slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lansare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Lansare - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Domeniul de intervenţie 3.4 – Infrastructură educaţională POR 2007-2013 Andreea Atanasiu CLUJ-NAPOCA 13 martie 2008. Lansare. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lansare' - lynsey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Domeniul de intervenţie 3.4 – Infrastructură educaţională POR 2007-2013Andreea Atanasiu CLUJ-NAPOCA 13 martie 2008

lansare
Lansare
 • Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă a fost lansat oficial în 29 februarie
alocare financiar
Alocare financiară
 • Alocare financiară orientativă pentru Regiunea Nord Vest - 34,45 milioane euro
 • Evaluarea si contractarea proiectului se face dupa regula “primul venit-primul sosit”
eligibilitatea solicitantului
Eligibilitatea solicitantului
 • Pentru proiecte adresate unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu (inclusiv pentru învăţământul special) şi pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic (CIPT):
  • Judeţe (Consilii Judeţene)
  • Municipii (Consilii locale municipale)
  • Oraşe (Consilii locale orăşeneşti)
  • Comune/ (Consilii locale comunale)
unit ile de nv m nt preuniversitar de stat nseamn
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat înseamnă:
 • şcoli generale (primare şi gimnaziale)
 • licee
 • grupuri şcolare
 • seminarii teologice
campus pentru nv m ntul profesional i tehnic cipt nseamn
Campus pentru învăţământul profesional şi tehnic (CIPT) înseamnă:
 • Centru de învăţământ preuniversitar care reuneşte în aceeaşi arie toate clădirile în care se realizează procesul educaţional (predare teoretică, laboratoare, ateliere, activităţi didactice sociale, activităţi educaţionale recreative). Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţionale în clădiri care pot fi: şcoală cu săli de clasă, laboratoare, şcoală cu ateliere, spaţii de cazare elevi şi cadre didactice, cantină, bibliotecă, sală de sport.
eligibilitatea solicitantului 2
Eligibilitatea solicitantului (2)

Instituţii de învăţământ superior de stat (universităţi, institute, academii de studii), acreditate conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

campus universitar nseamn
Campus universitar înseamnă:
 • Centru de învăţământ universitar, localizat în cel mult două amplasamente, care asigură cel puţin trei facilităţi fiecare, cu excepţia facilităţilor pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (de exemplu: cămine, cantină, bibliotecă)
eligibilitatea solicitantului 3
Eligibilitatea solicitantului (3)
 • Instituţii publice sau servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică,
 • furnizori de formare profesională continuă sau care au în subordine centre de formare profesională continuă care nu au personalitate juridică, autorizate în condiţiile legii, ce desfăşoară activităţi de formare profesionala continua a adulţilor
 • Centre de Formare profesională continuă,
 • furnizori publici de formare profesională continuă, cu personalitate juridică, autorizate în condiţiile legii, ce derulează activităţi de formare profesionala continua a adulţilor
 • Nu sunt eligibile aşezămintele culturale
proprietatea asupra infrastructurii
Proprietatea asupra infrastructurii
 • Unităţile administrativ-teritoriale vor face dovada proprietăţii, că au primit în administrare sau deţin în comodat sau chirie imobilul subiect al cererii de finanţare.
 • Dacă proiectul vizează activităţi de extindere se va face dovada proprietăţii (dreptului de administrare), deţinerii în comodat sau chirie atât pentru clădirea care face obiectul extinderii cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea.
proprietatea asupra infrastructurii 2
Proprietatea asupra infrastructurii (2)
 • În cazul construcţiilor noi (numai pentru CIPT) solicitantul de finanţare - unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) va face dovada proprietăţii (dreptului de administrare) asupra terenului pe care se realizează construcţia.
proprietatea asupra infrastructurii 3
Proprietatea asupra infrastructurii(3)
 • Universităţile, institutele, academiile de studii şi instituţiile publice furnizoare de servicii de formare profesională continuă/ centrele de formare profesională continuă vor face dovada dreptului de proprietate, a concesiunii, chiriei sau comodatului, după caz asupra imobilului care face obiectul proiectului.
 • În cazul extinderii este necesară dovedirea dreptului de proprietate, al concesiunii, comodatului sau chiriei atât pentru clădirea care face obiectul extinderii cât şi pentru terenul pe care se realizează extinderea.
proprietatea asupra infrastructurii 4
Proprietatea asupra infrastructurii(4)
 • Concesiunea/ comodatul/ chiria se vor dovedi pentru o perioadă care va include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului.
 • În cazul concesiunii, comodatului şi al închirierii, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de a face investiţii asupra imobilului, pe o perioadă egală cu cea pentru care se face dovada concesiunii/ comodatului/ închirierii. Dovada poate fi făcută prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune/ comodat/ închiriere din care să rezulte acest lucru sau printr-o declaraţie autentificată a proprietarului clădirii cu privire la acceptarea efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra respectivei clădiri.
capacitate opera ional administraiv i financiar
Capacitate operaţională, administraivă şi financiară

