Trefn absenoldeb salwch
Download
1 / 16

Trefn Absenoldeb Salwch - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Trefn Absenoldeb Salwch. TREFN RHOI GWYBOD AM SALWCH: DIWRNOD CYNTAF O SALWCH Ffoniwch eich rhelowr atebol hanner awr, fan hwyraf, ar ol yr adeg y byddech yn dechrau gweithio ar y diwrnod 1af o salwch ABSENNOL AM 3 DIWRNOD NEU LAI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trefn Absenoldeb Salwch' - lyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Trefn absenoldeb salwch

TREFN RHOI GWYBOD AM SALWCH:

DIWRNOD CYNTAF O SALWCH

Ffoniwch eich rhelowr atebol hanner awr, fan hwyraf, ar ol yr adeg y byddech yn dechrau gweithio ar y diwrnod 1af o salwch

ABSENNOL AM 3 DIWRNOD NEU LAI

Cwblhewch ffurflen hunan-ardystiad ar eich diwrnod cyntaf yn ol yn y gweithle yn ystod eich cyfweliad dychwelyd-i-waith

ABSENNOL AM 4 DIWRNOD NEU FWY

Dylech lenwi hunan-ardystiad ar bedwerydd diwrnod eich salwch, a’i ddanfon at eich rheolwr atebol


Trefn absenoldeb salwch

TREFN RHOI GWYBOD AM SALWCH:

ABSENNOL AM 7 DIWRNOD NEU FWY

Dylech gael tystysgrif feddygol a’i hanfon at eich rheolwr atebol ar 7fed diwrnod eich salwch.

Dylech anfon unrhyw bapurau meddyg dilynol at y rheolwr atebol y diwrnod cyn y daw’r dystysgrif gyffredol i ben.

BYTHEFNOS NEU FWY

Dylech ffonio eich rheolwr atebol bob bythefnos yn gyson i roi’r diweddaraf iddo/ iddi.


Trefn absenoldeb salwch

TYSTYSGRIFAU:

 • Danfonwch holl tystysgrifau salwch i’r Uned Iechyd a Diogelwch ar gyfer monitro.

 • Dylech gynnwys dydd Sadwrn a dydd sul wrth gyfrif dyddiau os digwyddodd y salwch y diwrnodiau hynny. Os ydych yn gweithio ‘shifftiau’ dylech gynnwys y dyddiau rydych i ffwrdd hefyd yn yr un modd.

 • Yn achos staff nad ydynt yn cyflwyno’r hunan-ardystiad ar ol 4 diwrnod o absenoldeb, neu’r dystysgrif feddygol ar ol 7 niwrnod, ni fyddwch yn derbyn tal am y cyfnod hwn.

 • Ymhob achos o absenoldeb oherwydd salwch, eich cyfrifoldeb chi yw

 • sicrhau bod eich rheolwr llinell yn derbyn gwybodaeth lawn yn gyson.


Trefn absenoldeb salwch

DYCHWELYD I’R GWAITH:

 • Fel rheol fyddwch yn cael eich gweld gan eich rheolwr llinell i drafod

 • eich absenoldeb ac unrhyw ystyriaethau o ran lles.

 • Os yw’n debygol bod y salwch yn mynd I fod yn un tymor hir bydd

 • eich rheolwr yn trefn i’ch gweld o fewn wythnos o ddychwelyd i’r

 • gwaith i drafod y mater yn fanylach.

 • Efallai y bydd angen i chi gyfarfod ar cynghorwr nyrsio neu Aelod

 • o Adnoddau Dynol yn ogystal.


Trefn absenoldeb salwch

TAL SALWCH 1:

 • Dros gyfnod o 12 mis.

 • Yn ddibynnol ar hyd gwasanaeth a faint sydd wedi gymryd yn y 12

 • mis blaenorol.


Trefn absenoldeb salwch

TAL SALWCH 2:

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl I beidio a rhoi Tal Salwch Stadudol os

Byddwch yn ymddwyn mewn modd a fyddai’n debygol o ohurio eich

ymarferiad, os byddwch yn ceisio camddefnyddio’r system o gwbl,

neu lle bo’n hysbys fod y salwch neu’r anaf wedi deillio’n uniongyrchol

o’ch esgelustod neu’ch camymddygiad chi. Efallai y bernir bod hyn yn

Cynnwys salwch neu anafiadau sy’n deillio o esgelustod neu diofalwch

Dybryd gan yr unigolyn y tu allan I oriau gwaith.

Hawliau Trydydd Parti

Os ydych yn hawlio yn erbyn trydydd parti (er engraifft, ar ol cael damwain car) rhaid i chi gynnwys yn yr hawliad gost y Tal salwch Statudol a hefyd Tal Salwch Galedigaethol a gawsoch yn sgil yr anaf neu salwch. Lle bo cais or fath yn llwyddiannus, rhaid i chi ad-dalu costau priodol i’r Brifysgol.


Trefn absenoldeb salwch

GWYLIAU BLYNYDDOL AC ABSENOLDEB:

 • TYMOR BYR

 • Os oedda chi’n sal tra ar wylia gadewch i’ch rheolwr wybod.

 • Danfonwch dystysgrif feddygol ymlaen – os oes cost am dystysgrif am

 • gyfnod llai na 7 diwrnod gelli’r hawlio’r gost yn ol gan y Brifysgol.

