gamtos apsaugos departamento direktorius laimutis budrys l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GAMTOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2008 m. veiklos ataskaita PowerPoint Presentation
Download Presentation
GAMTOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2008 m. veiklos ataskaita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

GAMTOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2008 m. veiklos ataskaita - PowerPoint PPT Presentation


  • 487 Views
  • Uploaded on

Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys. GAMTOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2008 m. veiklos ataskaita. Biologinės įvairovės skyrius (6 etatai). Gamtos išteklių skyrius (7 etatai). Saugomų teritorijų strategijos skyrius (5 etatai, viename iš jų dirba pakaitinis).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GAMTOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2008 m. veiklos ataskaita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gamtos apsaugos departamentas

Biologinės įvairovės skyrius

(6 etatai)

Gamtos išteklių skyrius

(7 etatai)

Saugomų teritorijų strategijos skyrius

(5 etatai, viename iš jų dirba pakaitinis)

Genetiškai modifikuotų organizmų skyrius

(5 etatai, vienas iš jų laisvas iki grįš iš vaiko priežiūros atostogų)

Gamtos apsaugos departamentas

Gamtos apsaugos departamento

DIREKTORIUS

Iš viso departamente 24 etatai

gamtos apsaugos prioritetai
Gamtos apsaugos prioritetai

Parengti Lietuvos biologinės įvairovės būklės išsaugojimo strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą.

Parengti Saugomų teritorijų valdymo strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą, atsižvelgiant į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 kūrimo reikalavimus ir Lietuvos saugomų teritorijų sistemos savitumą.

Siekiant sudaryti prielaidas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimui užtikrinti, peržiūrėti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius teisės aktus ir parengti pasiūlymus dėl jų pakeitimo.

Siekiant skatinti mėgėjiškos žūklės plėtrą, parengti Mėgėjiškos žūklės plėtros strategiją ir įdiegti naują mėgėjiškos žūklės leidimų ir licencijų išdavimo tvarką.

saugom r i apsaugos priemon s 1
Saugomų rūšių apsaugos priemonės (1)

Parengtas Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, gyvūnų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Parengti ir pateikti tvirtinti BK 272 ir 274 straipsnių papildymo įstatymo ir ATPK įstatymo 66, 67, 88 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai

 Parengta Biologinės įvairovės studijos grybų dalis

 Parengtas leidinio „Raudoni lapai“ 10 numeris

saugom r i apsaugos priemon s 2
Saugomų rūšių apsaugos priemonės (2)

Organizuota stumbryno veiklos priežiūros tarybos veikla.

Suorganizuotas tarptautinis seminaras dėl didžiųjų plėšriųjų žinduolių (vilko ir lūšies) apsaugos.

Parengta paraiška LIFE programai dėl baltųjų gandrų lizdų perkėlimo nuo elektros stulpų. Lietuvoje tokių lizdų apie 5000. Nuo 2009 m. sausio projektas pradedamas įgyvendinti. Tam skirta 8,5 mln. Lt.

Paslaugos „Kormoranų populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ pirkimui ir kuruotas priemonių vykdymas. Kormoranų populiacijos reguliavimas, tęstinis darbas, kurio svarbiausi tikslai – apsaugoti Juodkrantės sengirę ir sumažinti poveikį žuvų ištekliams. Ši priemonė ilgalaikė, nes panašiai populiacijos valdymo problemos sprendžiamos visoje Europos Sąjungoje.

strukt rini fond 2007 2013 m sanglaudos programa
Struktūrinių fondų 2007-2013 m. Sanglaudos programa

Pagal Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programą, pareng-tas projektų sąrašas (bus įgyvendinti projektai už 44,5 mln. Lt).

Projektui „Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“ rengtos techninės užduotys bei kiti dokumentai (planuojama parengti 323 veiksmų planus saugomų rūšių būklės pagerinimui ir invazinių rūšių plitimo sumažinimui už 3,5 mln. Lt).

med iojam j gyv n i tekli naudojimas 1
Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas (1)

Atsižvelgus į AM regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktus duomenis bei įvertinus medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklę, nustatyti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2008–2009 m. medžioklės sezoną limitai (stirnų, tauriųjų elnių, briedžių, danielių, vilkų) ir parengta ataskaita apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą per 2007–2008 metų medžioklės sezoną.

