v znam odbornej praxe po as v t dia v soci lnej oblasti pre zamestnanos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť. 11. apríl 2008 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave PhDr. Ladislav Vaska. 3 piliere štúdia sociálnej práce. Teória Výcviky v sociálnych zručnostiach (SPV) Odborná prax. Odborná prax.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť' - lumina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v znam odbornej praxe po as v t dia v soci lnej oblasti pre zamestnanos

Význam odbornej praxe počas VŠ štúdia v sociálnej oblasti pre zamestnanosť

11. apríl 2008

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

v Bratislave

PhDr. Ladislav Vaska

3 piliere t dia soci lnej pr ce
3 piliere štúdia sociálnej práce
 • Teória
 • Výcviky v sociálnych zručnostiach (SPV)
 • Odborná prax
odborn prax
Odborná prax

Odborná prax = cieľavedomá činnosť študenta zameraná na nadobudnutie určitých praktických zručností, ktoré si overuje na praxovom pracovisku na základe teoretických, praktických vedomostí a tréningových zručností získaných v školskom prostredí.

Praktická výučba = zahŕňa nadobúdanie praktických zručností v školskom prostredí počas vyučovania, napr. formou modelových situácií, hraním rolí, prípravou a tvorbou rozhodnutí, vyhlášok, návrhov (administratíva v sociálnej práci), výcviky v sociálnych zručnostiach...

Praktická činnosť je súčasťou praktickej výučby – je to konkrétna činnosť študenta, ktorú vykonáva počas praktickej výučby v školskom alebo mimoškolskom prostredí, resp. činnosť, ktorú vykonáva na praxovom pracovisku a je zameraná na naplnenie konkrétneho cieľa vychádzajúceho zo zamerania odbornej praxe.

typy odborn ch prax
Typy odborných praxí
 • exkurzie (krátke návštevy v sociálnych zariadeniach),
 • odborná prax zameraná na administratívu a sociálnu politiku,
 • odborná prax zameraná na prácu s jednotlivcom,
 • odborná prax zameraná na prácu so skupinou a komunitou.

Súčasťou alebo samostatným celkom odbornej praxe sú aj iné typy:

 • dobrovoľníctvo – dobrovoľnícka prax,
 • terénna práca,
 • zážitková prax, kde študent vystupuje v role klienta a iné.
porovnanie
Súčasnosť....

Odborné praxe = 15,66 %

SPV = 7,57 %

Teória = 76,77 %

Minulosť....

Odborné praxe = 27,03 %

SPV = 11,58 %

Teória = 61,39 %

Porovnanie....
ak je s asnos typy odborn ch prax
Aká je súčasnosť ?Typy odborných praxí
 • Exkurzie (12 hodín)

Počty hodín – 90 denné a 30 externé štúdium:

 • Prax I (B1) – Zážitkový pobyt
 • Prax II (B2) – Administratíva v soc. práci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 • Prax III (M1) – Práca s jednotlivcom
 • Prax IV (M2) – Práca s rodinou, skupinou, komunitou
bud cnos
Budúcnosť ?
 • Exkurzie
 • Odborná prax a praxový supervízny seminár I, II

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 • Odborná prax a praxový supervízny seminár

(24 hod. praxový supervízny seminár +

150 hodín odbornej praxe)

innosti ktor vykon vaj tudenti
Činnosti, ktoré vykonávajú študenti

a) žiadne, k ničomu ma nepustia, som v role pozorovateľa

b) vykonávam administratívnu činnosť (rozhodnutia, anamnézy atď.)

