1 / 10

Institutionel struktur og organisering

Institutionel struktur og organisering. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu. Individ afklaring/dok. Uddannelse på baggrund af anerkendte realkompetencer. Arbejdsplads afklaring/dok. IKV/RKV processen. Udvikling og uddannelse på baggrund anden vurdering og målestok. Faser og processer.

lois
Download Presentation

Institutionel struktur og organisering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Institutionel struktur og organisering Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

  2. Individ afklaring/dok. Uddannelse på baggrund af anerkendte realkompetencer Arbejdsplads afklaring/dok. IKV/RKV processen Udvikling og uddannelse på baggrund anden vurdering og målestok Faser og processer Indledningsfasen m. bred afklaring & identificering IKV fasen med snæver dokumentation vurdering Uddannelses-/udviklingsfasen IKV 3. sektor/Fagforeningsafklaring/dok

  3. Fra lov til praksis • Rammelov ikke detaljereguleret • Kvalitetsmåling: Årlige indberetninger , Ekstern evalueringer 2010 • Kvalitetskrav i processen: transparens, offentlige beskrivelser af proces, dokumentation af den enkeltes vurdering • Kvalitetskrav i vurderingen: pålidelige, troværdige vurderinger ved brug af hensigtsmæssige metoder. Ikke forringe uddannelsesniveauet • Professionelt skøn • Støttet af fælles retningslinjer • Løbende udvikling og evaluering

  4. Fra lov til praksis • Gunstige institutionelle rammer og ledelsesmæssig opbakning • Klare mål, fællesretningslinjer og konsensus om procedurer, roller, ansvar • Plan for udvikling og kvalitetssikring • Rammer for koordinering og udvikling af fælles praksis og samspil mellem professionelle aktører • Kommunikation internt og eksternt • Gennemsigtige (beskrevne) processer for brugerne • Ildsjæle brænder ud…

  5. Organisatorisk ramme om IKV Interessenter Ressourcer Kompetencer og viden Holdninger i medarbejdergruppen Kommunikation – intern / ekstern Processer struktur – for brugere & medarbejdere UVM syring Bruger interesse Samarbejdspartnere

  6. Ansøgning med dokumentation Før evaluering afslag Vurdering Evt. Indkaldelse til testning Afslag Bevis Individuel testning Afsluttende vurdering Afslag Bevis Processer

  7. Procesbeskrivelser mv • Køreplan for IKV på institution • Vejledning i IKV praksis på institution • Vejledninger til ansøgere på institutioner • Vejledning til praksis for et uddannelses område ’Grønspættebog’ for VUC + materialedatabase • GVU uddannelsesbog håndbog • TUR’s praktisk vejledning ’certificering’ • AMU – praktiske vejledninger

  8. Kvalitetssikring • Nationalt netværk inden for uddannelsesniveau • Regionalt netværk blandt vejledere på samme uddannelsesområde • IKV team på institution hvor de arbejder med at kvalificere og eksplicitere deres skøn i vurderingerne • Teamprojekt med formulering af og procedurer for IKV og kriterier for vurdering (EUD/GVU/AMU indgang) • Årligt IKV møder på institution

  9. Professionalisering af IKV • Institutionelt • På tværs af institutioner • På tværs af uddannelsesområder • På tværs af fagområder • I forhold til samarbejdspartnere og brugere

More Related