Parengtas ir patvirtintas 2007–2008 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūros grafikas.

Parengtas ir patvirtintas Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas, kuriame reglamentuota medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo, medžiotojo selekcininko veiklos vertinimo tvarka.

med iojam j gyv n i tekli naudojimas 2
Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas (2)

Parengti ir patvirtinti Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuoti tarifai 2009 metams.

Parengti ir patvirtinti Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo indeksuoti tarifai 2009 metams.

Koordinuotas medžioklėtvarkos projektų medžioklės plotų vienetams, esantiems Šakių MU, Šilutės MU, Kretingos MU, Tauragės MU administruojamoje teritorijoje, rengimas.

prekybos laukine fauna ir flora reguliavimas 1
Prekybos laukine fauna ir flora reguliavimas (1)

Parengtas LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ projektas.

Koreguotas LRV nutarimas dėl valdymo institucijos pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 338/97 paskyrimo.

Parengtas eršketinių žuvų ikrų fasavimo ir taros žymėjimo tvarkos aprašo pakeitimas.

Parengtas Aplinkos ministerijos, Muitinės departamento ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos planas dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo veiksmų.

prekybos laukine fauna ir flora reguliavimas 2
Prekybos laukine fauna ir flora reguliavimas (2)

Sudaryta nuolatinė darbo grupė dėl Tarybos reglamento (EB) 338/97 įgyvendinimo, organizuoti jos pasitarimai

Išleistas informacinis lapelis apie tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais

Dalyvauta seminare „CITES įgyvendinimas Baltijos ir Skandi-navijos šalyse“, skaityti 2 pranešimai apie Lietuvos patirtį

Gyvūnų globos priemonių vykdymas

Atliktos globos priemonės 800 gyvūnų.

Organizuoti renginiai tarptautinės gyvūnų globos dienos proga

tarptautinis bendradarbiavimas biologin s vairov s srityje 1
Tarptautinis bendradarbiavimas biologinės įvairovės srityje (1)

Ratifikuota Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės reguliavimo ir jos Protokolas

Parengta trijų metų Laukinių migruojančių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos) ataskaita ir Susitarimo dėl Afrikos-Eurazijos migruojančių vandens paukščių apsaugos trimetė ataskaita

Parengtos kasmetinės Susitarimo dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose (ASCOBANS) ir Susitarimo dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje (EUROBATS) ataskaitos

Užpildytas klausimynas dėl 2008 Biologinės įvairovės veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo, siekiant įgyvendinti 2010 metų tikslą (sustabdyti bioįvairovės nykimą iki 2010 m.).

tarptautinis bendradarbiavimas biologin s vairov s srityje 2
Tarptautinis bendradarbiavimas biologinės įvairovės srityje (2)

Parengtos ataskaitos apie Tarybos direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos 92/43/EEB 16 straipsnio 2 dalies ir Tarybos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos 79/409/EEB 9 straipsnio išlygų taikymą Lietuvoje per 2005–2006 metus

Rengtos pozicijos Tarybos išvadoms biologinės įvairovės klausimais, EK dėl Bonos konvencijos I ir II priedų papildymų, dėl Banginių medžioklės reguliavimo, dėl Invazinių rūšių strategijos rengimo, dėl ES reglamento draudžiančio prekybą ruoniais ir produktais gautais iš jų

Dalyvauta Biologinės įvairovės konvencijos šalių narių konferencijoje, Susitarimo dėl Afrikos–Eurazijos migruojančių vandens paukščių apsaugos (AEWA) šalių narių susitikime, Susitarimo dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose (ASCOBANS) Priežiūros komiteto posėdyje, Laukinių migruojančių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos) šalių narių konferencijoje

nacionalini teis s akt tikslinimas atsi velgiant ek pateiktas pastabas
Nacionalinių teisės aktų tikslinimas atsižvelgiant į EK pateiktas pastabas

Parengtas atsakymas į Europos Bendrijų Komisijai ir LR pozicija į EBK pagrįstą nuomonę Nr. K(2006)4806 dėl 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos perkėlimo į nacionalinę teisę (pažeidimo Nr. 2006/2139)