 • HIR DYMOR

 • Yn achos salwch tymor hir bydd hawl ganddoch chi gymryd eich

 • gwyliau ar ol dychwelyd i’r gwaith

 • Os byddwch yn dychwelyd I’r gawith ar ol y flwyddyn flaenorol, ni

 • chewch gario drosodd mwy na 5 diwrnod.


Trefn absenoldeb salwch

SHORT TERM / INTERMITTENT / PERSISTENT ABSENCE:

 • Lle mae patrwm yn amlwg neu lle bo’r nifer o ddyddiau yn absennol yn afresymol bydd y broses canlynnol yn cymryd lle:

 • CAM 1af:

 • Byddwch yn mynychu cyfweliad gyda’ch rheolwr llinell a AD. Gallwch ddod a ffrind, cydweithiwr neu cynyrchiolydd Undeb gyda chi.

 • Bwriad y cam yma ydi i’ch helpu chi i leihau eich absenoldeb a ni fydd camau pellach yn cael eu cymryd.

 • Efallai y cewch eich cyfeirio at y Nyrs Galwedigaethol.

 • Bydd unrhyw absenoldebau eraill yn cael eu monitro a bydd cofnod o’r cyfarfod yn cael ei wneud.


Trefn absenoldeb salwch

HYSBYSU OR DREFN ABSENOLDEB:

2il GAM

Os nad yw’r amcan a osodi’r yn cam 1 yn llwyddo bydd cyfweliad

pellach. Os nad oes manylion newydd byddwch yn derbyn rhybydd

Ysgrifennedig yn dynodi’r gwelliant a ddisgwylir.

3ydd GAM

Os nad oes datblygiad ffafriol byddwch yn unai derbyn rhybydd olaf

neu bydd gwrandawiad yn gael ei drefnu.

Nid yw’r drefn yma yn rhan or drefn disgyblu a byddwn yn defnyddio

amserlen resymol ar gyfer disgwyl cynnydd a bydd yn cael ei

ddefnyddio dim ond os nad oes cynnydd boddhaol yn cael ei wneud.


Trefn absenoldeb salwch

HYSBYSEB OR DREFN ABSENOLDEB:

 • HAWL I APEL

 • Mae hawl i apel yn erbyn rhybydd.

 • Dylai hyn gael ei wneud yn ysgrifennedig i Gyfarwyddwr AD o fewn

 • 7 diwrnod o’r rhybydd neu’r diswyddiad.

 • Noder os gwelwch yn dda bod ganddoch chi hawl statudol i weld

 • adroddiad yn ymwneud a chi’ch hun a bydd yr hawl yma ganddoch

 • chi drwy gydol y broses.


Trefn absenoldeb salwch

SALWCH TYMOR HIR:

 • Byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu cyfarfod yn AD gyda’ch

 • rheolwr llinell o fewn mis o’ch absenoldeb a cewch ddod a ffrind,

 • cyd-weithiwr neu gynyrchiolydd Undeb gyda chi.

 • Pwrpas y cyfarfod hwn yw i ganfod natur a tymor y salwch a gadael i

 • chi wybod be sy’n digwydd yn y gweithle.

 • Os na yda chi’n gallu mynychu gall cynyrchiolydd o AD, y Nyrs

 • Galwedigaethol neu eich rheolwr llinell ymweld a chi yn eich cartref.

 • Bydd cyfweliadau pellach yn cymryd lle pob 6-8 wythnos.


Trefn absenoldeb salwch

SALWCH TYMOR HIR:

 • Lle posib o fewn 6 wythnos or tystysgrif cyntaf byddwch yn cael eich gweld gan y doctor Galwedigaethol ac efallai y byddwn yn gofyn am ganniatad i gysylltu a’ch meddyg/ arbennigwr.

 • Os nad ydych yn gallu dychwelyd I’ch swydd yn syth bydd y canlynnol yn cael ei ystyried:

  • Ail-leoli

  • Swyddogaethau eraill

  • Ail ddechrau yn y gweithle ar sail rhan amser

  • Ail-hyfforddi, adferu neu addasiad gweithle

During this process contact will be maintained on a regular basis

By the line manager or HR.


Trefn absenoldeb salwch

METHU DYCHWELYD I’R GWAITH:

 • Os yw’n ymddangos nad yda chi’n gallu dychwelyd I’r gwaith neu dychwelyd I’r gwaith ar unrhyw ffurf yn ystrod y dyfodol a does dim dewis ymarferol arall, yna gall eich swydd gyda’r Brifysgol orffen ar sail salwch.

 • Gallwch apelio’r penderfyniad yma drwy ysgrifennu at gyfarwyddwr AD neu gynyrchiolydd enwebiedig a bydd gwrandawiad apel yn cael ei drefnu.

 • Os ceir unrhyw anghytundeb ynglyn a barn feddygol, bydd y Brifysgol yn gofyn am trydedd farn gan ymgynghorydd annibynnol.


Trefn absenoldeb salwch

YMDDEOL OHERWYDD SALWCH:

Os yda chi’n aelod o unai Cynllun Pensiwn y Brifysgol neu USS allai

ymddeol oherwydd salwch fod yn opsiwn.


Trefn absenoldeb salwch

DEDDF GWAHANIAETHU AR SAIL ANABLEDD:

Mae’r ddeddf uchod yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon i wahaniaethu yn erbyn unrhywun ag anabledd a bydd y Brifysgol yn gwneud pob newidiad rhesymol y gelli’r disgwyl iddynt wneud o dan y ddeddf.