st dans kan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STÖDANSÖKAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
STÖDANSÖKAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

STÖDANSÖKAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

STÖDANSÖKAN. TVÄRVILLKOR FODER. Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007 Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007 EVIRA Enheten för foder- och gödselkontroll. Fodersäkerhet Tvärvillkor/foder år 2006 resultat år 2007 urval av gårdar REGISTRERING Förordningen om foderhygien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STÖDANSÖKAN' - luther


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st dans kan

STÖDANSÖKAN

TVÄRVILLKOR

FODER

Tarja Root 25.1. ja 7.2.2007

Heli Kallio 31.1. ja 14.2.2007

EVIRA

Enheten för foder- och gödselkontroll

slide2

Fodersäkerhet

Tvärvillkor/foder

år 2006 resultat

år 2007 urval av gårdar

REGISTRERING

Förordningen om foderhygien

Stödansökan Blanket 101A

 • Tvärvillkor 2006/2007
  • foder

Registrering som foderföretagare

I primärproduktion

den officiella foderkontrollen s kerheten och kvaliteten tryggas
Den officiella foderkontrollen- säkerheten och kvaliteten tryggas
 • Importövervakning

- foderfabrikat från tredjeländer = GRÄNSKONTROLL

- tillämpas också på foder av vegetabiliskt ursprung som införs från EU - hygien

 • Kontroll av den inhemska tillverkningen

- alla foderfabrikat enligt en viss frekvens

 • Foderföretagare (tillverkare, transportörer, lagrare, mellanhänder)

- Kontroll av foderföretagarnas system för kvalitetssäkring

- Godkännande och registrering av verksamhetsidkare (inkl. eko, GMO)

 • Bestämmelser om djursjukdomar och biproduktsförordningen (animaliskt ursprung)

- foderkök för pälsdjur, de som använder animaliskt material för tillverkning + lagrar + transporterar sådant, slakterier, högriskanläggningar

(+ internationellt matavfall)

- TSE-förordningen – de som använder fiskmjöl (+ gårdar), lagrar eller transporterar sådant

 • Marknadstillsyn – detaljhandel, webbhandel
 • Gårdsövervakning – bedrivande av verksamhet inom foderbranschen och foderanvändning
evira r den beh riga myndigheten i foder renden foderlagen 396 1998

Evira är den behöriga myndigheten i foderärenden Foderlagen 396/1998

Foder för produktions- och sällskapsdjur

Också pälsdjur, hästar och fiskar är produktionsdjur

Jfr djur som hålls för livsm.produktion inkl. hästar, fiskar

Alla slag av foder

foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser

Hela foderkedjan:

primärproduktion – tillverkning – import – försäljning - användning

Tillsyn över foderföretagarnas kvalitetssäkring

+ registrering och/eller godkännande

slide5

God foderkvalitet och fodersäkerhet- aktörerna i foderbranchen har ansvaret Djurhälsaen del av livsmedelssäkerhet

Förbjudna ämnen (bl.a. köttmjöl för idisslare, matavfall, flyghavre, icke godkända fodertillsatser, antibiotika)

Skadliga ämnen (bl.a. tungmetaller, dioxin, mögelgifter)

Hygien (bl.a. salmonella, skadeinsekter)

Näringssammansättning (bl.a. protein, fett, vitaminer)

Lämplighet för djurslaget (exempel: hundar är inte växtätare)

Anteckningar i varudeklarationen, reklam samt spårbarhet

Inga påståenden som gäller hälsan (utom fodermedel för

särskilda näringsbehov)

fodertillsatser
Fodertillsatser

Tillsatser:

Ämnen som tillsätts i foder i syfte

att inverka gynnsamt på egenskaperna hos fodret eller produkterna från djur samt att främja djurens välbefinnande/animalieproduktionen

Begränsningar/krav som gäller bruket

- För vitaminer och spårämnen har bestämts de högsta halterna

- Koccidiostatikum får inte användas för värphöns. Karenstid för andra!

