderační právo soudubylo opět zakotveno v roce 2012, ze zákoníku práce bylo vypuštěno v roce 2006.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide18

I. K.

Výpověď – písemně, doručit - § 334 a násl. ZP, jde o jednostranný právní úkon, který musí být řádně doručen bez ohledu na vůli druhé strany, ta nemusí s výpovědí souhlasit, jen přebírá listinu

 • Daná zaměstnancem:

– s udáním důvodu i bez

- kdykoli bez ohledu na to, v jaké je sociální situaci, tedy i je-li nemocný

 • Daná zaměstnavatelem:

– jen s udáním důvodu podle § 52 písm. a) až h) ZP

- nelze dát v tzv. ochranné době – nemocný ZN, rodič čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou atd. § 53 ZP

- Důvody lze rozdělit do 4 základních skupin:

 • Organizační důvody na straně ZV - § 52 a, b, c – odstupné nově v závislosti na délce trvání pracovního poměru, § 67 ZP (méně než rok – 1násobek, 1- 2 roky dvojnásobek, 2 roky a více trojnásobek prům. výdělku ZN)
 • Zdravotní důvody na straně ZN - § 52 d, e –prac.úraz – odstupné 12nás. prům. výdělku
 • Nesplňování předpokladů ZN - § 52 f – výzva v době posl. 12 měsících
 • Porušování povinností ZN - § 52 g – výzva v době posl. 6 měsících, nově písm. h) ZP

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide19

I. K.

Výpověď daná zaměstnavatelem z organizačních důvodů, § 52 písm. a), b), c) ZP nebo dohoda z týchž důvodů - odstupnédle § 67 ZP
 • § 52 písm. a) ZP

– var. 1 ruší-li se zaměstnavatel

- var. 2 ruší-li se část zaměstnavatele

 • § 52 písm. b) ZP

– var. 1 přemísťuje-li se zaměstnavatel

- var. 2přemísťuje-li se část zaměstnavatele

 • Nadbytečnost zaměstnance, § 52 písm. c) ZP
 • Rozhodnutí zaměstnavatele/příslušného orgánu o:
 • Změna úkolů, technického vybavení
 • Snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
 • Jiné organizační změny

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide20

I. K.

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance, též dohoda dle § 52 písm. d) nebo e) ZP
 • § 52 písm. d) ZP

– zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, na pracovišti nejvyšší přípustné expozice

- doloženo lékařským posudkem vydaného zařízením pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí správního orgánu přezkoumávajícího

Odstupné ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku zaměstnance.

Pokud se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1 ZP, odstupné nenáleží.

 • § 52 písm. e) ZP

– zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci

- Doloženo lékařským posudkem vydaným zařízením pracéovnělékařské služby nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide21

I. K.

Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů nesplňování předpokladů na straně zaměstnance, též dohoda dle § 52 písm. f) ZP
 • § 52 písm. f) varianta 1 ZP

– nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce

 • § 52 písm. f) varianta 2 ZP

- nesplňování požadavků pro řádný výkon práce

Bez zavinění zaměstnavatele!

Zaměstnavatel stanovuje požadavky na řádný výkon práce z hlediska bezpečnosti atd.

 • § 52 písm. f) varianta 3 ZP „neuspokojivé pracovní výsledky“

– kvantitativně a kvalitativně objektivně změřitelné hodnocení způsobu plnění pracovních úkolů zaměstnancem

- zaměstnanec musí být v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide22

I. K.

Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů porušování povinností ze strany zaměstnance, též dohoda dle § 52 písm. g), h) ZP
 • § 52 písm. g) varianta 1 ZP

– závažné porušení pracovních povinností

 • § 52 písm. g) varianta 2 ZP

- soustavné méně závažné porušení pracovních povinností

- zaměstnanec byl v souvislosti s porušením povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi v době posledních 6 měsíců

Zaměstnavatel stanovuje požadavky na řádný výkon práce z hlediska řádného plnění pracovních úkolů ze strany zaměstnance, stanovuje začátek a konec pracovní doby, pravidla pro používání ochranných prostředků a bezpečné obsluhy strojů atd.