Parengtas atsakymas į Europos Bendrijų Komisijos 2008 m. spalio 17 d. oficialų pranešimą apie pradėtą pažeidimo procedūrą Nr. 2006/2148 dėl to, kad į nacionalinę teisę nevisiškai ir (arba) neteisingai perkeltos kai kurios 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos

gamtos i tekli apsauga ir naudojimas
Gamtos išteklių apsauga ir naudojimas

Žuvų išteklių apsauga ir naudojimas

Žemės gelmių išteklių naudojimas

Krantotvarka

Želdynų ir želdinių apsauga ir naudojimas

Augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimas

Laukinės augalijos išteklių naudojimas

uv i tekli apsauga ir naudojimas 1
Žuvų išteklių apsauga ir naudojimas (1)

PRIORITETAS:

Siekiant skatinti mėgėjiškos žūklės plėtrą, parengti Mėgėjiškos žūklės plėtros strategiją ir įdiegti naują mėgėjiškos žūklės leidimų ir licencijų išdavimo tvarką

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS:

LR Seimui pateiktas Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame numatyta:

supaprastinti žuvininkystės valdymą:

neišduoti leidimų naudoti žūklės plotus

pagerinti žuvų išteklių apsaugą:

apriboti verslinę žvejybą

nustatyti prekybos tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarką

uždrausti prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis

uv i tekli apsauga ir naudojimas 2
Žuvų išteklių apsauga ir naudojimas (2)

gerinti sąlygas mėgėjų žvejybai:

supaprastinti teisės žvejoti suteikimo tvarką;

vienu mėgėjų žvejybos įrankiu – žvejyba nemokama visiems;

lėšos už teisę žvejoti patenka į aplinkos apsaugos rėmimo programos sąskaitą;

įtvirtinama žvejo teisė nekliudomai patekti į vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos teritoriją ir joje būti.

Koordinuojama:

Lašišų išteklių atkūrimo ir apsaugos programa 1997–2010 m.

Šlakių išteklių atkūrimo ir apsaugos programa 2001–2010 m.

baltijos j ros krant tvarkymas
Baltijos jūros krantų tvarkymas

●Parengta ir aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos Baltijos jūros krantų tvarkymo programa 2008–2013 m.

●Įgyvendintas ES struktūrinių fondų finansuotas 6,7 mln. Lt vertės projektas „Pajūrio juostos tvarkymo progra-mos (2003 m.) įgyvendinimo II etapas“

2008 m. į Palangos tilto–Birutės kalno kranto ruožą iš Juodkrantės–Preilos šiaurinio poligono išpilta 107 tūkst. m3 smėlio

Melnragės ruože apsauginis paplūdimio kopagūbrio 8 ha plotas apželdintas karklais ir Kuršių nerijoje Nidos kopos rytinio šlaito 2 ha apželdinti pajūrine smiltlendre

em s gelmi i tekli naudojimas
Žemės gelmių išteklių naudojimas

Sugriežtinta naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarka, numatant papildomus apribojimus, užkertančius kelią žemės savininkui ar naudotojui piktnaudžiauti teise naudoti jo žemės sklype esančias naudingąsias iškasenas savo reikmėms (ne pardavimui).

Vykdyta Apleistų durpynų hidrologinio režimo atkūrimo programa: atlikti Vilniaus r. Gegužinės ir Zarasų r. Velniabalės (Mašalynės) durpynų hidrologinio rėžimo atkūrimo darbai.

Patvenkiant durpynus pasiekti šie rezultatai:

a) sumažinta durpynų gaisrų galimybė;

b) sudarytos sąlygos pelkinių ekosistemų atsistatymui;

c) išlikę durpių ištekliai apsaugoti nuo sunykimo, veikiant mineralizacijos procesams.

eldyn ir eldini apsauga ir tvarkymas
Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas

Parengti Želdynų įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai:

Vyriausybės nutarimu - Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir pagal šį sąrašą medžiai ir krūmai priskirti saugotiniems

Aplinkos ministro įsakymais: patvirtinta taisyklės, tvarkos, reglamentai, metodikos, įkainiai, programos ir kita (iš viso 12): želdynų ir želdinių būklės stebėsenos, inventorizavimo ir apskaitos, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo, atkuriamosios vertės nustatymo.

