Vznik státních útvarů I. - PowerPoint PPT Presentation

linus
vznik st tn ch tvar i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vznik státních útvarů I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vznik státních útvarů I.

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Presentation Description
128 Views
Download Presentation

Vznik státních útvarů I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vznik státních útvarůI. Podmínky vzniku. D.ERBENOVÁ

 2. KLÍČOVÁ PODMÍNKA • NEOLITICKÁ REVOLUCE

 3. CHARAKTERISTIKA • změna způsobu hospodaření, přechod k: • a) zemědělství • b) domestikace dobytka

 4. POČÁTEK • přelom 10.-9. století př. n. l.

 5. PŘEPOKLADY NEOLITICKÉ REVOLUCE • poslední doba ledová • následný ústup ledovců směrem na sever • zmírnění klimatu • obnažení řady výše položených údolí • zde se objevují nové plodiny


 6. KDE PROBĚHLA NEJDŘÍVE ? • Přední východ • ( jih Malé Asie, syropalestinská oblast, jih Kaspického moře = oblast úrodného půlměsíce) • Dálný východ • (Čína, Mongolsko) • Střední a Jižní Amerika • (oblast mezi Mexikem a Peru)

 7. PŘEDPOKLADY NEOLITICKÉ KOLONIZACE • usedlý způsob života • poměrný dostatek obživy • zvyšování počtu a velikosti osad

 8. KOLONIZAČNÍ VLNA Z PŘEDNÍHO VÝCHODU • suchá cesta • TURECKO • S ŘECKO • BALKÁN • STŘ. EVROPA

 9. KOLONIZAČNÍ VLNA Z PŘEDNÍHO VÝCHODU • tzv. mokrá cesta • západní pobřeží TURECKA • ostrovy v Egejském moři • ŘECKO • BALKÁN STŘ. EVROPA

 10. PŘEDPOKLADY PRO VZNIK STÁTU • 1. rozvinuté zemědělství • a) trvalé sídliště b) přebytek • 2. společenská dělba práce • a) oddělení řemesla od zemědělství • b) specializace řemesla • c) rozvoj obchodu • 3. vytvoření kněžské, vojenské a vládnoucí vrstvy • 4. úřednictvo (vznik písma)

 11. MALÝ TESTÍK • Jaké druhy písma používali a na co psali : • v EGYPTĚ ? • v MEZOPOTAMII? • v ČÍNĚ? • ve FÉNICII? • v ŘECKU?