Perspectief 2020 - PowerPoint PPT Presentation

perspectief 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspectief 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspectief 2020

play fullscreen
1 / 16
Perspectief 2020
196 Views
Download Presentation
lundy
Download Presentation

Perspectief 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Conceptnota

 2. Doelstellingen 2020 • Zorggarantie in 2020 voor pmh met de grootste ondersteuningsnood in de vorm van zorg en assistentie in natura of contanten • Discrepantie draagvlak- ondersteuningsnood • Evolutie naar recht op zorg • In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving • Collectief • Voortraject • Voucher en cash payment

 3. Kritische succesfactoren (1) • Capaciteitsuitbreiding • Specifieke infrastructuur • Spreiding ifv marktwerking • Toename cashbudgetten • Informatie: online • Ook dossieropvolging • Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening stijgt • voortraject

 4. Kritische succesfactoren (2) • Mentorschap en coaching voor RTH • Vernieuwde toegangspoort • Provinciale zorgregie • Zolang schaarste duurt • PAB opnemen in zorgregiegebeuren • Methodieken en instrumentarium • Financiering op maat • ZZI

 5. Kritische succesfactoren(3) • Persoonsvolgend budget • Voucher- cashbudget • Regelluw systeem van beheersovereenkomsten • Intersectorale samenwerking en netwerken • Inclusie • Afstemming tussen gemeenschappen en federale niveau • VAPH: aanpassing en vereenvoudiging

 6. Actie1: uitbreiding ondersteuningsaanbod binnen Welzijn • Uitbreiding handicapspecifieke, VAPH-gefinancierde aanbod • 2011-2014: • Diagnostische capaciteit • Hulpmiddelenbeleid • Rechstreekstoegankelijke ondersteuning • Versterking personeelsomkadering • Minimaal noodzakelijke capaciteit in kaart brengen • Uitbreidingen in andere welzijnssectoren • Gezins- + thuiszorg, AW, GGZ, JWZ, ouderenbeleid • Subrogatie en cumulverbod • VAPH:cel subrogatie

 7. Actie 2: voortraject • Uitbouwen van lokale infoloketten en elektronische opvolgingssystemen • Afstemming agentschappen • Opvolging eigen dossier voor pmh • Organiseren van voortraject • Voor iedere hulpvrager mogelijkheid tot vraagverheldering  ondersteuningsplan • Vraagverheldering- trajectbegeleiding-CP • Mentorschap op de werkvloer • Uittekenen rechtstreeks toegankelijke HV

 8. Actie 3: vernieuwde toegangspoort (1) • Vernieuwde inschrijvingsprocedure voor volwassen pmh • Te weinig garanties met huidige systeem • Minder pmh langs toegangspoort door RTH en formules mbt IMB • Integrale toegangspoort voor kinderen en jongeren • RTJH • D-document • Diagnostiek en voorstel IS door MDT’s • Indicatiestellingsteam-ISB hulpmodules zorgregie

 9. Actie 3: vernieuwde toegangspoort (2) • Belangrijkste elementen • Vlaamse overkoepelende instantie • Samenstelling • Taken (4) • MDT’s nieuwe stijl • Taak: diagnostisch materiaal verzamelen en toetsen aan protocollen • MDT volwassen ~ MDT kinderen en jongeren • Hulpmiddelen: instrumentarium tegen 2014 • Enveloppefinanciering met resultaatsverbintenis • D&I- team • Samenstelling • Kwaliteitstoets dossiers • Experiment D&I- uitvoer: 2013

 10. Actie 4: zorgregie ifv vraagsturing en persoonsvolgend budget • Plan voorbereiden en implementeren voor realisatie vraaggestuurde toewijzingsmechanismen in zorgregie • PEC-ticket vervangen door persoonsvolgend voucher of vastgesteld cashbudget (gewogen) • ROG: verantwoordelijkheid • Zorggarantiegroep • Netwerkvorming aanbieders • Kwaliteitsbewaking aanscherpen • Individueel (QOL) –voorzieningen- regionaal en Vlaams • responsabiliseringmechanismen

 11. Actie 5:inschalingsinstrument • ZZI verfijnen en verankeren voor volwassen pmh • Niet voor ambulante begeleiding met lage frequentie • Intersectoraal instrument ontwikkelen voor NRTJ • Starten met eenvoudige werkwijze • Correcties in personeelskaders VAPH-voorzieningen • Komen tot omzettingsregels inschalingsresultaat in (personele) middelen

 12. Actie 6: sociaal ondernemerschap • Geresponsabiliseerd sociaal kapitaal • 2011: start • Doel: meer mensen bedienen met dezelfde middelen • Evolutie naar multifunctionele centra • Persoonsvolgend budget als basis voor toekomstige financiering • Project voor woonondersteuning (2010-2012) • Vernieuwing in aanbod kinderen en jongeren • Multifunctionele dienstverleningscentra • Vereenvoudigde en soepele financieringsregels • Beheersovereenkomsten • Binnen regelluw kader

 13. Actie 7: tewerkstelling in de sector • Instroom, doorstroom, retentiebeleid • Tewerkstelling van PAB-assistenten maken tot win-win voor pmh en assistent

 14. Actie 8: PAB-systeem • Op basis van evaluatie van PAB-systeem komen tot bijsturing en vereenvoudiging in de regelgeving en richtlijnen • Investeren in uitbouw cash payment systeem

 15. Actie 9: inclusie • Hulpmiddelenbeleid bijsturen • Tussenkomsten voor woningaanpassing verbeteren • Geïntegreerde inzet ondersteuningsmogelijkheden • Instrumentarium voor MDT’s: Protocollen en hulpmiddelenfiches • Uitleen, recuperatie, herinzet • Mogelijkheden tot oefenen en proberen vergroten • RIZIV-financiering inzetten • Mogelijkheden verruimen voor inclusief wonen • Toegankelijkheid van reguliere zorg en ondersteuning

 16. Actie 10: gelijke kansenbeleid voor pmh vorm geven • Actie 11: ruim maatschappelijk debat voor breed denkkader