Surengti 7 zoniniai seminarai Želdynų įstatymo įgyvendinimo klausimais savivaldybių ir Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos departamentų ir agentūrų darbuotojams, atsakingiems už želdinių apsaugą, priežiūrą ir kontrolę.

augal nacionalini genetini i tekli i saugojimas
Augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimas

Genetiniai ištekliai:

pagal augalų grupes: žemės ūkio (lauko), sodo ir daržo, vaistiniai ir aromatiniai, dekoratyviniai, miško augalai

pagal grupavimą: rūšys ir veislės, lauko kolekcijos, genetiniai sklypai, genetiniai draustiniai, medžių grupės

Aplinkos ministro įsakymu pagal nuolatinės Augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos pateiktą sąrašą, 2008 m. paruošta ir patvirtinta augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais 787 rūšys ir veislės, 11 lauko kolekcijų ir 3 sėkliniai (genetiniai) sklypai

Parengti Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų (5) pakeitimų projektai

Surengti 4 nuolatinės Augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos posėdžiai

laukin s augalijos i tekli naudojimas
Laukinės augalijos išteklių naudojimas

Parengta suvestinė laukinės augalijos išteklių (grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų, nendrių) naudojimo ataskaita pagal įmonių, gavusių leidimus supirkti laukinės augalijos išteklius, duomenis. 2008 m. leidimus gavo 24 įmonės.

geneti kai modifikuoti organizmai 1
Genetiškai modifikuoti organizmai (1)

Parengti ir priimti teisės aktai:

Aplinkos ministro įsakymai:

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų kontrolinių mėginių ėmimo iš aplinkos taisyklių patvirtinimo pakeitimo;

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo pakeitimo;

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo pakeitimo.

geneti kai modifikuoti organizmai 2
Genetiškai modifikuoti organizmai (2)

Vykdomas visuomenės švietimo programos apie genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus įgyvendinimas:

periodiškai organizuoti seminarai, diskusijos aktualiomis GMO temomis valstybės tarnautojams, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovams, ūkininkams;

parengtas ir išleistas su biosauga susijusių teisės aktų vadovas ,,Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų kūrimui ir apgalvotam išleidimui į aplinką naudojamų procedūrų vadovas“;

parengtos genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai ir žemės ūkiui vertinimo bei rizikos valdymo metodinės rekomendacijos;

2009 metų kalendorius „Biotechnologijų kelio kalendorius 2009“;

sukurtas informacinis-mokomasis filmas „Ar žinai kas yra genetiškai modifikuoti organizmai?“.

geneti kai modifikuoti organizmai 3
Genetiškai modifikuoti organizmai (3)

Parengtos ataskaitos Europos Komisijai ir Kartachenos Biosaugos protokolo sekretoriatui:

ataskaita Europos Komisijos Aplinkos generaliniam direktoratui dėl 3 ir 4 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo pagal Tarybos direktyvą 98/81/EB, iš dalies keičiančią direktyvą 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo;

trejų metų ataskaita apie 2001/18/EB direktyvos dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB įgyvendinimą;

EK klausimynai: dėl GMO rizikos vertinimo; dėl GMO kontrolės; dėl Kartachenos Protokolo įgyvendinimo.

Rengtos pozicijos Tarybos sprendimams pagal 2001/18/EB direktyvą ir dalyvauta rengiant pozicijas Tarybos sprendimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

geneti kai modifikuoti organizmai 4
Genetiškai modifikuoti organizmai (4)
  • Projektai:

vykdomas UNEP-GEF projektas „Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje“;

įgyvendintas UNEP-GEF projektas projektas „Žmogiškųjų pajėgumų ir techninių išteklių stiprinimas efektyviam informacijos perdavimui Biosaugos informacijos centrui“.