- Antibiotiska tillväxtfrämjare får Inte användas!

Näringsbehov:

bl.a. Spårämnen, vitaminer, aminosyror

Förebyggande: koccidiostatikum

Teknologiska skäl: konserveringsmedel

Inverkan på djurproduktionen: mikrober, enzymer

Sensoriska: färgämnen

endast de fodertillsatser som är godkända

enligt Europeiska gemenskapens förfarande

får användas

Register:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

tv rvillkor foder v 2007
TVÄRVILLKOR/FODER – v. 2007 :

Föremål för kontrol v. 2007

Samma föremål (indikatorer) som år 2006

* Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion (TSE-förordning)

* Foderbokföring (spårbarhet)

anv ndning av animaliskt protein till djur som h lls f r livsmededelsproduktion
Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmededelsproduktion

TSE - förordning 999/2001

Ändringarna 1234/2003, 1292/2005

Målet är att förhindra spridningen av TSE-sjukdomar (svampartade hjärndegenerationer), bl.a. BSE eller galna ko-sjukan

tse f rordn f rbjuds
TSE-Förordn. FÖRBJUDS:

Utfodring av livsmedelsproducerande djur med animaliskt protein

Utfodring av däggdjur med bearbetat protein från däggdjur (med undantag av katter, hundar, pälsdjur)

Utfodring av idisslare med fett från idisslare

Kött/benmjöl är förbjudet vid all utfodring av livsmedelsproducerande djur

Fiskmjöl är förbjudet vid utfodringen av idisslare

tse f rordn undantag i utfodringsf rbudet

TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet

Förbudet gällar inte

Mjölkprodukter, äggprodukter, gelatin från icke- idisslare, Hud och skinn från icke-idisslare, Hydloryserat protein

tse f rordn undantag i utfodringsf rbudet1
TSE-förordn. – UNDANTAG i utfodringsförbudet

Användningen av fiskmjöl, blodprodukter från icke-idisslare samt di- och trikalciumfosfat i hemblandningar vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare (grisar, fjäderfä) kräver att gården skall registreras/godkännas av Evira:

Registrering:- specialiserad gris-/fjäderfägård som använder ovannämnda ämnen i koncentrat

Godkännande: - ovannämnda ämnen i koncentratet används avgårdar med blandade besättningar (gården håller både idisslare och enmagade djur)

- rent fiskmjöl används av gris-/fjäderfägårdar

fodrens sp rbarhet
Fodrens spårbarhet

MED FODRENS SPÅRBARHET

SÄKERSTÄLLS ATT RIKTAT

TILLBAKADRAGANDE AV FODER

FRÅN MARKNADEN/UR BRUKET

KAN VIDTAS

VID PROBLEMSITUATIONER

fodrens sp rbarhet den alm nna livsmedelsf rordnungen 178 2002 f rordning om foderhygien 183 2005
Fodrens spårbarhet den almänna livsmedelsförordnungen 178/2002förordning om foderhygien 183/2005

KRAV PÅ BOKFÖRING

 • Foder som gården har köpt/fått utan vederlag

-försäljarens/leverantörens namn och adress

-produkt (t.ex. rypskross)

-leveransdag

-fodrets mängd

-djurgrupp som har utfodrats med fodret

2.Foder som gården har sålt/överlåtit

- köparens/mottagarens namn och adress

- produkt (t.ex. torrhö)

- leveransdag

- fodrets mängd

fodrens sp rbarhet1
Fodrens spårbarhet

KRAV PÅ BOKFÖRING

C. Foder som gården själv har producerat

- foder som getts varje djurgrupp

D. Dag då bruket av ett foder med karenstid har avslutats

- t.ex. foder för broiler, som innehåller koccidiostatikum

E.Resultat från prover som tagits på foder

 • Gäller industriell tillverkade foder, säd som används för utfodring av djur samt grovfoder
 • Uppgifterna kan antecknas på mallblanketterna som bifogats till "guiden till jordbrukare", eller kvitton/verifikat på inköp/försäljning som innehåller de krävda uppgifterna
 • Förvaringstid 5 år
tv rvilkor r 2006