 • §52 písm. h)ZP„zvlášť hrubý způsob porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené § 301aZP“

– zaměstnanec je povinen dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tj.

 • Zdržovat se v místě pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
 • Dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek

Podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění.

A to v době prvních 14 kalendářních dnů, resp. v letech 2011 – 2013 v době 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Za účelem kontroly režimu dočasně práce neschopného zaměstnance lze vydat u zaměstnavatele tzv. vnitropodnikový předpis. Dle individuálních požadavků mohu takový vnitropodnikový předpis vytvořit.

Zaměstnavatelé si najímají na kontrolu nemocných zaměstnanců externí subjekty, které o provedené kontrole podávají podrobnou zprávu.

Lze dát podnět ke kontrole, kterou provede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide23

I. K.

Okamžité zrušení pracovního poměru – písemně, doručit - § 334 a násl. ZP, jde o jednostranný právní úkon = nově jednání, který musí být řádně doručen bez ohledu na vůli druhé strany, ta nemusí s okamžitým zrušením pracovního poměru souhlasit, jen přebírá listinu, musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží - § 60 posl. Věta ZP

 • Ze strany zaměstnance - § 56 ZP:

– ZV nepřevedl ZN na vhodnou práci do 15 dnů po předložení lékařského posudku o dlouhodobé nezpůsobilosti ZN vykonávat dosavadní práci

- ZV nevyplatil ZN mzdu nebo jakoukoli její část do 15 dnů po její splatnosti

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu, do konce roku 2011 to bylo označeno jako odstupné.

- Od roku 2014 nový § 56a – zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16 let, může v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance s přivolením soudu – stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu musí být doručen nezletilému zaměstnanci

 • Ze strany zaměstnavatele - § 55 ZP:

– ZN pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, resp. 6 měsíců spáchal-li trestný čin při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

- ZN porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Nelze s těhotnou, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem čerpajícím rodičovskou dovolenou, kterým lze z tohoto důvodu dát výpověď podle § 52 písm. g) varianty 1 ZP.

Míra a stupeň intenzity porušování povinností ze strany zaměstnance musí být hodnocena vždy v individuálním případě ve vtahu k závažnosti porušování povinností s ohledem na druh vykonávané práce a výši škody, kterou zaměstnanec způsobil. Podstatné je plnění pracovních povinností, kvalifikace zaměstnance, vlastní odpovědný přístup, četnost porušování pracovních povinností atd. Lze se setkat s právní úpravou obsaženou ve vnitropodnikových předpisech, kde zaměstnavatelé upravují obecně tyto stupně porušování pracovních povinností zaměstnanci.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

slide24

I. K.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – písemně, doručit - § 334 a násl. ZP, jde o jednostranný právní úkon, který musí být řádně doručen bez ohledu na vůli druhé strany, ta nemusí se zrušením pracovního poměru ve zkušební době souhlasit, jen přebírá listinu

 • Fakultativní náležitost pracovní smlouvy:

– zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do práce

- zkušební doba maximálně 3 měsíce, nově od roku 2012 u vedoucích zaměstnanců až 6 měsíců, maximálně však polovina délky trvání pracovního poměru

 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, § 66 ZP:

– písemně a doručit druhému účastníkovi

- nelze v době prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance, v době od roku 2011-2013 to bylo 21 dní

Doručení ZN do vlastních rukou na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv bude ZN zastižen nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – 10 dní fikce doručení (odmítne-li ZN převzít) nebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým certifikovaným podpisem a musí být do 3 dnů potvrzeno ZN přijetí, což lze v praxi považovat za poněkud kontraproduktivní ustanovení