Solicitantul trebuie să demonstreze:

 • Capacitate operaţională, administrativă dovedită prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente
 • Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării, decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
categoriile de opera iuni ale domeniului major de interven ie 3 4
Categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 3.4
 • Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare
 • Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare
 • Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă
ce se finan eaz
Ce se finanţează
 • Campusurile pentru învăţământul profesional şi tehnic: centre de învăţământ preuniversitar care reunesc în aceeaşi arie toate clădirile în care se realizează procesul educaţional. Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţionale în clădiri care pot fi: şcoală cu săli de clasă, laboratoare, şcoală cu ateliere, spaţii de cazare elevi şi cadre didactice, cantină, bibliotecă, sală de sport.
 • Campusurile universitare: vor putea fi finanţate centre de învăţământ universitar, localizat în cel mult două amplasamente, care asigură cel puţin trei facilităţi fiecare, cu excepţia facilităţilor pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (de exemplu: cămine, cantină, bibliotecă)
activit ile eligibile orientative
Activităţile eligibile orientative
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic);
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice;
 • Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic;
 • Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT;
activit ile eligibile orientative 2
Activităţile eligibile orientative (2)
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din campusurile universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice;
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională Continuă;
 • Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională.
caracterul integrat al proiectelor
Caracterul integrat al proiectelor
 • Pentru asigurarea unui impact semnificativ, intervenţiile POR în infrastructura educaţională vor avea un caracter integrat, cu excepţia campusurilor pentru învăţământul profesional şi tehnic, pentru care se acceptă şi numai dotarea, dacă lucrările pentru infrastructură au fost realizate din alte surse. În acest sens prin cererea de finanţare vor fi propuse spre finanţare proiecte constând atât în realizarea diferitelor tipuri de infrastructură, cât şi asigurarea dotărilor necesare, inclusiv dotarea cu echipamente TIC.
valoarea total a proiectului
Valoarea totală a proiectului

Intre minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei.

 • Atenţie! Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA aferentă
alte cerin e
Alte cerinţe
 • Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.
 • Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
durata de implementare
Durata de implementare
 • Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.
criterii specifice de eligibilitate
Criterii specifice de eligibilitate
 • Proiectele pentru unităţile şcolare (învăţământul obligatoriu) şi Campusuri pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) au avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
 • Solicitantul de finanţare, instituţie publică furnizor de formare profesională continuă/ centru de formare profesională continuă este autorizat, pentru toate programele de formare profesională furnizate, in condiţiile legii
criterii specifice de eligibilitate 2
Criterii specifice de eligibilitate (2)
 • Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – construit/modernizat/ dezvoltat/ extins/ consolidat, după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi.
criterii specifice de eligibilitate 3
Criterii specifice de eligibilitate (3)
 • Infrastructura/ imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală, de exemplu, nu pot fi închiriate unor terţi spaţii în cadrul imobilului modernizat, o durată de cinci ani de la finalizarea implementării proiectului.
criteriile de selec ie
Criteriile de selecţie

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

 • Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie
 • Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructura de educaţie / formare profesională continuă sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul
 • Importanţa proiectului pentru oraş/ judeţ/regiune (raportul beneficii – costuri)
criteriile de selec ie 2
Criteriile de selecţie (2)

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului

 • Gradul de pregătire / maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului)
 • Calitatea metodologiei de implementare a proiectului
 • Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii)
 • Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect
 • Necesitatea cofinanţării din fonduri nerambursabile
 • Conţinutul bugetului proiectului
 • Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse şi a dezvoltării durabile (protecţia mediului şi eficienţa energetică)
 • Capacitatea de a monitoriza implementarea proiectului
 • Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile
criterii de evaluare strategic
Criterii de evaluare strategică
 • Contribuţia proiectului la realizarea strategiei/ planurilor de dezvoltare a(ale) regiunii
 • Capacitatea proiectului de a genera valoare adăugată prin complementaritatea si corelarea acestuia cu alte investiţii
completarea cererii de finan are
Completarea cererii de finanţare
 • Formularul standard al Cererii de finanţare şi anexele le puteţi descărca de pe www.nord-vest.ro
 • Mai multe amanunte http://www.nord-vest.ro/genpage.aspx?pc=por_axaprioritara3.aspx
helpdesk por
Helpdesk POR

Andreea Atanasiu

comunicare@nord-vest.ro, secretariat@nord-vest.ro

www.nord-vest.ro

Tel 0264 431550, fax 0264 439222

Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-Napoca