GMO duomenų bazės tvarkymas, redagavimas (http://gmo.am.lt/),

teikiama informacija pasauliniam Biosaugos informacijos centrui (https://bch.biodiv.org):

geneti kai modifikuoti organizmai 5
Genetiškai modifikuoti organizmai (5)

Organizuota:

GMO rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai mokslinės ekspertizės;

genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto posėdžiai;

riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų pagal direktyvą 98/81/EEB dėl riboto GMM naudojimo kontrolė;

GMO apgalvoto išleidimo į aplinką pagal direktyvą 2001/18/EB kontrolė;

seminaras ,,Genetiškai modifikuoto maisto valstybinės saugos kontrolės įgyvendinimas“;

Baltijos-Šiaurės šalių seminaras GMO klausimais;

seminaras „Genetiškai modifikuoti organizmai“ (Marijampolėje, Utenoje, Klaipėdoje);

pratęstas leidimas UAB "Fermentas" 1 riboto naudojimo rizikos klasei.

geneti kai modifikuoti organizmai 6
Genetiškai modifikuoti organizmai (6)

Dalyvauta

Europos Komisijos Prezidento J. M. Baroso kabineto organizuotuose ad hoc darbo grupės posėdžiuose dėl genetiškai modifikuotų organizmų politikos įgyvendinimo;

Europos Komisijos Komitologijos posėdžiuose ir Europos Tarybos darbo grupėse;

COEX NET darbo grupės susitikimuose,

Orhuso konvencijos įgyvendinime;

rengiant leidinį „Žalioji knyga“;

Biosaugos informacijos centro(BCH) Vidurio ir Rytų Europos atsakingų ir kontaktinių asmenų susitikime.

lietuvos saugomos teritorijos ir natura 2000 tinklas 1 teis s akt rengimas tinklo pl tra
Lietuvos saugomos teritorijos ir Natura 2000 tinklas (1)Teisės aktų rengimas, tinklo plėtra

dalyvauta LRS sudarytoje darbo grupėje Saugomų teritorijų administracinio valdymo modeliui tobulinti: parengtas Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas;

patvirtinta BAST atrankos kriterijų nauja redakcija ir jų taikymo aprašas;

patvirtinta PAST atrankos kriterijų nauja redakcija (reaguojant į EK pradėtą pažeidimo procedūrą);

atrinktos trūkstamos vietovės EB svarbos rūšių ir buveinių apsaugai, kurių atžvilgiu biogeografiniame seminare buvo nustatytas vidutinis ir didelis Natura 2000 tinklo nepakankamumas (planuota papildyti sąrašą 150 naujų teritorijų, parengtas šių teritorijų aprašymas pagal nustatytas duomenų formas);

lietuvos saugomos teritorijos ir natura 2000 tinklas 2
Lietuvos saugomos teritorijos ir Natura 2000 tinklas (2)

tobulinami reikalavimai gamtotvarkos planų rengimui, šalinant strateginio planavimo trūkumus;

bendradarbiaujant su VSTT parengti Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai ir pakeistos draustinių Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: pašalinti veiklos reglamentavimo netikslumai, atsisakyta pasenusių apribojimų;

parengtas tvarkos, pagal kurią nevalstybinės organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys gali inicijuoti draustinių ir rezervatų steigimą, paveldo objektų paskelbimą, aprašo projektas;

dalyvauta naujų saugomų teritorijų, steigiamų dėl Natura 2000 tinklo plėtros, specialiųjų planų rengimo procese (vien viešuose svarstymuose dalyvauta 15 kartų).

gamtotvarkos planavimas visuomen s dalyvavimo praktin je gamtosaugoje stiprinimas 1
Gamtotvarkos planavimas, visuomenės dalyvavimo praktinėje gamtosaugoje stiprinimas (1)

patvirtinti strateginiai gamtotvarkos planai 8 Natura 2000 teritorijoms (iš viso jau patvirtinti 52 gamtotvarkos planai Natura 2000 teritorijoms);

plėtojamos gamtotvarkos organizacinės kryptys:

1) planuoti ir įgyvendinti gamtotvarkos darbus ES struktūrinių fondų lėšomis valstybės projektų planavimo būdu (pareiškėjas AM ir VSTT), ir

2) išnaudojant esamus ES finansavimo mechanizmus, kurti galimybes visuomenei prisidėti prie praktinės gamtosaugos.

