EED 3217 (EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK) - PowerPoint PPT Presentation

lorne
eed 3217 ekspresi kreativiti kanak kanak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EED 3217 (EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
EED 3217 (EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK)

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
187 Views
Download Presentation

EED 3217 (EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EED 3217 (EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK) PROFESOR MADYA DR. ABDUL RASID JAMIAN JAB. PEND. BAHASA DAN KEMANUSIAAN FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN arasid@putra.upm.edu.my

 2. PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI • PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME • lahirdaripadacaramanusiabelajar. • Muridakanmembinamaknatentangduniadengancaramelakukansintesisdaripadapengalamanbaharuterhadapperkara yang merekatelahfahamisebelumnya. • MenurutVgostsky (1976), peloporteorikonstruktivisme, kanak-kanakberkembangsecarasistematik, logikalsertarasionaldenganbantuandanbimbingan verbal orang lain.

 3. Seseorang murid akan cuba menyesuaikan sebarang maklumat baharu yang diperolehnya dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk pengetahuan baharu dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan guru. • Menurut Jonessan (1991), melalui prinsip kontruktivisme, ilmu pengetahuan dibina secara aktif oleh setiap individu berasaskan pengalaman yang dilaluinya

 4. Ausubel (1963), faktor paling penting dalam proses menerima maklumat adalah pengetahuan yang sedia wujud pada seseorang individu. • Pengetahuan ini menjadi asas pemprosesan maklumat dalam pemikiran murid-murid.

 5. Ciri pembelajaran secara konstruktivisme ialah: • Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru. • Menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. • Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. • Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid mempelajari sesuatu idea.


 6. Menggalak proses inkuiri melalui kajian dan eksperimen. • Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. • Menyokong pembelajaran secara koperatif. • Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. • Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baharu dengan memahaminya melalui penglibatan murid dalam keadaan dunia sebenar.

 7. TEORI GESTALT DALAM SENI • Gestalt, dalam bahasa Jerman bererti ”pola” atau ”konfigurasi”, adalah keseluruhan yang diintergrasikan dan mempunyai indentiti dan makan yang tersendiri. • Maka, bahagian-bahagian tertentu dapat diidentifikasikan sebagai unsur dan bahagian-bahagian tertentu dihubungkan dalam pola-pola yang berbentuk konfiguratif.

 8. Psikologi Gestalt untuk merumuskan garis-garis besar pengajaran. • Sinar-sinar berkekuatan tinggi, kerangka, kontras dan teknik ilustrasi dapat digunakan untuk membuat rangsangan visual. • Ini dapat menyedarkan murid terdapat hubungan antara unsur-unsur yang dapat disimpan sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun dan teratur.

 9. Hamalik (1980) memberiprinsip-prinsipbelajar Gestalt, iaitubelajardimulaidarisuatukeseluruhan. • Keseluruhanmerupakanpermulaan, kemudianmenujukebahagian-bahagiandarihal-hal yang kompleks, menujukehal-hal yang sederhana. • Keseluruhanmemberimaknaterhadapsuatubahagian, individuadalahbahagian-bahagiandarikeseluruhan. • Pendekatanadalahpersamaandengandenganteori ”trial and error”.

 10. Prosedur Pembelajaran • Gestalt sesuatu hasil karya itu dihubungkan dengan latar belakang penciptaan, proses kreatif, konsep estetika, latar sosial budaya dan landasan falsafah. • Dalam bilik darjah, pendekatan Gestalt ini boleh diserapkan melalui beberapa kaedah berikut:

 11. Kita harus melihat karya itu secara keseluruhan dengan menghayati hasil karya itu. Hasil karya mesti difahami dan dihayati. Guru pula meminta muridnya menceritakan serba sedikit dengan karya yang telah dihasilkan. • Kita analisis tema, motif, gambaran atau mesej. Perhatikan struktur penghasilan karya itu. • Berikan interpretasi. Kegiatan di bilik darjah isikan diskusi untuk menyimpulkan terhadap karya yang dihasilkan.

 12. Murid ditugaskan mencari sendiri karya orang lain, membaca dan mengapresisasikannya. • Pembelajaran menggunakan pendekatan Getalt bertujuan: • Memudahkan murid memahami makna, baik yang berbentuk konvensional atau kontemporari. • Murid dapat membaca dan memahami karya dengan cepat dan baik.

 13. Murid dapat mengubah karya. • Murid mendapat bekalan yang memadai dan lebih trampil.

 14. TEORI SOSIAL-INTERAKSI PIAGET • Jean Piaget ialah pakar biologi yang berpendapat manusia mempunyai skema yang boleh membantu mereka mengatur dan memahami rangsangan yang diterima dari persekiataran. • Manusia mempunyai hubungan interaksi dengan persekitaran.

 15. Diperingkatbayi, didapatimahirdenganaktivitimenghisap. Bayididedahkankepadapengalaman yang dapatmembezakandanmengorganisasikanaktivitimereka. • Skemapemikiran mental kanak-kanak: • - Asimilasi • - Akomodasi • Asimilasiialahprosesmendapatkanpengetahuansebagaipengetahuan yang baharuuntukdimasukkanataudigabungkandenganskema yang memangtelahadadalamdirikanak-kanak. Initermasuklahpengalaman yang dibinadarisemasakesemasa.

 16. Proses akomodasi pula adalah satu proses apabila kanak-kanak terpaksa membuat pengubahsuaian kepada skema pemikiran yang memang telah sedia ada kerana pengetahuannya yang baharu. • Dengan pengalaman baharu, kanak-kanak terpaksa mengakomodasikan maklumat yang ada dalam skema yang telah sedia ada untuk memahami keadaan yang sebenar.

 17. Menurut Piaget, terdapat EMPAT peringkat perkembangan intelektual kanak-kanak, iaitu: • Peringkat sendori motor • Peringkat praoperasi • Peringkat operasi konkrit • Peringkat operasi formal • Berikut ialah ciri perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut teori ini:

 18. Teori ini, menganggap seni kreatif adalah fenomena pemikiran dan bukan mekanikal. • Kanak-kanak mempunyai suatu daya penguasaan kognitif yang bertindak melalui hipotesis dan cuba uji. • Dalam seni kreatif, kanak-kanak boleh memilih bentuk-bentuk yang diterima dan menolak bentuk-bentuk yang bukan struktur.