Download
humanit rne katastrofy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Humanitárne katastrofy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Humanitárne katastrofy

Humanitárne katastrofy

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Humanitárne katastrofy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Humanitárne katastrofy

 2. Katastrofa • vznik náhlej, neočakávanej, mimoriadnej situácia veľkého rozsahu • Situácia konfliktu medzi človekom, prírodou a systémom, ktorý vedie k ťažkým zdravotným, materiálnym a morálnym následkom • Jej priebeh sprevádza panika a stres, vznik epidémií a chýbanie odborne vyškoleného personálu

 3. Hromadné nešťastie • Je výsledkom rozsiahleho závažného zlyhania ľudskej ekológie, teda vzťahu človeka k svojmu okoliu, ktoré nastáva náhle (niekedy i pomaly – hladomor) a ktorého rozsah je taký výrazný, že zasiahnutý región nevystačí s vlastnými prostriedkami a potrebuje pomoc vo forme záchranárskych prostriedkov a osôb, často aj z iného štátu

 4. Mimoriadna udalosť stav náhlej zmeny v množstve alebo usporiadaní ničivých síl • Individuálne nešťastie (základná jednotka) • Obeťou nešťastia je jednotlivec (mučenie, znásilnenie, rukojemníctvo) • Hromadné nešťastie • Skupina alebo väčšia časť obyvateľstva

 5. Hromadné nešťastia • Obmedzené • Najviac 10 zranených alebo zasiahnutých • Následky sa riešia miestnymi zdrojmi • Traumatologické plány nie sú aktivované • Rozsiahle • Najviac 50 zranených alebo zasiahnutých • Aktivujú sa poplachové, havarijné a traumat.plány • Riešia sa na regionálnej úrovni • Katastrofy • Viac ako 50 postihnutých (mŕtvych, ranených) • Vzniká náhle, nečakane, nie je dostatok času na rozhodovanie, riadenie záchranných prác, personálu • Hrozí vznik epidémií

 6. Katastrofy • Prírodné klimaktické • Tektonické – zemetrasenia • Požiare, zosuny pôdy, hladomor, epidémie, tsunami • Telurické – sopečná činnosť • Bahnotok, sopečné povodne, horúce sopečné mračná • Topologické – pohyby vody a zeminy • Povodne, zosuvy pôdy, lavíny • Meteorologické • Cyklóny, nadmerné suchá a horúčavy, mrazy, krupobitie, prívalové dažde

 7. Katastrofy II. • Antropogénne • Civilizačné • Dopravné a priemyselné havárie, havárie v oblasti vodných stavieb, jedovatých odpadov a jadrových energií, veľké požiare • Vojnové konflikty a mimoriadne situácie vojensko-politického charakteru v dobe mieru • Náhodný jadrový úder, nacionalistické konflikty, terorizmus, migračné vlny.

 8. Katastrofy III. • Náhle živelné – nepredvídateľné • Zemetrasenie, hurikány, povodne • Predvídateľné • Hladomor, epidémie • Zámerné • Vyplývajúce z vojnových • Náhodné • Technologické havárie

 9. Katastrofy IV. • Náhle • Odstránenie dôsledkov je možné zvládnuť rýchlejšie a efektívnejšie • Média a verejnosť prejaví okamžitý záujem • Chronické • Aj ekologické – úbytok lesov, znečistenie vzduchu • Epidemické a pandemické ochorenia

 10. Katastrofy - charakteristika • Veľký počet utečencov a presídlencov • Mnohonásobne narušená infraštruktúra a bežné služby • Konflikt alebo hrozba konfliktu • Zvýšené riziko prepuknutia prenosných ch. • Komunity – postihnuté fyzickou a psychickou traumou

 11. Katastrofy - následky • Z hľadiska morbidity a mortality • Zranenia, utrpenia, choroby, hlad, smrť • Z hľadiska materiálnych strát • Poškodenia, deštrukcia, znečistenie prostredia, ekonomické straty, vyčerpanie zdrojov • Z hľadiska sociálneho rozvratu • Bezdomovci, nezamestnanosť, asociálne správanie, občianske nepokoje • Z hľadiska psychickej úzkosti • Bezmocnosť, beznádej, zármutok, pocit viny, stres