Kuriant galimybes visuomenei prisidėti prie praktinės gamtosaugos 2008 m. pateikta daug pasiūlymų dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklių;

gamtotvarkos planavimas visuomen s dalyvavimo praktin je gamtosaugoje stiprinimas 2
Gamtotvarkos planavimas, visuomenės dalyvavimo praktinėje gamtosaugoje stiprinimas (2)

Galimybės visuomenei pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. programą (kelios svarbiausios):

Kraštovaizdžio tvarkymo veiklos: pievų, pelkių ir vandens telkinių pakrančių gamtosauginiam tvarkymui; ražienų laukams per žiemą palikti; medingų augalų laukams ariamoje žemėje įveisti; želdiniams kaimo vietovėje tvarkyti ir kt.;

Ariamos žemės pavertimas į pievas „rizikos“ vandens telkinių baseinuose;

Gamtotvarkos darbai miškuose pagal Pelno nesiekiančių investicijų miškuose priemonę.

gamtotvarkos planavimas visuomen s dalyvavimo praktin je gamtosaugoje stiprinimas 3
Gamtotvarkos planavimas, visuomenės dalyvavimo praktinėje gamtosaugoje stiprinimas (3)

Gamtotvarkos galimybės pagal pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programą:

- priemonė „Vandens aplinkosaugos priemonės akvakultūroje“ - remiami gamtotvarkos darbai ir vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose. Priemonė prasideda 2009 m. ir iki 2013 m. pagal ją numatyta skirti 18 mln. Lt paramos (Natura 2000 teritorijose numatytas 2 k. didesnis paramos intensyvumas);

- priemonė „Vandens faunos ir floros apsauga“ - remiami gamtotvarkos darbai upėse ir ežeruose. Priemonė pasideda 2009 m. ir iki 2013 m. numatyta skirti 1,5 mln. Lt.

kpp remiam gamtosaugini priemoni 2007 2008 m gyvendinimo statistika
KPP remiamų gamtosauginių priemonių 2007-2008 m. įgyvendinimo statistika

Gauta paraiškų

Išmokėta 2007-

Priemonė

2007-2008 m.,

2008 m., tūkst. Lt.

Plotas, ha

vnt.

AA: Kraštovaizdžio

9 177

26 891

67 315

tvarkymo veiklos

(pievos, šlapžemės,

pakrantės ir t.t.)

AA: „Rizikos“

88

193

476

vandens telkinių

būklės gerinimas

11

701

-

Pelno nesiekiančios

investicijos miškuose

kompensacini i mok u st nustatytus veiklos apribojimus i mok jimo statistika
Kompensacinių išmokų už ST nustatytus veiklos apribojimus išmokėjimo statistika

Gauta

Išmokėta 2007-

paraiškų 2007-

2008 m, tūkst.

Priemonė

Plotas, ha

2008 m., vnt.

Lt

Natura 2000 išmokos

1 972

1 608

11 655

žemės ūkyje (138

Lt/ha)

202

701

-

Natura 2000 išmokos

miškų ūkyje (618, 324,

169 arba 141 Lt/ha)

Kompensacinės

3 057

2 168

15 712

išmokos iš Lietuvos

biudžeto ūkininkams

(138 Lt/ha)

PASTABA: 2008 m. negauta nei vienos paraiškos kompensacinėms išmokoms iš Lietuvos biudžeto miško savininkams išmokėti!

gamtos apsaugos departamento prioritetai 2009 metams
Gamtos apsaugos departamento prioritetai 2009 metams

Siekiant nustatyti Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo strategines kryptis ir integruoti biologinės įvairovės apsaugą į atskirus ūkio šakų sektorius:

parengti Lietuvos biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją.

Siekiant pagerinti saugomų teritorijų valdymą, sustiprinti saugomų teritorijų tvarkymo funkcijas ir sudaryti sąlygas vietos bendruomenėms dalyvauti saugomų teritorijų tikslų įgyvendinime:

atlikti saugomų teritorijų valdymo efektyvumo analizę ir parengti valdymo tobulinimo strategiją.

Siekiant racionalesnio žuvininkystės sektoriaus valdymo:

parengti Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus.