Keskeiset tavoitteet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keskeiset tavoitteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keskeiset tavoitteet

play fullscreen
1 / 10
Keskeiset tavoitteet
157 Views
Download Presentation
loman
Download Presentation

Keskeiset tavoitteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keskeiset tavoitteet • Tasaveroiset toimintaedellytykset ja yhteiset pelisäännöt valvontaan yksityiselle ja julkiselle sosiaalipalvelualalle • Palvelusetelin käytön laajentaminen ja palvelualoitteen käyttöönotto : Nämä edistävät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia • Sosiaalipalveluiden osaavan työvoiman turvaaminen

  2. Tasaveroiset toimintaedellytykset yksityiselle ja julkiselle sektorille • Julkisen sektorin kustannusten läpinäkyvyyden parantaminen • Julkisen sektorin yksikkökustannukset kuntien tilinpäätöksien liitteiksi ja internetiin • Kunnan roolin selkiyttäminen – nyt voi olla samanaikaisesti valvoja, tuottaja ja tilaaja • Yksityinen sektori mukaan asioiden valmisteluun kaikilla hallinnon tasoilla • Kilpailullisesti neutraalit olosuhteet: Tavoitteena löytää tavat tuottaa hyvätasoisia palveluita kustannustehokkaasti

  3. Yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle • Valvonnan kohdistaminen palveluun, ei toimijaan • Kaikki toimijat omavalvonnan piiriin • Riippumaton laadun selvittäminen (vrt. Valviran 2010 asumispalveluita koskenut selvitys) • Avoimuuden lisääminen • Tasavertaiset vaatimukset henkilöstömitoitusten ja tilojen laadun suhteen

  4. Palveluseteli ja palvelualoite parantavat asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia • Palvelusetelivaihtoehto tasaveroiseksi ostopalvelumallin rinnalle • Palvelusetelistä tiedottamisen tehostaminen • Palvelusetelin ja palvelualoitteen kautta löydetään uusia toimintatapoja ja edistetään alan yrittäjyyttä

  5. Sosiaalipalveluiden osaava työvoima on turvattava • Riittävä määrä koulutuksen aloituspaikkoja etenkin toisella asteella (lähihoitaja) • Hoiva-avustaja –koulutuksen vakinaistaminen ja hoiva-avustajien laskeminen mukaan henkilöstömitoituksiin • Alan työhyvinvoinnin kehittäminen • 30 % alan työnantajista oli kohdannut rekrytointivaikeuksia vuonna 2011. Suurin puute on lähihoitajista ja sairaanhoitajista. • Kaavamaisten henkilömitoitusten sijasta mallit, jotka ottavat huomioon asiakkaiden erilaiset hoivatarpeet ja mahdollistavat toiminnan kehittämisen

  6. Sosiaalipalvelut kehittyvät

  7. Palveluseteli sosiaalipalveluissa tammikuu 2011(kuntien lukumäärä) Lähde: Kuntaliitto ja Sitra, 1/2011

  8. Sosiaalialan Työnantajat ry

  9. Sosiaalialan Työnantajat ry on yksityisen sosiaalialan työnantajien etujärjestö, joka neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia etuja. Yhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Sosiaalialan Työnantajat ry:ssä on 1 200 jäsentyönantajaa, joiden palveluksessa on yli 36 000 työntekijää. Liiton jäseninä olevat yritykset ja järjestöt tuottavat mm. erilaisia vanhuspalveluita, vammaispalveluita, päivähoitoa, lasten- ja nuortenpalveluita sekä päihdepalveluita.

  10. Yhteystiedot Hallituksen puheenjohtaja Pekka Räsänen 0400 414228, pekka.rasanen@kuurojenpalvelusaatio.fi Hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Hautakangas 040 586 7651, kristiina.hautakangas@mainiovire.fi Liiton toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri 040 571 2330, tuomas.manttari@sosiaaliala.fi Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki 0400 436 438, aino.narkki@sosiaaliala.fi