Download
semestr ln projekt do p edm tu finan n trhy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY

588 Views Download Presentation
Download Presentation

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY SMĚNKY A ŠEKY Zpracovali: Jana Skutková Iveta Makovcová Stanislav Svatoš

 2. SMĚNKY Směnka • obchodovatelný cenný papír, který je vystaven ve formě a obsahu; náležitosti směnek upravuje zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb. Výhody směnek • jednodušší a rychlejší vymáhání dluhu soudní cestou • žalobce nemusí prokazovat vznik závazku, stačí aby soudu předložil originál směnky • dlužník musí prokázat důvody nezaplacení směnky

 3. Nevýhody směnek • musí být vystaveny v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem; pokud některá náležitost chybí, směnka je neplatná Typy směnek • směnka vlastní - osoba, která směnku vystavuje se zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu a na určitém místě; na směnce vystupují dvě osoby - dlužník - výstavce směnky - věřitel - majitel směnky

 4. Náležitosti směnky vlastní • označení listiny jako “směnka“ • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku • údaj splatnosti • místo, kde má být placeno • jméno osoby, na jejíž řad má být placeno • datum a místo vystavení směnky • vlastnoruční podpis výstavce

 5. směnka cizí- na vlastní řad–výstavce je současně věřitel a přikazuje dlužníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele ; na směnce vystupují dvě osoby -směnečník – dlužník -věřitel – výstavce směnky

 6. - ne na vlastní řad – výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele; na směnce vystupují tři osoby - vedlejší dlužník - výstavce směnky -věřitel - majitel směnky -směnečník - hlavní dlužník

 7. Náležitosti směnky cizí • označení listiny jako “směnka“ • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku • jméno toho, kdo má platit+adresa (banky to vyžadují) • údaj splatnosti • jméno osoby, na jejíž řad má být placeno • místo, kde má být placeno • datum a místo vystavení směnky • vlastnoruční podpis výstavce

 8. Splatnost směnky – 4 možnosti • směnka denní (fixní) - přesné datum splatnosti • datosměnka- lhůta splatnosti (např. za měsíc od • data vystavení) • vistasměnka - splatnost „na viděnou“(kdykoli po předložení) • lhůtní vistasměnka- splatnost v určitý den po viděné Délka splatnosti směnky není zákonem omezena. Pokud směnka neobsahuje údaj splatnosti, je splatná „na viděnou“.

 9. Využití směnek • Platební nástroj - smyslem je, aby při její splatnosti skutečně došlo k zaplacení dlužné peněžní částky • Zajišťovací nástroj - slouží jako zajištění jiného peněžitého závazku (např. zaplacení kupní ceny) mezi dlužníkem a věřitelem

 10. VZOR SMĚNKY VLASTNÍ

 11. VZOR SMĚNKY CIZÍ

 12. ŠEKY • převoditelné cenné papíry, kterými výstavce šeků přikazuje šekovníkovi (obchodní banka vedoucí BÚ), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli (předkladateli) šeku na šeku uvedenou peněžní částku • nejsou dlužním úpisem jako směnky, protože se vystavují vždy na peněžní plnění • v praxi se může vyskytnou, že šek není tzv. krytý = výstavce v době splatnosti na účtu nedisponuje peněžními prostředky

 13. DRUHY ŠEKŮ šeky bankovní (vystavuje banka) šeky soukromé (vystavuje soukromá osoba) cestovní šeky (vytvořeny pro potřeby cestovního ruchu) eurošek (modifikovaná forma soukromého šeku)

 14. Zvláštnosti šeku Všechny státy na světě jsou rozděleny do 2 oblastí: • Ženevská konvence - mezinárodně uznávaná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy. • Angloamerická oblast- do této oblasti patří především USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika.

 15. Lhůty předkládání šeků k proplacení v oblasti Ženevskékonvence: • šek vystavený ve státě a splatný v témže statě musí být předložen k proplacení do 8 dnů • šek vystavený ve státě a splatný v jiném státě téhož světadílu musí být předložen k vystavení do 20 dnů • šek vystavený v jednom světadílu a splatný v jiném světadílu musí být předložen do 70 dnů

 16. Lhůty předkládání šeků k proplacení v oblasti Angloamerické: • lhůta k předložení vymezená v rozumné době s přihlédnutím ke všem okolnostem; v praxi se ustálila doba až 90 dnů.

 17. Náležitosti šeku označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu jméno toho, kdo má platit (šekovníka) údaj místa, kde má být placeno datum a místo vystavení šeku podpis výstavce

 18. Předložení šeku • předložení šeku od účtovně se rovná jeho předložení k placení Odvolání šeku • odvolání šeku je účinné teprve po uplynutí lhůty předložení Splatnost šeku • šek je splatný na viděnou.Každý odchylný údaj platí za nezapsaný • šek, který se předloží k placení přede dnem, jenž je v něm udán jako datum vystavení, jest splatný v den předložení

 19. Cestovní šek • cestovní šek je cenný papír, s  nímž je spojeno právo na vyplacení částky v tuzemské nebo zahraniční měně • cestovního šeku se používá jako nástroje pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí Náležitosti cestovního šeku: • označení, že jde o cestovní šek • příkaz nebo slib zaplatit určitou částku oprávněné osobě • jméno výstavce, jeho podpis nebo dostatečnou náhradu podpisu

 20. VZORY ŠEKŮ VZOR BANKOVNÍHO ŠEKU VZOR CESTOVNÍHO ŠEKU