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

pracovn doba a doby odpo inku

I. K.

Pracovní doba a doby odpočinku
 • Listina základních práv a svobod – usn. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního pořádku ČR, http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
 • čl. 28 právo ZN na uspokojivé pracovní podmínky
 • Právo zaměstnance na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, § 34b odst. 1 ZP
 • Zákoník práce - § 78 a násl.
 • Stanovená týdenní pracovní doba – max. 40 hodin týdně, § 79 ZP
 • Evidence pracovní doby – směna maximálně 12 hodin, § 82 ZP, nařízený přesčas 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce, § 93 ZP
 • Rozvržení pracovní doby - § 84 ZP – 2 týdny dopředu, u konta 1 týden
 • Přestávky v práci – § 88 ZP na jídlo a oddech po 6 h, mladiství po 4,5 h, bezpečnostní, ke kojení § 242 ZP
 • Nepřetržitý odpočinek mezi směnami - § 90 ZP alespoň 11 hodin (novela 155/2013 Sb. od 01. 08. 2013 snížila o 1 hodinu, mladiství 12h
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu - § 92 ZP 35 hodin, mladiství 48 h
 • Dovolená § 211 ZP– za kalendářní rok, za odpracované dny, dodatková
 • Sankce: Krácení dovolené za neomluvenou absenci o 1-3 dny, § 223 odst.2 ZP
 • Překážky v práci na straně ZN – dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena domácnosti, školení a studium, dárcovství krve či kostní dřeně atd. – viz samostatný článek word viz můj web
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • Překážky v práci na straně ZV – prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy a jiné překážky – viz samostatný článek word viz můj web

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

pracovn doba a doby odpo inku1

I. K.

Pracovní doba a doby odpočinku
 • Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení, maximálně 12 hodin denně
 • Písemný rozvrh směn alespoň 2 týdny dopředu, nedohodne-li se ZV se ZN na jiné době seznámení
 • Kontrola režimu práce neschopného pojištěnce, vycházky – maximálně 6 hodin denně do 19.00 hodin
 • Dovolená – zaměstnanec si bude moci sám určit nástup na dovolenou, pokud mu neurčí čerpání ZV ani do 30. června následujícího kalendářního roku

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

odm ov n za pr ci

I. K.

Odměňování za práci
 • Listina základních práv a svobod – usn. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení její součásti ústavního pořádku ČR
 • čl. 28 právo ZN na spravedlivou odměnu za práci
 • Právo zaměstnance na tzv. minimální úroveň zaručené mzdy.
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zákoník práce - §§ 109 a násl. ZP
 • Mzda – minimální (8.000,- Kč), od 01. 08. 2013 - 8.500,- Kč a zaručená, naturální
 • Plat – v rozpočtové sféře
 • Odměna za práci – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Příplatky za práci – zákoníkem práce minimálně určené, smluvně sjednané
 • Práce v noci, 22.00 – 06.00 alespoň 3h ze směny
 • Práce přesčas – příplatek minimálně 25% průměrného výdělku nebo náhradní volno
 • Pracovní pohotovost – jen mimo pravidelné pracoviště, odměna ve výši nejméně 10% průměrného výdělku
 • Práce v sobotu a v neděli – příplatek minimálně 10%

Jiná výše příplatků může být sjednána v kolektivní smlouvě a nově od roku 2012 i jakoukoli jinou smlouvou, například dodatkem k pracovní smlouvě apod.

 • Náhrada výdajů spojených s výkonem práce

- Stravné – tuzemské a zahraniční pracovní cesty

- Ubytování

- Prokázané nutné vedlejší výdaje

 • Prováděcí předpisy stanovují pravidelně stravné, průměrnou cenu pohonných hmot, doporučuji portál http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

zm na pracovn ho pom ru zm na n kter ho z prvk pracovn pr vn ho vztahu

I. K.

Změna pracovního poměru – změna některého z prvků pracovněprávního vztahu
 • Změna subjektu pracovního poměru
 • Není možná na straně zaměstnance – končí vztah
 • Na straně zaměstnavatele/ZV – přechod práv a povinností na nový subjekt, tzv. univerzální sukcese, §§ 338 a násl. ZP
 • Změna objektu pracovního vztahu
 • Druhu práce = převedení ZN na jinou práci s jeho souhlasem nebo bez jeho souhlasu, jde-li o jiný druh práce, než je sjednán v pracovní smlouvě
 • Místa výkonu práce = přeložení ZN jinam – dočasně nebo trvale
 • Změna obsahu pracovního poměru

