1 / 25

Diasarjan esittely

Diasarjan esittely. Diat 2-4 Johdanto ihmisoikeuksiin Diassa 5 ”Ihmisoikeudet – historiaa YK:n sopimuksia ja alueellisia sopimuksia”, lue liitteenä löytyvä pdf-tiedosto ”Puu esittely”. Diat 10- 12 Mitä oikeuksia ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja KP- ja TSS – sopimukset sisältävät.

luboslaw
Download Presentation

Diasarjan esittely

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Diasarjan esittely • Diat 2-4 Johdanto ihmisoikeuksiin • Diassa 5 ”Ihmisoikeudet – historiaa YK:n sopimuksia ja alueellisia sopimuksia”, lue liitteenä löytyvä pdf-tiedosto ”Puu esittely”. • Diat 10- 12 Mitä oikeuksia ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja KP- ja TSS – sopimukset sisältävät. • Diat 13-19 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, esimerkkejä johdannosta ja artikloista. • Diat 20-23 Oikeuksien toteutumisen vastuusta • Dia 24 kuva • Diat 25-28 Ihmisoikeuspuolustaja • Dia 29-30 Lisää materiaalia ja tietoa

 2. Johdatus ihmisoikeuksiin • Historiaa • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen synty • Julistuksen sisältämät oikeudet ja niiden toteutuminen • Suomessa ja universaalisti • Eri lähestymistapoja • Mistä saa lisää tietoa?

 3. Ihmisoikeuksia tulee … Suojella Edistää Puolustaa Jokaisen ihmisoikeuksia suojaavat ihmisoikeussopimukset ja valtioiden perustuslait. Ihmisoikeustyön tavoitteena on ihmisoikeustilanteen valvominen ja kehittäminen tehdä ihmisoikeuksia tunnetuksi torjua ja vastustaa ihmisoikeusloukkauksia

 4. Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? • Universaalisuus periaatteena – kaikkien oikeudet ovat ”Kaikille, kaikkialla ja koko ajan” • ”Droit de l’homme” – sukupuolisuus historiassa - Kuka oli mies, jolle oikeudet kuuluivat vuosisatoja sitten? • YK:n sopimukset ja alueelliset sopimukset – niiden historiaa ja eri näkökulmat alueellisissa sopimuksissa • Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys tavoitteena - Suomen perustuslaki takaa yhdenvertaisuuden • Toteutumista tulee tarkastella eri ryhmien näkökulmasta - lapset, naiset, vammaiset henkilöt, etniset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt, pakolaiset, alkuperäiskansat … • Köyhyys - suurin ihmisoikeusloukkaus ja ihmisoikeuksien toteutumisen este • Globalisaatio kaikessa - myös ongelmat kaikkialle

 5. Tähän puu kuva

 6. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisältämät oikeudet Ihmisoikeudet.net sivuston Mitä ne sisältävät? - osiossa löytyvät kootusti oikeudet ja niiden määrittelyt http://www.ihmisoikeudet.net/sisalto • Oikeuden määrittely • Oikeus eri ihmisoikeussopimuksissa • Esimerkkitapauksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä • Pohdi ja keskustele

 7. Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet • Syrjinnän kielto ja tasa-arvo • Oikeus elämään, orjuuden kielto • Kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti • Mielivaltaisen pidätyksen kielto • Yksityiselämän ja perheen suoja • Liikkumisen vapaus • Oikeus turvapaikkaan, oikeus kansalaisuuteen • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe • Omaisuuden suoja • Ajatuksen, uskonnon ja omantunnon vapaus, mielipiteen- ja sananvapaus • Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus • Oikeus osallistua maansa hallintoon

 8. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet • Oikeus riittävään elintasoon • Oikeus ruokaan ja asuntoon • Oikeus terveydenhuoltoon • Oikeus työhön ja opiskeluun • Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan Kollektiiviset oikeudet • oikeus kehitykseen • kansojen itsemääräämisoikeus

 9. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Hyväksytty YK: yleiskokouksessa 10.12.1948 Johdanto …kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vailla, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta…

 10. 1. artikla Ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Ihmisyys ja ihmisarvo Universaalisuus Luovuttamattomuus Perustavanlaatuisuus

 11. 2. artikla Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. … Syrjinnän kielto

 12. 26. artikla (1) Jokaisella on oikeus saada opetusta... (2) Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi. (3) Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu. Usko koulutukseen - Millaiseen koulutukseen?

 13. 28. artikla Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua. Oikeus kehitykseen Oikeus puhtaaseen ympäristöön Kansojen oikeudet

 14. 29. artikla (1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. (2) Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. (3) Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

 15. 30. artikla Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia. Oikeuksia ja vapauksia ja velvollisuuksia

 16. Oikeuksien toteutumisen vastuusta • Yksilö – valtio suhde, valtiot huolehtivat yksilön oikeuksien toteutumisesta • Yksilö - yksilö suhde, yksilöt huolehtivat toistensa oikeuksien toteutumisesta • Yksilöillä on velvollisuuksia yhteisöä kohtaan • Yksilön ihmisoikeudet ovat ensisijaisia ja yhteisön oikeudet niille alisteisia

 17. 12. artiklaÄlköön mielivaltaisesta puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan. 3. artikla Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen 9. artikla Ketään ei saa mielivaltaisesta pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon. Yksilön oikeus yhteiskunnassa

 18. 7. artiklaKaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan. 30. artikla Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia. Vapaus – oikeus

 19. 29. artikla (1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. (2) Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. Vastuu - velvollisuus

 20. http://developmenteducation.ie/galleries/browse Kaikille, kaikkialla, koko ajan

 21. Ihmisoikeuspuolustajat • Hyväksyy ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen oikeudet ja velvollisuudet • Toimii rauhanomaisesti • Ei vaadi erityisosaamista

 22. Ihmisoikeuspuolustajat - eri tapoja • Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen • Tiedon keruu ja levitys • Kouluttaminen ja tiedottaminen • Kaikkien osallistumisen edistäminen • Toimiminen demokratian vahvistamiseksi, jolloin tavoitteena on että mahdollisimman moni osallistuu ja keinot ja tavat toimia ovat läpinäkyviä • Muut konkreettiset toimet …ruuanjakelu, vanhusten auttaminen, sadutus…

 23. Ihmisoikeuspuolustajat - eri tasoilla • Paikallinen • Alueellinen • Kansallinen • Kansainvälinen • Yksin • Ryhmässä • Kansalaisjärjestössä • Yhdistyksessä • Hallituksessa • Virkamiehenä • Yksityisyrittäjänä

 24. Ideoista toimintaan • Mitä asioita / henkilöitä / ryhmiä? • Yksin, ryhmässä, luokassa … ? • Tapa olla ja elää • Tartu tilaisuuteen • Sinun tapasi nyt, se voi muuttua vuosien kuluessa • Saa myös epäonnistua • Sitoutuminen • Vinkkejä toimintaan www.ihmisoikeudet.net/toimi

 25. www.ihmisoikeudet.net Materiaalit ja menetelmät kootusti katsowww.maailmankoulu.fi www.globaalivastuu.fi Maailman kuvia www.maailma.net www.global.finland.fi Elokuvavinkkejä www.koulukino.fi Tietoa ihmisoikeustyöstä • Amnesty www.amnesty.fi • Ihmisoikeusliitto www.ihmisoikeusliitto.fi • YK-liitto www.ykliitto.fi • Pakolaisapu www.pakolaisapu.fi • Taksvärkki www.taksvarkki.fi • Väestöliitto www.vaestoliitto.fi Kirjat, musiikki, lehdet, kuvat…

More Related