Tvärvilkor år 2006

255 gårdar från 15 TE- centralen

= substansövervakningen enligt TSE- förordn.

alla produktionsriktningar, mest nötbuskap

Prov från hemblandningar, fiskmjöl, industriellt tillverkat foder –Analyseras för beståndsdelar av landdjur/fiskmjöl

Observationer

I allmänhet kontrollerade föremål i ordning på gårdarna

ett överträdelse: kalkoner utfodrtats med slaktavfall från kalkoner

tre kontaminanter: jord, fjädrar

Rådgivning och bestämningar om mm. lagring av fodren, rengöring av silor och märkning av utfodringskärl och redskap

urval av g rdar r 2007

Urval av gårdar år 2007

1 % av de gårdar som söker stöd skall kontrolleras

Foderkontroll på ca 200 gårdar

Bottnar i riskerna

100 gårdar med enmagade + idisslare

70 specialiserade svingårdar

30 värphönsgårdar

tillverkare av egna foderblandningar

schema foderkontrollen i ansl till tv rvillkoren

Schema: foderkontrollen i ansl. till tvärvillkoren

Uppgifter om urvalsgårdarna -> Evira

Evira: uppgifter om gårdarna + anvisn. + blanketter ->TEc

(JSM:s kontrollprotokoll fås direkt ur tillämpningen)

TEc-inspektörerna utför kontrollen

Protokoll över gårdsövervakningen och kopia av kontrollprotokollet + foderprov och provtagningsprotokoll -> Evira

Evira analyserar prov, postar resultat ->TEc, gården

TEc för in kontr.protokollsuppgifterna i tillämpningen

tv rvillkor foder
TVÄRVILLKOR-foder

Indikatorer

 • Indikator 1 : Gården använder inte animaliskt protein som det är förbjudet att ge till djur: (Indikator 1 kan inte fyllas i på gården – först efter analysen)
 • Indikator 2 : Det har säkerställts att varje djurslag får enbart foder som är avsett för det
 • Indikator 3 : Skyldigheten att anteckna uppgifter om foder som anlänt till/avsänts från gården har fullgjorts
 • Bedömning av överträdelse, ”upprepandet”
 • Indikatorer förs in i tillämpningen
foderlagstiftningen
Foderlagstiftningen
 • Foderlagen 396/1998
  • Allmänna principer
   • Tillämpningsområde: hela foderkedjan
   • Definitioner – foderfabrikat, foder, foderämne osv.
   • Allmänna kvalitetskrav – säkerhet och lämplighet
   • Bedrivande av verksamhet, myndigheter, tillsyn
   • Märknings- och förpackningskrav, reklam och marknadsföring
  • Revideras som bäst för att bli förenlig med EU:s förordningar
 • Direktiv som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har antagit
  • bl.a. foderämnen, foderblandningar, skadliga ämnen
  • Har satts i kraft nationellt genom ett stort antal beslut och förordningar som JSM utfärdat
  • De nationella bestämmelserna kan vara ”strängare” än direktiven
foderlagstiftningen eu f rordningarna r bindande och direkt till mpliga
Foderlagstiftningen – EU- förordningarna är bindande och direkt tillämpliga
 • Allmänna livsmedelsförordningen 178/2002
   • Bl.a. spårbarhet, bokföring
 • Förordningen om fodertillsatser 1831/2003
   • Bara godkända fodertillsatser får användas; anvisningar för ansökan
 • Biproduktsförordningen 1774/2002
   • Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel
 • Förordningen om foderhygien 183/2005
   • Foderföretagare inkl. primärproduktion
 • TSE-förordningen (senast ändr. 1292/2005)
   • Förebyggande av degenerativa hjärnsjukdomar, användning av animaliskt protein som foder
 • GM-förordningar: 1829/2003 och 1830/2003
 • EKO-förordn. 2092/91 och JSMf 897/2003
f rordningen om foderhygien 183 2005
Förordningen om foderhygien /183/2005
 • Mydigheten är skyldig att föra regisrer över foderföretagare
 • Registrerig som Foderföretagare Inkl. Primärproduktion