- Práv a povinností ZN

 • Práv a povinností ZV

V praxi jde většinou o uzavření písemnéhododatku k pracovní smlouvě.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

odpov dnost zn za kodu

I. K.

Odpovědnost ZN za škodu
 • Obecná odpovědnost ZN za škodu - § 250 ZP

Zaviněné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Jednání ----------------------------------------------------------------------------- Následek/škoda

příčinná souvislost související s porušením povinnosti ZN

Kategorie zavinění, tj. vnitřního psychického vztahu jednajícího k výsledku svého jednání, jsou upraveny v §§ 15 a 16 trestního zákoníku, z. č. 40/2009 Sb., v platném znění.

Úmysl - přímý a nepřímý – rozsah náhrady škody skutečné

Úmysl přímý = chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, tedy zájem a majetek zaměstnavatele chráněný zákoníkem práce.

Úmysl nepřímý = věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem a majetek zaměstnavatele chráněný zákoníkem práce, a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn.

Nedbalost – vědomá a nevědomá – rozsah náhrady škody maximálně 4,5 nás. průměrného výdělku zaměstnance

Nedbalost vědomá = věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem zaměstnavatele, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí

Nedbalost nevědomá = nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. V praxi pracovněprávních vztahů půjde zejména o odpovědnost vedoucích zaměstnanců apod.

 • Zvláštní druhy odpovědnosti ZN

Odpovědnost za škodu v důsledku nesplnění povinnosti k odvrácení škody hrozící ZV, § 251ZP- spoluúčast

- maximálně 3násobek průměrného výdělku zaměstnance

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, § 252-254 ZP, tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance za hodnoty svěřené k vyúčtování a určené k oběhu

– individuální – odpovědnost za plnou výši škody bez ohledu na příjem zaměstnance

- kolektivní - odpovědnost za škodu v závislosti na pozici zaměstnance, zaměstnanci odpovídají do výše průměrného hrubého výdělku, vedoucí a jeho zástupce uhradí zbytek podle poměru svých dosažených hrubých výdělků, § 260 odst. 2 ZP

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, § 255 – 256 ZP – přesahuje-li hodnota věci 50.000,- Kč, smí být zaměstnanci od 18 let svěřena jen na základě písemně uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí . Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, prokáže-li že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

odpov dnost zv za kodu

I. K.

Odpovědnost ZV za škodu
 • Obecná odpovědnost ZV za škodu
 • Objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění
 • ZV nese hospodářské riziko za škodu vzniklou při plnění pracovních povinností , § 273 ZP, nebo při činnostech, které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností, § 274 ZP
 • ZV se může zčásti zprostit své odpovědnosti, § 270 ZP
 • ZV se může výjimečně zprostit zcela své odpovědnosti, bylo-li jedinou příčinou vzniku škody porušení povinností ZN.
 • Zvláštní druhy odpovědnosti ZV za škodu

Odpovědnost za škodu při odvracení škody, § 266 ZP

 • věcná škoda

Odpovědnost za škodu na odložených věcech, § 267 ZP – skutečná škoda za věci, které se obvykle nosí do práce

 • hodnota do 10.000,- Kč
 • tzv. zvláštní úschova – hodnota skutečná
 • zaměstnanec musí zaměstnavateli škodu do 15 dnů nahlásit, tzv. prekluzivní lhůta
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Povinné pojištění zaměstnavatele, vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Vzor záznamu o úrazu, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, účinnost od 01. 01. 2011, N. v. č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. měl původně v roce 2013 nově upravovat odpovědnost ZV, nabude účinnosti pravděpodobně až v roce 2015

 • Pracovnělékařské služby– namísto původní tzv. závodní preventivní péče, nový zákon č. 373/ 2011 Sb., o specifických zdravotních službách, účinnost od 01. 04. 2012, přechodná ustanovení pro zaměstnavatele do konce roku 2013

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

kolektivn pracovn pr vo

I. K.

Kolektivní pracovní právo
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů do konce roku 2013
 • Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb. od roku 2014 – SPOLEK, ODBORY
 • Zákon o veřejných rejstřících, z. č. 304/1013 Sb. od roku 2014

Odborová organizace – občanské sdružení evidované Ministerstvem vnitra České republiky a od roku 2014 vedené rejstříkovým soudem Ministerstva spravedlnosti České republiky ?

