prow 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROW 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROW 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

PROW 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

luciano-bolton
126 Views
Download Presentation

PROW 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROW 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Pan Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, dnia 16 maja 2007r.

  2. PROW 2007-2013 • Kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. • W ramach PROW 2007-2013 zdefiniowano4osie: • Oś.1Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, • Oś.2Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, • Oś.3Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, • Oś.4Leader.

  3. PROW 2007-2013 Zgodnie z projektem PROW 2007-2013 ze stycznia 2007 r. Województwo Małopolskie będzie Instytucją Wdrażającą dla działań: OŚ I Działanie -Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: schemat I – scalanie gruntów; schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: • zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej; • tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; • wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Działanie –Odnowa i rozwój wsi. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tyś. zł. w okresie realizacji Programu OŚ IV LEADER

  4. PROW 2007 -2013oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

  5. PROW 2007 -2013oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Działanie pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Beneficjentem w ramach działania mogą być: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonujące zadania określone w zakresie pomocy. Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko – wiejskich -poza miastami liczącymi powyżej 5 000 mieszkańców, oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 000.

  6. PROW 2007 -2013oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zakres pomocy obejmuje realizację projektów w zakresie: 1)Gospodarki wodno- ściekowej: • zaopatrzenia w wodę; • odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; 2)Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) Wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

  7. PROW 2007 -2013oś. 3 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Forma i wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie , w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 1) 4 mln zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 2) 200 tyś. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Poziom pomocy z EFFROW wynosić będzie maksymalnie75 %kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej25%kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

  8. Budżet PROW 2007 – 2013 Budżet PROW 2007-2013* • Razem 17 217 817 541 euro • w tym: • EFRROW 13 230 038 156 euro • Budżet krajowy 3 987 779 385 euro *zgodnie z projektem PROW ze stycznia 2007 r.

  9. Proponowane limity MRiRW środków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

  10. PROW 2007 – 2013 Informacje na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach PROW 2007-2013 udzielane są w Departamencie Środowiska i Rozwoju Wsi UMWM ul. Racławicka 56 Kraków w pokojach nr111, 112, 113 Oraz pod numerami telefonów : (0-12) 63 03 496, 63 03 451, 63 03 497, 63 03 397, 63 03 529, 63 03 498