Undantag: fodret anväds för utfodring av egna djuren och livsmedlen från dessa djur används på gården eller lokal verksamhet av liten omfattning

 • Foder endast får andskaffas hos en regstrerad företagare
 • Foderföretagare får inte bedriva verksamhet utan att vara registrerade eller utan godkännande (godkännandet krävdes med användingen av vissa tillsatsämnen (kokkidistatikum)
registrering blankett a foderf retagare inom andra led n prim rproduktion

Registrering- blankett A -foderföretagare inom andra led än primärproduktion

VERKSAMHETER

A Tillverkare av tillsatser, bioproteiner eller förblandningar

B Tillverkare av foderämnen

C Tillverkare av foderblandningar

D Fraktblandrare

F Gårdsbruksenhet

H Förmedlare, distributör, detaljhandel, partihandel, import från den inre marknaden

K Inhemsk tillverkare

M Imoportör eller representant från tredjeland

V4 Upplagringsföretag, foder ilösvikt - V5- förpackat foder

W4 Transportföretag, foder ilösvikt - W5- förpackat foder

regisrering som foderf retagare i prim r produktion

Regisrering som foderföretagare I primär produktion

I samband med stödansökan– ”tvärvillkor”

Blankett 101A punkt 3

foderproduktion

odling av primärprodukter

odling av fodersäd + malning, krossning, konservering, ensilage, hö (försäljning och egen bruk)

trensport och lagring av primärprodukter

brödsed

foderblandning

Hemblandningar UTAN tillsatser (som sådana eller förblandningar)

t. ex säd + mineraler+ koncentrerat foder

Endast för gårdens eget bruk

foderanvändning

hemmaproducerat och/eller köpt foder

fodret från fraktblandare

regisrering som foderf retagare i prim r produktion1

Regisrering som foderföretagare I primär produktion

I samband med stödansökan kan registreras också som Fodertillvärkare

Hemblandningar som innehåller tillsatser (som sådana eller förblandningar) t. ex vitaminer, spårämnen)

Endast för eget bruk

Om man tillverkar/blandar foder för försäljning, ska man registrera sig också hos Evira (Blankett A)

Om jordbrukre har redan registrerad sig i samband med års 2006 ansökan

kontrollerar de förhandsifylldauppgifterna

Blandning av foder är en ny verksamhet

var år 2006 tillsammans med tillvärkning

ett eventuellt tilläg

registrering som foderf retagare i prim r produktion

Registrering som foderföretagare I primär produktion

Blanket F/ Evira

Gårdar som inte söker stöd

framtiden kan också framgå häststallar, fiskare, ren, etc…)

ny foderlagen och definitioner!

till prim rproduktion ing r inte

Till Primärproduktion ingår inte

Framställning av t. ex Rybsexpeller

för försäljning ELLER eget bruk

(inte mera bara enkel behandling!)

Tillverkning (tillverkning av foderämnen)

Regstrering med blankett A

Försäljning -> varudeklarationen

Bokföring

krav f r foderf retagare 183 2005

KRAV för foderföretagare- 183/2005

BILAGA I – krav för foderföretag inom primärproduktion

Hygienbestämmelser

Journaler,

Rekommendationer om riklinjer för god praxis

BILAGA II - krav för foderföretag inom andra led än primärproduktion (Fodertillvärkare)

Lokaler och utrustning

personal

Kvalitetskontroll

Lagring och transport

BILAGA III- Goda utfodringsrutiner