Ministerstwo rozwoju regionalnego
Download
1 / 25

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, zaa kceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Warszawa, 26 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO' - luyu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstwo rozwoju regionalnego

Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013,zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.

MINISTERSTWO

ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 26 września 2006 r.

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Powiązanie Programu z Narodową Strategią Spójności 2007-2013

Jeden z Celów horyzontalnych Narodowej Strategii Spójności:

Budowa i modernizacja infrastruktury techniczneji społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

realizowany będzie m.in. poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

GŁÓWNY CEL 2007-2013Programu Operacyjnego„Infrastruktura i Środowisko”

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Udział środków w ramach 2007-2013PO Infrastruktura i Środowisko (w mln euro)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Podzia rodk w dost pnych w ramach po infrastruktura i rodowisko wg sektor w w mln euro
Podział środków dostępnych w ramach 2007-2013PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Struktura Programu Operacyjnego 2007-2013Infrastruktura i Środowisko PRIORYTETY

I. Gospodarka wodno - ściekowa – (FS)

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS)

III. Bezpieczeństwo ekologiczne - (FS)

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR)

V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR)

VI. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T – (FS)

VII. Transport przyjazny środowisku – (FS)

VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR)

IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – (FS)

X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

XI. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR)

XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR)

XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – (EFRR)

XIV. Pomoc techniczna – (EFRR)

XV. Pomoc techniczna – (FS)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ochrona rodowiska m
Ochrona środowiska - MŚ 2007-2013

Priorytet I „Gospodarka wodno - ściekowa” - 2 475 mln euro z FS

Cel: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy

1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

1.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM

(grupy projektów koordynowanych przez wfośigw)

przykładowe rodzaje projektów:

budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, przygotowanie dokumentacji do wniosku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Ochrona środowiska - MŚ 2007-2013

Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” –

990 mln euro z FS

Cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.

2.1Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

przykładowe rodzaje projektów:

kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze, projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plażmorskich i stabilizację morskiej linii brzegowej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Ochrona środowiska - MŚ 2007-2013

Priorytet III „Bezpieczeństwo ekologiczne”- 495 mln euro z FS

Cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludnościigospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisknaturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

3.1 Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów

3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

3.3 Monitoring środowiska

przykładowe rodzaje projektów:

realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych; budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt;

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Ochrona środowiska - MŚ 2007-2013

 • Priorytet IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska” – 200 mln euro z EFRR

 • Cel: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowejna środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.

 • 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego

 • 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami

 • 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

 • 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego (z wyłączeniem inwestycji), projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dotyczące istniejących instalacji o mocy powyżej 50 MW, prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów, SO2 lub Nox.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Ochrona środowiska - MŚ 2007-2013

 • Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” –

 • 89,9 mln euro z EFRR

 • Cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej.

 • 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

 • 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

 • 5.3 Opracowanie planów ochrony

 • 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska, wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja, budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, ochrona ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych, opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych, kampanie informacyjno-promocyjne w tym badania opinii publicznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport mt
Transport - MT 2007-2013

Priorytet VI „Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T”

– 6 826 mln euro z FS

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

6.2 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

przykładowe rodzaje projektów:

budowa i modernizacja autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych w sieci TEN-T, budowa i modernizacja dróg w miastach na prawach powiatu, budowa obwodnic na drogach krajowych, budowa i modernizacja portów lotniczych (8 portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport mt mgm
Transport – MT/MGM 2007-2013

Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” – 6 430,1 mln euro z FS

Cel: Zwiększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków

7.1 Rozwój transportu kolejowego

7.2 Rozwój transportu morskiego

7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych

7.4 Rozwój transportu intermodalnego

7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

przykładowe rodzaje projektów:

modernizacja linii kolejowych, modernizacja portów morskich wraz z dostępem od strony lądu i morza, budowa i rozbudowa sieci transportu miejskiego na terenie 9 obszarów metropolitalnych, budowa i rozbudowa terminali transportu intermodalnego, modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przebudowa przejść żeglownych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport mt1
Transport - MT 2007-2013

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” –900 mln euro z EFRR

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz dostępności komunikacyjnej Polski i drogowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T

8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

przykładowe rodzaje projektów:

kampanie medialne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowa i modernizacja dróg krajowych (w tym także w miastach na prawach powiatu) poza siecią TEN-T, projekty pilotażowe w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Transport mt2
Transport - MT 2007-2013

