barn med hiv prognos behandlingsindikationer behandling lars nav r 2007 04 27 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27. HIV-1 struktur. HIV-1 replikationscykel. HIV-1 replikationscykel. HIV-1 replikationscykel. Immunologiska parametrar hos barn. The European Collaborative Study, Pediatr Infect Dis J, 1992.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barn med HIV Prognos, behandlingsindikationer, behandling Lars Navér 2007-04-27' - lionel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hiv 1 struktur
HIV-1 struktur

2 Barn med HIV Lars Navér

hiv 1 replikationscykel
HIV-1 replikationscykel

3 Barn med HIV Lars Navér

hiv 1 replikationscykel1
HIV-1 replikationscykel

4 Barn med HIV Lars Navér

hiv 1 replikationscykel2
HIV-1 replikationscykel

5 Barn med HIV Lars Navér

slide6
6 Barn med HIV Lars Navér
immunologiska parametrar hos barn
Immunologiska parametrar hos barn

The European Collaborative Study, Pediatr Infect Dis J, 1992

7 Barn med HIV Lars Navér

slide8

Sannolikhet att utveckla AIDS inom 12 månader vid olika åldrar utifrån CD4-procent hos HIV-infekterade barn utan behandling eller med enbart zidovudin monoterapi

Modifierad från HIV Paediatric Prognostic Markers Collaborative Study Group. Lancet, 2003. 362:1605-11

8 Barn med HIV Lars Navér

slide9

Sannolikhet att utveckla AIDS inom 12 månader vid olika åldrar utifrån antalet HIV RNA kopior hos HIV-infekterade barn utan behandling eller med enbart zidovudin monoterapi

Modified from HIV Paediatric Prognostic Markers Collaborative Study Group. Lancet, 2003. 362:1605-11

9 Barn med HIV Lars Navér

slide10

Risk för sjukdomsprogression vid HIV-1 hos barn

 • CD4% och HIV RNA predicerade oberoende av varandra sjukdomsprogression
    • CD4% var den starkare prediktorn
 • Varken CD4% eller HIV RNA kan identifiera barn < 1 år med låg risk för sjukdomspression
    • Behandla alla?
    • Tät monitorering?
 • Hos barn > 2 år ökade risken för AIDS markant vid CD4% < 15%
 • HIV Paediatric Prognostic Markers Collaborative Study Group, Lancet 2003

10 Barn med HIV Lars Navér

cdc 1994 k linisk klassifi k ation av hiv infe k tion hos barn 13 r
CDC 1994: Klinisk Klassifikation av HIV-infektion hos barn < 13 år
 • Klass N A B C
 • Symtom Inga Milda Måttliga Allvarliga
 • 1 of A ≥ 2 of: Allv bakt inf AIDS
 • Lymfadenopati Oral cand > 2 m exkl LIP

HepatomegaliUpprepad diarré

Splenomegali Hepatit

Dermatit Nephropati

Parotit Kardiomyopati

Upprepade ÖLI Upprepad HZ el HSV

LIP

Feber > 1 m

peni: Hb < 80 el

neutro < 1 el

TPK < 100

11 Barn med HIV Lars Navér

1994 revised human immunodeficiency virus pediatric classification system klinisk kategori c
Mutipla, återkommande allvarliga bacterieinfektioner

Esophageal el pulmonell candidiasis

Disseminerad coccodioidomycosis

Extrapulmonell cryptococcos

Cryptosporidios

Symtomatisk CMV > 1 månads ålder

Disseminerad histoplasmos

Kaposis sarkom

Primärt lymfom i CNS

Burkitts- eller immunoblast-lymfom

Disseminerad eller extrapulmonell tuberkulos

Disseminerad eller extrapulmonell mykobacterios

Disseminerad Mycobakterium avium

Pneumocystis jiroveci pneumoni

Progressiv multifokal leukoencefalopati

Upprepad salmonella (icketyfoid) sepsis

Toxoplasmos i CNS

”Wasting syndrom”

1994 Revised Human Immunodeficiency Virus Pediatric Classification System: Klinisk kategori C

12 Barn med HIV Lars Navér

slide13

Symtomdebut och sjukdomsprogression hos barn med HIV-1

HIV-relaterade symtom förekom hos 11/24 barn under

första levnadsåret

 • 10 (av 11) jämfört med med 5 av 13 barn utan symtom progredierade till allvarlig immundefekt (immunologisk klass 3) (p=0,013)
 • 9 (av 11) jämfört med 2 av 13 progredierade till AIDS (klinisk klass C) och/eller död (p=0,003)

