om fagskolen organisering organer og funksjon
Download
Skip this Video
Download Presentation
Om fagskolen Organisering, organer og funksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Om fagskolen Organisering, organer og funksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Om fagskolen Organisering, organer og funksjon. FFU-møte Hotell Norge Høsbjør , Brumunddal 7. februar 2013. FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun. Om presentasjonen. 1. Koordinator og RFF 2. Rammer og godkjenning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om fagskolen Organisering, organer og funksjon' - abril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om fagskolen organisering organer og funksjon

Om fagskolenOrganisering, organer og funksjon

FFU-møte

Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal

7. februar 2013

FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun.

om presentasjonen
Om presentasjonen

1. Koordinator og RFF

2. Rammer og godkjenning

3. Nasjonal standard og nasjonale utvalg

4. NKR

5. Planarbeid

6. Sentrale aktiviteter i sektoren

kort om koordinator

Kort om koordinator

Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune

FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun

koordinators funksjon arbeidsavtalen
Koordinators funksjon(arbeidsavtalen)

Koordinator for fylkeskommunale skoler som tilbyr fagskoleutdanning

Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS), herunder videre utvikling av nasjonale læreplaner

Tilrettelegging av saker for NUFHS, herunder koordinere utvalgets arbeid, i tett samarbeid med arbeidsutvalget (AU)

Være et fylkeskommunalt bindeledd med KD, NOKUT og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning om faglige spørsmål innen fagskoleutdanning

Koordinere informasjon, samspill og samarbeid med andre nasjonale utvalg og nasjonale råd, og kommunisere løpende med statlige myndigheter og offentlige og private skoleeiere/utdanningstilbydere

Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (Skolenettet)

Være pådriver i videreutvikling av fagskolen, og bindeledd mellom Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) og RFF

Samarbeid med Nasjonalt opptakskontor for fagskoleutdanning

Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

Innhenting av informasjon og produksjonsdata for tilrettelegging for statistiske bearbeiding er også et aktuelt arbeidsområde

koordinering 2005
Koordinering 2005

FFU-møte i Porsgrunn, 17. – 18. november 2005, presentasjon ved Bård Inge Thun.

.

koordinering
Post- og teletils.

FFU

Fagskolene

NUTF

RFF

Opptakskontoret

Koordinator

NOKUT

Dept.

NRT

DSB

NUFHS(O)

Sjøfartsdir.

KS

Koordinering

FFF

Udir.

KD

UH-sektoren

HOD

Fagskolerådet

HDir

SSB

BLD

Lånekassen

NSD/DBH

Vigo

Statistikkforum

FFU-møte i Brumunddal 7. februar 2013, presentasjon ved Bård Inge Thun.

.

styring og organisering av fagskolene
Styring og organisering av fagskolene

KD

KRD/HOD

NOKUT

Fagskolerådet

Fylkene

NUTF og

NUFHO

RFF

Styrene

Fagskolene

7

hvordan rff oppsto
Hvordan RFF oppsto
 • Fra før loven kom, eksisterte det et interesseorgan for ledere i fagskolene.
 • Dette ble formalisert av FFU i 2004 og fikk navnet Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF).
 • Da ny lov kom, tok RFF kontakt med partene i arbeidslivet og møtte stor støtte for et arbeid med å utvikle nye planer for fagskoleutdanningene.
 • Dette resulterte i at partene i arbeidslivet, skoleeier og fagskolene opprettet Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF).
hva gj r rff 1
Hva gjør RFF?(1)

Har ledervervene i NUTF og NUFHO

Har 2 medlemsplasser i Fagskolerådet m/vara.(1 er også rep. i NOKUTs styre).

Informerer FFU på forespørsel om fagskolesaker.

Samarbeider med opptakskontoret om opptaksregler og prosedyrer.

Samarbeider med opptakskontoret om utvikling og revidering av Fagskolekatalogen (nå bare på nett).

 • 9
hva gj r rff 2
Hva gjør RFF?(2)

Kommunikasjon med utdannings- og forskningsministeren i ulike fagskolerelaterte saker.

Registrert høringsinstans hos KD i fagskolesaker.

Inviteres til høringer i kommunal- og regionalkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og kuf-komiteen vedr. statsbudsjettet og andre saker.

Leverer høringsuttalelser i relevante saker til ulike instanser.

 • 10
hva gj r rff 3
Hva gjør RFF?(3)

Saksforbereder noen saker til de nasjonale utvalgene sammen med koordinator.