 12. Mnohé krajiny s opakujúcimi sa katastrofami sa vedia s nimi vysporiadať • Veľa krajín nie • Chudobné krajiny • Keď sa katastrofy vyskytujú príliš často

 13. Humanitárna pomoc • Je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi • Jej podstatou je pomoc, podpora, záchrana životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia • Poskytuje sa bez ohľadu na národnosť, etnický pôvod, spoločenské postavenie, náboženské vyznanie, politické presvedčenie • Je určená najzraniteľnejším – deťom, ženám, starším ľuďom, postihnutým, trpiacim nedostatkom základných životných potrieb • Aj preventívne a pohotovostné programy – zriadenie efektívnej inštitucionalizovanej pomoci, posilnenie systémov včasného varovania a i.

 14. Humanitárna pomoc • Rešpektuje kultúru, usporiadanie a tradície komunity a krajiny • Organizácie spolupracujú s miestnou komunitou • (zamestnávanie miestnych ľudí, nákup miestneho materiálu) • Ľudia sú zapojení do riadenia a implementácie pomoci • Postihnuté obyvateľstvo je rešpektované ako rovnocenný partner • Pri spolupráci s médiami je snaho o objektívne zobrazovanie situácie, kt. poukazuje nielen na zraniteľnosť a obavy postihnutého obyvateľstva, ale sú zvýraznené najmä jeho schopnosti a úsilie o obnovy

 15. Humanitárna pomoc II. • Aj preventívne a pohotovostné programy • Zriadenie inštitucionalizovanej pomoci, posilnenie systémov včasného varovania • Zameriava sa na činnosti, ktorých cieľom je predísť zhoršeniu následkom krízy, umožniť doručenie pomoci tým, kt. sú krízou postihnutí aby nadobudli mininálnu úroveň samostatnosti • Jej súčasťou je aj pomoc pri obnove • Ozdravné rekonštrukčné práce, kt. môžu byť podkladom pre prípravu a tvorbu rozvojového programu

 16. Humanitárna pomoc - typy • Záchranná • Zapojenie sa do záchranárskych operácií alebo vyslanie záchranárskeho tímu, ktorého zloženie a technické vybavenie zodpovedá charakteru mimoriadnej udalosti • Materiálna • Potravinová, poskytnutie potrebného materiálu, ktorý vyšpecifikuje príjemca pomoci, humanitárne organizácie alebo sa vypracujú vlastné analýzy • Zdravotná • Zdravotnícka starostlivosť, vakcinácia, prevencia a ochrana po vypuknutí epidémii, vyslanie zdr. Personálu, budovanie poľných nemocníc, zabezpečenie pitnej vody a hygieny

 17. Humanitárna pomoc – typy II • Poradenská a expertná • Tím špecialistov a odborníkov, poskytnutie potrebných informácii smerujúcich k zamedzeniu strát na životoch alebo obmedzeniu materiálnych škôd, realizácia prípravných preventívnych programov • Finančná • Finančné prostriedky human. organizáciam alebo priamo príslušným orgánom postihnutej krajiny na základe konzultácii s hum. org., alebo zastupiteľských úradov • Pomoc utečencom/presídlencom • Spravovanie utečeneckých táborov, sociálna rehabilitácia, provizórne vzdelávanie, potraviny za prácu, voľný čas • Kombinovaná - najčastejšia

 18. Humanitárna pomoc • Cieľ: rýchlo a efektívne pomôcť ľuďom v krízovej situácii • Krátkodobá, dočasná a trvá kým nepominie priame ohrozenie, alebo kým ľudia nedosiahnu určitý stupeň samostatnosti • Rozvojová pomoc • Dlhodobá spolupráca, zameraná na ekonomický a spoločenský rozvoj chudobných krajín