Tidiga symptom är prediktivt för allvarlig sjukdom

Navér et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2001

13 Barn med HIV Lars Navér

prognos f r perinatalt hiv 1 infekterade barn
Prognos för perinatalt HIV-1-infekterade barn
 • Utan behandling
 • AIDS
  • Före 1 års ålder = 20%
  • Före 4 års ålder = 40%
 • Död
  • Före 1 års ålder = 10%
  • Före 5 års ålder = 30%

(European Collaborative Study, Pediatrics, 1994)

 • Symtomfria
  • Vid 5 års ålder = 6% (Italian register, AIDS, 1995)
 • Ej haft AIDS-definierande tillstånd
  • 8-15 år (tvärsnittsstudie) = 20% (Nielsen et al., Pediatrics, 1997)

14 Barn med HIV Lars Navér

slide15
Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI)Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI)

NRTI

NNRTI

15 Barn med HIV Lars Navér

proteash mmare
Proteashämmare

16 Barn med HIV Lars Navér

fusionsh mmare ccr5 h mmare integrash mmare

}

Inträdeshämmare

FusionshämmareCCR5-hämmare Integrashämmare

Integrashämmare

Fusions-hämmare

CCR5-hämmare

17 Barn med HIV Lars Navér

preparat f r hiv behandling v ren 2007
NRTI

Abakavir (Ziagen®)

Didanosin (Videx EC®)

Emtricitabin (Emtriva®)

Lamuvidin (Epivir®)

Stavudin (Zerit®)

Tenofovir (Viread®)

Zidovudin (Retrovir®)

Zidovudin + lamuvidin (Combivir®)

Zidovudin + lamuvidin + abacavir (Trizivir®)

Abacavir + lamuvidin (Kivexa®)

Tenofovir + emtricitabin (Truvada®)

NNRTI

Nevirapin (Viramune®)

Efavirenz (Stocrin®)

Etravirin (tillgängligt på licens)

Proteashämmare

Atazanavir (Reyataz®)

Darunavir

Fosamprenavir (Telzir®)

Indinavir (Crixivan®)

Lopinavir + ritonavir (Kaletra®)

Nelfinavir (Viracept®)

Ritonavir (Norvir®)

Saquinavir (Invirase®)

Tipranavir (Aptivus®)

Inträdeshämmare

Fusionshämmare

Enfuvirtid (Fuzeon®)

CCR5-hämmare

Maraviroc (Celsentri®)

Integrashämmare

Raltegravir (tillgänglig på licens)

Preparat för HIV-behandling våren 2007

18 Barn med HIV Lars Navér

faktorer av betydelse inf r uppstart av antiretroviral behandling hos barn
Faktorer av betydelse inför uppstart av antiretroviral behandling hos barn
 • Sjukdomssvårighet och risk för progression
  • CD4 procent
  • HIV RNA
  • Symtom
  • Viremins och de immunologiska markörernas naturalförlopp
 • Finns lämpliga pediatriska läkemedelsberedningar?
 • Komplexitet hos behandlingen och potentiella biverkningar
 • Effekt av initialt behandlingsalternativ på framtida behandlingsmöjligheter
 • Följsamhet hos barn och vårdnadshavare

19 Barn med HIV Lars Navér

n r p b rjas behandling sjukdomssv righet och risk f r progression
När påbörjas behandlingSjukdomssvårighet och risk för progression
 • Spädbarn (0-1 år)
  • Behandla alla barn med CDC klass B eller C (AIDS)
  • Behandla vid CD4 < 25 %
  • Tätare provtagning vid VL > 1 000 000 kopior/ml
 • Barn 1–3 år
  • Behandla alla barn med CDC klass B eller C
  • Behandla alla med CD4 < 20 %
  • Tätare provtagning vid VL > 250 000 kopior/ml
 • Barn 4–12 år
  • Behandla alla barn med CDC klass B eller C
  • Behandla alla med CD4 < 15 %
  • Tätare provtagning vid VL > 100 000 kopior/ml
 • Tonåringar 13–17 år
  • Behandla alla med CDC klass B eller C
  • Behandla vid CD4+ celler 250-350 x 106 celler/l (förbered i tid så att behandling kan inledas innan CD4 sjunker under 250)

20 Barn med HIV Lars Navér

svenska pediatriska behandlingsriktlinjer 2007
Svenska pediatriska behandlingsriktlinjer 2007
 • 2 NRTI (lamivudin + abakavir eller zidovudin) + NNRTI (nevirapin (< 3 år) eller efavirenz ( > 3 år))
 • eller
 • 2 NRTI (lamivudin + abakavir eller zidovudin) + PI (lopinavir/r)
  • Kombinationen epivir + abakavir har en mer gynnsam långtidsbiverkningsprofil och är dessutom sannolikt mer effektiv än epivir + zidovudin och abakavir + zidovudin
 • AIDS 2006 - XVI International AIDS Conference, 2006. Abstract no. WEAB0302
  • Risk för abakavirassocierad livshotande överkänslighetsreaktion hos en liten andel patienter (1-3%)
  • Kombintionen zidovudin + lamivudin erbjuder fler alternativ av tablettkombinationer vilket gör den mer användbar
   • Zidovudin: 100 mg, 150 mg, 250 mg, 300 mg
   • Lamivudin: 100 mg, 150 mg, 300 mg
   • Abakavir: 300 mg

21 Barn med HIV Lars Navér

finns l mpliga pediatriska l kemedelsberedningar exempel p daglig dos f r en 5 ring vikt 20 kg
Finns lämpliga pediatriska läkemedelsberedningar?Exempel på daglig dos för en 5-åring, vikt 20 kg
 • Mixtur Retrovir 10 mg/ml 13,5 ml x 2
 • Mixtur Epivir 10 mg/ml 8 ml x 2
 • Mixtur Kaletra 80/20 mg/ml 2,5 ml x 2
 • Tablett Retrovir 100 mg 1 x 2
 • Tablett Zeffix 100 mg 1 x 2
 • Tablett Viracept 250 mg 4 x 4

}

1/2 dl per dygn

}

12 tabl per dygn

22 Barn med HIV Lars Navér

finns l mpliga l kemedelsberedningar alternativa m jligheter f r en 17 ring vikt 50 kg
Finns lämpliga läkemedelsberedningar?Alternativa möjligheter för en 17-åring, vikt 50 kg

Efavirenz (Stocrin®)

Lamivudin/abakavir (Kivexa ®)

2 tabletter till natten

23 Barn med HIV Lars Navér

f ljsamhet
Följsamhet
 • Nyckeln till framgång
 • Barnet och/eller föräldrarna måste förstå medicineringen
  • Hur många/hur mycket
  • När ska de tas
  • Med mat/tom mage
 • Använd vad som behövs för att få barnet/föräldrarna att komma ihåg
  • Dosett, timer, vänner etc.
 • Försäkra dig om att barnet/föräldrarna kommer att prata med sin läkare innan de ändrar medicineringen på något sätt

24 Barn med HIV Lars Navér

uppf ljningsprogram f r hiv infekterade barn vid karolinska universitetssjukhuset i huddinge
Uppföljningsprogram för HIV-infekterade barn vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Var 3:e månad vid stabilt tillstånd
  • Klinisk kontroll
   • Vikt, längd, huvudomfång
  • Monitorering (minimum)
   • Hb, LPK, TPK, diff
   • CD4+ och CD8+ celler
   • HIV RNA kvantifiering
    • Mål < 50 kopior/ml
  • Monitorering (utökad)
   • ALAT, ASAT, amylas, kreatinin, CK, kolesterol, triglycerider, laktat, glukos

25 Barn med HIV Lars Navér

behandlingssvikt
Behandlingssvikt
 • Detaljerad anamnes
  • Tablettintag
  • Kost
 • Genotypisk resistensbestämning
  • HIV RNA > 500 kopior/ml
  • Sekvensering
  • Mutationsanalys

