html5-img
1 / 23

Atalanta

Atalanta. VCN NaZomerConferentie 20 en 21 september 2013 drs Suzanne Luger – ILO (UvA). Examenpensum Ovidius 2014. Latijnse tekst (ca. 600 vss ) Vertaalde tekst (ca. 950 vss ). Metamorphosen : Phaethon Narcissus Perseus en Andromeda Apollo en Hyacinthus Atalanta en Hippomenes

liz
Download Presentation

Atalanta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Atalanta VCN NaZomerConferentie 20 en 21 september 2013 drs Suzanne Luger – ILO (UvA)

 2. Examenpensum Ovidius 2014 Latijnse tekst (ca. 600 vss) Vertaalde tekst (ca. 950 vss) Metamorphosen: Phaethon Narcissus Perseus en Andromeda Apollo en Hyacinthus Atalanta en Hippomenes Venus en Adonis Canens, Picus, Circe + Cephalus en Procris Fasti: Callisto Proserpina

 3. Wat doen we in de les? pensum vertalen vragen examenbundels maken vertalingen oefenen activiteiten die tekstbegrip vergroten

 4. Wat willen we bereiken? • Leerlingen maken zich het verhaal eigen. • Leerlingen kunnen het verloop van het verhaal navertellen. • Leerlingen herkennen belangrijke momenten / omslagpunten in het verhaal. • Leerlingen kunnen binnen de Latijnse tekst verbanden aangeven. • Leerlingen kunnen verbanden aangeven tussen de teksten in vertaling en de Latijnse teksten.

 5. Activiteiten die tekstbegrip vergroten Belemmerende factoren: • tijdsdruk • twijfel over noodzaak • twijfel over rendement • twijfel over eigen creativiteit

 6. Doel van deze workshop een idee voor verwerking van het verhaal van Atalanta en Hippomenes uitvoeren. dat idee meegeven voor directe toepassing in de les. aanzet geven tot het uitvoeren van andere activiteiten die tekstbegrip vergroten. hopelijk ook (een deel van) de belemmeringen wegnemen.

 7. Belemmeringen wegnemen: tijdsdruk 660 vss Latijn 10 vss per lesuur = 66 lesuren 3 lessen per week = 22 weken Er zijn officieel 40 lesweken per jaar, in het examenjaar natuurlijk minder. Hoeveel minder verschilt per school.

 8. Oplossingen: tijdwinst flipping the classroom intensief/extensief vertalen afwisselen vertalen met expertmethode

 9. Belemmeringen wegnemen: noodzaak & rendement Na uitvoeren van deze activiteiten waren de resultaten bij de vragen van CE 2013 statistisch significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Motivatie neemt toe

 10. Film: leerlingen kunnen het verloop van het verhaal navertellen clips uitSokrates the movie

 11. Knippen en plakken: leerlingen kunnen binnen de tekst verbanden aangeven.

 12. Ovidius 2014 Metamorphosen: Phaethon Narcissus Perseus en Andromeda Apollo en Hyacinthus Atalanta en Hippomenes Venus en Adonis Canens, Picus, Circe + Cephalus en Procris Fasti: Callisto Proserpina

 13. Atalanta en Hippomenes

 14. Activiteit Markeer in overleg met elkaar per alinea kernzinnen. Bedenk per alinea hoe je dit in een afbeelding zou kunnen weergeven, waarbij de gemarkeerde kernzinnen als tekst (balloons, achtergrondtekst) worden gebruikt. Teken elke alinea in één vakje en schrijf de tekst(en) erbij.

 15. Afronding activiteit

 16. Andere ideeën: leerlingen herhalen de tekst (huiswerk), in de les wordt tekstbegrip getest met een quiz (ppt of via www.socrative.com) elk van de negen verhalen in één cartoon weergeven, onderschrift met enkele kernzinnen quiz waarbij de leerlingen zelf de vragen bedenken afbeelding van (een van) de verhalen van onderschrift voorzien (citaat uit tekst) (in plaats van een strip) een film maken verwerking van verschillende verhalen tegelijk op thema (bv goddelijk ingrijpen; ongelukkige liefde etc)

 17. Directed Activities Related to Text (DARTs) http://www.teachingmatters.org/node/334 Oeveren van, C.D.P  (2011) “Caelius is een toffe peer en volgt het voorbeeld van andere gouden gozers” tekstverwerking door leerlingen. Lampas 44 (2)111-120 Bekker R. & Oeveren van, C.D.P  (2008) “Activerende didactiek: het slepen voorbij” Lampas, 41(3)

 18. Nunspeet 21 september 2013

 19. Nunspeet 21 september 2013

 20. Nunspeet 21 september 2013

 21. Nunspeet 21 september 2013

 22. Nunspeet 21 september 2013

 23. Nunspeet 21 september 2013

More Related