Finan n trhy predn ka 4
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Finančné trhy prednáška č.4. Ing. Zuzana Čierna, PhD. Katedra financií. Formy investovania a finančné nástroje. Existujú dve základné skupiny investícií: Reálne investície Finančné investície.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lumina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finan n trhy predn ka 4

Finančné trhy prednáška č.4

Ing. Zuzana Čierna, PhD.

Katedra financií


Formy investovania a finan n n stroje
Formy investovania a finančné nástroje

Existujú dve základné skupiny investícií:

 • Reálne investície

 • Finančné investície


Finan n trhy predn ka 4

 • Reálne investície sú vždy priamo viazané na konkrétny predmet, či podnikateľskú činnosť (výrobná linka, dom, zlato, zbierky a nerastné suroviny). Reálne aktíva sú atraktívne predovšetkým v období značnej hospodárskej i politickej neistoty.

 • Finančné investície reprezentujú predovšetkým cenné papiere, ktoré predstavujú určité dokumenty, alebo len zápisy potvrdzujúce, že investor investoval určitú sumu, za čo získava určité práva. Každá finančná operácia vytvára v súčasnosti na finančnom trhu investičný produkt, ktorý nadobúda charakter predovšetkým cenných papierov. Na jednej strane sú aktívom (pohľadávka) pre jeho majiteľa a na druhej strane zasa pasívom (záväzkom) pre jeho emitenta.


Cenn papiere a ich v voj
Cenné papiere a ich vývoj

 • objavili sa v období panovania macedónskeho kráľa Alexandra Veľkého (4. storočie pred n. l.)

  - vystavovanie dlžobných úpisov, potvrdeniek - písomné uznanie záväzku.

 • rozšírili sa v stredoveku (v časoch križiackych vojen 12.-13. storočie)

  - kniežatá, pápeži a iní vysokí cirkevní hodnostári vystavovali tzv. generálne úverové listy – CP kryté majetkom vystaviteľa/na neurčitú osobu.

  - obsahovali záväzok vystavovateľa splatiť úver vrátane úrokov osobe, ktorá daný úver poskytne kúpou predmetnej listiny. Majiteľ ho mohol v prípade potreby odovzdať inej osobe bez zmeny podmienok na ňom uvedených.


Finan n trhy predn ka 4

 • tieto listy vydávali napr. anglickí králi v 12.storočí, francúzsky kráľ Ľudovít IX. V 13. storočí, ale tiež mestá.

 • Objavenie Ameriky v r. 1492 -dovoz nových tovarov, ale aj potreba nového kapitálu na rozvoj koloniálnych krajín.

  -Dovoz zlata prispel k výraznej inflácii a úpadku mnohých výrob (ťažby zlata),začal sa aj prudký rozvoj krajín (Španielsko, Portugalsko, Holandsko a i.). Vytvára sa bohatá skupina finančníkov/bankárov -využívajú rôzne finančné nástroje.

  - Nová éra bankovníctva - nákup krátkodobých úspor,predaj získaného kapitálu vo forme dlhodobých úverov. Začínajú sa využívať rôzne obchodné zmenky a dlhopisy (benátski kupci pri obchodovaní s tovarom z Indie)


Finan n trhy predn ka 4

rozvoj kapitalistickej výroby (rozvoj úverovej sústavy, zdokonaľovanie techniky bankových operácií) = rozširovanie CP

rast štátneho dlhu v mnohých krajinách = bankári odkupovali emisie od štátu a výhodne predávali investorom.

vytváral sa sekundárny trh so štátnymi CP (vyššia likvidita a výhodnosť pre investorov).

vzniká trh s CP a zdokonaľuje sa obchodovanie.

hľadali sa mechanizmy na zabezpečenie nielen investora, ale i emitenta (proti krádežám a falzifikácií) = rozdelený kolík - jednu časť mal emitent a druhú vlastník CP, pri výplate výnosov sa obe časti prirovnali.