26 Barn med HIV Lars Navér

genotypisk resistensbest mning
Genotypisk resistensbestämning

27 Barn med HIV Lars Navér

genotypisk resistensbest mning1
Genotypisk resistensbestämning

28 Barn med HIV Lars Navér

l kemedelsbiverkningar
Mitokondriedysfunktion

Laktacidos

Levertoxicitet

Pankreatit

Perifer neuropati

Metabola avvikelser

Lipodystrofi

Hyperlipidemi

Hyperglykemi

Insulinresistens

Osteopeni

Hematologiska komplikationer

Benmärgssuppression

Överkänslighetsreaktioner

Livshotande överkänslighetsreaktion

Hudutslag

Läkemedelsbiverkningar

29 Barn med HIV Lars Navér

slide30

Lipodystrofi

 • Onormal fördelning av kroppsfett
  • Perifer lipoatrofi
   • Subcutan fettatrofi i ansiktet, skinkorna, armar och ben
  • Fettackumulation centralt
   • Visceral fettackumulation
   • ”Buffalo hump”
   • Bröstförstorting

30 Barn med HIV Lars Navér

slide31

Lipodystrofi

 • Metabola avvikelser
  • Insulinresistens
  • Hyperglykemi
  • Hyperlipidemi
  • Dyslipidemi
   • relativ förändring av HDL och LDL
   • Ökning av totalt kolesterol
 • 2-84 % of HIV-infekterade vuxna
 • 1-43 % of HIV-infekterade barn
 • Risken för koronarkärlssjukdom hos barn är okänd
  • Växande individer
  • Långtidsexposition för behandling
 • Riskfaktorer hos barn
  • proteasinhibitorer
   • Korrelerade till visceral fettackumulation
  • NRTI (stavudin > zidovudin > övriga)
   • Korrelerat till perifer lipoatrofi
 • Hur minimera risk för lipodystrofi
  • Undvik PI och Stavudin/zidovudin
  • Ge 2 NRTI och 1 NNRTI
   • Abakavir/Lamivudin + Efavirenz
  • Kost/motion

31 Barn med HIV Lars Navér

barn med hiv barnens sjukhus
Barn med HIVBarnens sjukhus
 • 53 patienter
 • 37 har antiretroviral behandling (70 %)
  • 36 har < 50 HIV RNA kopior/ml
  • 1 har mätbart virus (400 kopior/ml)

32 Barn med HIV Lars Navér

prognos och framtidsperspektiv
Prognos och framtidsperspektiv
 • Prognos
  • Inget barn med HIV har avlidit i Sverige sedan 1996
  • Barn som tidigare hade AIDS har nu omätbart virus och bra immunstatus
  • Flera äldre barn som haft AIDS och behandlats med ett flertal läkemedel under lång tid har biverkningar av lipodystrofityp
  • Flera barn har blodlipidavvikelser
  • Risk för framtida hjärt-kärlsjukdom okänd
 • Framtidsperspektiv
  • Fler läkemedelsklasser ger fler behandlingskombinationer
  • Enklare dosering
  • Bättre biverkningsprofil

33 Barn med HIV Lars Navér

icke medicinskt omh ndertagande av barn med hiv
Icke-medicinskt omhändertagande av barn med HIV
 • Psykosocialt stöd
 • Psykologiskt stöd
 • Motivation
  • Medicinering
 • Utbildning
  • ”Hur kroppen fungerar”
  • Om sjukdomen
   • När ska barnet få kännedom om diagnosen?
  • Hur medicinen fungerar
   • Biverkningar
  • Hur man skyddar andra
  • Pubertet
  • Sexualitet
  • Utbildning och stöd till personal I barnomsorg och skola

34 Barn med HIV Lars Navér

hiv teamet vid barnens sjukhus karolinska universitetssjukhuset i huddinge
HIV-teamet vid Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Erik Belfrage, läkare
 • Ann-Britt Bohlin, läkare
 • Lars Navér, läkare
 • Johanna Rubin, läkare
 • Maja Nanneson, kurator
 • Christina Ralsgård, kurator
 • Sofie Kempe, sjuksköterska
 • Lotta Rydström,sjuksköterska

35 Barn med HIV Lars Navér

slide36
WWW
 • INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
 • http://www.medscinet.se/infpreg/
 • Läkemedelsverkets workshops-behandlingsrekommendationer
 • http://www.mpa.se/workshops/index.shtml
 • Referensgruppen för antiviral terapi – RAV
 • http://www.rav.nu/
 • AIDSinfo – NIH
 • http://www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/
 • Pediatric European Network for Treatment of AIDS - PENTA
 • http://www.ctu.mrc.ac.uk/penta/home.htm

36 Barn med HIV Lars Navér