Deltar i prosessen med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser.

Deltar i referansegruppe for realkompetansevurdering i VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk).

Deltok i 3 arbeidsgrupper oppnevnt av FFU (Dimensjonering, forvaltning og økonomi).

Har fra 2012 2 plasser i Stø-kurs-prosjektet Markom 2020.

 • 11
hva gj r rff 4
Hva gjør RFF?(4)
 • Arbeider for felles markedsføringstiltak nasjonalt
 • Arbeider for en tydelig karrierevei innen yrkesfag
 • Avholder årlige fagskolekonferanser.
 • Arbeider for å beholde egen fagskolerettet PPU.(HiOA)
hvem sitter i rff
Hvem sitter i RFF?

Rådet for fylkeskommunale, nå offentlige fagskoler (RFF)

Medlemmer: 5 ledere ved fylkeskommunale fagskoler. (Leder + 2 landbaserte/helse + 2 maritime).

Ytterligere 2 ledere som varamedlemmer fra 2010.

Nasjonal koordinator er observatør i møtene.

Spørsmål om RFF?

 • 13
slide15
Budskapet til folket er fortsatt: Fagskolen er tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet
rammer
Rammer

Fagskoleloven av 2003

Arbeidsmiljøloven

Forvaltningsloven

NOKUT-forskriften

NOKUTs retningslinjer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

forvaltning etter 01 01 2010
Forvaltning etter 01.01.2010

Fylkeskommunene får ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering).

Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen.

godkjenning av tilbud
Godkjenning av tilbud

Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes.

NOKUT har fått denne godkjennerrollen.

NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.

slide19
En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar.

Styret har ansvar

- for studentene

- overfor NOKUT

- for utdanningene

| 19

ulike organiseringer av fagskoler
Ulike organiseringer av fagskoler

Eier

Eier

Ansvar

Tilbyder = styre = fagskole

Tilbyder = styre = fagskole

Tilbyder = styre = fagskole

Tilbyder = styre = fagskole

Eier = tilbyder

Styre

Fagskole

Fagskole

Fagskole

| 20

nokut om eiers styring
NOKUT om eiers styring:

Eier kan styre gjennom:

Vedtekter (loven begrenser).

Valg av medlemmer.

Budsjett.

- Dog ikke dag for dag.

konomi
Økonomi

Statistikken gir foreløpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell.

Tidligst i 2016-budsjettet

Inntil da: telletall 2 år før.

De tre kanalene for finansiering av fagskolene er beskrevet i kapittel 8 i den nye tilstandsrapporten.

nasjonal standard
Nasjonal standard

Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammerfor tilbydernes utdanningsplaner.

8/6-2010 vedtok Helsedirektoratet å overføre ansvar for utvikling og vedlikehold av fagskoleplaner til NUFHS.

 • 26
utdanningsplaner innenfor rammene
Utdanningsplaner innenfor rammene

Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte.

Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.

 • 27
nske om en nasjonal standard
Ønske om en nasjonal standard

Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.

 • For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)
 • For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)
nutfs sammensetning
NUTFs sammensetning

Offentlige tilbydere (1)

Private tilbydere (1)

Arbeidstakerorganisasjoner (4)

Arbeidsgiverorganisasjoner (3)

Fylkesutdanningssjefene (1)

Studentrepresentant (1)

Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget

typiske nutf saker
Typiske NUTF-saker

Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)

Sette og forvalte nasjonal standard

Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser

Gi uttalelser

Følge Fagskolerådets arbeid

Kvalifikasjonsrammeverk

Utdanningsveier

Maritim utdanning

Strategiarbeid

Høringer

nufhos sammensetning
NUFHOs sammensetning

Offentlige tilbydere (1)

Private tilbydere (1)

Arbeidstakerorganisasjoner (5)

Arbeidsgiverorganisasjoner (4)

Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene

Studentrepresentanter fra off. og privat (2)

HOD, KD og Udir som observatører

Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget

typiske nufho saker
Typiske NUFHO-saker:

Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)

Sette og forvalte nasjonal standard

Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser

Gi uttalelser

Følge Fagskolerådets arbeid

Følge samfunnsutviklingen

Konferansedeltakelse+ planlegging

Strategiarbeid….