Finan n trhy predn ka 4

rozvoj strojovej veľkovýroby, budovanie infraštruktúry - obrovské investície nedostupné od bánk. Vytvára sa tak akciová spoločnosť - vznik nových CP – akcií = nové spôsoby financovania (akciová forma podnikania)

na sekundárnych trhoch - dominantné postavenie burza. Prvé burzy v Amsterdame a v Londýne (najväčšie obchodné centra s CP)

prudký rozvoj finančných trhov v 20. storočí = modifikácie klasických CP, vznik nových CP (syntetické CP)


Legislat vna prava problematiky finan n ch trhov a cenn ch papierov
Legislatívna úprava obrovské investície nedostupné od bánk. Vytvára sa tak akciová spoločnosť - vznik nových CP – akcií = nové spôsoby financovania (problematiky finančných trhov a cenných papierov

smernica 79/279/EHS o koordinácii pri povolení úradnej kotácie CP na burze CP,

smernica 89/298/EHS o koordinácii podmienok na zostavovanie, kontrolu a rozširovanie prospektov verejne obchodovateľných CP,

smernica 85/611/EHS o kolektívnom investovaní

smernica 88/627/EHS o informačnej povinnosti pri zmene významných akcionárskych podielov,

smernica 89/592/EHS o obchodovaní osôb s privilegovaným prístupom k dôverným informáciám,


Finan n trhy predn ka 4

smernica 93/22/EHS obrovské investície nedostupné od bánk. Vytvára sa tak akciová spoločnosť - vznik nových CP – akcií = nové spôsoby financovania (o investičných službách v oblasti CP,

smernica 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných firiem a úverových inštitúcií,

smernica 97/9/EC o systémoch odškodnenia investorov,

smernica 2001/34/EC o prijímaní CP na kótovaný trh a o informáciách, ktoré majú poskytovať o týchto CP,

smernica 2001/107/EC Produktová direktíva,

smernica 2001/108/EC Riadiaca direktíva,

smernica 2003/6/EC o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom,

smernica 2003/41/EC o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.


Cenn papier ako ekonomick kateg ria
Cenný papier obrovské investície nedostupné od bánk. Vytvára sa tak akciová spoločnosť - vznik nových CP – akcií = nové spôsoby financovania (ako ekonomická kategória

Vymedzenie pojmu CP z aspektu:

právneho,

ekonomického


Finan n trhy predn ka 4

zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách:

Cenný papier - „peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.“

v súčasnosti: v listinnej alebo zaknihovanej /dematerializovanej/ podobe

v minulosti: len v listinnej podobe


Finan n trhy predn ka 4

Evidenciu majiteľov a druhov CP vydaných zaknihovaním vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

Imobilizácia CP je ich sústredenie v centrálnych registroch.


V hody dematerializ cie cp
Výhody vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). dematerializácie CP:

stráca sa anonymita na trhu - všetci majitelia sú presne a spoľahlivo registrovaní,

bezpečnosť – CP nemožno stratiť, zničiť, ukradnúť,

transparentnosť, prehľadnosť – zabraňuje sa možnosti úniku dát, (prehľad o veľkosti majetkového podielu sťažuje pranie špinavých peňazí),

úspornosť (listinné CP sú drahé),

rýchlosť a bezpečnosť procesu vyrovnania obchodov.


Finan n trhy predn ka 4

Listinný CP musí mať vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). špeciálne ochranné prvky

(špeciálny papier s vláknami bavlny proti stárnutiu papiera identifikovateľnými iba s UV lampou, napustený chemickou látkou, vodoznak tlačiarne, opticko-variabilný prúžok s perleťovým leskom, ceninová farba odolná proti odretiu, grafická podoba CP – podtlače, mikrolinky a mikrotexty, latentné obrazy a pod. Papier je presne evidovaný, registruje sa aj odpad pri tlači.)


Druhy cenn ch papierov
Druhy cenných papierov vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

Sústava cenných papierov:

akcie, dočasné listy,

podielové listy, dlhopisy,

vkladové listy, pokladničné poukážky,

vkladné knižky, kupóny,

zmenky, šeky,

cestovné šeky, náložné listy,

skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy,

družstevné podielnické listy,

iný druh CP, ktorý za CP vyhlási osobitný zákon.


Finan n trhy predn ka 4

Investičné nástroje vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). sú akcie, dlhopisy, podielové listy a všetky zastupiteľné CP, ktoré boli emitované na domácom a zahraničnom trhu.

Patria k nim aj tzv. termímované kontrakty, ktoré sa viažu na CP alebo podkladové aktíva, akými sú úroková sadzba, mena (forwardy, futurity, swapy, opcie). Naopak za investičné nástroje nie sú považované vkladné knižky, šeky a náložné listy.


Finan n trhy predn ka 4

Investičné služby vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). zákon člení na:

- hlavné investičné služby: napr. prijatie/realizácia pokynov od klienta na kúpu alebo predaj CP na účet klienta, sprostredkovateľské služby pri emisiách a umiestnení CP na trhu

-vedľajšie investičné služby : napr. úschova a správa CP, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie úverov a pôžičiek klientom, poradenstvo, poskytovanie služieb súvisiacich s upisovaním a umiestňovaním CP na trhu emitentom, vykonávanie devízových obchodov súvisiacich s poskytovaním investičných služieb a vykonávanie činností člena centrálneho depozitára.


