Velkommen - PowerPoint PPT Presentation

lukas
velkommen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
133 Views
Download Presentation

Velkommen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen DET ER MITT VALG Et utviklingsprogram for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse i skolen Kursholder: Sylvia Johansen

 2. ”Hvis tall og bokstaver er frøene som skal vokse til kunnskap, er trygghet og omsorg jordsmonnet de skal vokse i”.

 3. DMV handler om • Å bygge gode relasjoner • Trene sosiale ferdigheter, anti-mobbing • Ta ansvar for seg selv konsekvens • Øve på å ta valg • Selvtillit • Verktøy for læreren, godt læringsmiljø • Overføringsverdi til livet utenfor klasserommet 3

 4. OPPLÆRINGSLOVEN § 9a-1 og 9a-3 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåandeskolar har rett til: Eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremjeeit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosial tilhør.

 5. Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal: • Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle - etisk, sosial kulturell kompetanse og - evne til demokratiforståelse og demokratisk tenkning • Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av fremtidig arbeid • Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring


 6. Leksjonene i bøkene inneholder bl.a: medansvar for eget læringsmiljø samarbeid personlig og sosial utvikling valg, beslutninger og konsekvenstenkning majoritetsmisforståelser mobbeproblematikk mobil/databruk problemstillinger rundt rusmidler og tobakk russefeiring prosjektarbeid elevmedvirkning

 7. 7

 8. Sosial og emosjonell læring SEL defineres som en prosess der unge mennesker og voksne utvikler fundamentale sosiale og emosjonelle ferdigheter blant annet i: • Selvoppfatning • Selvdisiplin • Sosial bevissthet • Relasjonsbygging • Ansvarsfulle beslutninger Daniel Goleman 8

 9. «Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» UrieBronfenbrenner / Psykolog Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv.

 10. ”Å mestre samspill med andre” • ”Et godt skolemiljø er nøkkelen til god forebygging.” Terje Ogden Forskningsdirektør ved Atferdssenteret

 11. Thomas Nordahl Forståelse av læringsmiljø(hentet fra Thomas Nordahl/Bedre læringsmiljø • Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen som: • Vennskap og relasjoner til jevnaldrende • Relasjoner mellom elev og lærer • Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp • Normer og regler • Elevsyn og forventninger til læring • Det fysiske miljøet i skolen • Samarbeid mellom hjem og skole

 12. Thomas Nordahl Forståelse av læringsmiljø • Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til: • en positiv læring og utvikling for den enkelte elev • en skolehverdag som fremmer helse og trivsel • Alle ansatte på skolen har et ansvar for å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø.

 13. Forskning Utdanningsdirektoratet ved Thomas Nordahl konkluderer: ”Det er mitt valg” har dokumentert effekt på forebyggende problematferd og sosial kompetanse.”(2009) Fra rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen2006/ Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø (oppdatert 2009)

 14. FORSKNING En 3-årig undersøkelse på 5.-7.-trinn viser oppløftende og positive resultater: • Utsettelse av alkoholdebut • Barn snakker med sine foreldre • Styrking av sosial kompetanse

 15. FORSKNING Noen viktige forutsetninger for resultatene: • Lærere må arbeide systematisk med opplegget over tid • Skolene må ha forebyggende arbeid i sine virksomhetsplaner • Hele skolen bør være kurset i Det er mitt valg • Skolen bør forplikte lærerne til å arbeide med DMV

 16. Forskning i USA (Casel ) • Forskning fra USA viser at Det er mitt valg (Lions Quest) bidrar til å fremme elevens faglige læring. • Elever som hadde deltatt i sosial- og emosjonell læring (SEL) økte faglige kunnskaper med opp til 11 % sammenliknet med kontrollgruppen. • Elevene viste signifikant bedre atferd og var mindre engstelige og urolige. • SEL-programmene økte elevenes positive holdninger til skolen, noe som påvirket deres skoleresultat.

 17. Uttalelse fra ei jente i 5. klasse: Det er mitt valg har lært meg ... -å holde på vennene mine -hva kameratpress er -at det er lurt å ikke være ego -å våge å si hva jeg føler 17