 19. Ciele OSN • Zníženie počtu ľudí žijúcich v absolútnej chudobe o polovicu do r. 2015 • SR: • Boj s chudobou v rozvojových krajinách • Podpora sociálneho a ekonomického rozvoja • Zabezpečenie mieru a ľudskej bezpečnosti vo svete • Boj proti chorobám (HIV, malária), znižovanie úmrtnosti novorodencov a matiek • Dosiahnutie všeobecnej alebo základnej úrovne vzdelania • Zabezpečovanie trvalého rozvoja (životné prostredie, prírodné zdroje, hospodársky rast) • Zabezpečovanie základných spoločenských služieb a rozšírenie ekonomickej spolupráce s rozvojovými krajinami

 20. Teritoriálne priority • Regióny a krajiny západného Balkánu, subsaharskej Afriky a centrálnej Ázie • Sektorové priority • Budovanie infraštruktúry, potravinová bezpečnosť, budovanie demokratických inštitúcií

 21. Humanitárne organizácie • Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca • Medzinárodný výbor • Kľúčový aktér v humanitárnej pomoci • Monitorovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva • Neutrálny pozorovateľ pri ozbrojených konfliktoch • Navštevovanie vojnových zajatcov a väzňov • Obnovovanie kontaktov v rodinách, ktoré boli rozdelené • Medzinárodná federácia spoločnosti • Národné spoločnosti

 22. Humanitárne organizácie • Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca • Medzinárodná federácia spoločnosti • Poskytuje pomoc a ďalšie zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitárne služby pri živelných pohromách alebo iných nešťastiach • Podporuje rozvoj národných spoločností, koordinuje ich záchranné akcie • Národné spoločnosti sa riadia 7 princípmi

 23. Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca • 7 princípov, r. 1965 • Humanita • Hnutie sa zrodilo zo snahy pomáhať zraneným na bojiskách bez akéhokoľvek rozdielu, sa v medzinárodnom a národnom meradle usiluje za všetkých okolností zmierniť ľudské utrpenie a súčasne mu aj predchádzať • Nestrannosť • Nerobí rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským vyznaním, spoločenským postavením a politickomu príslušnosťou • Neutralita • S cieľom zachovať si dôveru všetkých strán si hnutie udržiava odstup od konfliktov a sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru

 24. Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca II. • 7 princípov, r. 1965 • Nezávislosť • Je nezávisle. Ako pomocná org verejných orgánov v oblasti humanitárnej činnosti podlieha zákonom platných v príslušnej krajine. Národné spoločnosti si však musia zachovať určitú autonómiu, kt. im dovoľuje konať vždy podľa zásad hnutia • Dobrovoľnosť • Dobrovoľná a nezištná pomoc • Jednota • V jednej krajine môže pôsobiť len jedno Hnutie • Univerzálnosť • Je celosvetové

 25. Organizácia spojených národov • Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí – OCHA • Rozvojový program OSN – UNDP- okamžitá obnova • Svetový potravinový program – WFP – + Org. Pre výživú a poľnohospodárstvo FAO potravinová pomoc • Detský fond UNICEF – ochrana detí • Úrad vysokého komisára pre utečencov UNHCR • Svetová zdravotnícka organizácia WHO • Kontrola liekovej politiky • Špecifické problémy – malária AIDS

 26. Európska únia • Európska komisia – Úrad pre humanitárnu pomoc – ECHO • Aj problémy pri preklenovaní medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou • Projekty v ohrozených oblastiach sveta a budovanie mechanizmov pre katastrofy – DIPECHO • Mechanizmy civilnej ochrany • Mechanizmus rýchlej akcie

 27. Ďalšie • Lekári bez hraníc • Tam kde sú zdravotnícke služby neúplne alebo chýbajú • Oxfam • Boj proti globálnej chudobe a boj za ľudské práva • Care international • Spolupracuje s postihnutými komunitami v najchudobnejších častiach sveta • World Vision International • Pomáha deťom a učí svojpomoci – edukácia, soc. • Merlin • Základná zdravotnícka starostlivosť obetiam katastrof

 28. Na Slovensku • Červený kríž • ADRA – adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj • Človek v ohrození • Slovenská katolícka charita

 29. Štandardy humanitárnych organizácii • Mnohé humanitárne organizácie tvoria federácie • Humanitárne organizácie spolu s ČK, 1997 • Štandardy • Aby humanitárna pomoc bola účinná, rýchla a uskutočnená v zmysle zachovanie dôstojnosti • Cieľ: • Zlepšenie kvality pomoci a zvýšenie zodpovednosti humanitárneho systému pri odozve na katastrofy.