Podle § 286 ZP jsou odborové organizace oprávněny jednat a kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, jestliže jsou k tomu oprávněny podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.

Kolektivní vyjednávání – uzavírání kolektivních smluv podnikových nebo vyššího stupně, uložené na MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/3619

Řešení sporů z kolektivních pracovních sporů, zejména při uzavírání kolektivních smluv – prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce, seznam vede MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/61.

 • Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška MPSV ČR č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

edn ci zemn ch samospr vn ch celk

I. K.

Úředníci územních samosprávných celků
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen zákon o úřednících
 • Zákon upravuje pracovní poměr úředníků a jejich vzdělávání.
 • Zákoník práce se na pracovněprávní vztahy úředníků vztahuje, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
 • Zákon o úřednících se nevztahuje na zaměstnance zařazené v jeho organizačních složkách, jen v jeho zvláštních orgánech a na zaměstnance vykonávající výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon těchto prací řídí.
 • Obec, kraj, město, statutární město, hlavní město Praha a městská část hlavního města Prahy.
 • § 3 zákona o úřednících – zařazení k výkonu správní činnosti v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvěprovádí vedoucí úřadu.
 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu, §§ 4, 5 zákona o úřednících.
 • Veřejná výzva a výběrové řízení, §§ 6-9 zákona o úřednících.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

edn ci zemn ch samospr vn ch celk prava pracovn ho pom ru 10 15 z kona o edn c ch

I. K.

Úředníci územních samosprávných celků, úprava pracovního poměru,§§10–15 zákona o úřednících
 • Doba trvání pracovního poměru, § 10 zákona o úřednících, na dobu neurčitou.

V pracovní smlouvě nebo ve jmenování do funkce musí být uveden výslovně důvod podle § 10 odst. 1 zákona o úřednících, pro který nebyl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. Jinak jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Na dobu určitou lze podle § 10 odst. 1 zákona o úřednících uzavřít pracovní poměr v případech:

- potřeby zajištění časově omezené správní činnosti nebo

- jako náhradu za dočasně nepřítomného úředníka, v případě mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnost trvající podle lékařského posudku déle než 3 měsíce, výkon civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce.

 • Převedení na jinou práci, §11 zákona o úřednících, neprokázal-li úředník zvláštní odbornou způsobilost ve lhůtě podle § 21 odst. 2 zákona o úřednících, převede jej územní samosprávný celek na jinou činnost, pro kterou úředník předpoklady splňuje.
 • Pracovní pohotovost, § 14 zákona o úřednících, je-li vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon). Lze nařídit úředníkovi na pracovišti nebo na jiném místě a jestliže je dán předpoklad výkonu práce přesčas a jen na dobu nezbytně nutnou nepřesahující 400 hodin v kalendářním roce.
 • Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku, § 15 zákona o úřednících, za škodu na majetku způsobenou úředníkovi též, bylo-li prokázáno, že tato škoda byla způsobena úředníkovi na jeho majetku pro plnění pracovních úkolů.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

edn ci zemn ch samospr vn ch celk1

I. K.

Úředníci územních samosprávných celků
 • Odvolání z funkce, § 12 zákona o úřednících, písemné a doručené, jinak je neplatné. Musí obsahovat důvody, výkon funkce končí dnem následujícím po doručení, nebyl-li uveden den pozdější. Pracovní poměr nekončí, což neplatí, byl-li pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení odpovídající zdravotnímu stavu a kvalifikaci úředníka. Nemá-li pro něj takovou práci nebo ji vedoucí úředník odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP. Odstupné nenáleží po odvolání nebo vzdání se funkce.
 • Další odstupné, § 13 zákona o úřednících, výpověď z důvodů podle § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží vedle odstupného podle §§ 67,68 ZP další odstupné ve výši a za podmínek stanovených v § 13 odst. 2až4 zákona o úřednících.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

