Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Emir Kabil, Emir Mujanovi ć , Jacob Bergsland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Emir Kabil, Emir Mujanovi ć , Jacob Bergsland

Emir Kabil, Emir Mujanovi ć , Jacob Bergsland

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Emir Kabil, Emir Mujanovi ć , Jacob Bergsland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 2. USPOREDBA KORONARNOG ARTERIJSKOG BAJPAS GRAFTIRANJA SA I BEZ UPOTREBE KARDIOPULMONALNOG BAJPASA KOD EUROSCORE VISOKO RIZIČNIH PACIJENATA Emir Kabil,Emir Mujanović,Jacob Bergsland 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 3. Koronarno arterijsko bajpas graftiranje (CABG) je postalo prihvaćen metod revaskularizacije za koronarnu arterijsku bolest u 1970-tim. • Danas, to je jedna od najčešćih hirurških procedura u SAD i Zapadnoj Evropi, sa više od 500-1000 procedura izvedenih na milion stanovnika. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 4. Rezultati CABG su se vremenom uglavnom poboljšavali unatoč pogoršavanju riziko profila pacijenata. • Većina ovih procedura se još uvijek izvodi na zaustavljenom srcu uz pomoć kardiopulmonalnog bajpasa (CPB)-ONCAB, iako postaje sve češće izvođenje ovih procedura bez upotrebe CPB-OPCAB, uz upotrebu regionalnih stabilizatora miokarda tokom graftiranja. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 5. Unapređenja u tehnologiji i kliničkom iskustvu su rezultirala u većoj prihvaćenosti OPCAB među kardiohirurzima. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 6. U Evropskom sistemu za evaluaciju operativnog rizika (EuroSCORE) vrijednost od ≥5 predstavlja visok nivo rizika kod pacijenat sa koronarnom arterijskom bolešću. • Kod ovakvih pacijenata, CABG često dovodi do loših rezultata praćenih sa signifikantnim morbiditetom i mortalitetom. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 7. Nedavna istraživanja su demonstrirala da je OPCAB povezan sa manjim morbiditetom i boljim perioperativnim rezultatima u ovoj grupi pacijenta, što je povezano sa izbjegavanjem upotrebe CPB i inflamatornog odgovora. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 8. Ova studija je dizajnirana tako da usporedi rane i kasne kliničke rezultate OPCAB-a sa ONCAB-om u tretmanu visoko rizičnih pacijenta. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 9. 210 visoko rizičnih pacijenata (EuroSCORE ≥5) • 138 OPCAB • 72 ONCAB 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 10. SELEKCIJA PACIJENATA • Svi pacijenti sa EUROSCOR-om ≥5 su smatrani kandidatima za OPCAB ili ONCAB • Nije bilo ekskluzivnog kriterija za OPCAB • Preferencije hirurga 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 11. OPCAB • medijalna sternotomija • IMA, radijalna arterija, VSM • ACT >300 s • ekspozicija-LIMA šav • stabilizacija- CTS I • intrakoronarni šant • Transit time flow meassuremet 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 12. ONCAB • medijalna sternotomija • IMA, radijalna arterija, VSM • ACT >400 s • kanulacija ascedentne aorte i desnog atrija • anterogradna kardioplegija • Transit time flow meassuremet 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 13. TRANSIT TIME FLOW MEASUREMENT Cardiomed Flowmeter, Medistim AS, Oslo 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 14. Preoperativne karakteristike pacijenata 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 15. Perioperativni rezultati 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 16. Postoperativne komplikacije 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 17. Podaci iz Evropskih i Američkih institucija pokazuju da su pacijenti koji se podvrgavaju CABG progresivno stariji sa većom incidencom komorbiditeta, i svi su izgledi da će oni predstavljati najveći dio pacijenta koji se podvrgavaju CABG. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 18. Upravo zbog toga optimalni tretman visoko rizičnih pacijenata postaje sve više izazovan. • OPCAB se sve više izvodi od kada postoje dokazi da je mala vjerovatnoća da ova tehnika izaziva ozbiljne komplikacije. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 19. Inicijalna upotreba OPCAB-a je bila rezervisna za nisko rizične pacijente. • Međutim, kada su se rezultati OPCAB-a počeli analizirati brižljivije, glavna korist od ove tehnike se pokazala upravo kod visoko rizičnih pacijenta. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 20. Kompletna koronarna revaskularizacija OPCAB tehnikom se najčešće smatrala teško izvodivom kod pacijenta sa zahvačenosti više od dva koronarna krvna suda. • U našoj studiji ne postoji signifikantna razlika u prosječnom broju graftova između grupa (3,0 naspram 3,2; p=0,071) što demonstrira sposobnost revaskularizacije svih teritorija srca, čak i kod visoko rizičnih pacijenta. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 21. Jedna od ključnih stavki u našoj tehnici je inicijalno graftiranje LAD dok je srce minimalno pomjereno. • Nakon što se osigura adekvatan protok za LAD koji se provjeri sa TTFM, srce se skoro uvijek može manipulirati za kompletnu revaskularizaciju. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 22. Glavna korist od neupotrebe CPB kod visoko rizičnih pacijenata najvjerovatnije je izbjegavanje globane ishemije, redukciju generalizovanog inflamativnog stanja te minimalizaciju mikro i makro embolizacija. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 23. ZAKLJUČAK • Rezultati ove studije sugeriraju da je OPCAB siguran i efikasan u tretmanu visoko rizičnih pacijenta. • Izbjegavanje upotrebe CPB je povezano sa smanjenjem incidence neuroloških komplikacija, skraćenjem vremena provedenog na respiratoru, smanjenjem količine nadoknađene krvi te skraćenjem ukupne hospitalizacije. • Mi smatramo OPCAB metodom izbora u tretmanu visko rizičnih pacijenta. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 24. UNAPREĐENJA • Hirurški instrumentarij • Tehnike ekspozicije i stabilizacije • Hirurške tehnike • Suradnje s anesteziologom 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H

 25. 5th Congress of Cardiologists and Angiologists of B&H