 30. Sphere projekt • Zásobovanie vodou a hygienické opatrenia • Analýza, zásobovanie vodou, odstraňovanie exkrétov, kontrola prenášačov chorôb, zaobchádzanie s pevnými odpadmi, odvádzanie povrchovej vody, propagácia hygienických zásad, schopnosti a školenia ľudských zdrojov • Minimálne štandardy pre výživu • Analýza, všeobecná podpora populácie v oblasti výživy, cielená podpora ľudí trpiacich na podvýživu, schopnosti a školenia

 31. Sphere projekt • Min štandardy pre potravinovú pomoc • Analýza, objemy pomoci, logistika, distribúcia, školenia • Min štandardy pre poskytovanie prístrešia a jeho plánovanie • Analýza, štandardy pre núdzové obydlia, ošatenie, potreby pre domácnosť, výber a plánovanie lokality, školenia • Min štandardy pre zdravotnícku starostlivosť • Analýza, kontrola osýpok, prenosných chorôb

 32. Kódex štandardného správania • Nehovorí o detailoch – počítanie jedla • Zachovanie vysokej miery nezávislosti, efektívnosti, adresnosti a celkového dosahu pomoci • Všeobecne záväzné štandardy (použiteľnosť a potrebnosť vecných darov) i samostatné nariadenia (preprava a distribúcia liekov)

 33. Humanitárna pomoc • Podľa zásad humanity • Aby zmiernila ľudské utrpenie • Nestranne • Bez ohľadu na rasovú, nábožensku príslušnosť • Neutrálne • Nestojí na žiadnej strane

 34. Humanitárna pomoc • Rešpektuje kultúru, tradície • Média • Objektívne, zvýraznenie schopnosti a úsilie o obnovu • Spolupráca s miestnou komunitou • Zamestnávanie miestnych ľudí • Nákup miestneho materiálu • Príjemcovia zapojení do riadenia • Rovnocenný partner • Transparentnosť • Aj voči postihnutým aj voči tým čo poskytli pomoc

 35. Pripravenosť pracovníka • Strata pôvodného životného prostredia • Strata tradičných kontaktov • Prechod zo štandardných životných, sociálnych, klimatických podmienok do špecifického prostredia • Dlhodobý, prísne organizovaný a koordinovaný spôsob života • Extrémne podmienky – fyzická i psychická odolnosť • Info o histórii, politike, geografii, situácii

 36. Odborná pripravenosť • Profesionálne kompetencie • Motivácia • Personálne kvality

 37. Profesionálne kompetencie • Stupeň kvalifikácie • Dostatočná teoretická príprava i prax • Rôzne profesijné zamerania • Technické zručnosti • Jazykové schopnosti • Organizačné a riadiace schopnosti • Vôľa spolupracovať, schopnosť reprezentovať organizáciu • Stotožniť sa s jej poslaním

 38. Motivácia • Realistické očakávania založené na vlastných skúsenostiach • Je zrelý, vie prebrať zodpovednoť • Motivácia samotnou prácou,ktorú chce vykonávať a zároveň nadobúdať skúsenosti • Do plánov zahrnúť i rodinu – podpora • Uvedomenie si rizík – zdravotných, bezpečnostných

 39. Osobné kvality • Prispôsobivosť neočakávaným okolnostiam • Iniciatívnosť, kreativita, flexibilita • Otvorený zmenám • Správať sa rozvážne • Vedieť modifikovať idey, ale aj svoje správanie v záujme dosiahnutia spoločných cieľov • Pružnosť, zvládanie záťaže