Finan n trhy predn ka 4

Emitentom vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). CP môže byť FO, PO, ktorá ho nadobudla na základe zmluvy (dedením, darovaním)..

Stanovuje, že zastupiteľné CP sú tie, ktoré sú vydané jedným emitentom, s rovnakým dátumom a tými istými právami. Musia byť označené kódom ISIN (medzinárodný systém číslovania na identifikáciu CP). Každý CP má menovitú hodnotu na ňom uvedenú.

Emisný kurz je cena, za ktorú sa CP predáva pri emisii a kurz (trhová cena) je tá cena, ktorú zverejňuje burza cenných papierov (BCP).


Finan n trhy predn ka 4

Finančné inštitúcie: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). banky, správcovské spoločnosti, poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, centrálny depozitár a subjekty s podobným predmetom činnosti.

Niektoré CP – akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy, družstevné podielnické listy a pokladničné poukážky – existujú len v zaknihovanej podobe.

CP: na meno, na rad a na doručiteľa (listinné CP môžu byť len na meno).


Finan n trhy predn ka 4

Zánik CP vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). - keď zaniká emitent a právny nástupca nepreberá jeho záväzok, na základe rozhodnutia emitenta, dňom splatenia, splnením iných právnych skutočností, ktoré určuje zákon.

Prechod CP - zmena majiteľa na základe dedenia alebo rozhodnutia štátneho orgánu.

Prevod CP - zmena majiteľa na základe zmluvy.


Finan n trhy predn ka 4

CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

stelesneného práva

prevoditeľnosti

obchodovateľnosti

spôsobu emisie

charakteru dôchodkov plynúcich z cenných papierov

charakteru emitenta

ekonomického významu


Finan n trhy predn ka 4

CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

1. stelesneného práva

 • tovarové CP(skladové listy, lodné listy, konosamenty)

 • CP peňažného trhu – štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, komerčné papiere stelesňujúce krátkodobé pohľadávky,

 • CP kapitálového trhu – predstavujú pohľadávky alebo podiely a možno ich rozdeliť na:

  • úverové CP – dlhopisy,

  • majetkové CP – akcie a podielové listy;

22


Finan n trhy predn ka 4

CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

2. prevoditeľnostimožno hovoriť o CP na:

 • doručiteľa,

 • rad,

 • meno

  CP na doručiteľa - anonymný charakter.

  Právo, ktoré je s nimi spojené, môže vykonávať každý, kto CP v danom okamihu vlastní a predloží na vyplatenie. Prevod práva z jedného subjektu na iný subjekt sa realizuje jednoducho – odovzdaním CP.

23


Finan n trhy predn ka 4

CP na rad vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). (tzv. order papier) - oprávnená osoba je vždy uvedená v texte listiny.

Práva s nimi spojené sa prevádzajú osobitným písomným vyhlásením na rube CP alebo v jeho prílohe (rubopis, indosament, žíro).

Podľa toho, či na CP musí byť uvedená doložka „na rad“ alebo nie, rozlišujeme:

- zákonné order papiere -je priamo zo zákona prevoditeľný rubopisom, takže doložku „na rad“ nemusí obsahovať (zmenky, šeky, dočasné listy, akcie na meno, dlhopisy na meno a podielové listy na meno).  

- ostatné order papiere


Finan n trhy predn ka 4

CP na meno vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS). možno prevádzať iba všeobecnou občiansko-právnou cestou – dohodou o postúpení práv (cesiou). (Písomná forma zmluvy).

CP na meno môže byť aj zákonný order papier, ak obsahuje tzv. rekta doložku, ktorá sa vyjadruje slovami „nie na rad“.


Cp mo no leni pod a
CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

3. obchodovateľnosti:

 • obchodovateľné

  (podmienkou je prevoditeľnosť; najlepšie obchodovateľnými CP sú CP na doručiteľa ),

 • obmedzene obchodovateľné

  (musia mať zvlášť vymedzené podmienky (zamestnanecké akcie), alebo si vyžadujú dodatočné právne úkony),

 • neobchodovateľné

  (zakladajú len právny vzťah medzi dvoma subjektami a nie sú predmetom kúpy alebo predaja)


Cp mo no leni pod a1
CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

4. spôsobu emisie:

 • hromadne emitované

  (vydanie zastupiteľných CP vo veľkom objeme. Napr. akcie, ktoré slúžia na získanie základného kapitálu akciovej spoločnosti, na krytie schodku štátneho rozpočtu (štátne obligácie), na obstaranie podnikateľských zdrojov (podnikové a bankové obligácie).