Priorytet IX „Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej” –

990 mln euro z FS

Cel: Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw

9.1 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski

rodzaje projektów:

przebudowa drogi krajowej S8 (odcinek: Wyszków-Białystok) oraz S17 (odcinek: Zakręt-Lublin)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Energetyka mg
Energetyka - MG 2007-2013

Priorytet X „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” –

532,2 mln euro z FS

Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko

10.1 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego

10.2 Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

przykładowe rodzaje projektów:

rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia; budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych;termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OŹE; budowa instalacji do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu; budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OŹE i do produkcji biokomponentówi biopaliw; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Energetyka mg1
Energetyka - MG 2007-2013

Priorytet XI „Bezpieczeństwo energetyczne” – 470 mln euro z EFRR

Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnegoi ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego

11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego

rodzaje projektów:

budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych; budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego; budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju;

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Kultura mkidn
Kultura - MKiDN 2007-2013

Priorytet XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe” – 350 mln euro z EFRR

Cel: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowymi europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski

12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

przykładowe rodzaje projektów:

rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem; zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej; przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży; konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznychi archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów; tworzenie kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia; budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Zdrowie mz
Zdrowie - MZ 2007-2013

Priorytet XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” – 150 mln euro z EFRR

Cel: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej

13.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

przykładowe rodzaje projektów:

rozbudowa, adaptacja, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; zakup nowych wyrobów medycznych; zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pomoc techniczna mrr
Pomoc Techniczna - MRR 2007-2013

Priorytet XIV „Pomoc techniczna” – 70,4 mln euro z EFRR

Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

14.1 Wsparcie procesu zarządzania programem

14.2 Promocja i informacja

14.3 Monitoring i ewaluacja programu

przykładowe rodzaje projektów:

pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związanez przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoringi ewaluacja, promocja i informacja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pomoc techniczna mrr1
Pomoc Techniczna - MRR 2007-2013

 • Priorytet XV „Pomoc techniczna” – 189,3 mln euro z FS

 • Cel: Zapewnienie odpowiednich zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Programu

 • 15.1 Wsparcie systemu zarządzania Programem

 • przykładowe rodzaje projektów:

  • pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związanez przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoringi ewaluacja, promocja i informacja

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Konsultacje spo eczne

1. Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne PO IiŚ

data: 5 września br., sala: „Pod Kopułą” MG

2. Konferencja tematyczna dotycząca sektora zdrowia

data: 7 września br., sala: WUW w Poznaniu

3.Konferencja tematyczna dotycząca sektora kultury

data: 18 września br., sala: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

4.Konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki

data: 26 września br., sala: „Pod Kopułą” MG

5. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska

data: 5 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

6.Konferencja tematyczna dotycząca sektora transportu

data: 10 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

7.Konferencja kończąca proces konsultacji społecznych PO IiŚ

data: 13 października br., sala: „Pod Kopułą” MG

Szczegółowe informacje -> www.funduszspojnosci.gov.pl lub www.mrr.gov.pl

Adres mailowy poiis@mrr.gov.pl

Konsultacje Społeczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Harmonogram wykonania prognozy oddzia ywania programu na rodowisko

 • 10.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w

 • postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 24.08.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego

 • 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu

 • koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów

 • strategicznych na lata 2007-2013

 • po 24.09.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego

 • po 25.09.2006 – rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu (21 dni) oraz

 • ew. konsultacje transgraniczne

 • po 16.10.2006 – zakończenie procesu konsultacji społecznych

 • po 24.10.2006 – prezentacja raportu końcowego

 • W trakcie trwania konsultacji społecznych zostanie poddana ocenie także wstępna wersja prognozy wpływu oddziaływania na środowisko Programu, która będzie podana do publicznej wiadomości na początku października. Jednak już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji co do istotnych aspektów środowiskowych zawartych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Harmonogram wykonania prognozy oddziaływania Programu na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Harmonogram wykonania ewaluacji ex ante
Harmonogram wykonania ewaluacji ex-ante wyłonionym w

 • 11.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w

 • postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 04.09.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego

 • 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu

 • koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów

 • strategicznych na lata 2007-2013

 • po 24.10.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego

 • po 22.11.2006 – prezentacja raportu końcowego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwo rozwoju regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyłonionym w

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego