Zku enosti z posuzov n klinick ch laborato
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří. prim. MUDr. Vlasta Musilová. Úvod k akreditaci Posuzování nastavení systému Posuzování akreditovaných metod NASKL- audit č.1. Závěr. Úvodem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - loyal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zku enosti z posuzov n klinick ch laborato

 • Úvod k akreditaci

 • Posuzování nastavení systému

 • Posuzování akreditovaných metod

 • NASKL- audit č.1.

 • Závěr


Vodem
Úvodem

 • Jasně definovat oblast působnosti normy - celé nemocnice (ISO 9001), celá laboratoř (ISO 15 189), část laboratoře apod.

 • Organizační schémajasně vyznačit - včetně postavení v rámci celku

 • Návaznost na již zavedený systém kvality - v rámci nemocnice (ISO 9001) nebo jiného celku

 • Příručka jakosti - ve větších celcích samostatná pro každou normu, v rámci laboratoře - může být jedna - je vhodné mít na začátku tabulku pro srovnání kapitol obou norem

 • Požadavky na dokumentaci - je třeba opět udržet návaznost v rámci celého celku- používat odkazy, pozor na jednoznačnost označení dokumentů


P ru ka jakosti
Příručka jakosti

Nutný dokument

 • pracuje s nim akreditační orgán

 • pro potřebu pracovníků laboratoře

 • popřípadě i jiných pracovníků - s vašim svolením

 • řízený dokument

 • kde v normě najdete slovo musí - to musí být v příručce popsáno nebo odkazem


P ru ka jakosti1
Příručka jakosti

 • Minimální rozsah

 • -popis QMS

 • technické postupy - odkaz

 • struktura dokumentace

 • úlohy a odpovědnosti vedení (MJ, technické vedení, odpovědnost za shodu normou)

 • Poučení o použití PJ a dokumentů

 • Odpovědnost za aktualizaci - manažér jakosti

 • Pozor na politiky- je to vysvětlení vaší filosofie přístupu k dané problematice


P ru ka jakosti2
Příručka jakosti

 • Politika jakosti:pokud jste součástí většího celku, musí vycházet z celkové politiky jakosti organizace , je v rovině obecnější

 • Cíle jakosti:již konkrétní pro dané pracoviště, v souladu s politikou, většinou na rok

 • Doplňující dokument: příručka pro odběr primárních vzorků – součást ŘD

  pokud www stránky- musíme je umět uřídit ) smlouva s operátorem, aktualizace, odpovědná osoba, apod.

 • Vhodné, aby byla přiměřená - ne příliš obsáhlá, ale výstižná, využijte příloh ( seznam vyšetřovacích metod, odpovědnosti ve vztahu k akreditovaným metodám, etika,...


Dopl uj c slu by
Doplňující služby

 • Smluvní laboratoře: laboratoř, která provádí druhý posudek, dourčení - konfirmační laboratoře, histopatologické laboratoře,..

 • Nutná zde smlouva- postup pro výběr, sledování jakosti v této laboratoři, seznam smluvních laboratoří

 • Laboratoře, kam něco posílám - to co nedělám, jsou moji dodavatelé, platí zde stejný postup jako pro dodavatele, včetně hodnocení spokojenosti, seznam, apod.

 • Poradenské služby - při normě 15189:

 • pro zákazníka - lékaře

 • rady pro volbu vyšetření a používání služeb

 • interpretace výsledků

 • pravidelný kontakt s klinickými pracovníky (účast na klinických vizitách, konsultace apod.)


Pracovn ci
Pracovníci

 • Vedoucí laboratoře: musí mít dány výkonné pravomoci a způsobilost převzít odpovědnost za poskytované služby (odborné, poradenské,..)

 • Ostatní pracovníci: opět jednoznačně nadefinovány odpovědnosti a pravomoci

 • Kvalifikační kriteria- pro všechny funkce, zastupitelnost

 • Pravidelné hodnocení pracovníků

 • Zachování důvěrnosti informací o pacientech:nezapomenout na to


Laboratorn vybaven
Laboratorní vybavení

 • Potřebné zařízení – jednoznačná identifikace + záznamy, obsluha oprávněnými osobami, bezpečný provozní stav, postup při zjištění poruchy, kontrola před uvedením do provozu

 • Pravidla návaznosti - u monitorovacích zařízení dodržovat - vždy zvažujte účel použití

 • Odběry pro akreditovaná vyšetření, - pokud je děláte u akred. metod, tak jsou odběry součást posuzování


4 1 laboratorn vybaven
4.1 Laboratorní vybavení

 • Použití PC/ automatických vyš. přístrojů

 • SW – dokumentace a validace

 • postupy pro ochranu integrity údajů, údržba HW

 • SW- ochrana před neoprávněným přístupem, změnami, zničením

 • zajištění aktualizace korekčních faktorů

 • ošetření přechodu mezi LIS a NIS


Postupy p edch zej c vy et en
Postupy předcházející vyšetření

 • Laboratoř musí aktivně řídit preanalytickou část, pokyny pro provádění odběrů a věci související s tím

 • Transport materiálu– pod kontrolou, seznámení pracovníků s příručkou pro odběry, monitorování transportu, označení boxů,..

 • Primární vzorky– kriteria pro přijetí, odmítnutí, podmíněné přijetí apod., dohledatelnost alikvotů k primárnímu vzorku,..

 • Evidence všech primárních vzorků– datum, čas, osoba

 • Žádanka -aby měla všechny náležitosti normy


Postupy vy et en
Postupy vyšetření

 • Stanovit odpovědnost za úplnost, aktuálnost a přezkoumávání postupů

 • Periodické přezkoumávání biologických referenčních rozmezí / není nutné kde je obtížně definovatelné)

 • Seznam postupů vyšetření, požadavky na prim. vzorky a provozní charakteristiky musí být přístupné pro Vaše uživatele

 • Změnu postupů předem oznámit uživatelům

 • Výsledkový list


Zabezpe en jakosti postup vy et en
Zabezpečení jakosti postupů vyšetření

 • Stanovit si politiku, jak budeme postupovat

 • Systém interního řízení - interní kontrola

 • Nejistota výsledků - tam , kde je to možné a vhodné, vzít v úvahu jenom důležité zdroje nejistot, jde o nejistotu analytickou (ne biologickou variabilitu)

 • Ůčast v mezilaboratorním porovnávání -EHK Akreditovaná metoda musí být alespoň jedenkrát za rok úspěšně zkontrolována v EHK

 • povinnost laboratoře informovat ČIA o účasti v EHK


Postupy n sleduj c po vy et en
Postupy následující po vyšetření

 • Systematické přezkoumávání výsledků - odpovědnost za schválení, propuštění, popř. komentář výsledků,

 • Výsledkový list - musí splnit co norma požaduje, zavčasu si jej zkontrolujte,

 • označení akreditovaného výsledku

 • místo pro formuli a číslo akreditované laboratoře,

  popřípadě loga – upřesní akreditační orgán

 • Forma a rozsah zprávy je dle dohody s uživateli


Postupy n sleduj c po vy et en1
Postupy následující po vyšetření

 • Odpovědnost za včasné obdržení zprávy - doba odezvy, telefonické nebo elektronické sdělování výsledků, stažení chybného výsledku a oprava,..

 • Skladování primárních vzorků - monitorování prostor

 • Bezpečná likvidace nepotřebných vzorků


Naskl audit 1
NASKL - audit č.1.

 • Co kontroluje:

 • pracovníky - organizační schéma, nepodkročitelná minima,pracovní smlouvy, náplně, vzdělání, apod.

 • přístrojové vybavení- nepodkročitelná minima k vykazovaným kodům, seznam techniky, dodržování podmínek z metrol. zákona

 • preanalytická fáze - laboratorní příručka: zda obsahuje doporučené kapitoly a jsou obsahově správné, odběrový manuál, …, její aktuálnost, dohledatelnost, shoda provádění s popsáním v příručce, smluvní laboratoře


Naskl audit 11
NASKL - audit č.1.

 • související dokumentace - kontrola SOP, povinných seznamů, dokumentů v SOP se na ně odvolávajících, příbalové letáky, manuály, apod.

 • zajištění jakosti vyšetřovacích postupů- odhad nejistoty, návaznost měření, mezilaboratorní porovnávání, interní kontrola,...

 • postanalytická fáze- seznam kritických hodnot, hlášení po telefonu, výsledkový protokol, interpretace,..


Z v r k v kladu po adavk
Závěr k výkladu požadavků

Děkuji Vám za pozornost.