c) vykonávam len pomocné práce

d) priama práca s klientom

e) vykonávam všetky, aktivity, ktoré vykonáva klient

f) aktívne sa zúčastňujem tímovej práce (porady, komunity, školenia, skupiny)

g) iné

o s a uje tudentom odborn prax z poh adu praxov ch pracov sk
a) nedostatočné využitie času určeného pre odbornú prax

b) študentov nezáujem o odbornú prax

c) neschopnosť adaptovať sa na nové prostredie

d) nedostatok ich teoretických vedomostí

e) neschopnosť prepojiť teóriu na prax

f) strach študentov z poškodenia klienta

g) strach z hodnotenia

h) vykonávanie iných činností, ako je náplň praxe

i) prílišná zodpovednosť študentov za klienta

j) neistoty študentov

k) iné

Čo sťažuje študentom odbornú prax z pohľadu praxových pracovísk
o komplikuje tudentom odborn prax z poh adu tudentov
prerekvizity

dostupnosť praxových pracovísk

nedostatok priestoru pre prax

nedostatok teoretických vedomostí

nevyhovujúce termíny pre prax

predpraxové semináre

g) popraxové semináre

h) strach z nekompetentného rozhodnutia

i) pocit neistoty

j) zlé vzťahy na pracovisku

k) hodnotenie odbornej praxe

l) nič

m) iné

Čo komplikuje študentom odbornú prax z pohľadu študentov
tudent ako pr nos resp z a z poh adu tudentov
Študent ako prínos, resp. záťaž z pohľadu študentov

a) ako záťaž d) človek pre pomocné práce g) príjemné spestrenie dni

b) ako nutné zlo e) odborná pomoc h) zodpovednosť k profesii

c) ignorujú nás f) lacná pracovná sila i) inak

tudent ako pr nos resp z a z poh adu praxov ch pracov sk
Študent ako prínos, resp. záťaž z pohľadu praxových pracovísk

a) enormná záťaž e) motivácia i) prínos - Z.P.

b) strata času f) zodpovednosť k profesii j) iné

c) výborná pomoc g) skvalitňovanie pracoviska

d) lacná pracovná sila h) odborný rast pracovníkov

o priniesol tudentom projekt z poh adu metodikov prax
Čo priniesol študentom projekt z pohľadu metodikov praxí?
 • Ďalšie vzdelávanie, rozširovanie vedomostí
 • Počet hodín – mnohonásobne vyššie (príprava, priamy kontakt...)
 • Naplnenie cieľov praxe
 • Neoceniteľné skúsenosti
 • Praktické zručnosti
 • Tvorba záverečnej práce (bc., mgr., ŠVOČ)
 • Supervízia
 • Obohatenie učiteľov na KSP
 • Rozvoj sociálnej práce
o na to tudenti
... čo na to študenti? ...

„Táto skúsenosť mi dala nesmierne množstvo skúseností, naučil som sa používať metódy, o ktorých som vedel a učil sa len v teórii. Uvedomil som si, aké dôležité je pracovať priamo s klientom a mať pre túto prácu dostatočný priestor. Zároveň viem, ako sa chcem profilovať, s akými klientmi chcem pracovať. Vďaka supervíziám som začal chápať ako sa dá pracovať inak, efektívnejšie a nemusel som sa pred kolegami tváriť ako „majster sveta“ a aký som vo všetkom dobrý, pretože som si uvedomil, že všetci máme obavy, problémy... že práca s klientmi je náročná... sociálna práca sa jednoducho nedá robiť bez supervízie...“

innosti ktor vykon vaj tudenti z poh adu ved cich tudentov na praxi
a) pod mojím vedením spracováva sociálne, rodinné a iné anamnézy, uskutočňuje sociálnu diagnostiku

b) pomáha mi najmä po technicko – administratívnej stránke

c) pracuje s rodinou, skupinou/komunitou pod mojím vedením

d) vykonáva pod mojim vedením individuálnu sociálnu prácu s klientom

e) samostatne vykonáva prácu so sociálnym klientom

f) samostatne vykonáva prácu so skupinou/komunitou/rodinou

g) pod mojim dohľadom vykonáva šetrenie v rodine

h) pomáha mi s mojimi povinnosťami a aktivitami v práci

i) vykonáva činnosti, ktoré vykonávajú klienti

j) nevykonáva nič, je len v role pozorovateľa

k) iné

Činnosti, ktoré vykonávajú študenti z pohľadu vedúcich študentov na praxi