edn ci zemn ch samospr vn ch celk2

I. K.

Úředníci územních samosprávných celků
 • Základní povinnosti úředníka, § 16 zákona o úřednících
 • Vzdělávání úředníků, §§ 17-35 zákona o úřednících
 • Etický kodex…..
 • DISKUTABILNÍ Zákon o službě státních zaměstnanců, v současné době jeden z klíčových zákonů prosazovaných v souvislosti s novou vládou.
 • Zákon č. 218/2002 Sb.,o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
 • Zákony pro personální agendu dostupné na webu http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPZ000
 • Rejstřík klíčových slov:http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=Rejstrik

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

z kon o zam stnanosti z 435 2004 sb

I. K.

Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb.
 • Povinný podíl zaměstnávání 4% osob zdravotně postižených/OZP plní zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci – omezení náhradního plnění

Doporučuji výklady a stanoviska MPSV a ÚP ČR dostupné na:

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady

Potřebné doklady:

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

 • Zrušena povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa, je tu možnost
 • DONEZ (diskutabilní projekt byl zrušen)– docházka nezaměstnaných, hlášení na Czech Point - Česká pošta? Ale zaměstnanci nedostanou většinu informací jako na příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky (z. č. 73/2011 Sb. od 01. 04. 2011 nová struktura – generální ředitelství)
 • Podpora v nezaměstnanosti – nástroj pasivní politiky zaměstnanosti, výše v závislosti na způsobu skončení pracovního poměru, jde-li o zvlášť hrubé porušení povinnosti vůbec nepřísluší, jde-li o výpověď danou zaměstnancem nebo dohodu, je nižší základ pro určení její výše, obdržel-li zaměstnanec odstupné, podpora po tuto dobu ZN nepřísluší (muselo být vyplaceno!)
 • Rekvalifikace, resp. pracovní rehabilitace pro OZP – nástroj aktivní politiky zaměstnanosti,http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace
 • Aktuální příručka MPSV 2014 pro OZP - http://www.mpsv.cz/cs/17052

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

v e podpory v nezam stnanosti

I. K.

Výše podpory v nezaměstnanosti
 • Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% 
 • 45% po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
 • Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.
 • Průměrná mzda pro rok 2012 činí 23.726,-Kč.Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 13.762,-Kč.
 • Maximální výše podpory při rekvalifikacičiní0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15.422,-Kč.

„Průměrná mzda“, 25 942 Kč v roce 2014, 25 884 Kč v roce 2013

 • Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti 

- do 50 let věku - 5 měsíců

- od 50 do 55 let věku - 8 měsíců

- nad 55 let věku -11 měsíců.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

n m ty do diskuse a dal spolupr ce

I. K. Tel. 420/ 777 57 40 16

Náměty do diskuse a další spolupráce
 • Milí posluchači, odborná diskuse a zpětná vazba je pro mne velmi důležitá.
 • Nabízím proto všem zájemcům trvalou spolupráci při řešení problémů souvisejících nejen s pracovněprávními vztahy.
 • Spolupráci lze realizovat v obecné rovině při výkladu právních norem a jejich novel
 • nebo v konkrétním případě při řešení problémů v individuálních případech na základě smlouvy o poskytování právních služeb.
 • Nabízím rovněž možnost poskytování právních služeb na základě paušálně sjednaných dohod o trvalé spolupráci při řešení právních problémů.
 • Individuální přístup, flexibilita a spokojenost klienta je pro mne vždy prioritou a samozřejmostí.

kostadinovova@gmail.com http://advokatnisluzby.com/

d kuji za pozornost a p eji p jemn a pohodov zbytek dne n ho dne mil poslucha i

Mgr. Ilona Kostadinovová

advokát

Tel. +420/777 57 40 16

kostadinovova@gmail.com

http://advokatnisluzby.com/

Děkuji za pozornosta přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dnemilí posluchači.

Plzeň

2014