het Woord aan het werk - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
het Woord aan het werk PowerPoint Presentation
Download Presentation
het Woord aan het werk

play fullscreen
1 / 21
het Woord aan het werk
84 Views
Download Presentation
luella
Download Presentation

het Woord aan het werk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. het Woord aan het werk 1 Thessalonika 1

 2. brief aan: Thessalonika tijd:± 50 AD geschreven te: Korinthe bijzonder: 1-ste brief Paulus voorgeschiedenis: Handelingen 171-10 1 2 1 2 2

 3. Handelingen 17 1En hun weg nemende over Amfipolis en Apollonia, kwamen zij te Tessalonica, waar een synagoge der Joden was. 2 En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, 3 door aanhalingen uitleggende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik zeide hij u predik. 4 En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen. 3

 4. Handelingen 17 5 Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer; en zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. 6 Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders, en schreeuwden: Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 7 en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is. 4

 5. Handelingen 17 8 En zij maakten de bevolking en de stadsbestuurders, die dit hoorden, ongerust. 9 Doch toen dezen van Jason en de anderen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. 10Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen... 5

 6. 1Thessalonika 1 1 Paulus, Silvanus en Timoteus aan de gemeente der Tessalonicenzenin God... in Handelingen: Silas 6

 7. 1Thessalonika 1 1 ... in God, de Vader, en de Here Jezus Christus... 7

 8. 1Thessalonika 1 1 ... genadezij u en vrede! 8

 9. 1Thessalonika 1 2Wij danken GOD altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, lett. melding maken 9

 10. 1Thessalonika 1 3onophoudelijk uwer gedachtig aan het werk uwsvan het geloof, de inspanning uwervan de liefde en de volharding uwervan de hoop ... 10

 11. 1Thessalonika 1 3... opVAN onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. 11

 12. 1Thessalonika 1 4Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, 12

 13. 1Thessalonika 1 5omdat onze evangelieprediking... 13

 14. 1Thessalonika 1 5... niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in deheilige Geest en in grote volheid... lett. volle verzekerdheid* 14 * Hebreeën 10:22

 15. 1Thessalonika 1 5... gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. 6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here... 15

 16. 1Thessalonika 1 6... en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestesaangenomenontvangen*, zelfde woord als in Hand.28:21 "Wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judeaontvangen..." 16

 17. 1Thessalonika 1 7zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonie en in Achaje. Macedonië Achaje 17

 18. 1Thessalonika 1 8Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonie en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op GOD richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. 18

 19. 1Thessalonika 1 9Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, lett. ... jullie je -omkeren tót de GOD en ván de afgoden... 19

 20. 1Thessalonika 1 10en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft... 20

 21. 1Thessalonika 1 10... Jezus, die ons verlost van de komende toorn. = in veiligheid brengen 1. de toorn van "de diabolos" die op aarde wordt geworpen, Openb.12:12 2. later: de toorn van God die de wereld gaat richten, Openb.6:16 21