 • individuálne emitované

  (zmenky, šeky, warranty a pod.)


Cp mo no leni pod a2
CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

5. charakteru dôchodkovplynúcich z cenných papierov možno rozlišovať:

 • CP s pevným úročením – emitent je povinný platiť pravidelné pevné sumy (obligácie),

 • CPs pohyblivým úročením - v pravidelných časových intervaloch sa prispôsobuje veľkosť dôchodku úrokovým sadzbám na trhu,

 • CP s nulovými platbami- výnos sa dosahuje ako rozdiel medzi emisným a umorovacím kurzom,

 • CP s premenlivým výnosom - ak sú platby závislé od výsledku hospodárenia emitenta (akcie, podielové listy);


Cp mo no leni pod a3
CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

6. charakteru emitenta sa rozlišujú:

 • CP verejné

  (štátne cenné papiere, papiere verejnoprávnych subjektov – miest a obcí),

 • CP súkromné

  (bankové, podnikové).


Cp mo no leni pod a4
CP možno členiť podľa: vykonáva emitent, alebo centrálny depozitár (centrálny register NBS).

7. ekonomického významu:

 • platobné a úverové (zmenky, šeky),

 • ukladacie (dlhopisy, podielové listy),

 • špekulatívne (akcie).


Finan n trhy predn ka 4

Veľa druhov CP na FT si vyžaduje aj ďalšiu klasifikáciu napr. podľa kritéria „daňové aspekty“ (CP oslobodené od daní z výnosov resp. s osobitnými daňovými predpismi), „meny“, v ktorých sa CP emitujú (USD, EUR a pod.).

Špecifickým finančným nástrojom sú

- devízy, ktoré sa riadia devízovým zákonom.

- finančné deriváty, ktoré sú odvodené od CP, devíz, akciových indexov a pod. Základné druhy: opcie, finančné futurity a swapy.


Emisia cp
Emisia CP klasifikáciu napr. podľa kritéria „daňové aspekty“ (CP oslobodené od daní z výnosov resp. s osobitnými daňovými predpismi), „meny“, v ktorých sa CP emitujú (USD, EUR a pod.).

 • vydanie zastupiteľných CP emitentom

 • kto môže byť emitentom CP určuje zákon

 • (zmenky, šeky) môžu vydávať aj FO aj PO

 • (akcie, dočasné listy, podielové listy) môžu emitovať len PO

 • (obligácie) môžu emitovať PO aj FO, ktorí sú podnikateľmi

 • na neverejnom trhu (neorganizovanom) sa môže obchodovať so všetkými druhmi CP. Emitent nemá povinnosť poskytovať žiadne informácie, ani požiadať o povolenie na emisiu a obchodovanie.


Finan n trhy predn ka 4

 • verejne obchodovateľný CP klasifikáciu napr. podľa kritéria „daňové aspekty“ (CP oslobodené od daní z výnosov resp. s osobitnými daňovými predpismi), „meny“, v ktorých sa CP emitujú (USD, EUR a pod.). vyžaduje osobitné povolenie na emisiu, ktoré udeľuje príslušný orgán dohľadu.

 • Súčasťou žiadosti o osobitné povolenie je tzv. prospekt emitenta CP, ktorý obsahuje údaje o:

  • emitentovi a jeho podnikaní (meno, sídlo, IČO, vznik a forma spoločnosti, predmet podnikania, identifikačné údaje členov štatutárnych orgánov, majetkové prepojenie s inými osobami, počet CP, základné imanie, patenty a licencie, zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov alebo služieb, podiel na domácom a zahraničnom trhu.),

  • cennom papieri (druh, dátum emisie, emisného kurzu, obmedzenie prevoditeľnosti CP, účel použitia prostriedkov pri emisii CP, spôsob, termíny výplaty výnosov, spôsob zdaňovania a pod.),

  • finančnej situácii emitenta (výkazov ziskov a strát a konsolidovaná účtovná závierka, prehľad úverov, ich splatnosť, všetky doteraz emitované CP a ich menovitá hodnota, termín splatnosti, spôsob určenia výnosu, záruky, výsledok hospodárenia za posledné 3 roky, údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii emitenta, základné strategické zámery v budúcom roku, vyhlásenia štatutárnych orgánov a audítora a ďalšie).


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť! klasifikáciu napr. podľa kritéria „daňové aspekty“ (CP oslobodené od daní z výnosov resp. s osobitnými daňovými predpismi), „meny“, v ktorých sa CP emitujú (USD, EUR a pod.).