 40. Osobné kvality • Schopnosť vnímať a porozumieť nielen rôznorodosti iných kultúr ale aj vlastnej • Schopnosť rešpektovať potreby zraniteľných • Schopnosť komunikovať na rôznych úrovniach • Aktívny poslucháč, spätná väzba • Spolupráca • Vedieť riešiť konflikty vecne • Byť citlivý na kolegov

 41. Kultúrne odlišnosti • Kultúra – všetko čo vytvára civilizácia • Rozdiely • jazyk • Neverbálna komunikácia • Spoločenské zvyky • Pravidlá správania sa • Vedomosti o zdraví a chorobe • Iné presvedčenia

 42. Hodnoty • Vlastnosť,kt. jedinec prisudzuje určitému objektu, situácii, udalosti alebo činnosti v spojitosti s uspokojovaním jeho potrieb • Dimenzie hodnôt • Vzťah k autorite • Sebaurčenie jedinca (vo vzťahu jednotlivca a spoločnosti, individuálne chápanie mužskosti a ženskosti) • Spôsob zaobchádzania s konfliktami (agresia, city)

 43. Dimenzie národnej kultúry • Mocenský odstup • Vyhýbanie sa neistote • Individualizmus a kolektivizmus • Maskulinita – feminita • Dlhodobá – krátkodobá orientácia

 44. Mocenský odstup • Rozsah v kt. obyvatelia, inštitúcie a org v určitej zemi očakávajú a akceptujú, že moc je rozdelená nerovnomerne • Sociálna vzdialenosť medzi ľuďmi nerovnomerného spoločenského postavenia • Veľký odstup – Filipíny, Malajzia, Turecko • Malý – Dánsko, Rakúsko

 45. Individualizmus a kolektivizmus • Rozsah závislosti na kolektíve a miere voľnosti pre jeho vlastnú iniciatívu • V individualistických spoločnostiach – väzby jednotlivcov na kolektíve voľnejšie (Belgicko, USA, Austrália) • V kolektivistických – ľudia od narodenia integrovaní do súdržných skupín, ktoré ich za túto lojalitu ochraňujú (Ekvádor, Indonézia, Pakistan)

 46. Maskulinita - feminita • Vyjadrená zastúpením a vplyvom „mužského prvku“ v hodnotách spoločnosti (priebojnosť) • Maskulinita sa vzťahuje na kultúry, kde sú rodové úlohy zreteľne odlíšené (Japonsko, Mexiko, Taliansko) • Feminita na kultúry,kde sa prekrývajú (Švédsko, Nórsko, Holandsko)

 47. Vyhýbanie sa neistote • Charakterizovaná rozsahom, v ktorom sa príslušnici určitej kultúry cítia ohrození neistými či neznámymi situáciami • V tejto dimenzii môžeme vyjadriť nakoľko ľuďom vadí podstupovanie rizika rôznych zmien v zamestnaní • Silné vyhýbanie sa – Grécko, Portugalsko, Japonsko • Slabé vyhýbanie sa – Hongkong, Veľká Británia

 48. Dlhodobá – krátkodobá orientácia • Charakterizuje pestovanie vlastností vzťahujúcich sa k budúcim odmenám, vytrvalosti, ochote podriaďovať sa prospechu dlhodobých cieľov • Dlhodobé – Čína, Japonsko, Kórea • Krátkodobé – Kanada, Nigéria

 49. Štandardy poskytovania humanitárnej pomoci • Zásobovanie vodou a hygienické opatrenia • Analýza, zásobovanie vodou, odstraňovanie exkrétov, kontrola prenášačov chorôb, zaobchádzanie s pevnými odpadmi, odvádzanie povrchovej vody, propagácia hygienických zásad, schopnosti a školenia ľudských zdrojov • Minimálne štandardy pre výživu • Analýza, všeobecná podpora populácie v oblasti výživy, cielená podpora ľudí trpiacich na podvýživu, schopnosti a školenia ľudských zdrojov • Pre potravinovú pomoc • Analýza, objemy pomoci, zaobchádzanie so zdrojmi, logistika, distribúcia, schopnosti a školenia