Merk at neste helsekonferanse blir på Ishavshotellet i Tromsø 25. – 26. april 2013

4 nasjonalt kvalifikasjons rammeverk
4.Nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk

Fastsatt av KD desember 2011

Fremme mobilitet

Styrke mulighetene for livslang læring

Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer

Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer)

Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår.

hva medf rer nkr i praksis
Hva medfører NKR i praksis?

Fokusforflytning fra:

Målsettinger om hva som skal læres bort.

Til:

Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).

ikke bare kunnskap og ferdigheter
Ikke bare kunnskap og ferdigheter.

..men også generell kompetanse

 • Formuleringsevne
 • Problemløsningsevne
 • Evne til å behandle informasjon
 • Samarbeidsevner
 • osv.
konkret planarbeid i nutf
Konkret planarbeid i NUTF

Nasjonal plan for LØM godkjent vår 2010.

Nasjonale planer for kjemi (2) høst 2011

Nasjonale planer bygg/anlegg (3) pågår

Nasjonale planer elektro (3) pågår

Nasjonale planer petroleum (4) pågår

Nasjonale planer TIP er startet.

Nasjonale planer datateknikk ikke påbegynt

Maritime planer: Prosess pågår. Ferdig våren 2013

Generell del revideres nå.

konkret planarbeid i nufho
Konkret planarbeid i NUFHO

Plan for eldreomsorg revidert og godkjent februar 2011. Heter nå Helse, aldring og aktiv omsorg.

Ny plan ifm. Samhandlingsreformen godkjent oktober 2011. Heter Livsstils- og kroniske sykdommer.

Plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid godkjent oktober 2012.

Utvalget planlegger nasjonal plan i oppvekst, operasjonstekniker og plan i tilknytning til Nevroplan 2015.

6 sentrale aktiviteter i sektoren
6. Sentrale aktiviteter i sektoren

Etablering av Nasjonalt Fagskoleråd

Etablering av studentorganisasjon

Kandidatundersøkelse våren 2012

NOKUT har årlige fagskolekonferanser

System for rapportering og statistikk

Tilstandsrapport lansert 22. desember 2011

Felles dokumenttittel for fagskoleutdannede

Positive signaler i Stm. 13 (Utd. for velferd)

1 etablering av nasjonalt fagskoler d
1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010.

Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet.

Nettside under www.vox.no

2 etablering av studentorganisasjon
2. Etablering av studentorganisasjon

Høsten 2011 ble det er valgt et interimstyre for å opprette en organisasjon for fagskolestudenter.

Styret ble valgt på en konferanse for fagskolestudenter, hvor om lag 80 studenter fra 50 skoler deltok.

Organisasjon for norske fagskolestudenter ble etablert 27. april 2012

3 kandidatunders kelse nifu
3. Kandidatundersøkelse (NIFU)

blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011.

Åtte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin.

De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornøyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning.

Ny kandidatundersøkelse våren 2013.

4 nokuts fagskolekonferanser
4. NOKUTs fagskolekonferanser

Avholdes årlig om høsten.

2010: Fra tall til kunnskap

2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?

2012: Kvalifikasjon og kvalitet

5 system for rapportering og statistikk
5. System for rapportering og statistikk

Etablering av statistikkforum.

DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement.

Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv.

Oversikt over alle Norges fagskoler

Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet.

Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer.

http://fagskole.nsd.no

TA TALLENE I BRUK!

slide45
Eksempel på bruk av fagskoledata:

Oppslag 23/10-12

Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole

Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.

6 tilstandsrapport for fagskolen 2012
6. Tilstandsrapport for fagskolen 2012

115 fagskoler

314 offentlige og

674 private fagskolestudier

83,6% stedbaserte tilbud.

15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.)

5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner)

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektorenF4283.pdf

7 felles dokumenttittel for fagskole utdannede
7. Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede

Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet.

«Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk.

Rådet ønsker forskriftsfesting.

8 stortingsmelding 13 2011 2012 utdanning for velferd
8. Stortingsmelding 13 (2011/2012): Utdanning for velferd

Kompetanse opparbeidet på ett nivå skal kunne bygges videre på neste nivå – ingen blindveier i utdanningssystemet

Markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere.

Videreutvikle fagskolesektoren som spesialiseringsarena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene.

nasjonalt fagskolenettsted
Nasjonalt fagskolenettsted:

www.fagskolen.info

Ny nettportal: fagskoleportalen.no

Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/FFU0213

Koordinators e-post: [email protected]

ad